Results for 'Xing Ren'

1000+ found
Order:
 1. Ren ben, ren xing, ren xin.Zhenwen Shan - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xunzi si xiang zhong de de xing, ren xing yu dao de zhu ti.T. C. Kline, P. J. Ivanhoe & Guanglian Chen (eds.) - 2016 - Nanjing: Dong nan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Cai pan si wei de zheng he xing ren zhi =.Zhenwen Han - 2019 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sheng Yu Si de Zhi Hui: Ji Zhe Xue Jia Fu Qin Ren Huizhong.Xing Ren - 2011 - Xue Lin Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tian ming ren xing lun.Jiyu Ren, Shen Li & Eryuan Zhang (eds.) - 2013 - Beijing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ren Shi de Ling Yi Ban: Fei Li Xing Ren Shi Lun Yan Jiu.Hao Zhang - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Huan Xing Xin Zhong Chen Shui de Ju Ren: "Zun Zhong" Jiao Yu Tan Mi.Xiansheng Meng - 2011 - Tianjin da Xue Chu Ban She.
 8. Ren Si Zhi Ren: Wen Hua Ke Xue He Zi Ran Ke Xue de Tong Yi Xing.Hua Cai - 2009 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
 9.  61
  Ren Xing and what it is to be truly human.Dennis Arjo - 2011 - Journal of Chinese Philosophy 38 (3):455-473.
 10. Xin Xing Ling Ming Lun: Guan Yu Ren Wen Jing Shen Yu Xin Xing Ben Ti Lun de Yan Jiu = on Brightness of Mind: A Study of Humanistic Spirit and Ontology of Mind.Yunjie Sima - 2006 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
 11.  4
  The Association Between Metabolic Disturbance and Cognitive Impairments in Early-Stage Schizophrenia.Xing-Jie Peng, Gang-Rui Hei, Ran-Ran Li, Ye Yang, Chen-Chen Liu, Jing-Mei Xiao, Yu-Jun Long, Ping Shao, Jing Huang, Jing-Ping Zhao & Ren-Rong Wu - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Background: Cognitive impairment is one of the core symptoms of schizophrenia, which is considered to be significantly correlated to prognosis. In recent years, many studies have suggested that metabolic disorders could be related to a higher risk of cognitive defects in a general setting. However, there has been limited evidence on the association between metabolism and cognitive function in patients with early-stage schizophrenia.Methods: In this study, we recruited 172 patients with early-stage schizophrenia. Relevant metabolic parameters were examined and cognitive function (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ren Shi de Zhu Ti Xing =.Anqi Gao - 2004 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  本书以认识的主体性为研究对象,对哲学史上的认识的主体性思想、自然科学家的认识的主体性思想、认识的主体性原理、认识的主体性的微观机制、认识的主体性的宏观根源、研究认识的主体性的意义等问题作了专题的研究。 .
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ren de shi jian ben xing yu xin xi shi dai ren de zi you =.Lanbo Kang - 2013 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Rang Xing Fu Yu Jing Dian Tong Xing: Ru Shi Dao Yu Zhongguo Ren de Xin Ling Zhi Hui. Konghai - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  37
  Ren Xing: Mencian’s Understanding of Human Being and Human Becoming.Keqian Xu - 2015 - Dialogue and Universalism 25 (2):29-39.
  “Ren xing shan”, or “Human nature is good”, is a famous thesis of Mencius. But it is questionable whether the Mencian concept of “ren xing” is an exact equivalent of the western concept of “human nature”, and whether Mencius really thinks that all human beings are naturally moral. This paper suggests that when talking about “ren xing”, Mencius actually refers to both human being and human becoming. “Ren xing” may have a root in the nature of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Shi Ren Yu Ding Xing: Gong Fu Lun Shi Yu Xia de Cheng Ming Dao Zhe Xue Yan Jiu.Xiaodong Guo - 2006 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ren Wen Song: Da Xing Ru Jia Wen Hua Jiao Xiang Yue.Wangxi Han - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ren xing guan lun lue: ji yu Liang Shiqiu ren sheng zhe xue.Chong Sun - 2014 - Beijing: Zhong yang min zu da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ren Ge, Ren Xing Yu Ren Wen Jing Shen.Darong Tan - 2007 - Chongqing da Xue Chu Ban She.
  本书收胡适的《一念》之诗引发奇想,进入时间遂道,直面当今公众,与中外哲人对话。书中融记叙、议论、描写于一体,图文并茂,实中领略到深刻的人生哲理。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ren Xing de Xun Zhao: Kongzi Si Xiang Yan Jiu.Enlai Wang - 2005 - Zhonghua Shu Ju.
  本书对孔子的仁学体系、孔子的中庸思想、孔子的礼制主张、孔子的宗教观、孔子的政治思想与为政方略、孔子的文化观与史学贡献等进行了研究。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ge ren yu she hui: Makesi ren xing lun yu she qun guan de xi ping = Man and Society: Marx's Robust Vision and Its Evaluation.Liande Hong - 2014 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban you xian gong si.
 22. Xing qing yu li jiao: xian Qin ru xue li ren si xiang yan jiu.Jun Hua - 2016 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ren Xing Lun =.David Hume - 2007 - Jiu Zhou Chu Ban She.
 24. Shi ren jie bing wu du xing: ping shuoLü Kun yu "Shen yin yu" = Shiren jiebing woduxing: pingshuo lü kun yu shenyinyu. Chaoyuan - 2015 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jun Ren de Xing Lun =.Xiaobing Chen - 2008 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  本书内容包括:军人德性研究的历史背景、军人德性的本质和特征、军人德性的内容、军人德性的效应、军人德性冲突调节原则及选择等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xing fa de ren xing ji chu =.Xingliang Chen - 2017 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Xin Xue de Xing Shang Xue Wen Ti Tan Ben.Wenli Ren - 2004 - Zhongzhou Gu Ji Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Yanzi: lian zhe ren xin: er qian wu bai nian qian de "bai xing lu xian".Zunhua Guan - 2014 - Jinan Shi: Jinan chu ban she.
  Ben shu tong guo li shi shang de yi ge ge xiao gu shi lai shuo li,Rang du zhe kan dao le yi ge zhong min ai min,Shou min ai dai de yan zi,Yi ge qin zheng lian jie,Chi shen li jie de yan zi,Yi ge chong shang jie jian,Fan dui she hua de yan zi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ge Ren Jiao Wang Zhu Ti Xing Yan Jiu.Bolin Long - 2005 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  个人主体性发展是当代人学研究的重要理论课题。本书从“主体性黄昏”问题入手,通过“特指还是泛指”的追问分析,认为走向黄昏的仅是工具性主宰下的个人主体性样态。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ren xing, wu xing tong yi zhi bian: Zhong Han ru xue yu dang dai "nei zai chao yue" shuo zhi zheng yi.Zhengyi Lü - 2020 - Taibei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zao Qi Ru Jia Ren Dao Si Xiang de Xing Cheng Yu Yan Bian: Yi Zisi Wei Zhong Xin.Deli Kong - 2010 - Ba Shu Shu She.
  本书是有关秦思想史研究专著. 作者通过对儒家早期思想的研究, 从中提炼出"人道"的概念, 作为其理论体系的内核和本书的线索, 并分析了孔子--子思--孟子的思想脉络, 其研究具有一定的气氛性和学术价值.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Zhongguo Ren Xing Lun Shi.Fuguan Xu - 2005 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 33. Zhongguo ren xing lun shi, xian Qin pian.Fuguan Xu - 2014 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Ren xing, you liang zheng fu yu zheng yi: Zheng zhi zhe xue shi jiao xia de xian Qin ru xue yu gu dian zi you zhu yi yan jiu.Xiaodong Xie - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ren lei xing dong yu shi jian zhi hui.Guorong Yang - 2013 - Beijing Shi: Sheng huo · du shu · xin zhi san lian shu dian /.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ren Quan Lun Zheng Fan Shi de Bian Ge: Cong Zhu Ti Xing Dao Guan Xi Xing = Theories of Justifications for Human Rights.Hailiang Yan - 2008 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书主要内容包括:理性与自由:康德论人权的确立;自律与他律:传统人权观的康德批判;权利与善:康德人权观的当代承继与歧见;主体性与人权论证理论的检视等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ren xing tan.Jingnian Yang - 2013 - Tianjin: Nan kai Da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Cai Xing Zhi Bian: Ren Ge Zhu Ti Yu Wei Jin Xuan Xue = Caixing Zhi Bian.Wei Yao - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
 39. Ren Wen Jing Shen Yu Xian Dai Xing.Xilin You - 2006 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
  本书系统阐述了人的本质、人文意识、人文主体与个性、人文学科的方法、人文学科与人文知识分子等内容.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo.Yingshi Yu - 2008 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  本書由余英時先生的25篇論文組成,討論主題集中在中國思想史,從先秦到當代,釋證中國文化中的人文情懷和理性精神。體裁有專論、書評、條目和序跋,先後發表於1980-2006年。內容包括「魏晉時期的個人主義 和新道家運動」、「清代儒家智識主義的興起初論」、「孫逸仙的學說與中國傳統文化」、「20世紀中國國史概念的變遷」等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Xing e lun de dan sheng: Xunzi "jing ji ren" shi yu xia de Meng xue pi pan yu ru xue hui gui.Weijie Zeng - 2019 - Taibei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si.
  內容介紹 荀子性惡論是有意與性善論針鋒相對,企圖在批判中回歸孔門正道的論述。但學者多以孔孟一體的思維批判荀學之歧出,儒學史上「作為他者的孟子」往往被忽略。本書即企圖回到孟子尚未成聖成經的脈絡去思考荀孟關係,探問 為何荀子必要攻訐性善而主張性惡?關鍵在於荀子不滿孟子以「道德人」作為存有原初狀態的指涉,將儒學的社會性倫理轉向了超越性道德;是以企圖回歸存有原初的「經濟人」面向。性惡論的誕生,可以說是作為「經濟人」的 存有對「道德人」之反擊;必須理解到:「性惡論」不僅是人性的表述,而是一種認知自我與世界的態度。其中涵攝了「經濟人」的本體、修養、政治、經濟與社會等面向之完整儒學系統。一旦否認「性惡論」的意義,早期儒學 的根基將全然崩解並遭受曲解——忽視了「孔荀」一系在儒學史脈絡中的重要性意義。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Cong xing wei dao yi yi: yi shi de shen mei ren lei xue chan shi = From action to meaning: ritual study from the perspective of aesthetic anthropology.Liangcong Zhang - 2015 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ren Xing He Lun Li de Kua Wen Hua Yan Jiu.Dunhua Zhao - 2004 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ze ren xing yu yu fang xing.Mingkai Zhang - 2015 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ren sheng xing dong, xing dong ren sheng: sheng huo zhong de ru dao yu Yi jing zhi hui.Dingjian Zheng - 2015 - Taibei Shi: Xin rui wen chuang.
  你是否認為,中國的儒道與易經哲學,高深莫測、遙不可及?與日常生活毫不相干? 事實上,哲學的重點並不是高深的理論,哲學所談論的,正是人生的問題與解決的方案。體現哲學最好的方式,便是透過生活中的行動,進而提升生命的高度與廣度。俗話說,「坐而言不如起而行」,面對生活中的種種挑戰與困 境,「行動」就是最好的解答!正面迎擊人生中大大小小的問題吧! 這是一本關於「人生」的哲學。全書共有兩大篇:「道德/哲學篇」與「易卦篇」。透過一篇篇生活的、簡要的短文,討論一個個中國哲學的核心觀念。透過本書,你將會了解,如何掌握人生的三種基本力:知識力、行動力與心 靈力,從而達到人生的三種境界:感性、理性與圓融。【秀威資訊科技股份有限公司製作】.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Jun Ren Zhu Ti Xing Yan Jiu.Bin Zhong - 2012 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ren Xing de Xiao Jie Yu Li Shi de Shi Jian Jian Gou: Wei Wu Shi Guan Dui Ren Dao Zhu Yi Li Shi Guan de Bian Ge Yu Chao Yue.Feng Zhou - 2006 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Hong dao xing wen lun ru xue: "Quan guo shou jie sheng ji yi shang ru xue tuan ti fu ze ren lian xi hui yi" lun wen ji.Guang Wu (ed.) - 2014 - Shanghai Shi: Zhong xi shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Lun Li Wang Guo de Gou Zao: Xian Dai Xing Shi Ye Zhong de Ru Jia Lun Li Zheng Zhi.Jiantao Ren - 2005 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Bei Ju Ren Xing Yu Bei Ju Ren Sheng.Jiangsong Wang - 2009 - Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000