Order:
 1. Dang dai Zhongguo zhe xue wen ti.Zhenggang Feng, Yuanning Chen & Xingguo Wang (eds.) - 1987 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jia Yi ping zhuan.Xingguo Wang - 1992 - [Nanjing shi]: Nanjing da xue chu ban she. Edited by Xingguo Wang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mou Zongsan zhe xue si xiang yan jiu: cong luo ji si bian dao zhe xue jia gou = Mouzongsan.Xingguo Wang - 2007 - Beijing: Ren min chu ban she.
  本书内容包括:“一切综合判断的最高原理”与逻辑的两层涉指格——牟宗三哲学思想演进的一条轴线、前逻辑起点的考察等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Qi jie Zhong xi zhe xue zhi zhu liu: Mou Zongsan zhe xue si xiang yuan yuan tan yao = Qijie zhongxi zhexue zhi zhuliu.Xingguo Wang - 2006 - Beijing Shi: Guang ming ri bao chu ban she.
  本书内容包括:导论、生命与智慧的根源、逻辑启蒙与熏习西方哲学、站在西方哲学巨人的肩上、复归中国哲学继承儒学衣钵等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Wang Chuanshan yu jin xian dai Zhongguo.Xingguo Wang - 2019 - Changsha: Yue lu shu she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Yun dong yu jing zhi.Xingguo Wang - 1986 - Changsha: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark