Results for 'Yi Jiao Tian'

1000+ found
Order:
 1.  4
  The Ethical Unjustifications of COVID-19 Triage Committees.Yi Jiao Tian - 2021 - Journal of Bioethical Inquiry 18 (4):621-628.
  The ever-debated question of triage and allocating the life-saving ventilator during the COVID-19 pandemic has been repeatedly raised and challenged within the ethical community after shortages propelled doctors before life and death decisions. The British Medical Association’s ethical guidance highlighted the possibility of an initial surge of patients that would outstrip the health system’s ability to deliver care “to existing standards,” where utilitarian measures have to be applied, and triage decisions need to maximize “overall benefit” In these emergency circumstances, triage (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  1
  Ru Jiao Tian Dao Guan.Lei Shi (ed.) - 2010 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Tian dao guan shi Zhongguo zhe xue de zhong yao gai nian, ye shi ru jiao de yi ge zhong yao wen ti, ji, shen me shi tian dao? Qi jin wei zhi, ji hu suo you de Zhongguo zhe xue zhu zuo, dou ren wei tian dao jiu shi zi ran gui lü. Ben shu jiang tong guo wen xian zi liao xiang dang dai de du zhe shuo ming, Zhongguo gu dai de tian (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Tian di jiao di er ren jian shi ming: shang di jia chi Zhongguo tong yi zhi nu li.Fucheng Chen - 2019 - Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  "Tian Ren He Yi" Yu "Zhu Ke Er Fen": Zhong Xi Zhe Xue Bi Jiao de Zhong Yao Shi Jiao = Oneness of Heaven and Man and Subject-Object Dichotomy.Keji Lin - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
 5. Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Qi Jia an Tian Xia.Junzu Liu - 2011 - Taibei Shishi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
 6. Wang Yangming tian xue chu tan: yi si ju jiao wei zhong xin de kao cha.Qingjun Jia - 2018 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Song dai tian ren xiang fen si xiang yan jiu: yi zhe xue yu ke xue de guan xi wei shi jiao = Songdai tianren xiangfen sixiang yanjiu.Bianting Lü - 2017 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dian Mian bian di Baiyi de zong jiao yi shi.Rukang Tian - 2015 - Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Zhi Rong Ru Ming Ming de Ren Tian Xia: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Yan Jiu Sheng Jiao Yu du Ben.Xinhui Yu (ed.) - 2006 - Shanghai da Xue Chu Ban She.
  本书按开篇、理论篇、楷模篇、实践篇、知识篇来指导研究生如何遵守道德规范,对新形势下研究生德育工作内容、方法、手段与目的进行了重新思考。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zheng yi ru he shi xian: Bailatu yu Xunzi zheng yi si xiang de bi jiao yan jiu.Yi Han - 2018 - Taiyuan Shi: Shanxi ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  14
  Victim Sensitivity and Altruistic Behavior in School: Mediating Effects of Teacher Justice and Teacher-Student Relationship.Shuyang Jiang, Ru-De Liu, Yi Ding, Tian Po Oei, Xinchen Fu & Wei Hong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Zhongguo wen yi mei xue jiao xue fa zhan lun gang.Yi Wei - 2014 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Psychological Distress and Problematic Mobile Phone Use Among Adolescents: The Mediating Role of Maladaptive Cognitions and the Moderating Role of Effortful Control.Ru-De Liu, Wei Hong, Yi Ding, Tian Po Oei, Rui Zhen, Shuyang Jiang & Jingxuan Liu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Bu Yi Bu Huo Xian Shen Fa Yu Zheng Yi: Xu Naiman Jiao Shou Xing Xing Shi Fa Lun Wen Xuan Ji: He Xu Naiman Jiao Shou Liu Zhi Shou Chen.Bernd Schünemann - 2006 - Xin Xue Lin Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si Zong Jing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Yi Wei Lao Jiao Shou Ding Ning de Ping Shi Zhi Hui: Su Zao Jing Cai Ren Sheng de Jiang Yi = Life Wisdom for Us.Zhonghe Ping - 2009 - Yu Shu Fang Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Yi shu zhe xue yu yi shu jiao yu.Zhenbin Nie - 2015 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jie du Ren Ben Zhu Yi Jiao Yu Si Xiang.Tongsen Zhao - 2006 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  本书内容包括:现代人本主义哲学教育思想、人本主义心理学教育思想、夸美纽斯教育思想、雅斯贝尔教育思想、马斯洛人本主义教育思想等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jiao Yu Guo Cheng de Mei Xue Yi Yun.Junsan Sun - 2006 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书阐述了教育研究与学术追求、教育审美与审美教育、美学研究与教育研究、审美教育与感性开掘、教育过程与审美设计、教育模式与审美模式、教育过程与教育艺术等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Shi Jiao Chan Shi Wen Hua: Wen Xue Fan Yi Yu Fan Yi Li Lun.Yifeng Sun - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  本书旨在对文学翻译的本质进行探讨,论述文学语言与翻译、文学翻译的过程、文学翻译的策略,及翻译的文化差异等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zong jiao xue jiang yi.Jiyu Ren - 2013 - Beijing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  17
  Parental Psychological Control and Adolescent Aggressive Behavior: Deviant Peer Affiliation as a Mediator and School Connectedness as a Moderator.Yunlong Tian, Chengfu Yu, Shuang Lin, Junming Lu, Yi Liu & Wei Zhang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 22.  3
  Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin.Chunxie Shi - 2012 - Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
 23. Zong Jiao Yu She Hui Zhu Yi He Xie She Hui Jian She: Yi Beijing di Qu Wei Li = Zongjiao Yu Shehui Zhuyi Hexie Shehui Jianshe.Xun Tong - 2011 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  20
  Sensation Seeking, Deviant Peer Affiliation, and Internet Gaming Addiction Among Chinese Adolescents: The Moderating Effect of Parental Knowledge.Yunlong Tian, Chengfu Yu, Shuang Lin, Junming Lu, Yi Liu & Wei Zhang - 2019 - Frontiers in Psychology 9.
 25. Dao Jiao Ge Yan Ji.Chengyang Tian - 2005 - Hua Xia Chu Ban She.
  本书共辑道教格言1800余条,以《道藏》内外的道家和道教的经籍为主,将其中的格言名句之精华进行分类归纳,并加以简明注解。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo jiao yu gai ge: li nian, ce lüe yu shi jian = China's education reform: philosophy, strategy and practice: qian yan shi dian "wen qie" yu Shang cai gai ge shi lu.Guoqiang Tian, Xudong Chen & Guangyan Qin (eds.) - 2014 - Beijing: Jing ji ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  The Effect of Metacognitive Knowledge on Mathematics Performance in Self-Regulated Learning Framework—Multiple Mediation of Self-Efficacy and Motivation.Yi Tian, Yu Fang & Jian Li - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  2
  College Students’ Psychological Health Analysis Based on Multitask Gaussian Graphical Models.Qiang Tian, Rui Wang, Shijie Li, Wenjun Wang, Ou Wu, Faming Li & Pengfei Jiao - 2021 - Complexity 2021:1-17.
  Understanding and solving the psychological health problems of college students have become a focus of social attention. Complex networks have become important tools to study the factors affecting psychological health, and the Gaussian graphical model is often used to estimate psychological networks. However, previous studies leave some gaps to overcome, including the following aspects. When studying networks of subpopulations, the estimation neglects the intrinsic relationships among subpopulations, leading to a large difference between the estimated network and the real network. Because (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Yi dai zhen ru Duan Zhengyuan: dao jiao si xiang yu jiao hua shi jian = Yidai zhenru Duanzhengyuan: daojiao sixiang yu jiaohua shijian.Xiaodong Jin - 2015 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Research on Supply Chain Stability Driven by Consumer’s Channel Preference Based on Complexity Theory.Yi Tian, Junhai Ma & Wandong Lou - 2018 - Complexity 2018:1-13.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si.Shu Wang - 2010 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 32. Jiao Yu Zhe Xue: Yi Zhong Zhe Xue Jia Zhi Lun Shi Jiao de Yan Jiu.Kunqing Wang - 2006 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 33. Jiao yu zheng qiao qiao fa sheng yi chang ge ming.Zhong Wei - 2014 - Shanghai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jiao Yi Xing Fa Xue.Xingliang Chen - 2010 - Beijing: Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  The Collision Between the Classroom Voice(s) and the Voice of the Mainstream Culture on End-of-Life to Cultivate Students' Attitudes Toward Death in China.Ling Meng, Li Yi & Tian Li - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Using Bakhtin's notion of polyphony, this study explored the discussion of the end-of-life issues in the Course on Life and Death Education in one Chinese university. Ethnographic methods were adopted to investigate the collision between the classroom voices and the voices of the mainstream culture on end-of-life in the process of developing students' attitudes toward death. The findings revealed that “to understand death” involved challenging the voice of “strangeness and fear of death”; “honestly facing up to and accepting the feelings (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhang Taiyan yi "Sibinsai'er wen ji" yan jiu, chong yi ji jiao zhu.Chunling Peng - 2021 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Mindfulness Affects the Level of Psychological Distress in Patients With Lung Cancer via Illness Perception and Perceived Stress: A Cross-Sectional Survey Study.Xu Tian, Ling Tang, Li-Juan Yi, Xiao-Pei Qin, Gui-Hua Chen & Maria F. Jiménez-Herrera - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  PurposeThe aims of the study were first to investigate the association between illness perception and psychological distress and second to determine whether mindfulness affects psychological distress via illness perception and perceived stress in patients with lung cancer.MethodsAmong 300 patients with lung cancer who participated in this cross-sectional study, 295 patients made valid responses to distress thermometer, the Five Facet Mindfulness Questionnaire, the Brief Illness Perception Questionnaire, and the Perceived Stress Scale between January and July 2021. The possible pathways of mindfulness (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Tian xia wei gong yu min wei bang ben: ru jia liang da he xin zheng zhi li nian de li shi kao cha yu yi li chan shi.Cunguang Lin - 2017 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Tian bian you yi kuai wu yun: ru xue yu cun zai zhu yi.Dong Liu - 2018 - Nanjing Shi: Jiangsu ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Tian xia gui ren: Fang Yizhi Yi xue si xiang yan jiu.Wei Liu - 2016 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Tian ren he yi de jing shen xin yang.Junshi Lu - 2018 - Beijing Shi: Xian dai chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  36
  Tian Ren He Yi (The Harmonious Oneness of the Universe And Man): A Review of Steven Heine’s Opening a Mountain—Kōan of the Zen Masters. [REVIEW]Gu Linyu - 2004 - Journal of Chinese Philosophy 33 (1):175–182.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  The Impact of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Psychological Outcomes and Quality of Life in Patients With Lung Cancer: A Meta-Analysis.Xu Tian, Li-Juan Yi, Chen-Si-Sheng Liang, Lei Gu, Chang Peng, Gui-Hua Chen & Maria F. Jiménez-Herrera - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectiveThe impact of the mindfulness-based stress reduction program on psychological outcomes and quality of life in lung cancer patients remains unclear. This meta-analysis aimed to evaluate the effectiveness of the MBSR program on psychological states and QoL in lung cancer patients.MethodsEligible studies published before November 2021 were systematically searched from PubMed, EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO, China National Knowledge Infrastructure, and Wanfang databases. The risk of bias in eligible studies was assessed using the Cochrane tool. Psychological variables and QoL were evaluated (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Mozi Gui Lai: Yi Ge Xian Dai Zhi Shi Fen Zi de Wen Hua Dan Dang.Shiyu Jiao - 2011 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xunzi tong yi.Zidong Jiao - 2016 - Jinan Shi: Qi Lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Current Situation and Strategy Formulation of College Sports Psychology Teaching Following Adaptive Learning and Deep Learning Under Information Education.Chuan Mou, Yi Tian, Fengrui Zhang & Chao Zhu - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  This study aims to explore the current situation and strategy formulation of sports psychology teaching in colleges and universities following adaptive learning and deep learning under information education. The informatization in physical education, teaching methods, and teaching processes make psychological education more scientific and efficient. First, the relevant theories of adaptive learning and deep learning are introduced, and an adaptive learning analysis model is implemented. Second, based on the deep learning automatic encoder, college students’ sports psychology is investigated and the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ru Xue Yu Yi Shu Jiao Yu =.Zhenbin Nie - 2006 - Nanjing Chu Ban She.
  本书系统地阐述了经典儒学理论中的艺术教育思想及儒学演变与艺术教育的发展。全书分为两部分:上篇分别阐述孔子、孟子、荀子等先秦思想家和儒家经典著述中的艺术教育思想,下篇逐一剖析汉、魏晋齐梁、唐等各朝儒学的 变迁与艺术教育的发展。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Exploring the Relationship Between Trait Mindfulness and Interpersonal Sensitivity for Chinese College Students: The Mediating Role of Negative Emotions and Moderating Role of Effectiveness/Authenticity.Xiaoqian Ding, Tian Zhao, Xiaoxi Li, Zirong Yang & Yi-Yuan Tang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Background: Interpersonal sensitivity is a prominent mental health problem facing college students today. Trait mindfulness is a potential positive factor that may influence interpersonal relationships. However, the precise relationship between trait mindfulness and interpersonal sensitivity remains elusive, which limits the optimization and further application of mindfulness-based intervention schemes targeting interpersonal sensitivity. This study aimed to explore whether negative emotions mediate the relationship between trait mindfulness and interpersonal sensitivity and whether the relationship among trait mindfulness, negative emotions, and interpersonal sensitivity is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Jiao yu zhe xue: xin xing yi ti de tan jiu = Philosophy of education: the study of new issues.Fuzhen Liang - 2013 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Li jiao yu fa lü: fa lü yi zhi shi dai de wen hua chong tu.Zhiping Liang - 2013 - Shanghai: Shanghai shu dian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000