Order:
 1. Dang Dai Zhongguo Zhe Xue =.Jianning Guo - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Min zu fu xing de jia zhi zhi cheng: she hui zhu yi he xin jia zhi guan yan jiu.Jianning Guo (ed.) - 2015 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Qian Yan Wen Ti Yan Jiu =.Jianning Guo - 2012 - Anhui Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark