Order:
 1.  9
  Makesi zhu yi zhe xue de dang dai shi yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  本书是研究马克思主义哲学的成果汇集。这些成果从马克思主义哲学的视域,对当代重大现实问题和理论问题进行了认真的研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Chuan tong si xiang de xian dai wei du.Xiaopeng Zhu - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Ru dao rong he shi yu zhong de Yangming xin xue jian gou =.Xiaopeng Zhu - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Wang Yangming yu dao jia dao jiao =.Xiaopeng Zhu - 2009 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  全书共分为上下两篇,上篇为出人佛老——王阳明早期的道缘,下篇为摄道人儒—王阳明中后期的道家教情绪.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark