Results for 'Yaonan Li'

1000+ found
Order:
 1. Cong wu dao xiao yao: Wei Jin xuan xue yan jiu = Cong wu dao xiaoyao: WeiJin xuanxue yanjiu.Yaonan Li - 2021 - Beijing: Ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Li as Cultural Grammar: On the Relation between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 3. Fa li xue da gang.Da Li - 1984 - [Peking]: Xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Li Dazhao shi xue lun ji.Dazhao Li - 1984 - Shijiazhuang Shi: Hebei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Lun li dao de yi bai ti.Huirang Li - 1984 - Taiyuan: Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Zhi Lin & Ping Zheng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lun li xue zhi shi shou ce.Yaozong Li (ed.) - 1984 - Ha'erbin: Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Li Zehou zhe xue mei xue wen xuan.Zehou Li - 1985 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Aḥmad al-Wallālī's commentary on al-Sanūsī's Compendium of logic: a study and edition of Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar = Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar.Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī - 2022 - Boston: Brill. Edited by Ibrahim Safri.
  Lawami' al-Nazar fi Tahqiq Ma'ani al-Mukhtasar is Aḥmad b. Ya'qub al-Wallali's (d. 1128/1716) commentary on al-Sanusi's (d. 895/1490) compendium of logic, al-Mukhtasar. Al-Wallali was the first commentator on al-Sanusi's compendium after the author's autocommentary. In this publication, Ibrahim Safri offers a critical edition of this work, together with a study of the author's life and oeuvre. Safri also tries to show the indirect influence of Avicennism on logic in the Maghribi tradition in the seventeenth and eighteenth centuries. On the basis (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ke ji suan xing li lun dao yin.Xiang Li - 1986 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Li shi wei wu zhu yi zhong dian nan dian wen ti jie da.Wenhua Xue & Wanzhong Li (eds.) - 1986 - [Changchun shi]: Jilin sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Li shi wei wu zhu yi yu dang dai Zhongguo te se she hui zhu yi = Lishi weiwu zhuyi yu dangdai Zhongguo tese shehui zhuyi.Genhong Dong, Jinhua Dong & Lan Li (eds.) - 2017 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Amīn al-Khūlī..: al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd ; wa-naṣṣ "Kitāb al-khayr".Yumná Ṭarīf Khūlī - 2017 - Ramlat Būlāq, al-Qāhirah: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. Edited by Amīn Khūlī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Amīn al-Khūlī-- wa-al-abʻād al-falsafīyah lil-tajdīd.Yumná Ṭarīf Khūlī - 2000 - al-Qāhirah: Dār al-Maʻārif.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Fa xue yuan li =.Li Ma - 2012 - Lanzhou Shi: Lanzhou da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  21
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Fa li xue.Yansen Deng, Qingxiu Chen, Chia-Yin Chang, Li Chunfu & Wun-yu Chang (eds.) - 2017 - Taibei Shi: Yuan zhou chu ban gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Mei de li cheng.Zehou Li - 1984 - Guilin Shi: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ren yu ren: lun li yu gong de.Guoding Li (ed.) - 1985 - Taibei Shi: Zhong yang wen wu gong ying she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Tong su lun li xue.Chunqiu Li - 1984 - [Changchun shi]: Jilin sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhe xue yuan li ji bian.Keming Li, Xinsheng Li & Zhihua Li (eds.) - 1984 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Li shi wei wu zhu yi yuan li.Qian Xiao, Xiulin Li & Yongxiang Wang (eds.) - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
 22.  2
  al-Unmūdhaj al-maʻrifī iṭāran li-ittiṣāl al-ʻulūm: baḥth fī waḥdat al-manhaj wa-tarābuṭ al-mawḍūʻāt.Muḥammad Ghālīm - 2021 - Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Kitāb.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Gulchine az gulistoni "kimiëi saʺodat"-i Muḣammad Ghazolī: (risolai tarbii︠a︡vī-akhloqī) = Gulchīnī az kīmiyā-yi saʻādat-i Muḥammad Ghazzālī. Ghazzālī - 2007 - Dushanbe: RafiGraf.
 24. Klassicheskoe sufiĭskoe sochinenie "Kimiĭa-ĭi saʻādat" ("Ėliksir schastʹi︠a︡) Abū Ḳhāmida Muḳhammada al-G̣azālī aṭ-Tūsī (1058-1111). Ghazzālī - 2001 - Sankt-Peterburg: "Peterburgskoe Vostokovedenie". Edited by A. A. Khismatullin.
 25.  21
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Makesi zhu yi ji ben yuan li.Youhua Li, Jiaju Huang & Keming Li (eds.) - 1985 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zhe xue zheng xia [i.e. zhi] jing ji xue xuan ze ti 650 li.Dongsheng Li - 1986 - Shenyang: Liaoning min zu chu ban she. Edited by Songnian Wu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  70
  Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J.G. Arapura, Herbert Hörz.Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J. G. Arapura & Herbert Hörz - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:607-608.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Nicai zhe li mei wen ji.Friedrich Wilhelm Nietzsche, Yuqing Li & Qiyan You - 1997 - Hefei Shi: Anhui wen yi chu ban she. Edited by Yuqing Li & Qiyan You.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  49
  The Poetry of Li Shang-yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  34
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Qing dai li xue shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangzhou Shi: Guangdong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ji dong ren xin de nian dai: shi ji zhi jiao wu li xue ge ming de li shi kao cha he zhe xue tan tao.Xingmin Li - 1984 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  本书主要内容包括:经典力学和经典物理学的神圣庙堂;不识庐山真面目,只缘身在些山中;把经典力学的基本概念从奥林帕斯山上拉下来;危机是革命的前夜;爱因斯坦开拓奇妙的新世界;历史是一面最好的镜子等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Wei Shusheng jiao yu fang fa 100 li.Zhaode Li - 1985 - Shenyang: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Yang qi li xiang di feng fan.Anyi Wang & You Li (eds.) - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Āraja Ā̄lī Mātubbara, śatabarshe phire dekhā.Āraja Ālī Mātubbara & Āiẏuba Hosena (eds.) - 2002 - Ḍhākā: Samaẏa Prakāśana.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Majmūʻ al-bayān li-ḥusn makārim al-akhlāq ʻalá marr al-zamān.Mubārak ibn Saʻīd ibn Badr ibn Muḥammad al-Shakīlī Ghāfirī - 2013 - ʻUmān: Wizārat al-Turāth wa-al-Thaqāfah. Edited by Hilāl ibn Maḥmūd ibn ʻĀmir Buraydī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Qaṭf al-thimār fī talkhīṣ al-Asfār: al-ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-Asfār al-arbaʻah al-ʻaqlīyah, taʼlīf Ṣadr al-Mutaʼallihīn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī (979-1050 H).Muḥammad Ḥusayn al-Ḥusaynī Jalālī - 2009 - Chicago, IL: The Open School.
  al-mujallad 1. al-Sifr al-awwal min al-khalq ilá al-ḥaqq -- al-mujallad 2. al-Sifr al-thānī min al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ṭabīʻī fī funūn sittah; al-Sifr al-thālith min al-ḥaqq ilá al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ilāhī fī mawāqif ʻasharah; al-Sifr al-rābiʻ bi-al-ḥaqq fī al-khalq fī ʻilm al-nafs fī aḥad ʻashar bāban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  49
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Bian zheng wei wu zhu yi yu li shi wei wu zhu yi.Delin Tao, Deyang Li & Xiajun Hao (eds.) - 1986 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhe xue yuan li yi nan wen ti yan tao.Baojun Gao & Shikun Li (eds.) - 1987 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Wen xue yuan li xin lun.Heng Su, Jingmin Li & Yuping Liu (eds.) - 1987 - Chʻentdu: Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Xuan ze li xing, ze ren lun li he shi jian: Meng xue yu Zhongguo he Dong Ya chuan tong = Xuanze lixing zeren lunli he shijian.Zhongjiang Wang & Wei Li (eds.) - 2019 - Jinan Shi: Qi Lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Zhongguo ren di gou tong yi shu.Yaonan Chen - 1996 - Xianggang Jiulong: Zhonghua shu ju.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Sheng ming ke ji fa lü yu lun li.Jinxian Gu, Yaowen Li, Meiying Qiang, Zhongkai Yang & Junqing Yang (eds.) - 2014 - Tianjin Shi: Tianjin ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Hua ren wen hua yu xin li fu dao li lun yu shi jian yan jiu.Minxian He, Huai-min Li & Siu-man Ng (eds.) - 2002 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
 48. Ren xue li lun yu li shi.Nansen Huang, Zhishang Chen, Dunhua Zhao & Zhonghua Li (eds.) - 2004 - Beijing: Beijing chu ban she.
  国家“十五”规划重点图书北京市“十五”规划重点图书北京市哲学社会科学“九五”规划重点项目北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  26
  The Works of Li Po the Chinese Poet.E. H. S., Shigeyoshi Obata & Li Po - 1966 - Journal of the American Oriental Society 86 (2):262.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  19
  Li, Chenyang 李晨陽, and Hong X iao 肖紅, eds., Self-Replanting of Our Spiritual Roots: Chinese Philosophy and Overseas Chinese 靈根自植: 中國哲學與世界華人.Lizhu Li - 2020 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 19 (3):485-488.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000