Results for 'Z. O. Yankovska'

1000+ found
Order:
  1.  2
    Anthropological Dimension of the Philosophical "Literature-Centric" Model of Ukrainian Romanticism.Z. O. Yankovska & L. V. Sorochuk - 2021 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 19:127-137.
    Purpose. Romanticism as a movement developed in Germany, where, becoming the philosophy of time in the 18th-19th centuries, spread to all European countries. The "mobility" of the Romantic doctrine, its diversity, sometimes contradictory views, attitude to man as a free, harmonious, creative person led to the susceptibility of this movement by ethnic groups, different in nature and mentality. Its ideas found a wide response in Ukraine with its "cordocentric" type of culture in the early nineteenth century. Since the peculiarity of (...)
    Direct download (2 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  2.  1
    Anthropocentric Dimensions of Ukrainian Culture.Z. O. Yankovska & L. V. Sorochuk - 2020 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 18:87-101.
    Purpose. Philosophy of culture is an extremely multifaceted field, which includes the anthropological segment as well. In particular, we can talk about the role of man in cultural progress in a particular period of development of the society. To some extent, this problem may also apply to the theory of archetypes, which is rapidly developing today, being used not only in philosophy but also in other fields, deeply penetrated into the methodology of humanities knowledge. Therefore, we used interdisciplinary tools for (...)
    No categories
    Direct download (2 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  3.  30
    Gender "Tailored" Conceptions: Should the Option of Embryo Gender Selection Be Available to Infertile Couples Undergoing Assisted Reproductive Technology?Z. O. Merhi & L. Pal - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (8):590-593.
    The purpose of this article is to ascertain and appraise the ethical issues inherent to the utilisation of preimplantation genetic diagnosis for gender selection in infertile patients anticipating undergoing a medically indicated assisted reproductive technique procedure. Performance of preimplantation genetic diagnosis per request specifically for gender selection by an infertile couple undergoing medically indicated assisted reproductive technique may not breach the principles of ethics, and is unlikely to alter the population balance of sexes.
    Direct download (4 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  4.  24
    Jing: A Phenomenological Reflection on Chinese Landscape and Qing.Z. O. U. Hui - 2008 - Journal of Chinese Philosophy 35 (2):353–368.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  5.  5
    Z, O Acoustic Stimulus Processing and Multimodal Interactions in Primates.Gregg H. Recanzone - 2004 - In Michael S. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neurosciences Iii. MIT Press. pp. 359.
  6.  11
    Ethno-Linguistic Analysis of the Vocabulary Associated with the Wedding Ceremony.Z. O. Nazarova - 2015 - Liberal Arts in Russiaроссийский Гуманитарный Журналrossijskij Gumanitarnyj Žurnalrossijskij Gumanitaryj Zhurnalrossiiskii Gumanitarnyi Zhurnal 4 (6):471.
    In the article, the vocabulary related to the wedding ceremony in the Pamiri languages is discussed. In particular, vocabulary reflecting the wedding ceremony in Ishkashimi language is almost unknown. In the Pamiri languages are still preserved all the traditional wedding ceremonies. The vocabulary associated with them is well-kept in full and is indigenous and sometimes borrowed. For the most, the terminology applied in the ritual is borrowed. Often the term is borrowed from Badakhshan dialect of the Tajik language. At the (...)
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  7. Sprava Z 10. medzinarodnej konferencie O prave a jazyku.Z. Vedeckeho - 2006 - Filozofia 61 (6-10):770.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  8.  8
    Ethical Issues in the Policy Response to the 2008 Financial Crisis.Alojzy Z. Nowak & Patrick O'Sullivan - forthcoming - Business Ethics: A Critical Approach: Integrating Ethics Across the Business World.
  9.  8
    Features of "Relevant" Changes in Medical Students Appearance.J. S. Khudinа, A. G. Koichuev, Z. O. Tutova & T. S. Pshunov - 2020 - Bioethics 26 (12):46-49.
    In a modern democratic society appearance has great importance. This is especially true of the dress code in health care sphere. More recently, changing your appearance by getting tattoos and body modifications has been decried by different generations in the medical community. However, what is significance of appearance of a medical officer during epidemiological instability around the world? The response to this question was given in our study. The objectives of the study are: to interrogate the attitude of medical university (...)
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  10.  5
    O pewnych zasadniczych twierdzeniach dotyczących podstaw matematyki i wnioskach z nich płynących.Kurt Gödel - 2018 - Studia Semiotyczne 32 (2):9-32.
    Badania nad podstawami matematyki przyniosły w ostatnich dziesięcioleciach wyniki, które wydają mi się ciekawe nie tylko dla nich samych, lecz także z uwagi na wnioski, jakie płyną z nich w odniesieniu do tradycyjnych problemów filozoficznych dotyczących natury matematyki. Same wyniki są dość szeroko znane, mimo to jednak sądzę, że warto raz jeszcze przedstawić je w zarysie, zwłaszcza w obliczu faktu, że dzięki pracy szeregu matematyków zyskały one znacznie doskonalszą formę, niż miały pierwotnie. Największy postęp, mający decydujące znaczenie dla tych wyników, (...)
    Direct download (2 more)  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark   2 citations  
  11. O Dziele Literackim Badania Z Pogranicza Ontologii, Teorii J Ezyka I Filozofii Literatury.Roman Ingarden - 1960 - Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark   4 citations  
  12.  15
    Z filozofii współczesnej. O prawdzie.Dorota Sepczyńska & Piotr Wasyluk (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
    Naszym dążeniem nie jest osiągnięcie ostatecznych rozwiązań w kwestii Cóż jest prawda? , obraliśmy skromniejszy cel. Podtytuł O prawdzie nie sugeruje, iż praca stanowi kompendium wiedzy o problemie prawdy w całej filozofii współczesnej. Rezygnujemy bowiem z ujęć syntetycznych i systematycznych, w zamian chcemy skupić się na obiektywnych i rzetelnych prezentacjach i interpretacjach wybranych koncepcji prawdy w poglądach Martina Heideggera, Johna Graya, Xaviera Zubiriego, Jacques'a Derridy, Johna Rawlsa i Stefana Swieżawskiego. Zdaniem autorów tekstów, poglądy tych właśnie filozofów wskazały nowe drogi myślenia (...)
    Direct download  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  13.  83
    Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):23-42.
    Celem artykułu jest wyróżnienie dwóch, funkcjonujących w języku potocznym sensów wyrażenia „widzieć” – obiektywnego i subiektywnego bez jednoczesnego przypisywania obserwatorom przekonań. Celem jest zatem ekstensjonalna eksplikacja. Pozwala to na opisywanie percepcji wzrokowej bez przesądzania o wyższych zdolnościach kognitywnych podmiotu percepcji. Wprowadzenie przekonań obserwatora pozwala następnie na wyrażenie większej ilości rozróżnień występujących w literaturze poświęconej filozoficznym zagadnieniom percepcji zmysłowej.
    Direct download (3 more)  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  14. O odpowiedzialności – w dialogu z Martinem Buberem.Jakub Gorczyca - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):43-56.
    Około trzydziestu lat temu G. Picht pisząc esej filozoficzny o pojęciu odpowiedzialnosci mógl stwierdzić, ze zna tylko jedną monografiię poswieconą temo zagadnieniu. Dzisiaj istnieje juz wiele studiów o odpowiedzialności, a wydana w niedługim czasie po publikacji Pichta rozprawa R. Ingardena, zdążyła stać się klasyczną. Pomimo tej obfitości analiz - a raczej, dzięki niej - pytania o odpowiedzialność i „do odpowiedzialności" powracają. Rodzą się one zresztą nie tylko w kontekscie uczonych dysput ; przynosi je „samo życie". To przecież codzienność jest miejscem (...)
    Direct download (2 more)  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  15. Uwagi o kłamstwie i kłamaniu na kanwie pracy Jerzego Pelca" O pojęciu kłamstwa–z punktu widzenia semiotyki".Tomasz Puczyłowski - 2018 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 106 (2):165-184.
    Przedmiotem pracy są uwagi Jerzego Pelca dotyczące pojęcia kłamstwa i kłamania opublikowane w O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki (1990). Przedstawioną w niej definicję kłamania porównuję z warunkami nakładanymi na to pojęcie przez innych autorów. Pokazuję, że zdaniem Pelca, warunek ekstensji przekonań nie jest koniecznym warunkiem na kłamstwo. Dodatkowo, zauważam, iż pewne uwagi Pelca skłaniają do wniosku, że można kłamać implikując coś, co uważa się za fałsz, nie zaś wyraźnie to stwierdzając. Argumentuję, że przyjmowany w analizowanej pracy warunek (...)
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  16. O Słowie Być: Z Teorii Wyrażeń Egzystencjalnych I Ich Filozoficznego Zastosowania.Jacek Wojtysiak - 2005 - Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark   2 citations  
  17. O pasji naukowej i pożytkach z niej płynących.Danuta Chmielewska-Banaszak - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (188):217-228.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  18. Szkice Z Filozofii Wsp'o±Czesnej Popper, Albert, Gadamer, Adorno, Berlin, Rorty, Kripke, Davidson, Freud.Adam Chmielewski & Leszek Dñabkowski - 1992
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  19. O religii z punktu widzenia jej źródła, jej form i rozwinięć.Benjamin Constant - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  20. O religii z punktu widzenia jej źródła, form i rozwinięć.Benjamin Constant - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:151-164.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  21. O wrogach systemu: Bikiniarz w powojennej Polsce [w.Z. Heppner - 1994 - Topos 1.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  22.  32
    Jeszcze o Galileuszu [recenzja] A. Adamski, Galileusz - Kopernikanizm - Biblia. Galileusza filozofia i teologia nauki na podstawie listu ,,Do Krystyny z Lotaryngii, Wielkiej Księżnej Toskańskiej'', 1995. [REVIEW]Michał Heller - 1996 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 18.
    No categories
    Direct download  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  23.  42
    M. Παπαθωμoυλoσ I. Tσαβαρν G. Rigotti : Mαξιμoσ o Πλανoυδησ: Aυγoντινoυ: Περι Tριαδoσ: Bιβλια πεντεκαιδεκα ἅπερ ἐκ τσ Λατíνων σιακτoν εἰσ τν Eλλδα μετεγκε: Eισαγωγη, Eλληνικo και Λατινo Kειμενo, Γλωσσαριo: Eδιτιo Πρινχεπσ Book 1: Bιβλια A-Z; Book 2: Bιβλια H-IE Pp. clx + 463; 464–1056. Athens: Kεντρoν Eκδoσεωσ Eργων Eργων Eλληνων EυγγραΦεων, 1995. Paper. ISBN: 960-7099-30-3; 960-099-31-1. [REVIEW]Roger Green - 1998 - The Classical Review 48 (1):188-189.
    Direct download (3 more)  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  24. Z rękopisów księdza Augustyna Jakubisiaka dotyczących jego prac o Józefie Marii Hoёne-Wrońskim.Robert Zborowski - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:345-353.
    No categories
    Direct download  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  25. O naturze bytu. Szkic z refleksyjnej metafizyki.Suresh Chandra - 1987 - Studia Filozoficzne 254 (1).
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  26. Tematy z Karola Mannheima. Uwagi o metasocjologii Stanisława Ossowskiego.Mirosław Chałubiński - 2002 - Colloquia Communia 72 (1):37-46.
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  27.  24
    Spór o naturę prawdy z punktu widzenia teorii czynności mowy.Maciej Witek - 2006 - Filozofia Nauki 2 (2006):131-146.
    There are at least three distinct arguments about the nature of truth. The first two are, respectively, between correspondence theories and epistemic theories and between inflationism and deflationism. The aim of the paper is to characterise the third dispute whose starting question is whether truth and truth conditions are semantic or pragmatic concepts. In other words, the question is whether it is semantics or pragmatics that provides an adequate account of truth conditions of utterances. There are two competing answers: the (...)
    Direct download  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  28.  48
    Nota o systemie rachunku zdań z pierwotną regułą ekstensjonalności.Katarzyna Hałkowska - 1967 - Studia Logica 20 (1):145-148.
  29. Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami?Ewa Baum & Jadwiga Wiertlewska-Bielarz - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):141-150.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  30.  20
    O Implikacjach W Algebrach Boole'a Z Dwuwartościowym Operatorem Domknięcia.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):34-34.
  31.  15
    O Filozofii vedy z pohľadu kritického racionalizmu.John Watkins & T. SEDOVÁ - 2001 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 8 (1):197-213.
    No categories
    Direct download  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  32. O Filozofii Vedy Z Pohľadu Kritického Racionalizmu.Tatiana Sedová & John Watkins - 1998 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 5 (1):52-65.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  33. O roli metaforyki w języku teoretycznym Z. Freuda.Dieter Flader - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):137-147.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  34. Troska o prawdę /rozmowa z F. Ewaldem.Michel Foucault - 1988 - Colloquia Communia 36 (1-3):147-154.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  35. O naturze wiedzy praktycznej. Rozważania Gotfryda z Fontaines i G.E.M. Anscombe.Justyna Głowala - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:27-42.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  36. Lekarze o etyce lekarskiej (Tadeusz Kielanowski (red.), Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej).Anna Grochocka - 1983 - Etyka 20.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  37. Spór o prawo patronatu i prezenty na urząd prepozyta kościoła parafialnego w Oświęcimiu z roku 1533.Marek Hałaburda - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2):233-250.
    The Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Oświęcim can boast a long and rich history. Although the exact date of its establishment is unknown, it can be assumed that its beginnings and the first parish church date back to the turn of the 12th century. The first written mention of the church dates back to 1304. The next source to mention the Oświęcim church was a papal tithe register from 1326. The town had already played an (...)
    No categories
    Direct download (2 more)  
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  38. O nadprzygodności, wirtualności, i sprawiedliwości Quentin Meillassoux rozmawia z Grahamem Harmanem.Graham Harman & Quentin Meillassoux - 2012 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (20):19-30.
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  39. O spotkaniu i rozstaniu Gernota Boehmego z estetyką przyrody Th. W. Adorna.Beata Frydryczak - 2004 - Sztuka I Filozofia 24.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  40. Z powodu uwag prof. T. Kotarbińskiego o potrzebie zaniechania wyrazu 'filozofia\' itp. „Ruch Filozoficzny\" 1922 (VI) 8-9, ss. 113-115. [REVIEW]Bolesław Gawecki - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  41. Jeszcze o Ajdukiewicza koncepcji "wyrażania" (W związku z artykułem Jacka J. Jadackiego "O zdaniach warunkowych").Andrzej Bogusławski - 1986 - Studia Semiotyczne 14:249-270.
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  42. O związkach informatyki z matematyką.Izabela Bondecka-Krzykowska - 2010 - Filozofia Nauki 18 (1).
    The article is an attempt to answer one of the most important question in the philosophy of computer science: is a computer science a new branch of mathematics or an engineering discipline? Mathematical methods in computer science (especially in the process of program designing and producing, software and hardware verification) are discussed. In the article are considered problems connected with acceptance of mathematical paradigm in computer science. The main issue is the problem of philosophical consequences of regarding computer science as (...)
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  43. Uwagi o znaczeniu zdań ogólnych z kwadratu logicznego.Piotr Brykczyński - 1990 - Studia Semiotyczne 16:213-216.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  44. O więź etyki z moralistyką (Henryk Jankowski, Szkice z etyki).Mieczysław Michalik - 1966 - Etyka 1.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  45. O paradoksach zwiazanych z nieostrością pojęć.Krystyna Misiuna - 2009 - Filozofia Nauki 17 (4).
    All empirical concepts belonging to natural language are vague. The vagueness of empirical discourse is a source of many semantical problems which have been known since ancient times. One of those problems concerns the so called sorites paradoxes. This article is an attempt to show that the paradoxes are either invalid or unsound inferences. Since classical logic is useless for semantical analysis of such inferences, the article makes use of the Belnap four-valued logic based on the bilattice FOUR. Belnap's logic (...)
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  46. O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie rozwoju pojęcia nieskończenie małej.Rafał Molski - 1989 - Studia Filozoficzne 289 (12).
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  47. O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej.Zbigniew Majewski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):30-45.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  48. O niektórych kategoriach ontycznych (Z zagadnień orzekania).Marek Rosiak - 1999 - Filozofia Nauki 3.
    The problems investigated in the paper concern mainly the question: What do components of the predicative sentence „A is b” refer to? The following particular issues are considered: the Aristotelian distinction between particularity and ontic self-sufficiency; the interpretation of different kinds of predication based on that distinction; a debate on different standpoints in the controversy concerning the nature of the predicate referent, in particular a contemporary version of nominalism called The Resemblance Theory of Universals (with the related problem of the (...)
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  49. Bajka o dźwięku z Wagi Probierczej jako argument ab exempla. Galileuszowe ćwiczenia z retoryki i narratologii.Tadeusz Sierotowicz - 2010 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 46.
    No categories
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  50. O pewnych filozoficznych I lingwistycznych wyznacznikach koncepcji znaczenia wyrażeń W „gramatyce Z port-Royal.A. Arnauld & C. Lancelot - 1993 - Studia Semiotyczne 18:77.
    Translate
     
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
1 — 50 / 1000