Order:
 1.  1
  崇高的位置: 世纪之交的哲学理性.Zhengyu Sun - 1997 - [Changchun]: Jilin ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Gai ge kai fang yi lai de dang dai Zhongguo zhe xue shi (1978-2009).Zhengyu Sun - 2006 - Beijing Shi: Ren min chu ban she. Edited by Xiao Yang & Ning Ding.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Si xiang zhong de shi dai: dang dai zhe xue de li lun zi jue.Zhengyu Sun - 2004 - Beijing: Beijing shi fan da xue chu ban she.
  本书分为上、下两篇,分别为“现代哲学的革命”、“当代中国的哲学改革”记录了作者对马克思主义哲学的领悟与思考。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Sun Zhengyu zhe xue wen ji.Zhengyu Sun - 2007 - Changchun: Jinlin ren min chu ban she.
  v.1. zhe xue de mu guang -- v.2. shu ren de shi jie -- v.3. tan suo zhen shan mei -- v.4. chong gao de wei zhi -- v.5. zhe xue guan yan jiu -- v.6-7. bian zheng fa yan jiu -- v.8-9. zhe xue tong lun.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Zhe xue: Si xiang de qian ti pi pan = Philosophy: a critique of premises of thoughts.Zhengyu Sun - 2016 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu de zhu yao nei rong shi chan shu zhe xue de te shu de li lun xing zhi he du te de huo dong fang shi,Bing tong guo ju ti lun zheng zhe xue dui gou cheng si xiang de ji ben xin nian,Ji ben luo ji,Ji ben fang shi,Ji ben guan nian,Zhe xue li nian de qian ti pi pan,Zhan xian zhe xue fa zhan de zi wo pi pan de huo li he yong bu ku jie (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhongguo hua Makesi zhu yi zhe xue xin xing tai =.Jianying Zhao & Zhengyu Sun (eds.) - 2006 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark