8 found
Order:
 1. Antisthenes and Paideia. On the Socratic Model of Education.Jaroslav Cepko - 2011 - Filozofia 66 (6):535-544.
  ?lánok sa sústre?uje na Antisthenovo chápanie výchovy, ktoré bolo nepochybne inšpirované Sókratom. K?ú?ový zlomok – „po?iatkom výchovy je skúmanie mien“ – je dokladom o úzkom spojení logiky a etiky, aké môžeme nájs? aj v Platónových a Xenofóntových dialógoch. Autor ?lánku porovnáva Antisthenov koncept paideie s Isokratovým rétorickým ideálom a poukazuje na variácie sókratovského modelu výchovy u významných predstavite?ov Sókratovho krúžku . Na rozdiel od Platóna Antisthenés neprejavuje záujem o metafyzické rozvinutie náuky svojho u?ite?a, ale ponúka pozitívny etický ideál, ktorý treba (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Atopia – miesto kynika vo svete.Jaroslav Cepko - 2020 - Filozofia 75 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. „Belieme“ a „sladneme“ – nový jazyk o svete bez predmetov?Jaroslav Cepko - 2022 - Filozofia 77 (3):165-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Duša poetická a duša filozofická. K Platónovmu dialógu Faidón.Jaroslav Cepko - 2014 - Pro-Fil 14 (2):19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova.Jaroslav Cepko - 2019 - Filozofia 74 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Soul Poetical and Soul Philosophical. On Plato's dialogue Pheado.Jaroslav Cepko - 2014 - Pro-Fil 14 (2):19-24.
  Článok je pokusom o interpretáciu Platónovho dialógu Faidón vo svetle prvých Sókratových slov, ktoré v ňom zaznievajú. Sókratova krátka úvaha o vzťahu príjemného a nepríjemného je vzápätí vsadená do kontextu konfrontácie filozofického a básnického typu explanácie. Zaujímavé je, že Sókratov komentár k snu, ktorý ho kedysi vyzval k praktizovaniu múzického umenia, neprezentuje oba prístupy ako navzájom sa vylučujúce, ale skôr ako komplementárne. V tejto perspektíve je možné čítať Faidóna ako náčrt „vysokej“ filozofie oddelených ideí, a zároveň ako výzvu o jej (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  ANTISTHENÉS A PAIDEIA K sókratovskému modelu výchovy.Jaroslav Cepko - 2011 - Filozofia 66 (6).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  K rozlíšeniu medzi ontológiou a metafyzikou U e. lévinasa.Jaroslav Cepko - 2010 - Filozofia 65 (7).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark