Results for 'Xian Qiu'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Sense of Coherence and Health-Related Quality of Life in Patients With Brain Metastases.Xian Qiu, Nan Zhang, Si-Jian Pan, Peng Zhao & Bei-Wen Wu - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Optimization and Performance Analysis of Rail-Train Coupling System with Inerters.Shichang Han, Xian Wang, Chunxi Yang, Guowei Xie, Zhongcheng Qiu & Chen Wang - 2021 - Complexity 2021:1-16.
  Optimization for vertical vibration performance of a rail-train coupling system is investigated in this paper with the introduction of inerters for both primary and secondary suspensions. A model of a typical Chinese passenger train that travels on a traditional rail with track, sleepers, and ballast is simulated. The goal is to improve the ride quality for the train and vibration attenuation for the rail system in response to track irregularities. Optimizations for only inertance and all suspension parameters are carried out (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  49
  Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease During the COVID-19 Pandemic: Patient Perspective.Chencheng Zhang, Jing Zhang, Xian Qiu, Yingying Zhang, Zhengyu Lin, Peng Huang, Yixin Pan, Eric A. Storch, Bomin Sun & Dianyou Li - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  BackgroundPublic health guidelines have recommended that elective medical procedures, including deep brain stimulation surgery for Parkinson’s disease, should not be scheduled during the coronavirus pandemic to prevent further virus spread and overload on health care systems. However, delaying DBS surgery for PD may not be in the best interest of individual patients and is not called for in regions where virus spread is under control and inpatient facilities are not overloaded.MethodsWe administered a newly developed phone questionnaire to 20 consecutive patients (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Shan zong jing shen yu hou xian dai jing shen de "jia zu xiang si".Zihua Qiu - 2019 - Wuhan Shi: Hua zhong shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Xing fa mu di lun: ji yu jin xian dai si xiang shi de kao cha.Shuaiping Qiu - 2016 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ru xue zou xiang shi jie wen xian suo yin.Guanglin Chen, Renfu Zhu & Shaoxiong Qiu (eds.) - 2003 - Jinan: Qi lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Quan qiu hua yu hou xian dai xing =.Zhihe Wang & Xiaoyuan Xue (eds.) - 2003 - Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
  本书介绍的内容包括:全球化与后现代性、后现代思潮与全球化生态、后现代性与全球文化、全球化时代的后现代主义。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Quan qiu hua shi dai zhong de ru xue chuang xin: Du Weiming de xian dai xin ru xue si xiang.Caixia Wei - 2004 - Beijing: Zhonggou she ke chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Quan qiu hua yu jing xia de ru xue jia zhi yu xian dai jian xing.Longbao Shao - 2010 - Shanghai Shi: Tong ji da xue chu ban she.
 10. Xun qiu tu po: xian dai lun li guan nian xin lun.Zhongwen Shi - 1991 - Beijing: Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao. Edited by Caibin Zhang & Shiwen Liu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  "Chun qiu xue" yu Zhongguo de she hui bian ge: Dong Zhongshu si xiang ji qi xian dai yi yi = "Chunqiu xue" yu Zhongguo de shehui biange: DongZhongshu sixiang ji qi xiandai yiyi.Chunsong Gan (ed.) - 2021 - Jinan: Shandong you yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Fan qiu zhu ji: xian dai she hui zhong de xiu yang.Guangguo Huang - 2010 - Taibei Shi: Hong ye wen hua shi ye you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Jia zhi zhi tan qiu: xian dai xi fang zhe xue wen hua jia zhi guan.Keqian Wang - 1989 - Ha'erbin: Heilongjiang jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Xun qiu Zhongguo xian dai xing zhi lu =.Zehou Li - 2019 - Beijing Shi: Dong fang chu ban she. Edited by Qunlin Ma.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  "He Wei Gui" de Zheng Zhi Lun Li Zhui Qiu: "He" Shi Yu Zhong de Xian Qin Ru Jia Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Heweigui de Zhengzhi Lunli Zhuiqiu.Weibing Pi - 2007 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Ben shu jie he shi dai fa zhan de yao qiu,Cong pi pan ji cheng you xiu chuan tong wen hua de shi jiao,Dui xian qin ru jia"he"zheng zhi lun li si xiang jin xing le bi jiao quan mian de si kao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Zou xiang quan qiu hua shi dai de Zhongguo zhe xue: cong shi jie si xiang shi kan Zhongguo zhe xue de xian dai zhuan xing yu dang dai chong jian.Fa Zhang - 2011 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  Ben shu xi tong chan shu liao Zhongguo zhe xue de yuan qi, fa zhan he wei lai.quan shu gong fen cheng si ge da bu fen:yuan qi yu chu xing; er, ge ming hua de ding xing; san, xin shi dai de zhuan xiang;si, zou xiang quan qiu hua shi dai de Zhongguo zhe xue.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Xian Qin ru jia jiao hua si xiang yan jiu.Zongzhang Chen - 2018 - Nanjing: Nanjing da xue chu ban she.
  Ben shu li zu yu si xiang zheng zhi jiao yu de xue ke shi jiao, ba xian Qin ru jia jiao hua si xiang shi wei yi ge guo cheng he xi tong, jiang yi ge xiang dui wan zheng de, xi tong de xian Qin ru jia "jiao hua" si xiang li ti shi de cheng xian chu lai; bing li zu yu dang dai she hui de xian dai xing jiao hua kun jing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Lun li kun jing yu he xie su qiu: Dang dai she hui bian qian xia de lun li xian xiang tou shi.Qinfang Wu - 2012 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Lun li bian qian yu dao de jiao yu: shi chang hua, quan qiu hua, wang luo hua ji yu zhong de xian dai xing zhui xun.Shengcong Zeng - 2006 - [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
  本书试图将研究的“问题意识”置于中国现代化进程中的伦理变迁与道德教育上,以探究中国现代化的特殊际遇与现代人的生存方式。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Wen hua Zhongguo: zha gen ben tu de quan qiu si wei = Wenhua Zhongguo.Weiming Tu - 2016 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  90 nian dai, Du Weiming xian sheng de geng duo jing li zai yu kai zhan "wen hua Zhongguo" de lun yu."Wen hua Zhongguo" zhuo mo zui duo de shi ru jia de ren wen jing shen, yi jiu zheng jiang ru jia ru shi de jia zhi qu xiang he fan su ren wen zhu yi hun wei yi tan de yin xiang, tu xian ru jia yi mai xiang cheng de pi pan jing shen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Qiu Hanping fa xue wen ji.Hanping Qiu - 2004 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she. Edited by Jiaqi Hong.
  本书共收录了丘汉平在《法学杂志》和《东方杂志》等刊物公开发表的法学论文36篇,涉及领域有法理学、法史学、宪法学、民商法学、罗马法、华侨问题等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Curriculum and Teaching Reform From the Perspective of Media History.Qiu Defeng & Quan Xiaojie - 2020 - Philosophy Study 10 (10).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  33
  The 8th world congress of bioethics, beijing, August 2006. A just and healthy society.Qiu Renzong President & BioethicsWorld Congress Of - 2007 - Bioethics 21 (8):ii–iii.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The Tension between Biomedical Technology and Confucian Values.Ren-Zong Qiu - 2002 - In Julia Lai Po-Wah Tao (ed.), Cross-Cultural Perspectives on the Possibility of Global Bioethics. Kluwer Academic.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  2
  Zao qi shi zheng zhu yi zhe xue gai guang: Kongde, Mule yu Sibinsai.Juexin Qiu - 1990 - Chengdu: Sichuan ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Ru jia xian xiang xue yan jiu.Xianglong Zhang - 2022 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Juan yi. Quan qiu hua zhong de Zhongguo gu dai zhe li -- juan er. Ru jia zai lin de yun yi yu dao lu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  The relevance to social interaction modulates bistable biological-motion perception.Qiu Han, Ying Wang, Yi Jiang & Min Bao - 2021 - Cognition 209 (C):104584.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Dao jiao fa zhan shi.Fuhai Qiu - 1991 - Taibei Shi: Shu xin chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  25
  Confucius’ Theory of Junzi and its Contemporary Significance.Luo An-Xian - 2020 - Yearbook for Eastern and Western Philosophy 2020 (5):109-124.
  Junzi (君子 gentleman) is the ideal personality for Confucius. To perform benevolence ( ren 仁) and righteousness ( yi 義) is the responsibility of a junzi. A junzi also esteems bravery, which takes benevolence and righteousness and the justification of the enterprise as its prerequisites. A junzi must do things properly and act in accordance with the mean ( zhongyong 中庸). How does one achieve the mean? The person concerned needs to be flexible with the principles and the circumstances of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  52
  Environmental and Social Disclosures and Firm Risk.Mohammed Benlemlih, Amama Shaukat, Yan Qiu & Grzegorz Trojanowski - 2018 - Journal of Business Ethics 152 (3):613-626.
  We examine the link between a firm’s environmental and social disclosures and measures of its risk including total, systematic, and idiosyncratic risk. While we do not find any link between a firm’s E and S disclosures and its systematic risk, we find a negative and significant association between these disclosures and a firm’s total and idiosyncratic risk. These are novel findings and are consistent with the predictions of the stakeholder theory and the resource-based view of the firm suggesting that firms (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31.  19
  Multi-timescale investigation of radiation damage near TiO2rutile grain boundaries.Xian-Ming Bai & Blas P. Uberuaga - 2012 - Philosophical Magazine 92 (12):1469-1498.
 32.  23
  Confucius’ Theory of Junzi and its Contemporary Significance.Luo An-Xian - 2022 - Yearbook for Eastern and Western Philosophy 5 (1):109-124.
  Junzi (君子 gentleman) is the ideal personality for Confucius. To perform benevolence ( ren 仁) and righteousness ( yi 義) is the responsibility of a junzi. A junzi also esteems bravery, which takes benevolence and righteousness and the justification of the enterprise as its prerequisites. A junzi must do things properly and act in accordance with the mean ( zhongyong 中庸). How does one achieve the mean? The person concerned needs to be flexible with the principles and the circumstances of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Di Er Bu Fen : Hou Ren Lei Lun Li di San Pian, Tai Wan Ji Lu Pian de Sai Bo Ge Zhu Ti Yan Lian.qiu gui fen - 2014 - In Jiann-Guang Lin & Yulin Li (eds.), Saiboge yu hou ren lei zhu yi. Taibei Shi: Hua yi xue shu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  41
  Addressing Unintended Ethical Challenges of Workplace Mindfulness: A Four-Stage Mindfulness Development Model.David Rooney & Jane X. J. Qiu - 2019 - Journal of Business Ethics 157 (3):715-730.
  This study focuses on mindfulness programs in the corporate world, which are receiving increasing attention from business practitioners and organizational scholars. The workplace mindfulness literature is rapidly evolving, but most studies are oriented toward demonstrating the positive impacts of mindfulness as a state of mind. This study adopts a critical perspective to evaluate workplace mindfulness practice as a developmental process, with a focus on its potential risks that have ethical implications and are currently neglected by both researchers and practitioners. We (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  15
  The mobile phone addiction index: Cross gender measurement invariance in adolescents.Xianli An, Siguang Chen, Liping Zhu & Caimin Jiang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The Mobile Phone Addiction Index is a short instrument to assess mobile phone addiction. The Chinese version of this scale has been widely used in Chinese students and shows promising psychometric characteristics. The present study tested the construct validity and measurement invariance of the MPAI by gender in middle school adolescents. The data were collected from 1,395 high school students. Confirmatory factor analysis and multiple-group CFA for invariance tests were conducted on the MPAI model which consisted of 17 observed items (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  19
  Guangdong Merchants and the 1911 Revolution.Qiu Jie - 1986 - Chinese Studies in History 19 (3):54-95.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  18
  Essays.Qiu Jin - 2000 - Chinese Studies in History 34 (2):20-49.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Letters.Qiu Jin - 2000 - Chinese Studies in History 34 (2):50-86.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  22
  The CSR Imperative: How CSR Influences Word-of-Mouth Considering the Roles of Authenticity and Alternative Attractiveness.Mehdi Bagherzadeh, Yuqian Qiu, Oriol Iglesias & Stefan Markovic - 2022 - Business and Society 61 (7):1773-1803.
  Customers are increasingly talking positively about brands that are socially responsible and authentic. However, little empirical research has related corporate social responsibility (CSR) to brand authenticity and brand authenticity to customers’ positive word-of-mouth. Moreover, although highly attractive alternative brands are increasingly appearing in the marketplace, there is a lack of research examining the role of alternative attractiveness in the relationship between CSR and brand authenticity. We address these shortcomings in the literature drawing on data from 1,101 customers of insurance services (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Letter From The Presidents Of The Aba And The Iab.Solomon Benatar & Ren-Zong Qiu - 2003 - Eubios Journal of Asian and International Bioethics 13 (3):98-98.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Role of Digital Economy in Rebuilding and Sustaining the Space Governance Mechanisms.Cen Cai, Ran Qiu & Yongqian Tu - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  The need for sustainable corporate governance has gained the interests of researchers for a while now and it has been found as a very significant component of successful organizational operations. The current paper has examined the role of sustainable corporate governance in achieving sustainable economic space along with measuring the indirect impact of technological innovation and IT governance on the whole process. This paper has followed the quantitative-positivism approach to measure the hypotheses developed in the study. The population considered in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhonghua dao jiao da ci dian.Fuchen Hu & Jinhe Qiu (eds.) - 1995 - Taibei Xian: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  Probabilistic Model-Based Malaria Disease Recognition System.Rahila Parveen, Wei Song, Baozhi Qiu, Mairaj Nabi Bhatti, Tallal Hassan & Ziyi Liu - 2021 - Complexity 2021:1-11.
  In this paper, we present a probabilistic-based method to predict malaria disease at an early stage. Malaria is a very dangerous disease that creates a lot of health problems. Therefore, there is a need for a system that helps us to recognize this disease at early stages through the visual symptoms and from the environmental data. In this paper, we proposed a Bayesian network model to predict the occurrences of malaria disease. The proposed BN model is built on different attributes (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  A Discussion of Constitutional Stipulations Concerning the People's Rights (1933).Qiu Hanping - 2001 - In Stephen C. Angle & Marina Svensson (eds.), Chinese Human Rights Reader. M. E. Sharpe. pp. 165.
 45.  50
  Chinese Medical Ethics and Euthanasia.Ren-Zong Qiu - 1993 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 2 (1):69.
  Chinese medicine has a history of at least 2,000 years. The first explicit literature on medical ethics did not appear until the seventh century when a physician named Sun Simiao wrote a famous treatise titled “On the Absolute Sincerity of Great Physicians” in his work The Important Prescriptions Worth a Thousand Pieces of Gold. In this treatise, later called The Chinese Hippocratic Oath, Sun Simiao required the physician to develop first a sense of compassion and piety, and then to make (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  42
  Board Attributes, Corporate Social Responsibility Strategy, and Corporate Environmental and Social Performance.Amama Shaukat, Yan Qiu & Grzegorz Trojanowski - 2016 - Journal of Business Ethics 135 (3):569-585.
  In this paper, we draw on insights from theories in the management and corporate governance literature to develop a theoretical model that makes explicit the links between a firm’s corporate social responsibility related board attributes, its board CSR strategy, and its environmental and social performance. We then test the model using structural equation modeling approach. We find that the greater the CSR orientation of the board, the more proactive and comprehensive the firm’s CSR strategy, and the higher its environmental and (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 47.  15
  Bioethics in China (1990-2008): Attempts to Protect the Rights and Health of Patients, Human Subjects and the Public.Qiu Renzong - 2008 - Asian Bioethics Review:44-57.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  26
  Bioethics: Perspectives from China.Qiu Renzong - 2014 - Asian Bioethics Review 6 (2):107-107.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  22
  Ethical Issues in the Medical Security System in Mainland China.Qiu Renzong - 2014 - Asian Bioethics Review 6 (2):108-124.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Presidential Message Of Aba For Abc5.Qiu Renzong - 2004 - Eubios Journal of Asian and International Bioethics 14 (1):3-4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000