Order:
 1. Chuan tong wen hua yu xian dai ru shang.Xiaoxin Wang & Youxue Li (eds.) - 2002 - Guiyang Shi: Guizhou min zu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  15
  Wang Yangming yu Yangming wen hua.Xiaoxin Wang & Pinglue Zhao (eds.) - 2011 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  Ben shu gong you ba jiang zu cheng, fen bie shi sheng ren bi ke xue er zhi, Wang Yangming de xin xue ti xi, shi gong yu bing xue, wen xue si xiang yu shi wen chuang zuo, jiao yu si xiang yu shi jian, Yangming hou xue, Yangming xue zai jin xian dai de ying xiang, Yangming wen hua yu Guizhou lü you. Mei ge lun ti lun shu ji zhong, shen du shi zhong, xu shu xing yu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Wang Yangming yu Qian zhong Wang xue.Xiaoxin Wang - 2021 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  "Yan shi jia xun" ci hui yu fa yan jiu.Xiaoxin Wang, Rijian Zhou & Zhitui Yan (eds.) - 1998 - [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Yangming xin xue zhi lun.Xiaoxin Wang - 2016 - Chengdu: Xi nan jiao tong da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Wang xue zhi guang.Pinglüe Zhao & Xiaoxin Wang (eds.) - 2010 - Chengdu: Xi nan jiao tong da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark