Order:
 1.  7
  Guan yu mu di de zhe xue.Zhentao Xia - 1982 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Lun Xunzi di zhe xue si xiang.Zhentao Xia - 1979
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Ren shi fa sheng lun.Zhentao Xia (ed.) - 1991 - [Peking]: Xin hua shu dian jing xiao.
  本书共9章,阐述了认识发生的自然史前提、生理基础和社会前提、主体和客体的分化、由动物心理向人类认识的转化、人类认识的系统发生在个体发生中的重演等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Ren shi lun yu ren xue liang lun.Zhentao Xia - 2011 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  Ren shi de zhu--ke ti xiang guan yuan li -- Ren shi shen me.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ren shi lun yin lun.Zhentao Xia - 1986 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Shi jian de wei wu zhu yi.Zhentao Xia - 2011 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
 7. Si wei shi jie dao lun: guan yu si wei di ren shi lun kao cha.Zhentao Xia, Huaichun Li & Zhan Guo (eds.) - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Zhongguo ren shi lun si xiang shi gao.Zhentao Xia - 1992 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark