Results for 'Zden��k R. Ne��por'

1000+ found
Order:
 1.  87
  Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  Ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve di̇ndarlik i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne ampi̇ri̇k bi̇r araştirma.Ayşe Şentepe & Metin Güven - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):27-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  21
  Effect of Proton and Ne Irradiation on the Microstructure of Zircaloy 4.X. T. Zu, K. Sun, M. Atzmon, L. M. Wang, L. P. You, F. R. Wan, J. T. Busby, G. S. Was & R. B. Adamson - 2005 - Philosophical Magazine 85 (4-7):649-659.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  9
  Effect of Proton and Ne Irradiation on the Microstructure of Zircaloy 4.X. T. Zu *, K. Sun, M. Atzmon, L. M. Wang, L. P. You, F. R. Wan, J. T. Busby, G. S. Was & R. B. Adamson - 2005 - Philosophical Magazine 85 (4-7):649-659.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  Yeti̇şki̇nlerde Ölüm Kaygisi İle Di̇ndarlik Arasindaki̇ İli̇şki̇ Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme.Nurten Kımter & Özlem Köftegül - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Kur’an işiğinda i̇nsan varoluşunun egzi̇stansi̇yal uzantilari üzeri̇ne teoloji̇k kisa bi̇r sorgu.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:16-28.
  Bu makalede egszistansiyalizme yönelik öne çıkan kimi düşünceler eşliğinde insan varoluşu ve uzantıları üzerinde durulmaktadır. Bu yapılırken de konuyu açıklayıcı özde Kur’an-ı Kerime özel atıflar yapılmaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Hadi̇si̇n Tashîhi̇nde Sened Ve Metni̇n Sihhat İli̇şki̇si̇ne İllet Ve Şâz Bağlaminda Metodoloji̇k Bi̇r Yaklaşim.Engi̇n Sezai - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):141-141.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Türk Makam Müzi̇ği̇ Ekseni̇nde Hati̇p Zâki̇rî Hasan Efendi̇’Ni̇n İki̇ İlâhîsi̇ Üzeri̇ne Makamsal Ve Bi̇çi̇msel Bi̇r İnceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Di̇li̇n yapisi ve geli̇şi̇mi̇ne dai̇r farkli görüşleri̇n kisa bi̇r anali̇zi̇: Söyleme, konuşma ve söz üzeri̇ne bi̇r düşünme denemesi̇.Engin Yurt - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:71-80.
  Bu makalede en temelde dil üzerine bir düşünme denenmiştir. Dilin evrimsel ve tarihsel gelişimine, oluşumuna dair farklı görüşler incelenmiştir. Bu görüşler üzerinden, konuşmanın ve bir söz söylemenin -herhangi bir şey söylemekten farklı olarak- felsefi anlamı düşünülmüştür. Dil ve düşünme arasındaki ilişkinin ne kadar derine gittiği ya da gitmediği araştırılmıştır. Heidegger‘in dile, konuşmaya ve söze ilişkin görüşleri sunularak günlük konuşmanın sıradanlığı ve dilin şiirselliğinin özsel önemi arasındaki karşıtlık bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmıştır.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Avrupa ve türk aydinlanmasi üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Nurten Kiriş Yilmaz - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:59-70.
  Aydınlanma üzerine konuşmaya niyet eden birinin ilk kabulü, onun Avrupa‘da çıkmış olan bir ―durum‖ olduğu üzerine olacaktır. ―Durum‖ dedik çünkü Aydınlanma, hem ideolojik, hem siyasal, hem toplumsal, hem kültüreldir ve bu nedenle toplum içinde yaşayan bütün pratikleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Yani Aydınlanma, yalnızca bunlardan biri değildir; o, hem düşünsel hem de eylemsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu eylemsel süreç bir şekilde Avrupa‘da başarıya ulaşmıştır. Ancak Türk Aydınlanması Avrupa odaklı hareket ettiği halde, kısmen başarılı olsa da genel olarak Osmanlı Devleti‘nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  90
  Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Index to the Digha-Nikaya. Compiled by M. Yamazaki, Y. Ousaka, K. R. Norman and M. Cone.K. R. Norman - 1998 - Buddhist Studies Review 15 (2):224-225.
  Index to the Digha-nikaya. Compiled by M. Yamazaki, Y. Ousaka, K. R. Norman and M. Cone. Pali Text Society, Oxford 1997. vii, 357 pp. £19.75. ISBN 0 86013 355 9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Dhammapada. Ed. O. Von Hinüber and K.R. Norman.K. R. Norman - 1994 - Buddhist Studies Review 11 (2):187-188.
  Dhammapada. Ed. O. von Hinüber and K.R. Norman. Pali Text Society, Oxford 1994. xv, 148 pp. £10.95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  A Pali Grammar. William Geiger. Translated Into English by Batakrishna Ghosh, Revised and Edited by K. R. Norman.K. R. Norman - 1995 - Buddhist Studies Review 12 (2):210-211.
  A Pali Grammar. William Geiger. Translated into English by Batakrishna Ghosh, revised and edited by K. R. Norman. Pali Text Society, Oxford 1994. xxix, 220 pp. Hardback £12.95, paperback £6.75.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Poems of Early Buddhist Nuns. Translations of the Therigatha by Mrs C. A. F. Rhys Davids (Pslams of the Sisters [Revised] and K. R. Norman (Elders' Verses II [Revised]). [REVIEW]K. R. Norman - 1992 - Buddhist Studies Review 9 (1):79-81.
  Poems of Early Buddhist Nuns. Translations of the Therigatha by Mrs C. A. F. Rhys Davids. Pali Text Society, Oxford 1989. xvi, 233 pp. £4.95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation,
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 18.  3
  İsl'm Mantık Geleneğinde Belirsiz Ad ve Fiiller Üzerine Bir Soruşturma.Hacı Kaya - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:34-55.
  Kavram mantığı üzerine bina edilen klasik mantık bilimi, daha çok ad kavramlar ve bu kavramlardan bileşen önermeler üzerinden yürütülmüştür. Bu, İslâm mantık tarihinde öncekilerin mantık geleneğinde böyle olmakla birlikte sonrakilerin mantık geleneğinde çok daha belirgindir. Mantık biliminin, bu eğilimle yürütüldüğü ve yüzyılları içeren tarihinde fiil kavramlar, hem kavram hem de yargı bağlamlarıyla kimi belirsizlikleri beraberinde sürükleye gelmiştir. Her ne kadar mantık bilimi, kurulduğu andan itibaren psiko-sosyal temelli dillerin belirleyiciliğinden mümkün oldukça kendisini yalıtıp bilimlere evrensel dil sunma iddiasında bulunmuş ve bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Modern Fıkıh Usûlü Kitaplarında Mutlakın Mukayyete Hamli Meselesinde Gösterilen Bazı Örneklerin Yeterliliği Sorunu.Nizamettin Karataş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):821-852.
  Mutlak ve mukayyet konusu fıkıh usûlünün lafız bahislerinde ele alınıp derinlemesine incelenen başlıklardan biridir. Konu her ne kadar fıkıh usûlü kitaplarında yeterince açıklanmış gözükse de her teorik meselede olduğu üzere farklı değerlendirmelere açık taraflar da ihtiva etmektedir. Bu iki lafız özellikle mutlakın mukayyede hamli etrafında ele alınmıştır. Usûlcülerin bu konuda verdiği örnekler ayrıca önemlidir. Bu örneklerin incelenmesi mutlak ve mukayyet lafızların daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu makalede öncelikle mutlak ve mukayyet lafızların tanımı, mahiyeti ve fıkıh usûlünün diğer konuları (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Mekkî B. Ebî Tâli̇bi̇n Kiraat İlmi̇ne Katkisi.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):137-162.
  Kur’ân-ı Kerîm ilimlerini araştırmak Allah indinde en şerefli amellerdendir. Özellikle de bu, Resulullah’ın ashabına öğrettiği vecih üzere vahiy lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kıraat ilmini araştırma olunca. Kur’ân-ı Kerîm İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan eskiden ve şuan âlimler Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili olan tefsir, kıraat, dil bilim, i‘râb ve benzeri ilimlere önem vermişlerdir. Ben bu âlimlerden biri hakkında konuşmak istedim. O da çeşitli şeriat ilimlerinde ilim ehli arasındaki yüksek konumundan ötürü İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’tir. Mekkî, şeriat ilimlerin çoğunu elde (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  21. yüzyil ve mevlana’dan vefasizlik üzeri̇ne ki̇mi̇ uyarilar.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:28-35.
  Ahlak, 21.yüzyıl insanının dikkate alması gereken temel bir varlık alanıdır. Bu alan içinde, bireysel ve toplumsal yaşamı yönlendiren erdem ve erdemsizlik tartışması önemli bir yer tutar. Bu makalede, Mevlana’nın görüşlerine özel atıfla, bir erdemsizlik örneği olarak vefasızlık üzerinde durulmaktadır.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”.Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):49-64.
  Varlığa ilk adım attığı andan itibaren hayatı seven insanoğlu, yaşı ilerle-dikçe tanıştığı ve bağlandığı diğer insanların sayısının artmasıyla hayata daha da bağlanmaktadır. Ancak ne var ki anne-baba, evlat-torun, eş-dost yakınlıklarıyla şenlenen hayatın sonunu ve ayrılıkların yakınlaşmakta olduğunu haber veren ihtiyarlık gün içinde ikindiye, yıl içerisinde de sonbahara benzemektedir. Karanlık gece ve soğuk kışların habercisi olan ihtiyarlık dönemi beka arzusuyla coşkun insan tabiatı açısından hüzünlü bir dönemi ifade etmektedir. “Yaşlılık” olgusu, duygusal yoğunluklardan hayatını alan edebiyatın dikkatini çeken temalarından biridir. Hemen her (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  Ca‘fer es-S'dık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi.Zehra Korkmaz & Hayati Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1151-1181.
  Hicrî birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış bulunan Ca‘fer-i Sâdık ve Ebû Hanîfe, akran iki âlimdir. Kûfe’de yetişen ve Ehl-i sünnet mezheplerinden birinin imamı olan Ebû Hanîfe’nin, Medine’de yetişen ve İsnâaşeriyye’nin altıncı imamı kabul edilen Ca‘fer ile bir araya geldiği ve onun talebesi olduğu hem sünnî hem Şiî kaynaklarda rivayet edilmektedir. Mukaddem kaynaklarda Ebû Hanîfe’nin Ca‘fer-i Sâdık’ın öğrencisi olduğu yönündeki ifadelerin, muahhar kaynaklarda abartılı bir şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Ebû Hanîfe ile Ca‘fer-i Sâdık arasındaki hoca-talebe ilişkisi netleştirilmeye (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  35
  Gazzalî Ve Thomas Aquinas’Ta Tanrı’Nın Kudreti Ve İmkansızlık.Özcan Akdağ - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):23-34.
  Orta Çağ’da, İslam düşüncesi içerisinde yazılmış olan İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: İlahiyat’ı, Gazzâlî’nin Makâsıdu’l-Felâsife’si ve İbn Rüşd’ün, Aristoteles’in eserlerine yazmış olduğu şerhler gibi pek çok felsefî ve teolojik eser Latinceye çevrilmiştir. Söz konusu çeviri eserler vasıtasıyla, İslam düşüncesinde carî olan, Tanrı’nın tikelleri kendi zatlarında bilip bilmediği, Tanrı’nın zatı gereği fiilde bulunup bulunmadığı, din ve felsefenin uzlaşıp uzlaşmayacağı gibi tartışmalı pek çok mesele Batı’ya intikal etmiştir. Bunlara ilaveten Tanrı’nın mutlak kudretinin alanının ne olduğu sorunu da Batı düşüncesinde bilinir hale gelmiştir. Bu çalışmada, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Cuestión de (la) ley.R. Pablo Oyarzun - 2020 - Con-Textos Kantianos 1 (11):354-370.
  En este trabajo se propone una articulación de la “cuestión de ley” en el modo en que la aborda Kafka, teniendo particularmente a la vista la conversación entre Josef K. y el sacerdote en El proceso, que contiene una exégesis del relato Ante la ley, y la concepción kantiana de la ley moral según se detalla esta en la segunda Crítica y en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Se sugiere que esta articulación se da en el carácter (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Siyasî Despotizmden Uzak Müsamahak'r Bir Emevî İdarecisi Profili: Ömer B. Abdülazîz.Mücahit Yüksel - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):27-48.
  Muâviye b. Ebû Süfyân’ın yönetimi ele geçirmesiyle başlayan Emevîler dönemi, hilâfetin saltanata dönüştüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemde idarecilik yapan kişiler her ne kadar halife ünvanıyla anılsalar da yaptıkları icraatlar göz önüne alındığı zaman saltanat özelliği kendini bâriz şekilde hissettirmiştir. Bununla birlikte sekizinci Emevî Halifesi Ömer b. Abdülaâziz, yaklaşık iki yıl süren idareciliğiyle, Râşit halifelerin beşincisi ünvanını alacak şekilde diğer Emevî idarecilerinden ayrılmıştır. Ömer b. Abdulazîz’i diğer Emevî idarecilerinden ayıran en karakteristik özelliği ise, olaylara yeniden vahiy eksenli bir bakışla Râşit (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  47
  ¿ Derecho internacional O Guerra imperial? Hans Kelsen Y Carl Schmitt Ante la pacificación de las relaciones interestatales Por medio Del derecho.Ramón Campderrich Bravo - 2009 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 43:19 - 38.
  Th e mai n idea s o f Han s K else n an d Car l Schmit t abou t w a r an d peac e i n inte r national relation s are , i n thi s a r ticle , unfolde d sta r tin g fro m th e ide a o f ‘juridica l paci f ism’ . Their usefulnes s fo r th e contempora r y debat e o n “humanitaria n (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  22
  I. K. R Aubitschek : Isthmia: Excavations by the University of Chicago Under the Auspices of the American School of Classical Studies at Athens: Vol. VII. The Metal Objects (1952–1989) . Pp. Xxxv + 200, 8plans, 96 Pls. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 1998. Cased, $150. ISBN: 0-87661-937-. [REVIEW]John K. Papadopoulos - 1999 - The Classical Review 49 (02):615-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Catalogue of the Hugh Nevill Collection of Sinhalese Manuscripts in the British Library. K. D. Somadasa.K. R. Norman - 1992 - Buddhist Studies Review 9 (1):85-88.
  Catalogue of the Hugh Nevill Collection of Sinhalese Manuscripts in the British Library. K. D. Somadasa. Pali Text Society and the British Library. Vol. 1, 1987. xi, 440 pp. £22.00. Vol. 2, 1989. vii, 316 pp. £24.95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Contemporary Theatre and the Experiential.K. R. Adams - unknown
  In the context of the blurring of boundaries between club and theatre, game and theatre, and party and theatre, experiential spectatorship is spilling into the mainstream. This article starts from the recognition of the rapid rise of the experience economy as a turning point in consumer culture towards a specific appeal to the sensory body. The definition of experience in this analysis is key and a distinction is made between experience as it passes moment by moment, erlebnis, and experience as (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Journal of the Pali Text Society. Volumes XXII-XXIV. Ed. O. Von Hinüber Ad R. F. Gombrich.K. R. Norman - 1999 - Buddhist Studies Review 16 (2):232-235.
  Journal of the Pali Text Society. Volumes XXII-XXIV. Ed. O. von Hinüber ad R. F. Gombrich. Pali Text Society, Oxford 1996, 1997, 1998. £17.25 each. ISBN 086013 333 8; 0 86013 356 7; 0 86913 364 8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Journal of the Pali Text Society, Volume XXVI. Edited by O. Von Hinüber and R.F. Gombrich.K. R. Norman - 2001 - Buddhist Studies Review 18 (2):250-252.
  Journal of the Pali Text Society, Volume XXVI. Edited by O. von Hinüber and R.F. Gombrich. Pali Text Society, Oxford 2000. 234 pp. £15.00. ISBN 0 86013 391 5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Journal of the Pali Text Society, Volume XXV. Ed. By O. Von Hinuber & R. F. Gombrich.K. R. Norman - 2000 - Buddhist Studies Review 17 (2):221-222.
  Journal of the Pali Text Society, Volume XXV. Ed. by O. von Hinuber & R. F. Gombrich. Oxford 1999. £17.25. ISBN 0 86013 372 9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Journal of the Pali Text Society, Volume XXVII. Edited by O. Von Hinüber and R.F. Gombrich.K. R. Norman - 2003 - Buddhist Studies Review 20 (1):84-85.
  Journal of the Pali Text Society, Volume XXVII. Edited by O. von Hinüber and R.F. Gombrich. Pali Text Society, Oxford 2002. 183 pp. £18.75. ISBN 0 86013 407 5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  The Sutra of Golden Light. Translated by R. E. Emmerick.K. R. Norman - 1992 - Buddhist Studies Review 9 (2):199-200.
  The Sutra of Golden Light. Translated by R. E. Emmerick. Second revised edition, Pali Text Society, Oxford 1990. xvi, 116 pp. £10.00.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Sangharakkhita's Vuttodaya: A Study of Pali Metre. Pali Text and Translated Into English by R. Siddartha. Preface by Professor J. W. De Jong. [REVIEW]K. R. Norman - 1981 - Buddhist Studies Review 6 (2):123-125.
  Sangharakkhita's Vuttodaya: a study of Pali metre. Pali text and translated into English by R. Siddhartha. Preface by Professor J. W. de Jong. Sri Satguru Publications, India 1981. Distributed by Indian Books Centre, Delhi. v + 54pp. Rs. 50.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Summary of the Topics of Abhidhamma (Abhidhammattha-Sangaha) by Anuruddha, and Exposition of the Topics of Abhi-Dhamma (Abhidhammatthasangahavibhavini) by Sumangala, Being a Commentary to Anuruddha’s Summary of the Topics of Abhidhamma. Translated by R.P. Wijeratne and Rupert Gethin. [REVIEW]K. R. Norman - 2003 - Buddhist Studies Review 20 (1):83-84.
  Summary of the Topics of Abhidhamma by Anuruddha, and Exposition of the Topics of Abhi-dhamma by Sumangala, being a commentary to Anuruddha’s Summary of the Topics of Abhidhamma. Translated by R.P. Wijeratne and Rupert Gethin. Pali Text Society, Oxford 2002. xxi, 415 pp. £18.00. ISBN: 0 86013 412 1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  Kırım-Sivastopol Üssü Ve Karadeniz Rus Filosunun Paylaşım Sorunu.Halil Akman - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  28
  The Material Life of Roman Slaves by Sandra R. Joshel, Lauren Hackworth Petersen.K. R. Bradley - 2015 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 108 (3):451-452.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  38
  Greek and Roman Slavery - J. Andreau, R. Descat the Slave in Greece and Rome. Translated by Marion Leopold. Pp. VI + 198. Madison, Wi and London: The University of Wisconsin Press, 2011 . Paper, Us$26.95. Isbn: 978-0-299-28374-2. [REVIEW]K. R. Bradley - 2013 - The Classical Review 63 (1):154-156.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  31
  An Anthology of His Writings. [REVIEW]R. D. K. - 1963 - Review of Metaphysics 17 (2):307-307.
  A useful edition of some political and strategic writings, together with all the significant philosophical essays of Mao Tse-tung, who is described as the "most influential" contemporary Marxist philosopher. Except for the 1957 "Hundred Flowers" speech, all the translations and footnotes are from International Publishers' four volume Selected Works. Miss Fremantle's forty-one page introduction is largely a paraphrased abridgment of Edgar Snow's well known biography, Red Star over China. For the general reader, this Mentor paperback probably provides the best low (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  Das Widerspruchsprinzip in der Neueren Sowjetischen Philosophie. [REVIEW]R. D. K. - 1960 - Review of Metaphysics 14 (1):177-177.
  The fourth volume of the 'Sovietica' series is chiefly composed of a collection in German translation of four papers read at a Moscow conference in 1958. The theme of the conference was 'The Question of Dialectical Contradiction in the Light of Contemporary Science and Practice.' Included are a brief excerpt from the official Soviet textbook, Osnovy marksistkoj filosofii and a noteworthy paper by A. I. Kolman.--K. R. D.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  18
  Die Dogmatischen Grundlagung der Sowjetischen Philosophie. [REVIEW]R. D. K. - 1960 - Review of Metaphysics 14 (1):176-177.
  The third volume in a projected library of contemporary Soviet thought called 'Sovietica' is of particular interest because it makes available to non-Russian readers a condensed German translation of the most recent Summa of Soviet thought, Osnovy marksistskoj filosofii. The text, organised under two main headings, Dialectical and Historical Materialism, is a catechism of Soviet dogmata which ranges from questions of space, time and perception to those of scientific socialism, class war and social consciousness. One of the aims of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  30
  Berkeley’s Philosophy of Science. [REVIEW]R. M. K. - 1974 - Review of Metaphysics 28 (2):339-339.
  This is a systematic and critical account of Berkeley’s philosophy of science. Brook’s intention is to evaluate Berkeley’s analysis of significant scientific concepts, his general theories in optics, physics, and mathematics, and finally Berkeley’s own interpretation and criticism of Newton’s principles. That Berkeley’s writings are pervaded with ambiguities, inconsistencies, and misinterpretations of Newton seems to be the conclusion that Brook reaches, although he does distinguish in the writings the areas in which he feels Berkeley is on target. Berkeley conceived the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  24
  Emotion and Object. [REVIEW]R. M. K. - 1973 - Review of Metaphysics 27 (1):166-167.
  In an attempt to discover that which makes man distinctively human Wilson takes as his starting point two opposing accounts of what distinguishes man from inanimate objects and indicates why both of them are invalid. The Cartesian concept maintains that man is distinct from the inanimate by virtue of his consciousness, the neo-Wittgensteinian views the distinction as one of behavior and interaction explicable in terms of reason and motives. Wilson agrees that emotion and behavior constitute the primary difference between man (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  20
  The Dilemma of Contemporary Theology. [REVIEW]K. R. J. - 1966 - Review of Metaphysics 19 (3):593-593.
  Lönning suggests that theology has long been faced with the problem of bringing Christian revelation and human culture and reason into relation without distortion of the Christian gospel. At the present time, Lönning sees this dilemma arising out of the confrontation of traditional Christian claims with those of existentialism and demythologized interpretations of Scripture, especially in regard to the issues of the nature of God's revelation in Christ and man's sinfulness and salvation. Lönning is critical of a demythologized and existentialized (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Søren Kierkegaard. [REVIEW]K. R. J. - 1965 - Review of Metaphysics 18 (4):778-778.
  This biographical sketch of Kierkegaard goes far in revealing the chief psychological features that influenced his writings. Considerable emphasis is placed on Kierkegaard's relations with his father and Regine Olsen. Kierkegaard is pictured primarily as a melancholy, guilt-ridden person, who was plagued by his own imperfections before God. Considerable use is made of Kierkegaard's writings, but little is said about the role and content of the devotional writings and the religious discourses. The book includes a small glossary of Kierkegaardian terms.—J. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Alfred North Whitehead: His Reflections on Man and Nature. [REVIEW]R. D. K. - 1962 - Review of Metaphysics 15 (4):684-684.
  This volume in the "World Perspectives" series brings together four chapters from The Concept of Nature and one each from The Principle of Relativity, The Principles of Natural Knowledge, Modes of Thought, and Essays in Science and Philosophy.--K. R. D.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Einstein Und Die Sowjetphilosophie: Krisis Einer Lehre, Erster Band. [REVIEW]R. D. K. - 1961 - Review of Metaphysics 15 (1):194-194.
  The first systematic study printed in the recently inaugurated "Sovietica" series, edited by J. M. Bochenski. In this volume, the author examines the basic theses of dialectical materialism and reviews the efforts of Soviet philosophers and physicists to accomodate their official philosophical framework to the challenge of Einstein's special relativity theory. The excellent handling of this subject owes much to the author's masterly grasp of physics, philosophy, and Russian.--K. R. D.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000