Results for 'Yan Jiao'

1000+ found
Order:
 1. Differences in practice and preferences associated with truth-telling to cancer patients.Jing Wu, Yan Wang, Xiaodong Jiao, Jingting Wang, Xuchun Ye & Bei Wang - 2021 - Nursing Ethics 28 (2):272-281.
  Background:Doctors should disclose the diagnosis to patients according to the principle of autonomy. However, not disclosing the diagnosis and prognosis to cancer patients remains common in mainland China.Objective:The study explored the experiences and attitudes of patients with cancer, family members, and the medical staff in truth-telling.Research design:A quantitative survey with three closed-ended questionnaires was conducted.Participants:In all, 137 patients with cancer, 134 family members caring for cancer cases, and 54 medical staff were surveyed. Descriptive statistics were used to summarize all characteristics, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  5
  Parafoveal Processing in Chinese Sentence Reading: Early Extraction of Radical Level Phonology.Jiefei Luo, Yan Wu & Runkai Jiao - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. "Niu shi jia yan" jiao zhu.Zhenbo Lian - 2014 - Lanzhou Shi: Gansu ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jiao Zi You Fang: "Yan Shi Jia Xun" Xian Dai Jie du = Jiaoziyoufang: Yanshijiaxunxiandaijiedu.Yanyan Yan - 2008 - Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang de Xian Dai Jie Du: Liang Han Wei Jin Nan Bei Chao Dao Jiao Yan Jiu.Cairu Bai - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书内容包括:导言、生态学,生态思想和道教生态思想、道教生态思想的原生性、道教生态宇宙观等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zong jiao dou shi shu tu tong gui?: zong jiao yan jiu yu Han yu shen xue de shi jiao = Divergent religious paths to convergent end?: perspectives of religious studies and Sino-Christian theology.Pan-Chiu Lai - 2020 - Xianggang: Dao feng shu she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jiao Yu Xue Yuan Li Xue Ke Ke Xue Hua Wen Ti Yan Jiu =.Mei Qi - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Zong jiao yu zhe xue: xi fang shi yu zhong de hu dong guan xi yan jiu = Interaction between religion and philosophy in the western perspectives.Yongjun Fu - 2014 - Jinan Shi: Shandong da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dao Jiao Ge Yan Ji.Chengyang Tian - 2005 - Hua Xia Chu Ban She.
  本书共辑道教格言1800余条,以《道藏》内外的道家和道教的经籍为主,将其中的格言名句之精华进行分类归纳,并加以简明注解。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo jiao yu gai ge: li nian, ce lüe yu shi jian = China's education reform: philosophy, strategy and practice: qian yan shi dian "wen qie" yu Shang cai gai ge shi lu.Guoqiang Tian, Xudong Chen & Guangyan Qin (eds.) - 2014 - Beijing: Jing ji ke xue chu ban she.
 11.  1
  Gao Deng Jiao Yu Ceng Ci He Ke Lei Jie Gou Yan Jiu =.Yalin Yan - 2010 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
 12. Dao jiao de dao de jiao hua yan jiu.Chengquan Wu - 2013 - Beijing: Zhi shi chan quan chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Jiao yu jia Liang Shuming yan jiu.Hongcheng Wu - 2016 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. San Jiao Guan Xi Shi Ye Zhong de Chen Jingyuan Si Xiang Yan Jiu.Sixi Sui - 2011 - Ba Shu Shu She.
  本书通过分析陈景元生平,著作及所处时代背景,阐述了陈景元思想中三教融通的特点,并从道论,性命理论,修道治国等方面分析了陈景元思想与三教关系.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Bi jiao shi yu xia de Dai Zhen ren xing lun yan jiu =.Wu Tao - 2017 - Hefei Shi: Huang Shan shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dao Jiao She Hui Lun Li Si Xiang Zhi Yan Jiu.Lifang He - 2010 - Ba Shu Shu She.
  本书以道教神仙思想的演变为中心, 发掘不同时期相对突出的道教社会伦理思想, 回答了道教在面对世俗社会时有什么样的伦理思考和规范, 旨在对道教深层价值作重新认识和评价, 向人们展示一种更全面的道教.本书结合时代, 融入了当今时代理念, 更具有现代意义.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jidu Jiao Yu Dao Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Chu He & Qinghua Lin (eds.) - 2006 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  本书收录《基督教与道教比较论纲》、《天主教成圣观的天人合一幅度》、《论早期基督宗教的性爱伦理观》等20篇论文。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Yan jiu Han dai da ru de xin shi jiao: Dong Zhongshu zi ran guan.Yongxiang Wang - 2014 - Shenzhen Shi: Hai tian chu ban she.
  Ben shu yi dong zhong shu zi ran guan wei shi jiao,Chan shu le dong zhong shu de"tian ren gan ying"lun,"wu lei lei bi"he"xun ming de li"de fang fa lun,Yi tian wei yuan ben de yu zhou lun,"bian er you chang"de bian zheng tian dao guan,Yi ji dong zhong shu you guan yuan qi,Yin yang,Wu xing de zi ran ke xue si xiang,Zai zong ti shang ken ding le dong zhong shu zai jie shi he ren shi zi ran (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Song Ming li xue jiao yu si xiang yan jiu.Xueqiang Zhang - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dao Jiao Sheng Tai Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Zhaojun Jiang - 2006 - Dong Fang Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si.Shu Wang - 2010 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 22. Jiao Yu Zhe Xue: Yi Zhong Zhe Xue Jia Zhi Lun Shi Jiao de Yan Jiu.Kunqing Wang - 2006 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 23. Ru Xue Zhi Mi Jiao: Longxi Xue Yan Jiu.Xiaolu Meng (ed.) - 2007 - Hebei da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dang Dai Zhongguo Zong Jiao Yan Jiu Jing Xuan Cong Shu.Daji Lü (ed.) - 2007 - Min Zu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang Yan Jiu.Xia Chen, Yun Chen & Jie Chen (eds.) - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dao jiao sheng si guan yan jiu =.Qun Cheng - 2014 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Fo Jiao Sheng Tai Zhe Xue Yan Jiu.Hongbing Chen - 2011 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Jiao Yu Yan Jiu Kong Jian de Tan Qiu.Guisheng Chen - 2006 - Fujian Jiao Yu Chu Ban She.
  本书内容包括:教育的实证研究、历史的比较的教育研究、教育行动研究、马克思主义教育文献研究、“元教育学”研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Lun Li Zheng Zhi Yan Jiu: Cong Zao Qi Ru Xue Shi Jiao de Li Lun Tou Shi.Jiantao Ren - 2007 - Jilin Chu Ban Ji Tuan.
  本书围绕四大主题展开:以天人之际为真奠立终极依据,以人性善恶为其提供德性凭借,以内圣外王描摹政治思想,以德主刑辅作为制度精神。从而,在伦理政治理论上,形成了一个完整体系的雏形。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sheng Ming Jiao Yu: Xue Li Yu Ti Yan = Life Education: Didactics and Experience.Zecheng Niu - 2004 - Yang Zhi Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kong Mo Zhe Xue Zhi Bi Jiao Yan Jiu.Binggang Yan - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Bi jiao de shi dai: Zhong xi shi ye zhong de ru jia zhe xue qian yan wen ti = Confucian philosophy in a comparative age.Chenyang Li - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Pu Songling jiao yu si xiang yu shi jian yan jiu =.Yunfeng Pang - 2013 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
 34. Jiao Yu Xue Yan Jiu de Jia Zhi Sheng Cheng.Runzhou Li - 2010 - Shanxi Jiao Yu Chu Ban She.
 35. Jiao Yu Zhe Xue: Xin Xing Yi Ti Yan Jiu.Fengqi Lin & Renjin Hong (eds.) - 2011 - Xue Fu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
 36. Ru jiao Zhongguo de xing cheng: zao qi ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan jin = Rujiao Zhongguo de xingcheng.Cunguang Lin - 2018 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  Jiang Xiaoyuan ;, Wu Yan. Zijin shan tian wen tai shi gao: Zhongguo tian wen xue xian dai hua ge an. [History of Purplemountain Observatory.] . 219 pp., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2004. 29. [REVIEW]Li-Zhi Fang - 2008 - Isis 99 (3):645-646.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Min Chu Kong Jiao Hui Yu Guo Jiao Yun Dong Yan Jiu.Hua Han - 2007 - Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Xian Qin ru jia jiao hua si xiang yan jiu.Zongzhang Chen - 2018 - Nanjing: Nanjing da xue chu ban she.
  Ben shu li zu yu si xiang zheng zhi jiao yu de xue ke shi jiao, ba xian Qin ru jia jiao hua si xiang shi wei yi ge guo cheng he xi tong, jiang yi ge xiang dui wan zheng de, xi tong de xian Qin ru jia "jiao hua" si xiang li ti shi de cheng xian chu lai; bing li zu yu dang dai she hui de xian dai xing jiao hua kun (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Dao Jia, Dao Jiao Yu Min Su Wen Hua Yan Jiu.Dazhi Huang (ed.) - 2008 - Ba Fang Wen Hua Chuang Zuo Shi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Fu Hao Xue Shi Jiao Zhong de Yin Yue Mei Xue Yan Jiu.Hanhua Huang (ed.) - 2012 - Ji Nan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xing qing yu li jiao: xian Qin ru xue li ren si xiang yan jiu.Jun Hua - 2016 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Bi Li Yuan Ze Yan Jiu: Yi Ge Xian Zheng de Shi Jiao = Research on the Principle of Proportionality: A Constitutionalism of Study.Xin Jiang - 2008 - Fa Lü Chu Ban She.
  本书内容包括:比例原则之界定,比例原则的回溯与前瞻,比例原则的理论基础,比例原则的功能与局限,比例原则于我国公法中适用的若干探讨.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ci tang yu jiao tang: Zhong xi chuan tong he xin jia zhi guan bi jiao yan jiu = Ancestral hall and church: a comparative study of the traditional core values between China and the West.Fenglin Jin - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Wei Jin ru jia jiao hua yan jiu =.Yufang Wang - 2019 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  魏晋时期玄学、佛教盛行,但是以儒家思想作为治国理念的价值观依然占据重要地位。以往学术界对魏晋南北朝时期的政治、经济、社会、思想文化与民族关系等的研究较多,而对儒家教化涉及较少;本书在吸收前人研究成果的 基础上,对魏晋时期的儒家教化做了比较全面系统的深入考察,弥补了以往研究的不足,也是对以往研究的重要推进,具有重要的学术意义。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Xunzi Si Xiang Yan Jiu: Li Yue Chong Gou de Shi Jiao.Jun Wang - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 47. Jiao yu cun zai lun: jiao yu ke xue de xing er shang xue ji chu yan jiu.Zhongxiang Xue - 2013 - Wuchang: Wuhan da xue chu ban she.
 48. Dao Jiao Ren Xue Yan Jiu.Yuhui Yang - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhongguo Jiao Yu Xin Li Si Xiang Shi.Guocai Yan (ed.) - 2004 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Bi jiao shi yu zhong de ru xue yan jiu: Yao Xinzhong xue shu lun ji.Xinzhong Yao - 2016 - Guiyang Shi: Kong xue tang shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000