Results for 'Xiang-Xin Xing'

1000+ found
Order:
 1. Xin xing yu yan quan: chan zong si xiang yan jiu lu ji.Keming Deng - 2014 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xin xing yu ti zhi: cong xian xiang xue dao ru jia.Renzhi Zhang - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zao Qi Ru Jia Ren Dao Si Xiang de Xing Cheng Yu Yan Bian: Yi Zisi Wei Zhong Xin.Deli Kong - 2010 - Ba Shu Shu She.
  本书是有关秦思想史研究专著. 作者通过对儒家早期思想的研究, 从中提炼出"人道"的概念, 作为其理论体系的内核和本书的线索, 并分析了孔子--子思--孟子的思想脉络, 其研究具有一定的气氛性和学术价值.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Cong "fei ben ti" dao "xin xing ben ti": wei shi xue zhong zi shuo zai Zhongguo fo xue zhong de zhuan xiang = From non-ontology to mind ontology: on bija theory's transformation in Chinese buddhism.Ting Shen - 2016 - Wuhan: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Xin Ke Xue Guan Li: Xin Xing Gong Ye Hua Shi Dai de Guan Li Si Xiang Ji Fang Fa Yan Jiu = the New Wave of Scientific Management: Philosophy and Methodology of Management in the New Industrialization's Era.Xin'guo Zhang - 2011 - Ji Xie Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Ming Dai Li Xue Xiang Xin Xue de Zhuan Xing: Wu Yubi He Chongren Xue Pai Yan Jiu = the Transition From Zhuli Theory to the Heart-Mind Theory in Ming Dynasty: On Wu Yubi and Chongren School.Jianfeng Zou - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本書圍繞吳與弼哲學思想對陳獻章、王守仁的影響,及崇仁學派在整個明代哲學史所處的地位,展現崇仁學派儒家學者的理氣觀、心性論與道德修養論,凸顯十五世紀明代哲學史的真實面貌與內在理路,為理解陽明心學的興起提 供一種新的分析路徑。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Gen ji yu qi yi: zheng zhi ru xue yu xin xing ru xue de li nian yu fang xiang.Hongwei Li - 2015 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ming Qing "Zheng meng" si xiang quan shi yan jiu: yi li qi xin xing lun wei zhong xin.Zhengyang Chen - 2017 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Peer Victimization and Problematic Online Game Use Among Chinese Adolescents: The Dual Mediating Effect of Deviant Peer Affiliation and School Connectedness.Hao Li, Xiong Gan, Guo-Xing Xiang, Ting Zhou, Pinyi Wang, Xin Jin & Congshu Zhu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Abundant evidence has proved an association between peer victimization and problematic online game use. However, the underlying mechanisms of this relation are still under-investigated. Grounded in the ecological system theory, this study examined whether deviant peer affiliation and school connectedness mediated the association between peer victimization and adolescent POGU. A sample of 698 Chinese adolescents completed questionnaires regarding peer victimization, problematic online game use, DPA, and school connectedness, of which 51.58% were boys. Path analyses indicated that peer victimization was positively (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Xin de Zhi Xu: Yi Zhong Xian Xiang Xue Xin Xue Yan Jiu de Ke Neng Xing = Xin de Zhixu: Yizhong Xianxiangxue Yanjiu de Kenengxing.Liangkang Ni - 2010 - Jiangsu Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Qing Ji Minguo Shi Qi de "Si Xiang Jie": Xin Xing Chuan Bo Mei Jie de Fu Xian Yu du Shu Ren Xin de Sheng Huo Xing Tai.Qing Zhang - 2014 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Ru Xue Yuan Liu Su Shi: Gu Dai Ru Jia de Xin Xing Si Xiang.Qunzhen Zhou - 2010 - E Hu Yue Kan She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Altered effective connectivity in the emotional network induced by immersive virtual reality rehabilitation for post-stroke depression.Jia-Jia Wu, Mou-Xiong Zheng, Xu-Yun Hua, Dong Wei, Xin Xue, Yu-Lin Li, Xiang-Xin Xing, Jie Ma, Chun-Lei Shan & Jian-Guang Xu - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Post-stroke depression is a serious complication of stroke that significantly restricts rehabilitation. The use of immersive virtual reality for stroke survivors is promising. Herein, we investigated the effects of a novel immersive virtual reality training system on PSD and explored induced effective connectivity alterations in emotional networks using multivariate Granger causality analysis. Forty-four patients with PSD were equally allocated into an immersive-virtual reality group and a control group. In addition to their usual rehabilitation treatments, the participants in the immersive-virtual reality (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Li Xing Yu Xin Yang: Xi Fang Zhong Shi Ji Zhe Xue Si Xiang.Yi Tang - 2005 - Guangxi Shi Fang da Xue Chu Ban She.
  本书从现代人的见地,以严格学术方法,论述了中世纪的思想文化,尤重其与现代思潮的关联。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Xing qing yu ai qing: xin ru jia san da shi xiang guan lun shuo chan wei.Zhaoqiang Huang - 2021 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书主要内容包括:西方文化传统和近代科学的诞生;文艺复兴和意大利科学中心的兴起;新教精神和英国科学中心时代的到来;启蒙运动和法国科学中心的出现等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Xin shi dai xiang cun zhen xing de qi shi: Liang Shuming xiang cun jian she li lun yu shi jian yan jiu = Enlightenment of rural revitalization in the new era: Liang Shuming's theory and practice of rural construction.Huadong Wang - 2020 - Beijing Shi: Jing ji guan li chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Xin xiang tu lun li: she hui zhuan xing qi de Zhongguo xiang cun lun li wen ti yan jiu.Lulu Wang - 2016 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xin Jun Tong Gou: Zhongguo Gu Dai Zheng Zhi Si Xiang Shi de Yi Zhong Yuan Xing Fan Chou Fen Xi.Chang Liu - 2009 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Guo wai yi shi xing tai xin bian hua dui Zhongguo de ying xiang ji qi dui ce yan jiu.Shucheng Fan - 2017 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Song Ming Dao Xue Xin Lun: Ben Ti Lun Jian Gou Yu Zhu Ti Xing Zhuan Xiang = Newly Research of Song and Ming Dynasties' Philosophy: Construction of Ontology and Turn of Subjectivity.Xiaofan Fu - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书共分八章,主要内容包括建构宇宙模式、初创中的分歧、本体论的完成、认知的主体性、顺应生命意题、情的普遍意义、意志主宰生命、历史性的总结。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. "Xin jing fu zhu" dui Tuixi xin xue xing cheng zhi ying xiang yan jiu.Yueqin Zhou - 2015 - Beijing: Xue yuan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zhu Xi, Lu Jiuyuan yu Wang Shouren li xue si xiang bi jiao: yi li, xing, xin, zhi si ge fan chou wei zhong xin = A comparative study of Zhu Xi, Lu Jiuyuan and Wang Shouren's Neo-Confucianism: centered on four categories of reason, nature, mind and knowledge.You Bi - 2020 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Li Qi Xing Xin Zhi Jian: Song Ming Li Xue de Fen Xi Yu Si Xi.Shiling Xiang - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
 25. Wu si xin wen hua yun dong shi qi nü xing lun li si xiang yan jiu.Jing Yin - 2016 - Haerbin Shi: Heilongjiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Shen Ti: Si Xiang Yu Xiu Xing: Yi Zhongguo Jing Dian Wei Zhong Xin de Kua Wen Hua Guan Zhao.Yuchen Zhou - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  本书对早期中国经典中的身体观,作了思想与修行相交融的通盘观照;并在两希传统和印度传统身体观的考察基础上,展开跨文化比较与对话。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Fa Lü Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha.Menglin Wang - 2012 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Gu Dai Zhe Xue Zhong de Xin Xi, Xi Tong, Fu Za Xing Si Xiang: Xila, Zhongguo, Yindu.Kun Wu - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Weike de "Xin ke xue" ji qi dui Zhong xi mei xue de ying xiang.Guangqian Zhu - 2016 - Beijing: Zhonghua shu ju.
  Yidali si xiang jia Weike de "Xin ke xue" de zhong yao xing bu xia yu Daerwen de "Wu zhong qi yuan", shi mei xue jia Zhu Guangqian wan nian tou ru zui duo jing li wan cheng de yi bu zhong liang ji yi zuo. Zhu Guangqian zai fan yi de tong shi, hai dui "Xin ke xue" jin xing le shen ru yan jiu. zai ben shu zhong, Zhu Guangqian xian shi e yao jie shao (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Jian ming xi fang mei xue shi du ben =.Xin Ru (ed.) - 2014 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu yi jian ming e yao de bi chu xiang du zhe ti gong le yi fu quan jing shi de xi fang mei xue li shi hua juan.Qi nei rong han gai cong gu xi la,Luo ma zhi dao 20 shi ji de xi fang mei xue si xiang he li lun cheng guo,Qi zhong yi li lun xing tai de mei xue si xiang wei zhu gan,Tong shi she ji wen xue yi shu (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  41
  The Roots of Chinese Philosophy and Culture — An Introduction to "Xiang" and "Xiang Thinking".Wang Shuren & Zhang Lin - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (1):1 - 12.
  To grasp the truth in traditional Chinese classics, we need to uncover the long obscured "xiang" 象 (image) thinking, which has long been overshadowed by Occidentalism, "xiang thinking" is the most fundamental thought of human beings. The logic of linguistics all comes from "xiang thinking". Through conceptual thinking, people can understand Western classics on metaphysics, yet they may not completely understand the various schools of Chinese classics. The difference between Chinese and Western ways of thinking originated in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  55
  The roots of chinese philosophy and culture — an introduction to “ Xiang ” and “ Xiang thinking”.Shuren Wang - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (1):1-12.
  To grasp the truth in traditional Chinese classics, we need to uncover the long obscured xiang 象 (image) thinking, which has long been overshadowed by Occidentalism. xiang thinking is the most fundamental thought of human beings. The logic of linguistics all comes from xiang thinking . Through conceptual thinking, people can understand Western classics on metaphysics, yet they may not completely understand the various schools of Chinese classics. The difference between Chinese and Western ways of thinking originated (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Zhe xue: Si xiang de qian ti pi pan = Philosophy: a critique of premises of thoughts.Zhengyu Sun - 2016 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu de zhu yao nei rong shi chan shu zhe xue de te shu de li lun xing zhi he du te de huo dong fang shi,Bing tong guo ju ti lun zheng zhe xue dui gou cheng si xiang de ji ben xin nian,Ji ben luo ji,Ji ben fang shi,Ji ben guan nian,Zhe xue li nian de qian ti pi pan,Zhan xian zhe xue fa zhan de zi wo pi pan de huo li he yong bu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Mengzi Xin Xing Zhi Xue.James Behuniak & Roger T. Ames (eds.) - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书讲述了一群试图解释中国哲学及其艺术词语问题的比较哲学家之长达20年之久的事情。包括“孟子人性理论的背景”、“孟子的人性论”等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Xin xing mei xue: Zhongguo xian dai mei xue yu ru jia xin xing zhi xue guan xi yan jiu = Xinxing meixue.Wei Du - 2015 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mengzi yu Xiangshan xin xing xue zhi quan shi yi han.Xin'er Huang - 2014 - Taibei Shi: Li ren shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Xin Xing Ling Ming Lun: Guan Yu Ren Wen Jing Shen Yu Xin Xing Ben Ti Lun de Yan Jiu = on Brightness of Mind: A Study of Humanistic Spirit and Ontology of Mind.Yunjie Sima - 2006 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
 39. Cong ru xue xin xing lun dao dao de xing shang xue de shan bian: yi Tang Junyi wei zhong xin.Jifu Duan - 2014 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
  Ben shu yi "zhou xin shi dai" Zhongguo wen hua ren wen xing te zheng xing cheng ji qi dui Zhongguo zhe xue te zhi de su zao wei qie ru dian, zai xi tong shu li ru xue xin xing lun de ji ben zhu ti he li shi fa zhan, jie shi qi te zheng de ji chu shang, cong dao de yu sheng ming, dao de shi jian deng fang mian dui tang jun yi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zou Xiang Xin Shi De: Shi de Xian Zhuang Yu Jiao Shi Zhuan Ye Dao de Jian She Yan Jiu = Explorations of Professional Ethics of Teacher.Chuanbao Tan (ed.) - 2009 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 41. Song Ming Li Xue Xin Xing Lun.Fanglu Cai - 2009 - Ba Shu Shu She.
 42. Chuan tong shen xin xing ming zhi xue de tan tao.Huaijin Nan - 2021 - [Taibei Shi]: Nan Huaijin wen hua shi ye you xian gong si.
  Ninety-year-old Master Nan Huaijin and his students' ten-day course, the essence of his life is all in his life. The recording of the class in 2008 was formally compiled and published today. Nanshi has explained the essentials of practice with nearly a hundred years of experience and reminded the quick way to get started. Study case study for each person, reminding the key points of study, it is enough for later reference. Introduce the content and history of Dharma Sutra and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Li Qi Yu Xin Xing: Ming Ru Luo Qinshun Yan Jiu.Keming Deng - 2010 - Li Ren Shu Ju.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Da zhuan xiang: wu xing lun yu yi duan niu zhuan wen ming de li shi = The swerve: how the world became modern.Stephen Greenblatt - 2014 - Taibei Shi: Mao tou ying chu ban.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Huang Wan dao xue si xiang yan jiu =.Hongmin Zhang - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu zhu yao yan yong bing zun xun "li shi yu luo ji xiang tong yi" de yuan ze he fang fa, xiang xi shu li, jian tao zuo wei ming dai zhong qi si xiang jia de Huang Wan, qi yi sheng dao xue si xiang jin zhan guo cheng zhong cong Song ru zhi xue (li xue) dao Wang Yangming liang zhi xue (xin xue), zai dao hui gui jing dian (jing xue) de (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Jiao yu zhe xue: xin xing yi ti de tan jiu = Philosophy of education: the study of new issues.Fuzhen Liang - 2013 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Zou Xiang Xin Yang Jian de He Xie: Dui Yuan Lun Zhe Xue Zhi Xin Yang He Xie Lun Bi Jiao Yan Jiu.Leqiang Yang - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Jiao Yu Zhe Xue: Xin Xing Yi Ti Yan Jiu.Fengqi Lin & Renjin Hong (eds.) - 2011 - Xue Fu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
 49. Ru dao xin xing lun de zhui jiu.Anxian Luo - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  49
  The ontologicalization of the Confucian concept of Xin Xing: Zhou Lianxi’s founding contribution to the Song-Ming Neo-Confucianism. [REVIEW]Jinglin Li - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (2):204-221.
  The Confucian concept of "cheng" (integrity) emphasizes logical priority of value realization over "zhen shi' (reality or truth). Through value realization and the completion of being, zhenshi can be achieved. Cheng demonstrates the original unity of value and reality. Taking the concept of cheng as the core, Zhou Lianxi's philosophy interpreted yi Dao (the Dao of change), and integrated Yi Jing (The Book of Changes) and Zhong Yong (The Doctrine of the Mean). On the one hand, it ontologicalized the Confucian (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000