Order:
 1. Huan Jing Zhe Xue: Huan Jing Lun Li de Kua Xue Ke Yan Jiu.Zhengping Wang - 2004 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  本书是在超越哲学、伦理学、社会学、生态学、人类学、政治学、经济学和神学的传统分类研究的基础上,对环境伦理问题进行跨学科的综合研究。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zhongguo Chuan Tong Dao de Lun Tan Wei =.Zhengping Wang - 2004 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  本书探讨了中国传统伦理道德问题,包括中国传统道德哲学和道德教育、中国传统道德思想和道德教育思想的基本特点、孔子以“仁”为核心的道德观和道德教育思想等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark