Order:
 1.  8
  Positive Education Interventions Prevent Depression in Chinese Adolescents.Yukun Zhao, Feng Yu, Yiwen Wu, Guang Zeng & Kaiping Peng - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 2.  11
  An International Survey of Deep Brain Stimulation Utilization in Asia and Oceania: The DBS Think Tank East.Chencheng Zhang, Adolfo Ramirez-Zamora, Fangang Meng, Zhengyu Lin, Yijie Lai, Dianyou Li, Jinwoo Chang, Takashi Morishita, Tooru Inoue, Shinsuke Fujioka, Genko Oyama, Terry Coyne, Valerie Voon, Paresh K. Doshi, Yiwen Wu, Jun Liu, Bhavana Patel, Leonardo Almeida, Aparna A. Wagle Shukla, Wei Hu, Kelly Foote, Jianguo Zhang, Bomin Sun & Michael S. Okun - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 3.  24
  Cortico-subthalamic Coherence in a Patient With Dystonia Induced by Chorea-Acanthocytosis: A Case Report.Chunyan Cao, Peng Huang, Tao Wang, Shikun Zhan, Wei Liu, Yixin Pan, Yiwen Wu, Hongxia Li, Bomin Sun, Dianyou Li & Vladimir Litvak - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 4.  6
  Imaging the Centromedian Thalamic Nucleus Using Quantitative Susceptibility Mapping.Jun Li, Yufei Li, Lorenzo Gutierrez, Wenying Xu, Yiwen Wu, Chunlei Liu, Dianyou Li, Bomin Sun, Chencheng Zhang & Hongjiang Wei - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 13.