Results for 'Zhi Zou'

1000+ found
Order:
 1.  7
  Liu bian zhi mei: mei xue li lun de tan suo yu chong gou.Hua Zou - 2004 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
  本书以现实人生为立足点,通过一系列美学范畴的辩证运动,论证审美关系的生成、审美意识的结构与功能及人性结构的主体化等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  "Ren lei li jie lun" yan jiu: ren lei li zhi zai tan.Huazheng Zou - 1987 - [Peking]: Xin hua shu dian jing xiao.
 3.  16
  Aberrant Insula-Centered Functional Connectivity in Psychogenic Erectile Dysfunction Patients: A Resting-State fMRI Study.Yue Wang, Minghao Dong, Min Guan, Jia Wu, Zhen He, Zhi Zou, Xin Chen, Dapeng Shi, Jimin Liang & Xiangsheng Zhang - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 4.  4
  Zhi shi zheng zhi lun =.Jizhong Zou - 2010 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  16
  Zhuangzi’s Ethics: A Reading of “In the Human World”.Zou Yun - 2017 - Diogenes 64 (1-2):70-72.
  This brief essay aims to interpret the fourth chapter “In the Human World” of Zhuangzi by analyzing the seven fables in philosophical terms. The seven fables can be divided into two groups: the first three are concerned with how to be useful ( youyong zhi yong 有用之用); the following four with “the use of the useless” ( wuyong zhi yong 无用之用). From those two groups of fables, two different ways of life are identified in relation to the world. Zhuangzi’s choice (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Hua jie fa lü yu dao de zhi zheng: yi xian fa xing quan li wei yuan ze = Resolving the Dispute Between Law and Morality: Constitutional Rights as Principles.Liqin Zou - 2013 - Beijng Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
 7. Zou jin xian min de zhi hui.Defu Tong - 2002 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Zou xiang jian gou xing zheng zhi: li shi wei wu zhu yi shi ye zhong de hou xian dai zheng zhi zhe xue yan jiu.Qian Luo - 2014 - Shanghai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Zou xiang zhi shi hua de fa xue li lun: yi ge bu men fa xue zhe de fa li zhi si = Juristal theory towards knowledgeable: the jurisprudential thinking from a jurists of department.Tao Jiang - 2017 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Zou xiang fa zhi de fa li si kao =.Yuwei Sun - 2013 - Beijing: Zhongguo fa zhi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Zheng zhi yu mei xue de bian zou: xi fang Makesi zhu yi wen yi ji ben wen ti yan jiu = Variation of politics and aesthetics: a study on basic issues concerning Western Marxist literary theory.Chengtao Sun - 2005 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  本书考察西方马克思主义理论有关政治与美学关联问题的思想成果,对于重视政治伦理、在文艺与政治关系上走过弯路的中国美学来说,西方马克思主义提供了非常重要的参照系。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Xiong zhong zhi zhu: zou xiang xian dai zhi Zhongguo mei xue.Lang Ye - 1998 - Hefei Shi: jing xiao Xin hua shu dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zhe xue: zou xiang ben ti cheng ming zhi jing.Zhonghua He - 2002 - Jinan: Shandong ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Cong chuan tong zou xiang xian dai: Zhongguo chuan tong zheng zhi si xiang yu guan nian zhuan xing yan jiu.Xiaochun Sun - 2023 - Tianjin Shi: Tianjin ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Pu shi jia zhi lun bian yuan qi yu zou xiang =.Rongguang Tang - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Wen hua yu zheng zhi de bian zou: yi zhan he Zhongguo de "si xiang zhan".Hui Wang - 2014 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Zou xiang jing shen ke xue zhi lu: Di'ertai zhe xue si xiang yan jiu = Zouxiang jingshen kexue zhilu: Dilthey zhexue sixiang yanjiu.Dikun Xie - 2008 - Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she.
  本书共有五章,内容包括精神科学的缘起、精神科学的体系、精神科学的基本对象、精神科学的认识逻辑、狄尔泰与现代西方哲学。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Zou xiang xin yang jian de he xie: dui yuan lun zhe xue zhi xin yang he xie lun bi jiao yan jiu.Leqiang Yang - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zou xiang xin xue zhi lu: Lu Xiangshan si xiang di zu ji.Liwen Zhang - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wen ming zhi yue ding: ke ji yu she hui di li xing xie zou = A requirement of civilization: the rational interaction between science and society.Lin Chen - 1997 - Kunming Shi: Yunnan ren min chu ban she. Edited by Manqing He.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. 21 shi ji Zhongguo zhe xue zou xiang: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi yi.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Dun yu shi xing: Zou Dongkuo de jiang xue, jiao hua yu liang zhi xue si xiang = Dedicated to practice: Dongguo Zou's lecturing, cultivating and the theory of conscience.Weihong Zhang - 2020 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zhongguo zhe xue he 21 shi ji wen ming zou xiang: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi si = Chinese philosophy and the trends of the 21st Century civilization.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhongguo zhe xue he 21 shi ji wen ming zou xiang: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi si = Chinese philosophy and the trends of the 21st Century civilization.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Zou jin da zi ran de Song dai da ru: Zhu Xi de zi ran yan jiu.Aiguo Le - 2014 - Shenzhen: Hai tian chu ban she.
  Ben shu quan mian chan shu zhu xi de li xue yu ke xue si xiang,Te bie jiu zhu xi zhong shi zi ran yan jiu,Shen ru ke xue tan suo,Chuang xin ke xue si xiang,Chuan bo zi ran zhi shi yi ji zhu xi li xue de ke xue jia zhi zhan kai ju ti de lun shu,Chong fen ken ding zhu xi ke xue si xiang dui yu hou shi ke ji fa zhan de zhong yao zuo yong,Yi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Po yu li de shuang chong bian zou: xin Zhongguo cheng li chu qi xiang cun she hui dao de zhi xu de gai zao yu jian she.Dibin Xie - 2009 - Changsha Shi: Hunan ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Hui tong Zhong xi: jin dai Zhongguo zhi shi zhuan xing de ji diao ji qi bian zou.Qing Zhang - 2019 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Yangming da zhuan: 「xin」de jiu shu zhi lu.Jingnan Shu - 2020 - Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she.
  volume 1. Zou xiang xin xue de jue wu zhi lu -- volume 2. Wen tao wu lüe de xin xue zong shi -- volume 3. Liang zhi xin xue de ren wen qing huai.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  16
  Tian yu ren: ru xue zou xiang shi jie de qian zhan: Du Weiming Fan Zeng dui hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she. Edited by Zeng Fan & Xiaoyuan Xue.
  Du Weiming xian sheng shi dang dai yan jiu he chuan bo ru jia wen hua de zhong yao si xiang jia. Ta 1940 nian chu sheng yu Kunming, xian hou qiu xue yu Taiwan dong hai da xue he Meiguo Hafo da xue, ren jiao yu Pulinsidun da xue, Bokeli Jiazhou da xue. Zi 1981 nian, Du Weiming xian sheng yi zhi zai Hafo da xue Dong Ya xi dan ren li shi ji zhe xue jiao shou,qi jian huo (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  12
  "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng cun zhi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Chu tu wen xian yu ru dao guan xi.Feng Cao (ed.) - 2012 - Guilin Shi: Lijiang chu ban she.
  Chu tu wen xian yu ru dao guan xi " nei rong jian jie: ru dao guan xi shi yi xiang gui mo hong da de yan jiu ke ti, ta she ji daozheng ge Zhongguo si xiang shi de nei zai jie gou he fa zhan guo cheng, she ji dao Zhongguo wen hua jin hou de zou xiang, yi yi zhong da. Er shi shi ji yi hou, yi huo de le shu liang ke guan de yan jiu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  9
  Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Revolutionary Army.Zou Rong - 1999 - Contemporary Chinese Thought 31 (1):32-38.
  Zou Rong received a classical education but, uninterested in an official career and frustrated by the irrelevance of his schooling to the day's issues, traveled to Japan in 1901 to further his studies. There he wrote The Revolutionary Army, which was published in Shanghai after his return to China in 1903. The Revolutionary Army, which was scathingly critical of the Manchu rulers of China, enraged government authorities who sought his immediate arrest. Zou was protected by authorities of the International Settlement (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  32
  Stakeholder Transformation Process: The Journey of an Indigenous Community.Zhi Tang, Norma Juma, Eileen Kwesiga & Joy Olabisi - 2019 - Journal of Business Ethics 159 (1):1-21.
  The vast majority of indigenous communities are among the world’s poorest and are unlikely to be engaged in a thriving, mutually beneficial partnership with an MNC. While there are increasing studies on CSR initiatives in base of the pyramid communities, few—if any—feature the self-initiated stakeholder transition of an impoverished community. This paper examines the factors that motivated the stakeholder transformation process of an indigenous community, from its position as a non-stakeholder, one lacking in power and legitimacy, to the status of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Four-Dimensional Time in Dzogchen and Heidegger.Zhi-hua Yao - 2006 - Modern Philosophy 1:78-89.
  About time, we have too many questions, such as the thing of the past no longer have? The future is not expected to do? Now exist? The passage of time is irreversible, it? What is eternal? Relationship with time? In this paper, the Great Perfection tradition of Tibetan Buddhism's long clearance and West Pakistan Heidegger, for example the phenomenon of school time to discuss the experience. They did not go to the concept of eternal life, but deep into the phenomenon (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  5
  The Idea of Friendship in the Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance.Chengzhang Zou - 2023 - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Philosophy 2 (9):59-62.
  B a c k g r o u nd. The article critically examines the concept of peace in the context of the Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance. This study delves into the historical, diplomatic, and philosophical dimensions of the Treaty between the Soviet Union and the People's Republic of China in the mid-twentieth century. M e t h o d s. The study is based on a systematic analysis of the original documents of the Sino-Soviet Treaty and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Xi fang gu dian mei xue dao lun =.Ying Zou - 1989 - Changchun Shi: Jilin sheng xin hua shu dian fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zou Shouyi ji.Shouyi Zou - 2007 - Nanjing Shi: Feng huang chu ban she. Edited by Ping Dong.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  18
  Wiener and Hyper-Wiener Indices of Polygonal Cylinder and Torus.Zhi-Ba Peng, Abdul Rauf Nizami, Zaffar Iqbal, Muhammad Mobeen Munir, Hafiz Muhammad Waqar Ahmed & Jia-Bao Liu - 2021 - Complexity 2021:1-15.
  In this study, we first introduce polygonal cylinder and torus using Cartesian products and topologically identifications and then find their Wiener and hyper-Wiener indices using a quick, interesting technique of counting. Our suggested mathematical structures could be of potential interests in representation of computer networks and enhancing lattice hardware security.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  15
  The Existential Turn and Marx's Practical Philosophy [J].Zou Shipeng - 2002 - Modern Philosophy 1:003.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Bu dui ji ceng jing chang xing si xiang gong zuo shi yong fang fa.Xinrong Zou (ed.) - 2003 - Beijing: Guo fang da xue chu ban she.
  本书从原则指导、规律制度、方法艺术、心理疏导和提高素质等五个方面,比较系统、完整而又深刻细致地分析了部队基层经常性思想工作。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Philosophical perspective on artistic development and historic animation thinking.Zhi Wang - 2024 - Trans/Form/Ação 47 (5):e02400159.
  Resumo: No contexto da “era da leitura de imagens”, a animação também é um produto moderno, e a animação chinesa sempre foi uma “transmissão de imagens por meio de imagens”. Os autores acostumaram-se a pegar emprestado desenhos animados de países, como o Japão ou países europeus, e sua criatividade no pensamento de animação foi bastante suprimida, o que é um golpe devastador. Ao rastrear a origem do pensamento de animação, a partir de uma perspectiva filosófica, a evolução do pensamento e (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The art of photography in China: some observations on its aesthetic connotation.LeiYing Zhi - 2024 - Trans/Form/Ação 47 (5):e02400153.
  Resumo: A fotografia, como ferramenta, apresenta principalmente a relação entre pessoas e objetos, por meio do uso de elementos artísticos, como luz, sombra e cor, nas imagens. A criação de fotografias é uma atividade que requer inspiração e habilidades. Isso exige que os fotógrafos observem e pensem cuidadosa e profundamente sobre a estrutura geral do trabalho, a fim de tirar boas fotos que sejam artísticas e bem pensadas. O desenvolvimento e a popularização da fotografia, na sociedade atual, não podem ser (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  67
  How Can a Deontological Decision Lead to Moral Behavior? The Moderating Role of Moral Identity.Zhi Xing Xu & Hing Keung Ma - 2016 - Journal of Business Ethics 137 (3):537-549.
  Deontology and utilitarianism are two competing principles that guide our moral judgment. Recently, deontology is thought to be intuitive and is based on an error-prone and biased approach, whereas utilitarianism is relatively reflective and a suitable framework for making decision. In this research, the authors explored the relationship among moral identity, moral decision, and moral behavior to see how a preference for the deontological solution can lead to moral behavior. In study 1, a Web-based survey demonstrated that when making decisions, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 45.  1
  Shi jian: sheng cun lun.Shipeng Zou - 2002 - Nanning Shi: Guangxi ren min chu ban she.
  本书内容包括:导论:从抽象意志论到实践意志论;西方意志理论的历史演变及其困境等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  11
  Shi yong zhu yi da shi Duwei.Tiejun Zou - 1990 - [Changchun shi]: Fa xing Jilin sheng xin hua shu dian.
  本书是我国学者全面系统地阐述杜威学术思想的第一部专著,对杜威的哲学思想和教育思想做出实事求是的评价。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  24
  Apriori Algorithm for the Data Mining of Global Cyberspace Security Issues for Human Participatory Based on Association Rules.Zhi Li, Xuyu Li, Runhua Tang & Lin Zhang - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  This study explored the global cyberspace security issues, with the purpose of breaking the stereotype of people’s cognition of cyberspace problems, which reflects the relationship between interdependence and association. Based on the Apriori algorithm in association rules, a total of 181 strong rules were mined from 40 target websites and 56,096 web pages were associated with global cyberspace security. Moreover, this study analyzed support, confidence, promotion, leverage, and reliability to achieve comprehensive coverage of data. A total of 15,661 sites mentioned (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  23
  Scale Effects of the Relationships between 3D Building Morphology and Urban Heat Island: A Case Study of Provincial Capital Cities of Mainland China.Zhi Qiao, Xiping Han, Chen Wu, Luo Liu, Xinliang Xu, Zongyao Sun, Wei Sun, Qian Cao & Linwan Li - 2020 - Complexity 2020:1-12.
  In the process of rapid urbanization, urban heat island effect has been showing more and more significant impacts on human well-being. Therefore, a more detailed understanding of the impact of three-dimensional building morphology on UHI effect across a continuum of spatial scales will be necessary to guide and improve the human settlement.This study selected 31 provincial capital cities of mainland China to analyze the impacts of the 3D building morphology, including the number, area, height, volume, and the surface area of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  16
  The Impact of Competitors–Firm Power Divergence on Chinese SMES’ Environmental and Financial Performance.Zhi Tang & Jintong Tang - 2016 - Journal of Business Ethics 136 (1):147-165.
  Competitor pressure is one of the major reasons that a SME engages in environmentally friendly or damaging activities. Extant research has argued that environmental strengths and concerns have mirror opposite relationships with stakeholder antecedents as well as with performance outcomes. We suggest this argument does not reflect the reality. Building on stakeholder management and Red Queen theories, we hypothesize that environmental strengths and concerns have differential relationships with competitors–firm power exchange and financial performance for Chinese SMEs. Results of ten interviews, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Lta baʹi nyams mgur A ma ngos ʼdzin gyi bkaʼ khrid.Gong-Sa-Mchog- Sku-Phreng Bcu-Zhi-Pa - 2018 - In Rol-paʼi-rdo-rje (ed.), Lta baʼi gsung mgur zab mo dgongs ʼgrel dang bcas pa bzhugs so. Dharamsala: Bod kyi dpe-mdzod-khang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000