11 found
Order:
 1. Antisthenes and Paideia. On the Socratic Model of Education.Jaroslav Cepko - 2011 - Filozofia 66 (6):535-544.
  ?lánok sa sústre?uje na Antisthenovo chápanie výchovy, ktoré bolo nepochybne inšpirované Sókratom. K?ú?ový zlomok – „po?iatkom výchovy je skúmanie mien“ – je dokladom o úzkom spojení logiky a etiky, aké môžeme nájs? aj v Platónových a Xenofóntových dialógoch. Autor ?lánku porovnáva Antisthenov koncept paideie s Isokratovým rétorickým ideálom a poukazuje na variácie sókratovského modelu výchovy u významných predstavite?ov Sókratovho krúžku . Na rozdiel od Platóna Antisthenés neprejavuje záujem o metafyzické rozvinutie náuky svojho u?ite?a, ale ponúka pozitívny etický ideál, ktorý treba (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  ANTISTHENÉS A PAIDEIA K sókratovskému modelu výchovy.Jaroslav Cepko - 2011 - Filozofia 66 (6).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Atopia – miesto kynika vo svete.Jaroslav Cepko - 2020 - Filozofia 75 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1).Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš & Vladislav Suvák - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):6-27.
  Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  „Belieme“ a „sladneme“ – nový jazyk o svete bez predmetov?Jaroslav Cepko - 2022 - Filozofia 77 (3):165-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Duša poetická a duša filozofická. K Platónovmu dialógu Faidón.Jaroslav Cepko - 2014 - Pro-Fil 14 (2):19.
  Článok je pokusom o interpretáciu Platónovho dialógu Faidón vo svetle prvých Sókratových slov, ktoré v ňom zaznievajú. Sókratova krátka úvaha o vzťahu príjemného a nepríjemného je vzápätí vsadená do kontextu konfrontácie filozofického a básnického typu explanácie. Zaujímavé je, že Sókratov komentár k snu, ktorý ho kedysi vyzval k praktizovaniu múzického umenia, neprezentuje oba prístupy ako navzájom sa vylučujúce, ale skôr ako komplementárne. V tejto perspektíve je možné čítať Faidóna ako náčrt „vysokej“ filozofie oddelených ideí, a zároveň ako výzvu o jej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Hanba, zázračný prsteň a Platónov Sokrates.Jaroslav Cepko - 2023 - Filozofia 78 (4):259-272.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  K rozlíšeniu medzi ontológiou a metafyzikou U e. lévinasa.Jaroslav Cepko - 2010 - Filozofia 65 (7).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova.Jaroslav Cepko - 2019 - Filozofia 74 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Duša poetická a duša filozofická. K Platónovmu dialógu Faidón.Jaroslav Cepko - 2014 - Pro-Fil 14 (2):19.
  Článok je pokusom o interpretáciu Platónovho dialógu Faidón vo svetle prvých Sókratových slov, ktoré v ňom zaznievajú. Sókratova krátka úvaha o vzťahu príjemného a nepríjemného je vzápätí vsadená do kontextu konfrontácie filozofického a básnického typu explanácie. Zaujímavé je, že Sókratov komentár k snu, ktorý ho kedysi vyzval k praktizovaniu múzického umenia, neprezentuje oba prístupy ako navzájom sa vylučujúce, ale skôr ako komplementárne. V tejto perspektíve je možné čítať Faidóna ako náčrt „vysokej“ filozofie oddelených ideí, a zároveň ako výzvu o jej (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. On Lévinas’ Distinction between Ontology and Metaphysics.Jaroslav Cepko - 2010 - Filozofia 65 (7):652-663.
  There are several terms in Lévinas’ philosophy, to which his reader better should not assign traditional meanings. The paper focuses on Lévinas’ usage of the terms “ontology” and “metaphysics”, which reveal the philosopher’s attempt to find their new interpretations. In his perspective, both terms become synonyms of the key concepts of his philosophy. In the context of Lévinas’ criticism of Western philosophical tradition, “ontology” refers to totalization, i.e. a philosophy aiming at a unity, but at the same time denying the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark