Order:
 1. Zou jin Makesi =.BoKui Sun & Yibing Zhang (eds.) - 2001 - Nanjing: Jing xiao Jiangsu Sheng Xin hua shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Back to Marx: changes of philosophical discourse in the context of economics.Yibing Zhang - 2014 - Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. Edited by Oliver Corff & Thomas Mitchell.
  Without a doubt Karl Marx’ philosophical work had a huge impact on “western” concepts of society and economics that still reverberates in the philosophical discourse. In the analysis of this ongoing discourse however the work of Chinese scholars is underrepresented. This book is a translation of the reference work «Back to Marx» first published in 1999 in the PRC. The book is a serious inquiry into the interrelationships between Marx‘s political and economic philosophy, based on careful and systematic reading of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Makesi li shi bian zheng fa di zhu ti xiang du.Yibing Zhang - 1995 - Zhengzhou Shi: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Shen hui Makesi: Makesi zhe xue yuan sheng tai de dang dai chan shi.Yibing Zhang - 2004 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban he. Edited by Mugui Meng.
 5. Wen ben xue jie du yu jing de li shi zai chang: dang dai Makesi zhe xue yan jiu de yi zhong li chang.Yibing Zhang - 2004 - Beijing: Beijing shi fan da xue chu ban she.
  本书分为上下篇,上篇收录作者1982~2001年间写作和发表的有关马克思哲学研究的11篇论文,下篇收录作者1985年到今天写作和发表的有关国外马克思主义哲学研究的16篇论文。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wu tiao shi de bian zheng xiang xiang: Aduonuo "fou ding de bian zheng fa" de wen ben xue jie du.Yibing Zhang - 2001 - Beijing Shi: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Zhang Yibin zi xuan ji.Yibing Zhang - 1999 - Nanjing: Feng huang chu ban she.