New journal articles

From the most recently added
Oct 1st 2022 GMT
forthcoming articles
 1. Smart cities: reviewing the debate about their ethical implications.Marta Ziosi, Benjamin Hewitt, Prathm Juneja, Mariarosaria Taddeo & Luciano Floridi
  This paper considers a host of definitions and labels attached to the concept of smart cities to identify four dimensions that ground a review of ethical concerns emerging from the current debate. These are: network infrastructure, with the corresponding concerns of control, surveillance, and data privacy and ownership; post-political governance, embodied in the tensions between public and private decision-making and cities as post-political entities; social inclusion, expressed in the aspects of citizen participation and inclusion, and inequality and discrimination; and sustainability, (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
forthcoming articles
 1. Dijital Platformlarda İsl'mî İmgeler.Furkan Çakir
  Bireysel düşüncelerini başkalarına aktarma ve hatta empoze etme düşüncesi insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim ilâhî kitabımız, ilk insanların şeytanın söylediği sözlerden etkilenerek kandırıldığını ifade etmiştir. Elbette düşüncelerini başka insanlara aktarma faaliyeti sadece menfi sahada cereyan etmemiştir. Hz. Peygamber’in insanları doğru yola sevk etmek için tebliğ ettiği ve bu vazifeyi yerine getirmekle görevlendirildiği bilinen bir gerçektir. Asıl itibarıyla insanın olduğu her yerde bu durumun gerçekleşmesi gayet tabiîdir. Fakat tarih boyunca özellikle kültürel ve teknolojik sahadaki ilerlemeler sözü edilen faaliyetlerde kullanılan araçları değiştirmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Modernite ve Gelenek Bağlamında Ulema-Aydın Paradigmasında Gençlik.Abdullah Akin
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Molla C'mî, “Mevl'n' Peygamber Değil Ama Kitabı Var” Demiş Midir? Mesnevî Kur’an’a Benziyor Mu?Ladan Ami̇rchoupani̇
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kendilik Bahsi ve ‘Ahlat Ağacı’ Filminde Modernite Eleştirisi.Kübra Çamurdaş
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. An Examination On Whether The State's Policy On Non-Muslim Temples Is Religious Or Political In The Islamic Law Of States.İsa Atci
  People who are not Muslims but live under the rule of the Islamic state under certain conditions are called "non-Muslim". With the Prophet’s migration to Madinah, he encountered a non-Muslim community and clearly demonstrated his stance on them with the "Madinah Convention". As a result of the intense conquest movements that started with the Companions period, non-Muslim people became the citizen of the Islamic state. Legal arrangements have been made regarding these, and their status before the state and within the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ebû Hayy'n’a Göre F'tiha Sûresindeki Edebî Sanatlar.Yusuf Aydin
  Belâgat ilmi, Arap dilinin özelliklerini kavramada ve gizemlerini anlama konusunda önemli bir yere sahiptir. İslam’la birlikte lafzıyla mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm inmiş ve sonrasında bu kitapla belagat ve hitabet konusunda zirvede bulunan Araplara meydan okunmuştur. Bu meydan okumayla belagat açısından Kur’ân’ın ne kadar zengin olduğu daha da fazla anlaşılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in içeriğinde ve nazmında görülmeyen, yüzeysel olarak bakıldığında hemen anlaşılmayan, derin araştırma sonucu ulaşılan edebî güzelliklere ve ayetlerin nazmında gizlenmiş bu edebî sanatlara Belâgat ilmi yardımıyla ulaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’in her sûresi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. H'ris El-Muh'sibî’de Eğitimle İlgili Bazı Kavramlar.Ahmet Beken
  Din, eğitime anlamlı gaye ve hedefler sağlarken ahlâk, hem dinin hem de eğitimin önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir. Ayrıca tam anlamıyla tahakkuk etmesi, olumlu ve dengeli bir kişilik oluşturması adına eğitimin dinî ve ahlâkî karakteri de önem arz etmektedir. Bu nedenle günümüzde eğitim, din eğitimi, değer ve ahlâk eğitimi şeklindeki adlandırmaların tarihsel süreçte hangi kavramlara karşılandığının ya da hangi kavramlarla ilişkili olduğunun ortaya konması büyük bir önemi haizdir. Ehl-i Sünnet kelâmının ve tasavvufun kurucu isimleri arasında yer alan Hâris el-Muhâsibî, insanın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Muhammed B. Mustafa El-Al'î’Ye Nispet Edilen Şerḥu İr'de-I Cüzʾiyye’Nin Aidiyeti Hakkında Bir Değerkendirme.Mustafa Borsbuğa
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. İr'de-i Cüzʾiyye Hakkında Bir Ris'le ve Şerhi: es-S'dık el-Kayserî’nin “Ris'le fî efʿ'li’l-ʿib'd” Ris'lesi ve İzzet ed-Divrîkî’nin “Şerḥu Ris'le fî efʿ'li’l-ʿib'd” Adlı Şerhi.Mustafa Borsbuğa & Coşkun Borsbuğa
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Koçi̇ bey’i̇n IV. murat’a ve I. i̇brahi̇m’e sunduğu ri̇saleleri̇n farkliliklari ve karşilaştirmasi.Nejla Ceyhan
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Klasik İslam Tarihi Kaynaklarında Nübüvvet Mührü.Nejla Ceyhan
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Çin Medeniyeti Ile İslam Medeniyeti Arasındaki Yakın Temas Ve Onun Destekçisi Wang Daiyu.Jiguang DİNG
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs’ta İki Kilise Krizi.Mustafa Şengi̇l
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Vahyin Şahidi, Kur’an’In Müfessiri Hz. Aişe, Hatice Görmez.Bünyamin Erul
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. İslam ve yahudi̇ hukukunda karz akdi̇.Fatmatüzzehra Fasli
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Erken Dönemin Ahl'k Tasavvuru Doğrultusunda Tasavvufun Din Bilimleri Arasına Girmesi.Fatma Gülseroğlu
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Yaygın Din Eğitiminde Dijitalleşme: Almanya Protestan Kilisesi’Nin Sunduğu Dijital Hizmetler Üzerinden Bir İnceleme.Semra Çi̇nemre
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Saîd Ahmed el-Balenbûrî. Meb'diü’l-Usûl. Pakistan: Mektebetü’l-Büşr', 2010, 57 Sayfa.Mehmet Ali Kilinç
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Osmanlı Kıbrıs'ında Gayrimüslim ve Kilise Vakıfları.Sıddık Korkmazer
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Di̇ji̇tal Geli̇şmeler Kapsaminda Sosyo-Ekonomi̇k Yaşam Ve Di̇n: Kri̇pto Para Örneği̇.Nihat Oyman
  Sosyo-ekonomik yaşam, kültürler ve inançlar açısında farklılık gösterebilmektedir. Sosyo-ekonomik yaşamın günümüzde hızlı bir şekilde gelişen dijitalleşmeden etkilenmemesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Dijitalleşme, sosyal hayatın çoğu alanında hükümranlığını ilan ederken özelikle de ekonomik alanda etkisinin daha farklı olduğu düşünülmektedir. Buna sebep olarak da dijital gelişimin temelinde ekonomik gelişmenin olmasıdır. Enformasyonel, küresel ve ağ örgütlemesine dayalı olan dijital ekonomik modellerden kaynaklı olarak insanlar, geleneksel topluma nazaran daha fazla insanla etkileşime geçmektedir. Böylece insanlar daha kapsamlı ve eşitlikçi bir zeminde iktisadi süreçlere katılarak reel bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. İbrahim Aczî Kendi Bibliyografyası.Muhammet Akif Ti̇yek
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kutsal Kabul Edilen Zamanlarda Paylaşılan Bilgilerin Güvenilirliği/Dinin Medyatikleşmesi.Mustafa Yüceer
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. İdeolojik Hadisçiliğin Tarihî Arka Planı. Mehmet Emin Özafşar. Ankara: Otto Yayınları, 2017, 145 s.Ömer Ali Özdemi̇r
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
volume 7, issue ?, 2022
 1. The Genesis of Languages Between Qāḍī ‘Abd Al-Jabbār and Modern Linguistics.Hüseyin Elmhemit
  The issue of the emergence of languages in Islamic thought occupied a large part of study and discussion, and the largest share in these discussions was for the legal theoreticians and scholars of theology. Muslims came up with two theories about the emergence of languages. The first theory asserts that language is a God-given or a God-inspired gift that descended on mankind who were taught the names of things. This theory is very old and had similarly been advocated by Greek (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Koronavirüs Zamanında Kaderin Hitabı.Ramy Mahmoud
  Koronavirüs olarak bilinen Covid-19 -salgını neredeyse iki yıldır hayatımızda. Salgının başlangıç aşamalarında kapsamlı bir çözüm bulunamadığı için âdeta şok yaşayan dünya, salgının yayılmasını önlemek için bir çözüm olarak tamamen karantinaya kapanmak zorunda kaldı. Uzun süren kapanmadan dolayı dünyanın her yerinde insanlar, psikolojik olarak bunalımlı bir dönem geçirmekteler. Hemen hemen herkes, bu bunalımdan bir çıkış yolu aramaktadır. Öte yandan, mezkûr bunalımlı dönemin toplumsal ve dinî açılardan da belirli yankıları olduğu söylenebilir. Örneğin boşanma ve intihar vakalarının artması bunlar arasında gösterilebilir. Dinî açıdan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
volume 45, issue , 2022
 1. Recurrent, Nonequilibrium Systems and the Markov Blanket Assumption.Miguel Aguilera & Christopher L. Buckley
  Markov blankets – statistical independences between system and environment – have become popular to describe the boundaries of living systems under Bayesian views of cognition. The intuition behind Markov blankets originates from considering acyclic, atemporal networks. In contrast, living systems display recurrent, nonequilibrium interactions that generate pervasive couplings between system and environment, making Markov blankets highly unusual and restricted to particular cases.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Emperor Is Naked: Replies to Commentaries on the Target Article.Jelle Bruineberg, Krzysztof Dołęga, Joe Dewhurst & Manuel Baltieri
  The 35 commentaries cover a wide range of topics and take many different stances on the issues explored by the target article. We have organised our response to the commentaries around three central questions: Are Friston blankets just Pearl blankets? What ontological and metaphysical commitments are implied by the use of Friston blankets? What kind of explanatory work are Friston blankets capable of? We conclude our reply with a short critical reflection on the indiscriminate use of both Markov blankets and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Redressing the Emperor in Causal Clothing.Victor J. Btesh, Neil R. Bramley & David A. Lagnado
  Over-flexibility in the definition of Friston blankets obscures a key distinction between observational and interventional inference. The latter requires cognizers form not just a causal representation of the world but also of their own boundary and relationship with it, in order to diagnose the consequences of their actions. We suggest this locates the blanket in the eye of the beholder.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nothing but a Useful Tool? (F)Utility and the Free-Energy Principle.Matteo Colombo
  Bruineberg and collaborators distinguish three philosophical positions about the status of Markov blankets in the context of active inference modelling, namely: literalism, realism, and instrumentalism. They criticize the first two positions and suggest that instrumentalism is “less problematic but also less interesting” Here, I sketch how literalists and realists might reply to Bruineberg et al.'s criticisms, and I explain why instrumentalism is more interesting and contentious than what Bruineberg and collaborators suggest.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. There is No “Inference Within a Model”.Marco Facchin
  I argue that there is no viable development of the instrumentalist inference within a model research program. I further argue that both Friston and Pearl blankets are not the right sort of tool to settle debates on philosophical internalism and externalism. For these reasons, the inference within a model program is far less promising than the target article suggests.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Practical Implications From Distinguishing Between Pearl Blankets and Friston Blankets.Stephen Fox
  Analysis provided in The Emperor's New Markov Blankets reveals that there is limited potential for practical application of Pearl and Friston blankets. However, Bruineberg and colleagues' analysis includes a simple diagram that has potential to better enable shared understanding of interactions between free energy principle constructs during the design and implementation of biosocial–technical systems.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Maps and Territories, Smoke, and Mirrors.Karl Friston
  It is a pleasure to comment on Bruineberg et al. – who raise some interesting questions of a philosophical and technical nature. I will try to answer three questions posed by the authors. Are Pearl and Friston blankets different things? Are Markov blankets used in an ontological sense? Is there a privileged Markov blanket?
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Free-Energy Pragmatics: Markov Blankets Don't Prescribe Objective Ontology, and That's Okay.Inês Hipólito & Thomas van Es
  We target the ontological and epistemological ramifications of the proposed distinction between Friston and Pearl blankets. We emphasize the need for empirical testing next to computational modeling. A peculiar aspect of the free energy principle is its purported support of radically opposed ontologies of the mind. In our view, the objective ontological aspiration itself should be rejected for a pragmatic instrumentalist view.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bayesian Realism and Structural Representation.Alex Kiefer & Jakob Hohwy
  We challenge Bruineberg et al's view that Markov blankets are illicitly reified when used to describe organismic boundaries. We do this both on general methodological grounds, where we appeal to a form of structural realism derived from Bayesian cognitive science to dissolve the problem, and by rebutting specific arguments in the target article.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Scientific Realism About Friston Blankets Without Literalism.Julian Kiverstein & Michael Kirchhoff
  Bruineberg and colleagues' critique of Friston blankets relies on what we call the “literalist fallacy”: the assumption that in order for Friston blankets to represent real boundaries, biological systems must literally possess or instantiate Markov blankets. We argue that it is important to distinguish a realist view of Friston blankets from the literalist view of Bruineberg and colleagues’ critique.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Markov Blankets Do Not Demarcate the Boundaries of the Mind.Richard Menary & Alexander J. Gillett
  We agree with Bruineberg and colleagues' main claims. However, we urge for a more forceful critique by focusing on the extended mind debate. We argue that even once the Pearl and Friston versions of the Markov blanket have been untangled, that neither is sufficient for tackling and resolving the question of demarcating the boundaries of the mind.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Emperor has No Blanket!Vicente Raja, Edward Baggs, Anthony Chemero & Michael L. Anderson
  While we applaud Bruineberg et al.'s analysis of the differences between Markov blankets and Friston blankets, we think it is not carried out to its ultimate consequences. There are reasons to think that, once Friston blankets are accepted as a theoretical construct, they do not do the work proponents of free energy principle attribute to them. The emperor is indeed naked.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Enough Blanket Metaphysics, Time for Data-Driven Heuristics.Wiktor Rorot, Tomasz Korbak, Piotr Litwin & Marcin Miłkowski
  Bruineberg and colleagues criticisms' have been received but downplayed in the free energy principle literature. We strengthen their points, arguing that Friston blanket discovery, even if tractable, requires a full formal description of the system of interest at the outset. Hence, blanket metaphysics is futile, and we postulate that researchers should turn back to heuristic uses of Pearl blankets.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 3325