Results for 'Yi So��n-gyo��ng'

1000+ found
Order:
 1. Yi Wŏn-gu yŏkhak: 18-segi Chosŏn, ch'ŏrhak ŭro tap hada.Sŏn-gyŏng Yi - 2018 - Sŏul: Munsach'ŏl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ŭiam Yu In-sŏk ŭi simsŏl kwa ŭiri silch'ŏn.Yi Sŏn-gyŏng - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pan'gye ŭi chose such'wi chedo kaehyŏngnon.Kim Sŏn-gyŏng - 2013 - In Sŏg-yun Mun (ed.), Pan'gye Yu Hyŏng-wŏn yŏn'gu. Saram ŭi Munŭi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yŏn'gyŏng Sŏwŏn ŭi kyŏngyŏng kwa yuhyŏndŭl.Ku Pon-uk - 2018 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Chosŏn hugi 'Nakchunghak' ŭi chŏn'gae wa 'Hallyŏ hakp'a'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kim Sŏng-su, Song Chin-u, Chang Tŏk-su: Han'guk Minjudang ŭl chungsim ŭro.Sŏ Hŭi-gyŏng - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Han'guk, Ilbon, Singgap'orŭ ŭi haengbok kamjŏng sot'ong e kwanhan munhwa hoengdanjŏk yŏn'gu =.Sŏng-bŏm Yi - 2019 - Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si: Chininjin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Yŏsŏng chuch'esŏng kwa Yugyo chŏnt'ong.Yi Ŭn-sŏn - 2013 - In Hyŏng-jo Han (ed.), 500-yŏn kongdongch'e rŭl umjigin Yugyo ŭi him. Kŭl Hangari.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tamnon kwa imiji ro pon hyŏnmo yangch'ŏ ŭi t'ansaeng.Sŏng-nye Yi - 2018 - Sŏul-si: Yŏngnak.
  1. Sŏron -- 2. Hyŏnmo yangch'ŏ sasang ŭi yuip kwa yŏsŏnggwan ŭi pyŏnhwa -- 3. Kŭndaegi kajok chedo wa hyŏnmo yangch'ŏ tamnon -- 4. Kungmin ŭl yangsŏng hanŭn hyŏnmo ŭi chaehyŏn -- 5. Sin'gajŏng ŭi anchuin yangch'ŏ ŭi chaehyŏn -- 7. Kyŏllon.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Han'gye Yi Sŭng-hŭi ŭi Hanjuhak kyesŭng kwa hyŏnsil ŭi taeŭng.Chŏng Pyŏng-sŏk - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Chang Chae wa I Chŏng hyŏngje ŭi ch'ŏrhak: Ki ch'ŏrhak kwa I ch'ŏrhak ŭi taerip.Hyŏn-sŏn Yi - 2013 - Sŏul: Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ŏl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Chadong Yi Chŏng-mo ŭi hangmun sŏnghyang kwa Hanju haksŏl suyong.Chŏn Pyŏng-ch'ŏl - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sŏyang munmyŏng ŭi tojŏn kwa ki ŭi ch'ŏrhak.Chong-nan Yi - 2020 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Hakkobang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sŏngwa Yi In-jae ŭi ch'ŏrhak chip'yŏng kwa silch'ŏn.Yi Haeng-hun - 2021 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Hanju hakp'a chaejŏn chejadŭl kwa Yŏngnam yuhyŏndŭl ŭi hwaltong kwa sasang: Ilche kangjŏmgi ŭi 'Nakchunghak'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. A! 19-segi Chosŏn ŭl tok hada: 19-segi sirhakchadŭl ŭi sam kwa sasang.Ho-yun Kan - 2020 - Sŏul-si: Saemulkyŏl P'ŭllŏsŭ.
  1. Yŏn'gyŏngjae Sŏng Hae-ŭng. "Yŏn'gyŏngjae chŏnjip", innŭn sasil ŭl kŭdaero kirok hada -- 2. P'ungsŏk Sŏ Yu-gu. "Imwŏn kyŏngjeji", hŭlkuk kwa chongittŏk in hangmun ŭn anŭrira -- 3. Oju Yi Kyu-gyŏng. "Ojuyŏn munjang chŏnsan'go", pakhak kwa kojŭnghak ŭro modŭn kŏt ŭl pyŏnjŭng hara -- 4. Tasan Chŏng Yag-yong. "Mongmin simsŏ", sidae rŭl ap'ahago paeksŏngdŭl ŭi pich'am han sam e punno haeya handa -- 5. Ch'ujae Cho Su-sam. "Ch'ujae chip", nara ka mangharyŏmyŏn pandŭsi yomul i naonda -- 6. Nakhasaeng Yi Hak-kyu. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ham Sŏk-hŏn: Minjungjuŭi chŏngch'i ch'ŏrhak kwa hyŏndae munmyŏng pip'an.Yi Sang-nok - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ssial Ham Sŏk-hŏn p'yŏngjŏn: hyŏngmyŏng ŭl kkumkkun nangmanjuŭija.Ch'I.-sŏk Yi - 2015 - Sŏul-si: Sidae ŭi Ch'ang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ch'ŏŭm ingnŭn Han'guk Hyŏndae ch'ŏrhak: Tonghak esŏ Ham Sŏk-hŏn kkaji, uri ch'ŏrhak ŭi chŏngch'esŏng ch'atki.Pyŏng-T'ae Yi (ed.) - 2015 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Tongnyŏk..
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Yu In-sŏk ŭi minjujuŭi pip'an e nat'anan tongsŏ chŏppyŏn.Yi Wŏn-sŏk - 2019 - In Chung-gi Kang (ed.), Sŏyang chŏngch'i sasang kwa Yugyo chip'yŏng ŭi hwakchang. Tong kwa Sŏ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ham Sŏk-hŏn sasang sok ŭi pip'anjŏk chaengchŏmdŭl : kaebyŏk, sowi t'obalchŏk sigak esŏ salp'ida.Yi Chŏng-bae - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk Ŭi Sasangsa: Ch'oe Che-U Esŏ Kim Su-Yŏng Kkaji, Munmyŏng Chŏnhwan'gi Ŭi Han'guk Sasang. Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Tap Sŏng Howŏn.I. Yi - 2013 - Sŏul-si: Ch'aek Sesang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yulgok kwa Noja: "Sunŏn" e kwanhan ch'ŏrhakchŏk mosaek = Yulgok and Laozi: a philosophical exploration on Suneon.Chong-sŏng Yi - 2016 - Taejŏn Kwangyŏksi: Ch'ungnam Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Sasojŏl: sŏnbi chiban ŭi chagŭn yejŏl.Tŏng-mu Yi - 2013 - Sŏul-si: Chŏnt'ong Munhwa Yŏn'guhoe.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hyegang Ch'oe Han-gi yŏn'gu.U. -sŏng Yi (ed.) - 2016 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Saram ŭi Munŭi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. T'anso chungnip kwa kŭrin nyudil: chŏngch'i wa chŏngch'aek = Carbon neutrality and green new deal: politics and policy.Myŏng-sŏng Kim & Chae-hyŏn Yi (eds.) - 2021 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Hanul Ak'ademi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kidokkyo ŭi iip kwa kuhanmal Yuga todŏk chip'yŏng ŭi pyŏnhwa : Kim P'yŏng-muk ŭi "Pyŏksa pyŏnjŭng kiŭi" rŭl chungsim ŭro.Yi Wŏn-sŏk - 2019 - In Chŏng-gil Han (ed.), Sahoe sasang kwa tongsŏ chŏppyŏn. Tong kwa Sŏ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Hyŏnjae esŏ parabon 10-yŏn chŏn, Hwang U-sŏk sakŏn.In-yŏng Yi (ed.) - 2018 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Pagyŏngsa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Yŏksa sok ŭi Han'guk ch'ŏrhak.Chong-sŏng Yi - 2017 - Taejŏn Kwangyŏksi: Ch'ungnam Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn.
  1. Tan'gun sinhwa ŭi wŏnhyŏngjŏk segyegwan kwa p'ungnyu chŏngsin -- 2. Wŏnhyo ŭi hwajaeng sasang kwa muaehaeng ŭi silch'ŏn -- 3. Ŭisang ŭi 'Hwaŏm ilsŭng pŏpkyedo' e nat'anan Hwaŏm sasang -- 4. Chinul ŭi Tono chŏmsu wa Chŏnghye ssangsu sasang -- 5. Sambong Chŏng To-jŏn ŭi Pulgyo paech'ŏk ŭi naeyong kwa sŏngkyŏk -- 6. T'oegye Yi Hwang ŭi ch'ŏrhakchŏk ipchang kwa 'Kyŏng' sasang -- 7. Kobong Ki Tae-sŭng ŭi hangmun chŏngsin kwa ch'ŏrhak sasang -- 8. Ugye Sŏng Hon ŭi Tohakchŏk (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Chŏngjo ŭi sŭsŭng, Sŏ Myŏng-ŭng ŭi ch'ŏrhak: sŏyang kwahak e taehan Chosŏn hakcha ŭi taeŭng.Pong-ho Yi - 2013 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Tong kwa Sŏ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Yŏngch'e wa haengsa esŏ pon Chŏng Yag-yong ŭi chonggyojŏk ŭisik: Pŏnŏdŭ Ronŏgŏn ŭi inji kwajŏng ŭi kwanchŏm esŏ.Suk-hŭi Yi - 2020 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Koryŏ Taehakkyo Minjok Munhwa Yŏn'guwŏn.
  1. Sŏron -- 2. Ŭisik ŭi chonggyojŏk ch'ŭngmyŏn -- 3. Yŏng : Chŏng Yag-yong ŭi simnon -- 4. Yŏngch'e : Chŏng Yag-yong ŭi insŏngnon -- 5. 'Yŏngch'e' insŏngnon esŏ pon ch'ŏnin kwan'gye -- 6. Kyŏllon.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Mirae wa kwahak: uri ŭi sam ŭn ŏttŏk'e pakkwinŭn'ga = Future & science.Kŭn-yŏng Yi (ed.) - 2018 - Sŏul-si: Inmul kwa Sasangsa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sahoehakchŏk kwansim ŭi Tongyang sasangjŏk chip'yŏng =.Mi-gyŏng Kim & Yŏng-ch'an Yi (eds.) - 2014 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Tasan Ch'ulp'ansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Han'guk koyu ŭi sŏn sasang kwa Chŭngsando ŭi T'aeilsŏn.Hwang Kyŏng-sŏn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Han'gugin ŭi p'yŏnghwa sasang.Po-hyŏk Sŏ & To-hŭm Yi (eds.) - 2018 - Kyŏnggi-do Koyang-si: In'gan Sarang.
  I. Wŏnhyo esŏ An Chung-gŭn kkaji -- II. Yu Yŏng-mo esŏ Kim Tae-jung kkaji.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Yi Sŭng-man: t'ongch'i inyŏm ŭrosŏ chayu minjujuŭi ŭi t'ansaeng.Chŏng Sŭng-hyŏn & Chŏn Chae-ho - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ham Sŏk-hŏn sasangsa inmunhakchŏk ŭro ilki.Kyŏng-sŏn Yun - 2018 - Sŏul-si: Chisik kwa Kamsŏng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ham Sŏk-hŏn sasangsa inmunhakchŏk ŭro ilki: Han'guk Kŭrisŭdogyo rŭl saeropke paraboda!Kyŏng-sŏn Yun - 2017 - Sŏul-si: Chisik kwa Kamsŏng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Rŏsia ŭi Han'guk hakcha Pajanoba Paksa ŭi ch'allanhan segye.N. E. Bazhanova, Sŏn-myŏng Kim & Sae-bom Ŏm (eds.) - 2017 - Sŏul-si: Ppushwikkin Hausŭ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Uju ŭi chŏngo: Sŏu Chŏn Pyŏng-hun kwa mannanŭn ch'ŏrhak kŭrigo munmyŏng ŭi sigan.Sŏng-Hwan Kim - 2016 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Sonamu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Chilli wa kŭ chubyŏn: Sŏsan Chŏng Sŏk-hae ch'ŏrhak nonjip.Sŏk-hae Chŏng - 2016 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Sawŏl ŭi Ch'aek.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Munhwa rŭl ponŭn tu kae ŭi sisŏn, uaham kwa chŏsok ham: pyŏnhwa hanŭn segye rŭl t'ongch'al hanŭn him.Chin-gyŏng Pak - 2020 - [Kyŏnggi-do Yongin-si]: Saera Ŭi Sup.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Chuch'e ŭi mihak sasang yŏn'gu.Hyŏng-sŏn Kim - 2016 - [P'yon̆gyang]: Sahoe Kwahagwŏn Ch'ulp'ansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Yŏnam kŭrup yŏn'gu.Su-gyŏng O. - 2013 - Sŏul-si: Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Chosŏn Sŏngnihak ŭi hyŏngsŏng kwa simhwa.O. -yŏng Kwŏn - 2018 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Munhyŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mobillit'i sidae kisul kwa in'gan ŭi kongjinhwa.T'ae-hŭi Kim & Chin-gyŏng Yi (eds.) - 2020 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Aelp'i.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ch'oe Sŏng-hwan ŭi Musangdan ŭi kwŏnsŏnsŏ ch'ulp'an kwa t'ongsok yulli ŭi chean.Kim Sŏn-hŭi - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk Ŭi Sasangsa: Ch'oe Che-U Esŏ Kim Su-Yŏng Kkaji, Munmyŏng Chŏnhwan'gi Ŭi Han'guk Sasang. Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sŏul p'yŏnji konghwaguk: pik teit'ŏ ro ara pon Chosŏn chisigin, yesulga net'ŭwŏk'ŭ = The republic of letters, Seoul.Kyŏng-il Chŏn - 2021 - Sŏul-si: Tabinch'i Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Hwasŏ Yi Hang-no ch'ŏksa wijŏng sasang ŭi ironjŏk kŭn'gŏ wa silch'ŏn.Kim Pyŏng-ae - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sŏkchŏn Kwangju Yi Ssi kamun kwa kŭn'gi namin ŭi chehyu.Yi Kŭn-ho - 2018 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Chosŏn hugi 'Nakchunghak' ŭi chŏn'gae wa 'Hallyŏ hakp'a'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ŏsijae Ch'oe Sŏng-hwan yŏn'gu.O. -yŏng Kwŏn (ed.) - 2017 - Sŏul-si: Hakchawŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Yi Hang-no : yŏksa ŭi pit'alkil e sŏn Songnihakcha ŭi kihoek.Yi Hyang-jun - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000