Order:
 1.  21
  Geng gao de jing shen zhui qiu: Zhongguo wen hua yu Zhongguo mei xue de chuan cheng = Higher spiritual pursuit: heritance of Chinese culture and Chinese aesthetics.Lang Ye - 2016 - Beijing Shi: Zhongguo wen lian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Guan Wu: Zhe xue yu yi shu zhong de shi jue wen ti.Lang Ye (ed.) - 2019 - Beijing: Bei jing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Mei xue de shuang feng: Meixue de shuangfeng: Zhu Guangqian, Zong Baihua yu Zhongguo xian dai mei xue.Lang Ye (ed.) - 1999 - Hefei Shi: Anhui jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xian dai mei xue ti xi.Lang Ye (ed.) - 1988 - [Peking]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Xiong zhong zhi zhu: zou xiang xian dai zhi Zhongguo mei xue.Lang Ye - 1998 - Hefei Shi: jing xiao Xin hua shu dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Yu ba bu neng.Lang Ye - 2004 - Ha'erbin Shi: Heilongjiang ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Yi xiang zhao liang ren sheng: Ye Lang zi xuan ji.Lang Ye - 2011 - Beijing: Shou du shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Zhongguo li dai mei xue wen ku.Lang Ye (ed.) - 2003 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  [1] Xian Qin juan (shang) -- [2] Xian Qin juan (xia) -- [3] Qin Han juan -- [4] Wei Jin Nan Bei chao juan (shang) -- [5] Wei Jin Nan Bei chao juan (xia) -- [6] Sui Tang Wu dai juan (shang) -- [7] Sui Tang Wu dai juan (xia) -- [8] Song Liao Jin juan (shang) -- [9] Song Liao Jin juan (xia) -- [10] Yuan dai juan -- [11] Ming dai juan (shang) -- [12] Ming dai juan (zhong) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Zhongguo mei xue tong shi =.Lang Ye & Liangzhi Zhu (eds.) - 2014 - Nanjing Shi: Jiangsu ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo mei xue shi da gang.Lang Ye - 1985 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  5
  Zhongguo mei xue shi.Lang Ye - 1996 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark