Results for 'Xue-mei Liu'

1000+ found
Order:
 1. Wen yi xue, mei xue yu xian dai ke xue.Xuesen Qian & Zaifu Liu (eds.) - 1986 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Liu Mei zhe xue bo shi wen xuan.Bo Mou (ed.) - 2002 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mei xue yu wen hua: Liu Gangji wen xuan.Gangji Liu - 2018 - Guiyang Shi: Guizhou ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Mei xue dui hua.Gangji Liu - 1983 - [Wuhan shi]: Hubei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mei xue ji ben yuan li.Shucheng Liu - 1984 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing. Edited by Zhifang Xia, Xiyong Lou & Changjun Wang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mei xue yu zhe xue.Gangji Liu - 1986 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Liu bian zhi mei: mei xue li lun de tan suo yu chong gou.Hua Zou - 2004 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
  本书以现实人生为立足点,通过一系列美学范畴的辩证运动,论证审美关系的生成、审美意识的结构与功能及人性结构的主体化等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Mei xue bai ke ci dian.Toshio Takeuchi & Xiaolu Liu (eds.) - 1988 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Cheng ming mei xue: fei zhu liu zhi guan cha.Shilin Liu - 2002 - Zhengzhou: Zhengzhou da xue chu ban she.
  本书从建设性的向度上讲,一方面通过逻辑劳动为正确描述美的存在的建构了一种本体论语境,即“本体分析”与“结构关系”相结合的理论方法。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jun shi mei xue: yi bu guan yu jun shi yu zhan zheng de zhe xue yu shi xue = Military aesthetics: A philosophy and poetics on military and war.Liyan Tian, Jinsheng Liu & Cun Yi (eds.) - 2001 - Beijing: Guo fang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Neural Pattern Similarity in the Left IFG and Fusiform Is Associated with Novel Word Learning.Qu Jing, Qian Liu, Chen Chuansheng, Xue Gui, Li Huiling, Xie Peng & Mei Leilei - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 12. Zhongguo jin dai mei xue fan chou de yuan liu yu ti xi yan jiu.Xia E. - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Shi hua zhe xue: Deguo lang man mei xue chuan tong.Xiaofeng Liu - 1986 - Jinan: Shandong sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Mei xue de chou chang: Zhongguo mei xue yuan li de hui gu yu zhan wang.Sanping Liu - 2007 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhongguo mei xue de li shi yan jin ji qi xian dai zhuan xing.Fang Liu - 2005 - Chengdu Shi: Sichuan chu ban ji tuan ba shu shu she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zhongguo mei xue xian dai yi yi de tan xun =.Yiqing Liu - 2013 - Jinan Shi: Shandong da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Liu Xizai ji qi wen yi mei xue si xiang.Linxiang Xu - 2010 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Liu Xizai mei xue si xiang yan jiu lun wen ji.Linxiang Xu (ed.) - 1993 - Chengdu: Suchuan Sheng Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
  本书收录了国内外公开发表的论文刘熙载美学思想研究22篇,其中有:《刘熙载略论》、《关于刘熙载文艺思想的探索》、《刘熙载美学思想与道家影响》等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bei huan yu feng liu: chuan tong ren ge xing xiang di dao de mei xue shi jie.Jin Chen - 1988 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Dang dai Zhongguo mei xue yan jiu, 1949-2009 =.Yuedi Liu - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Xiujian Li.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Haidegeer yu mei xue =.Xuguang Liu - 2004 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ku nan mei xue =.Shilin Liu - 2004 - Wuhan Shi: Hubei ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Li Zehou mei xue gai lun.Zaifu Liu - 2009 - Beijing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian.
  本书是在1990年, 2006年的两次讲座基础上进行学术性提升后的结果, 概说了李泽厚美学富有原创性与体系性的品格, 更说明了这是拥有哲学一历史纵深度的追溯根源的 "男人美学", 而非尼采所嘲讽的局限于艺术鉴赏的 "女人美学".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Ru jia lun li xue: Gui ze yu mei de de tong yi.Yuli Liu - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Wu xiang mei xue: zi ran de zai fa xian.Chengji Liu - 2002 - Zhengzhou Shi: Zhengzhou da xue chu ban she.
  本书分为三篇,介绍了物象美学的背景;物象美学的理论构成;物象美学的展开与实践等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo chan zong mei xue de si xiang fa sheng yu li shi yan jin =.Fang Liu - 2010 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
 27. Zhongguo yin yue mei xue.Lan Liu - 2006 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zhongguo yin yue mei xue si xiang shi lun =.Chenghua Liu - 2018 - Beijing Shi: Zhongguo wen lian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Xi fang Makesi zhu yi yi shu yu mei xue li lun pi ping.Zhejun Jiang & Feng Liu (eds.) - 2001 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  本书包括:生平与著述;卢卡奇的马克思主义;以批判为已任的美学观;余音绕梁等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zhongguo xian dai ren sheng lun mei xue wen xian hui bian.Ya Jin & Guangxin Liu (eds.) - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wei Jin Liu chao Sui Tang Wu dai mei xue ming yan ming pian xuan du.Min Yu & Tonghai Sun (eds.) - 1987 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ru dao fo: mei xue si xiang yuan liu.Wenxun Zhang - 2004 - Kunming Shi: Yunnan ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. di 7-8 ce. Liu chao shan shui shi hua mei xue yan jiu.Shi Xiaoyun zhu - 2017 - In Xiyan Sun (ed.), Gu dai mei shu shi yan jiu chu bian: Li dai mei xue yan jiu zhuan ji. Hua Mulan wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. di 5-6 ce. Han dai mei xue zhong de shen ti wen ti.Liu Chengji zhu - 2017 - In Xiyan Sun (ed.), Gu dai mei shu shi yan jiu chu bian: Li dai mei xue yan jiu zhuan ji. Hua Mulan wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Chuan tong wen hua, zhe xue yu mei xue.Gangji Liu - 1997 - Guilin Shi: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Cong Zhuangzi dao Sengzhao: lun da cheng zhong guan xue dui Zhongguo mei xue jing shen de tuo zhan = Cong zhuangzi dao sengzhao: lun dacheng zhongguanxue dui Zhongguomeixue jingshen de tuozhan.Guangfeng Liu - 2015 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Fa lü de gai nian fen xi: ru he li jie dang dai Ying Mei fa li xue = Fallü de gainian fenxi ruhe lijie dangdai yingmei falixue.Yeshen Liu - 2017 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Fa lü shi shen me: 20 shi ji Ying Mei fa li xue pi pan yue du = Falü shi shenme: 20 shiji Ying Mei falixue pipan yuedu.Xing Liu - 2019 - Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Song xing wen hua yu Song dai mei xue jing shen.Fang Liu - 2004 - Chengdu: Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Xian dai xing zhong di shen mei jing shen: jing dian mei xue wen xuan.Xiaofeng Liu (ed.) - 1997 - Shanghai: Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zi you sheng ming de chuang hua: Zong Baihua mei xue si xiang yan jiu.Xuan Liu - 2013 - Shenyang Shi: Liaoning ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Shuang feng bing zhi, er shui fen liu: Zhu Guangqian Zong Baihua mei xue bi jiao yan jiu.Zhan Xiao - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. 20 Shi Ji Xi Fang Mei Xue Shi =.Fa Zhang - 1990 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  Ben shu miao shu le20shi ji80nian lai mei xue si chao de yan bian, xian dai mei xue ji ben fan chou de jian gou, bing jie shao le jin16ge mei xue liu pai, zhu yao dai biao ren wu de guan dian, ben pai de te zheng deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ke xue mei xue si xiang shi.Jimin Xu - 1987 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao.
  Ben shu dui ke xue mei xue si xiang shi de yan jiu dui xiang, ren wu he fang fa jin xing le xi tong di lun shu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Zhe xue mei xue lun ji ding ben.Wenfu Guo - 2007 - Taibei Shi: Shi ying chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zhe Xue Mei Xue Lun Ji.Wenfu Guo - 2006 - Shi Ying Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Yu yan de kun jing yu tu wei: wen xue de yan yi guan xi yan jiu = Yuyan de kunjing yu tuwei: wenxue de yanyi guanxi yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tong guo yin ru xi fang xian dai yu yan zhe xue, mei xue de fang fa yu Zhongguo chuan tong wen hua zhi si zhan dui hua yu jiao liu, shi jie, wen xue de ben zhi guan lian ru shou, jie shi chu xing cheng yan yu yi zhi jian mao dun yu zhang li de ben yuan: cun zai ben shen zi xing xian xian (cheng ming) bing zi xing yin ni (zhe bi) de te (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Yu yan de kun jing yu tu wei: wen xue de yan yi guan xi yan jiu = Yuyan de kunjing yu tuwei: wenxue de yanyi guanxi yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tong guo yin ru xi fang xian dai yu yan zhe xue, mei xue de fang fa yu Zhongguo chuan tong wen hua zhi si zhan dui hua yu jiao liu, shi jie, wen xue de ben zhi guan lian ru shou, jie shi chu xing cheng yan yu yi zhi jian mao dun yu zhang li de ben yuan: cun zai ben shen zi xing xian xian (cheng ming) bing zi xing yin ni (zhe bi) de te (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  12
  A Brief Discourse on Wang Ch'uan-Shan's Political Ideology.Liu Hsien-mei - 1968 - Chinese Studies in History 1 (3):39-52.
 50. Xun xue yuan liu.Jigao Ma - 2000 - Shanghai: Shanghai gu ji zhu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000