Order:
 1.  1
  Da zhi xian xian: Zhongguo sheng ming zhi hui lun yao.Zhaodi Guo - 2012 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Zhi hui mei xue lun gang =.Zhaodi Guo - 2013 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhongguo zhi hui mei xue lun yao =.Zhaodi Guo - 2015 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark