Results for 'Yi-Bing Zhang'

998 found
Order:
 1.  1
  An Empirical Study on the Improvement of College Students’ Employability Based on University Factors.Yi-Cheng Zhang, Yang Zhang, Xue-li Xiong, Jia-Bao Liu & Rong-Bing Zhai - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  With the popularization of higher education and the promotion of college enrollment expansion, the number of college graduates increases sharply. At the same time, the continuous transformation and upgrading of the industrial structure put forward higher requirements on the employability of college students, which leads to the imbalance between supply and demand in the labor market. The key to dealing with employment difficulties lie in the improvement of college students’ employability. Therefore, we make a regression analysis of 263 valid samples (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Dechuan Riben "zhong" ''xiao" gai nian de xing cheng yu fa zhan: yi bing xue yu Yangming xue wei zhong xin.Kunjiang Zhang - 2004 - Taibei Shi: Taiwan da xue chu ban zhong xin.
  本書共分七章,主要是對中國儒家思想的自然觀與日本德川思想界的氣論、自然觀做比較。作者先以橫向的角度,將中國的老莊、王充、孟子、朱子及王陽明,和日本以氣反理的德川儒者做深入的分析與探討;接著再專就日本儒 學思想中「忠」與「孝」的思維典型做耙梳,並以當中的衝突與合一為研究重點,指明陽明學者與兵學者之忠、孝思維的異同。本書秉持「取道日本,回到中國」的精神,為國內學術圈中仍欠缺對話的日本思想史領域,開啟一扇 窗。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  The Effect of Aging in Inhibitory Control of Major Depressive Disorder Revealed by Event-Related Potentials.Bing-Wei Zhang, Jing Xu & Yi Chang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 4.  5
  Yu yan de kun jing yu tu wei: wen xue de yan yi guan xi yan jiu = Yuyan de kunjing yu tuwei: wenxue de yanyi guanxi yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tong guo yin ru xi fang xian dai yu yan zhe xue, mei xue de fang fa yu Zhongguo chuan tong wen hua zhi si zhan dui hua yu jiao liu, shi jie, wen xue de ben zhi guan lian ru shou, jie shi chu xing cheng yan yu yi zhi jian mao dun yu zhang li de ben yuan: cun zai ben shen zi xing xian xian (cheng ming) bing zi xing yin ni (zhe bi) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu wu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Yu yan de kun jing yu tu wei: wen xue de yan yi guan xi yan jiu = Yuyan de kunjing yu tuwei: wenxue de yanyi guanxi yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tong guo yin ru xi fang xian dai yu yan zhe xue, mei xue de fang fa yu Zhongguo chuan tong wen hua zhi si zhan dui hua yu jiao liu, shi jie, wen xue de ben zhi guan lian ru shou, jie shi chu xing cheng yan yu yi zhi jian mao dun yu zhang li de ben yuan: cun zai ben shen zi xing xian xian (cheng ming) bing zi xing yin ni (zhe bi) (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Shi yi chang ji yi zhi yi: wan Qing zhe xue.Zhengxue Hua - 2001 - [Shenyang Shi]: Liao hai chu ban she.
  Ben shu jie shao le gong zi zhen, wei yuan, yan fu, kang you wei, tan si tong, liang qi chao, chen tian hua, zhang bing lin deng wan qing si xiang jia de zhe xue si xiang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Tai ji dao de =.Yunfeng Zhang - 2013 - Chengdu: Sichuan da xue chu ban she.
  Ben shu zuo zhe tong guo zi shen de li jie he jing yan dui " dao de jing " jin xing le jie shuo he chan shi, bing jiang qi yu tai ji quan de lian quan dao li lian xi de si si ru kou. quan shu gong fen ba shi yi zhang, ji dui " dao de jing " de ba shi yi zhang fen bie zuo jie, ti lian qi zhu yao jing shen, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Huang Wan dao xue si xiang yan jiu =.Hongmin Zhang - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu zhu yao yan yong bing zun xun "li shi yu luo ji xiang tong yi" de yuan ze he fang fa, xiang xi shu li, jian tao zuo wei ming dai zhong qi si xiang jia de Huang Wan, qi yi sheng dao xue si xiang jin zhan guo cheng zhong cong Song ru zhi xue (li xue) dao Wang Yangming liang zhi xue (xin xue), zai dao hui gui jing dian (jing xue) de yan bian li (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Ren yi li zhi xin: lun li si xiang gai shuo.Xiuxiang Yang - 2001 - [Shenyang Shi]: Liao hai chu ban she.
  Ben shu jie shao le gong zi zhen, wei yuan, yan fu, kang you wei, tan si tong, liang qi chao, chen tian hua, zhang bing lin deng wan qing si xiang jia de zhe xue si xiang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Zhong wan Ming shi ren de jiang xue huo dong yu xue pai jian gou: yi Li Cai (1529-1607) wei zhong xin de yan jiu.Yong Liu - 2015 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Ben shu yi Ming ru Li Cai de jiang xue huo dong yu xue pai jian gou wei zhong xin, tan tao cong shi liu shi ji chu dao shi qi shi ji mo li xue qun ti zhong xin xing xue shuo he xue pai de chan sheng, chuan bo, kuo zhan yu chuan cheng de mo shi, bing zhuo zhong cong si xiang shi de jiao du jie shi zhe zhong mo shi chan sheng he yun xing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  The Role of Temporal Acoustic Exaggeration in High Variability Phonetic Training: A Behavioral and ERP Study.Bing Cheng, Xiaojuan Zhang, Siying Fan & Yang Zhang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Syllable Structure Universals and Native Language Interference in Second Language Perception and Production: Positional Asymmetry and Perceptual Links to Accentedness.Bing Cheng & Yang Zhang - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  Left is “good”: Observed action affects the association between horizontal space and affective valence.Xiaolei Song, Feng Yi, Junting Zhang & Robert W. Proctor - 2019 - Cognition 193 (C):104030.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Mao nian yi wang: Zhang Dainian zi shu.Dainian Zhang - 1997 - Taiyuan Shi: Shanxi ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Shi yi ji: Zhang Kuiliang wen xuan.Kuiliang Zhang - 2010 - Ha'erbin Shi: Heilongjiang da xue chu ban she.
 17.  6
  From Entrepreneurship Education, Government Support, and Global Competence to Entrepreneurial Behavior: The Serial Double Mediating Effect of the Self-Efficacy and Entrepreneurial Intention.Jinzi Zhang, Bing Li, Yanning Zhang, Chi Gong & Ziyang Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Entrepreneurship plays a significant role in promoting the social and economic development of a country. At present, entrepreneurship education is widely carried out in universities and colleges in order to improve students’ entrepreneurial ability, and then to provide support for the formation of a comprehensive entrepreneurial situation. As entrepreneurship education has gradually become a hot topic of teaching for innovation and entrepreneurship education of international students, studies on the influencing mechanism of entrepreneurship education of international students in relation to their (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Effects of Male Defendants’ Attractiveness and Trustworthiness on Simulated Judicial Decisions in Two Different Swindles.Qun Yang, Bing Zhu, Qian Zhang, Yuchao Wang, Ruiheng Hu, Shengmin Liu & Delin Sun - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. On the Reason and Emotion in Interpersonal Treatment - A Thinking about the Moral Principles of Treating Non-rational People Reasonably.Xiaoming Yi & Dawei Zhang - 2017 - Qilu Journal 260 (5):56-63.
  Normal interpersonal treatment is often based on the existence of the rational nature of both the agent and the target of the treatment, and their relationship is reciprocal and mutual. However, when the rational person confronts the irrational person, such as the mentally retarded or vegetative person, the reciprocal relationship cannot be maintained because the targeted person loses his or her rational capacity. But this inequality does not deprive the object of action of the right to be treated rationally, because (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  A Multiscale Chaotic Feature Extraction Method for Speaker Recognition.Jiang Lin, Yi Yumei, Zhang Maosheng, Chen Defeng, Wang Chao & Wang Tonghan - 2020 - Complexity 2020:1-9.
  In speaker recognition systems, feature extraction is a challenging task under environment noise conditions. To improve the robustness of the feature, we proposed a multiscale chaotic feature for speaker recognition. We use a multiresolution analysis technique to capture more finer information on different speakers in the frequency domain. Then, we extracted the speech chaotic characteristics based on the nonlinear dynamic model, which helps to improve the discrimination of features. Finally, we use a GMM-UBM model to develop a speaker recognition system. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Developing and validating a scale for measuring pre-service Chinese as an additional language teacher beliefs.Chili Li, Ting Yi, Shuang Zhang, Chunyan Ma & Honggang Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Teacher beliefs are a pivotal psychological quality for sustainable teacher development. Previous studies have mainly focused on the beliefs of English-as-a-second/foreign-language teachers, while little attention has been paid to those of Chinese-as-an-additional-language teachers. Particularly, there is a paucity of effort made to develop and validate instrument for measuring pre-service CAL teacher beliefs. Therefore, to further quantify the beliefs of CAL teachers is increasingly called for as an essential means to help teachers sensitize their beliefs system and promote teacher development as (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Altered Brain Activity in Patients With Comitant Strabismus Detected by Analysis of the Fractional Amplitude of Low-Frequency Fluctuation: A Resting-State Functional MRI Study.Meng-Yan Hu, Yi-Cong Pan, Li-Juan Zhang, Rong-Bin Liang, Qian-Min Ge, Hui-Ye Shu, Qiu-Yu Li, Chong-Gang Pei & Yi Shao - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  More and more studies showed that strabismus is not simply an ocular disease, but a neuro-ophthalmology disease. To analyze potential changes in brain activity and their relationship to behavioral performance in comitant strabismus patients and healthy controls. Our study recruited 28 patients with comitant strabismus and 28 people with matched weight, age range, and sex ratio as healthy controls. Using resting-state functional magnetic resonance imaging, we evaluated fALFF to compare spontaneous brain activity between comitant strabismus and healthy controls. We did (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Prediction From Minimal Experience: How People Predict the Duration of an Ongoing Epidemic.Yi-Long Lu, Yang-Fan Lu, Zhuo Rachel Han, Shaozheng Qin, Xin Zhang, Li Yi & Hang Zhang - 2023 - Cognitive Science 47 (5):e13294.
  People are known for good predictions in domains they have rich experience with, such as everyday statistics and intuitive physics. But how well can they predict for problems they lack experience with, such as the duration of an ongoing epidemic caused by a new virus? Amid the first wave of COVID-19 in China, we conducted an online diary study, asking each of over 400 participants to predict the remaining duration of the epidemic, once per day for 14 days. Participants’ predictions (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Zhongguo ren de xiu yang.Yuanpei Cai - 2014 - Beijing Shi: Jin cheng chu ban she.
  Ben shu shi cai yuan pei xian sheng guan yu gong min dao de xiu yang fang mian de dai biao zuo, Zhu yao shou lu ta zui wei zhong yao de dao de si xiang dai biao zuo pinzhong xue xiu shen jiao ke shu hehua gong xue xiao jiang yi, Bing shou lu cai yuan pei qi ta you guan dao de xiu yang de ling san wen zhang, Chong fen ti xian le cai yuan pei (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  Zhang Daqing. Zhongguo jin dai ji bing she hui shi [A Social History of Diseases in Modern China ]. iv + 229 pp., illus., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2006. [REVIEW]Bridie Andrews Minehan - 2009 - Isis 100 (1):192-193.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Yi li dai li: Ling Tingkan yu Qing zhong ye ru xue si xiang zhi zhuan bian.Shouan Zhang - 1994 - Taibei Shi Nan'gang: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo.
 27.  1
  Zhang Taiyan yi "Sibinsai'er wen ji" yan jiu, chong yi ji jiao zhu.Chunling Peng - 2021 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  47
  On a Class of M.A.D. Families.Yi Zhang - 1999 - Journal of Symbolic Logic 64 (2):737-746.
  We compare several closely related continuum invariants, i.e., $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}_\mathfrak{e}$, $\mathfrak{a}_\mathfrak{p}$ in two forcing models. And we shall ask some open questions in this field.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Zhang Zai yi xue yu dao xue: yi "Hengqu yi shuo" ji "Zheng meng" wei zhu zhi tan tao.Yuanling Hu - 2004 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Regional and Temporal Variations in Comorbidity Among US Dialysis Patients: A Longitudinal Study of Medicare Claims Data.Yi Mu, Andrew I. Chin, Abhijit V. Kshirsagar, Yi Zhang & Heejung Bang - 2018 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 55:004695801877116.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zhang Shiying hui yi lu.Shiying Zhang - 2013 - Beijing: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  9
  Zhang Zong Yi jing kan tian xia.Jianxiong Zhang - 2011 - Xianggang: Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si.
 33.  22
  Zhang Baichun;, Zhang Jiuchun;, Yao Fang. Sulian ji shu xiang Zhongguo de zhuan yi: 1949–1966 [Technology Transfer from the Soviet Union to the People's Republic of China, 1949–1966]. Jinan: Shandong jiaoyu, 2005. [REVIEW]Odd Arne Westad - 2010 - Isis 101 (3):685-686.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  13
  Automatic Processing of Emotional Words in the Absence of Awareness: The Critical Role of P2.Yi Lei, Haoran Dou, Qingming Liu, Wenhai Zhang, Zhonglu Zhang & Hong Li - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 35.  2
  Zhang wo ming yun chuang zao li shi de zhe xue: dui Zhongguo Makesi zhu yi zhe xue fan shi de yan jiu.Jianjie Lu - 2014 - Nanjing Shi: Nanjing chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Ru yi li lun yu xin shen ji bing zhi liao.Ying Wang - 2007 - Changchun Shi: Jilin da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Makesi zhu yi zhe xue yuan zhu jiang jie.Wenju Bing, Yikun Feng & Weiyao Zhou (eds.) - 1900 - [Yanji shi]: Yanbian ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Jie shi yi ci ji zuo yi bu wen hua shi.Bing Sang & Xiaohong Guan (eds.) - 2021 - [Shanghai]: Shanghai ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Narcissistic Enough to Challenge: The Effect of Narcissism on Change-Oriented Organizational Citizenship Behavior.Yi Lang, Hongyu Zhang, Jialin Liu & Xinyu Zhang - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  During the COVID-19 pandemic, organizations need to effectively manage changes, and employees need to proactively adapt to these changes. The present research investigated when and how individual employees’ narcissism was related to their change-oriented organizational citizenship behavior. Specifically, based on a trait activation perspective, this research proposed the hypotheses that individual employees’ narcissism and environmental uncertainty would interactively influence employees’ change-oriented organizational citizenship behavior via felt responsibility for constructive change; furthermore, the effect of narcissism on change-oriented organizational citizenship behavior via (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ru jia wen yi mei xue: cong yuan shi ru jia dao xian dai xin ru jia.Yi Zhang - 2004 - Tianjin: Nan kai da xue chu ban she.
  国家社会科学基金项目获“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划资助”(TRAPOYT).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ru jia wen yi si xiang shi.Yi Zhang - 2021 - Zhengzhou: Da xiang chu ban she.
  Detailed summary in vernacular field only.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  The Role of Active Coping in the Relationship Between Learning Burnout and Sleep Quality Among College Students in China.Yi Wang, Huiwen Xiao, Xiaotian Zhang & Li Wang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  6
  Hiding in the Crowd: Government Dependence on Firms, Management Costs of Political Legitimacy, and Modest Imitation.Yi Xiang, Ming Jia & Zhe Zhang - 2021 - Journal of Business Ethics 176 (4):629-646.
  Although previous studies primarily claim that government-dependent firms can actively engage in compliance activities in order to achieve political legitimacy, access government resources, and build competitive advantages, these studies largely ignore how firms react when firm-dependent governments exert coercive pressures. We thus introduce institutional theory and the behavioral theory of social performance to develop a model of modest imitation, and we propose that the more governments depend on privately owned firms, the more firms demonstrate average social performance in order to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Yi li zhi jian: Zhongguo chuan tong wen hua zhong de yi li guan zhi yan bian.Chuankai Zhang - 1997 - [Nanjing Shi]: Jiangsu sheng Xin hua shu dian fa xing. Edited by Chuanfa Wang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Makesi zhu yi li lun xue ke yan jiu yu chuang xin =.Leisheng Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
 46.  5
  I-GANs for Infrared Image Generation.Bing Li, Yong Xian, Juan Su, Da Q. Zhang & Wei L. Guo - 2021 - Complexity 2021:1-11.
  The making of infrared templates is of great significance for improving the accuracy and precision of infrared imaging guidance. However, collecting infrared images from fields is difficult, of high cost, and time-consuming. In order to address this problem, an infrared image generation method, infrared generative adversarial networks, based on conditional generative adversarial networks architecture is proposed. In I-GANs, visible images instead of random noise are used as the inputs, and the D-LinkNet network is also utilized to build the generative model, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  26
  A New Look at the Impact of Maximizing on Unhappiness: Two Competing Mediating Effects.Jiaxi Peng, Jiaxi Zhang, Yan Zhang, Pinjia Gong, Bing Han, Hao Sun, Fei Cao & Danmin Miao - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  3
  Influence of Subjective/Objective Status and Possible Pathways of Young Migrants’ Life Satisfaction and Psychological Distress in China.Yi-Chen Chiang, Meijie Chu, Yuchen Zhao, Xian Li, An Li, Chun-Yang Lee, Shao-Chieh Hsueh & Shuoxun Zhang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Young migrants have been the major migrant labor force in urban China. But they may be more vulnerable in quality of life and mental health than other groups, due to their personal characteristic and some social/community policies or management measures. It highlights the need to focus on psychological wellbeing and probe driving and reinforcing factors that influence their mental health. This study aimed to investigate the influence of subjective/objective status and possible pathways of young migrants’ life satisfaction and psychological distress. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  2
  Da yi dang qian: jian gou Zhongguo sheng ming lun li xue = Building Chinese bioethics in the time of COVID-19.Ruiping Fan & Ying Zhang (eds.) - 2021 - Xianggang: Xianggang cheng shi da xue chu ban she.
  2020年,新冠肺炎病毒在全球爆發,威脅公眾健康、打亂生活節奏、衝擊社會經濟。病毒沒有種族,也沒有國界,人們在共同面對這一瘟疫大挑戰時,健康價值固然重要,與此同時,倫理道德和人類價值如平等、自由、公正 等同樣不能忽略。 本書收錄二十多篇,由兩岸三地的學者撰寫的重大議題文章,從基礎倫理、防控倫理、法律倫理、醫療倫理、責任倫理、關懷倫理六個角度,探討如何在大疫當前的困境下,建構中國生命倫理學。書中提出多個引人反思道德傳統 、倫理精神和價值取向的問題,如防控措施與個人權利應如何平衡?健康碼的追蹤程序能否保障個人隱私權?醫療資源稀缺情況下限制老人的醫療供給是否合理?如何保障一線醫護人員的基本安全? 作者期望通過本書補充生命倫理學的「缺如」,並為健全社會防疫意識、完善醫療衛生體系、增強道德研究,以及建構具有中國特色的生命倫理學盡一分力。在此疫情仍然嚴峻的今日,絕對值得一讀。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  29
  Jian Zhang. Ke xue she tuan zai jin dai Zhongguo de ming yun: yi Zhongguo ke xue she wei zhong xin [The Science Association and the Change of Society in Modern China: A Study on the Science Society of China]. . 460 pp., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2005. ¥49. [REVIEW]Zuoyue Wang - 2008 - Isis 99 (2):437-438.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998