Order:
 1. Chen Jianfu yu Hu Shi.Jianfu Chen - unknown - Edited by Shi Hu, Mu Zhen, Ming Yan & Benlang Liao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xin ru jia si shu.Jianfu Chen - 1984 - Taibei Shi: Xin ru shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Xin ru xue: you ming Xin shi jie de si xiang.Jianfu Chen - 1962 - Taibei: Xin ru xue fa xing chu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xin ru xue.Jianfu Chen - 1956
   
  Export citation  
   
  Bookmark