Order:
 1. Che guo Macheng, zai wu Li Zhi.Zailin Zhang - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Shen ti, liang xing, jia ting ji qi fu hao.Zailin Zhang (ed.) - 2010 - Xi'an Shi: Xi'an jiao tong da xue chu ban she.
 3. 我与你和我与它: 中西社会本体论比较硏究.Zailin Zhang - 1999 - Xi'an: Xi bei da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Zhongguo gu dai shen dao yan jiu.Zailin Zhang - 2015 - Beijing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zuo wei shen ti zhe xue de Zhongguo gu dai zhe xue =.Zailin Zhang - 2018 - Beijing Shi: Zhongguo shu ji chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhong xi zhe xue de qi yi yu hui tong =.Zailin Zhang - 2004 - Beijing: Ren min chu ban she.
 7.  1
  Zhong xi zhe xue bi jiao lun.Zailin Zhang - 1997 - [Sian]: Xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  95
  Theories of family in ancient chinese philosophy.Zailin Zhang - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (3):343-359.
  Unlike traditional Western philosophy, which places no special emphasis on the importance of family structure, traditional Chinese philosophy represented by Confucianism is a set of theories that give family a primary position. With family as the foundation, a complete framework of “human body → two genders → family and clan” is formed. Therefore, family in Chinese philosophy is existent, gender-interactive and diachronic. It should also be noted that family also plays a fundamental role in Chinese theories on cosmology, religion, and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark