Results for 'Wojciech Za��uski'

1000+ found
Order:
 1.  18
  Odpowiedzialność za nieistniejących?Wojciech Lewandowski - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):61-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Argument Mariusza Grygiańca za niepoprawnością definicji przedmiotu ogólnego.Wojciech Wciórka - 2005 - Filozofia Nauki 4.
  Mariusz Grygianiec has criticized the so called "proofs of nonexistence of general objects" as based on a wrong definition. In this paper one of his arguments is shown to depend on an unsatisfiable condition (contradictory to some basic ontological intuitions) without which, however, it is inconclusive as a reductio ad absurdum. Furthermore, it is suggested that even if the argument was sound, it could by no means be counted - contrary to the Author's intention - as a counterargument to Stanisław (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Przyszłość i odpowiedzialność: problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce.Wojciech Lewandowski - 2015 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Foreigner as a priviledged moral agent.Wojciech Lewandowski - 2022 - Analiza I Egzystencja 60:43-63.
  Artykuł dotyczy doświadczenia moralnego podmiotu pozostającego poza siecią bliskich relacji. Analizuję dwie reguły niezależności moralnej, które mogłyby świadczyć o uprzywilejowaniu podmiotu w tego rodzaju sytuacjach. Zgodnie z pierwszą podmiot pozostający poza siecią relacji unika zagrożeń związanych z utożsamieniem z rolą społeczną. Zgodnie z drugą działania podejmowane przez podmiot charakteryzują się wyższym stopniem bezinteresowności, a co za tym idzie – większą wartością moralną. Argumentuję, że reguły te mogą mieć jedynie charakter prima facie i są ograniczone wieloma czynnikami. Wskazuję również, że uprzywilejowanie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sumienie a praktyczna racjonalność. Jak pogodzić tradycyjne ujęcie sumienia z roszczeniami do nieskrępowanej wolności?Wojciech Wierzejski - 2017 - Studia Philosophiae Christianae 51 (3):67.
  Współcześnie można zaobserwować pewien paradoks. Z jednej strony wiele słyszy się o wolności sumienia, więźniach sumienia, konflikcie sumienia, klauzuli sumienia. Z drugiej zaś sumienie jest powszechnie ignorowane, przynajmniej w filozofii. Inny rodzaj paradoksu jest następujący: sumienie, które częstokroć w historii jawiło się jako sprzymierzeniec wszystkich walczących przeciw bezprawiu i przeciw arbitralności tyranów, dziś stawiane jest w opozycji wobec obiektywnego prawa moralnego, albo jako racja usprawiedliwiająca wybór po linii zła moralnego. Filozof ma obowiązek zadać pytanie: dlaczego tak sie dzieje? Artykuł poświęcony (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:277-292.
  Zadaniem przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej jest promocja produktów tej firmy w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Przedstawiciel medyczny pełni funkcję zbliżoną do funkcji przedstawiciela handlowego: reprezentuje firmę farmaceutyczną, jednak reprezentuje w sposób szczególny, bo w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Jego zadaniem jest polecanie" lekarzowi produktów danej firmy. Owo „polecanie" w praktyce nie sprowadza się do udzielenia prostych informacji na temat skuteczności leku, jego skutków ubocznych, zalet i wad w porównaniu z innymi lekami itd., gdyż taką wiedzę lekarz czerpie z fachowych pism. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):169-192.
  Poppera i Tarskiego wiele łączyło. Obaj urodzili się na początku XX wieku i obaj pochodzili z rodzin żydowskich zasymilowanych w swoich ojczyznach. Obaj emigrowali w czasie wojny ze swych krajów i obaj do końca życia przebywali na obczyźnie. Zarówno Popper jak i Tarski żywo interesowali się filozofią, ale obaj odebrali też akademickie wyksztalcenie matematyczne. Podobny był przedmiot ich głównych zainteresowań: obaj analizowali teorie naukowe. Popper zajmował się metodologią nauk empirycznych, natomiast Tarski badaniami systemów dedukcyjnych. Popper ponadto uprawiał filozofię i wielokrotnie (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. V. Černik, J. Vicenik, E. Višnowský. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. V. Černik, J. Vicenik, E. Višnowský. Historické typy racionality.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):300-302.
  Książek poświęconych refleksji nad pojęciem racjonalności ukazuje się obecnie wiele, zaś większość z nich przyjmuje bardziej lub mniej jasno wyrażony przesłankę, iż pojęcie to przeżywa obecnie głęboki kryzys. Samo pojęcie kryzysu jest przy tym na ogol stosowane w sposób, który należałoby nazwać intelektualną nonszalancją, gdyby tylko ów niefrasobliwy, niekiedy wręcz metaforyczny użytek, jaki się z niego czyni, był wynikiem świadomego zamiaru. Tak jednak zwykle się nie dzieje, a prace poświęcone trudnościom z prawidłowym zdefiniowaniem pojecia racjonalności i określeniem jego funkcji w (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności.Wojciech Starzyński - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Westerplatte or Jedwabne?: Debates on history and "collective guilt" in Poland.Wojciech Stanislawski - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (21):261-270.
  The author analyzes recent Polish debates on researching silenced aspects of national history and the problem of the "collective guilt". One of the major questions arising in these debates is: does the study of "white spots" from the past lead to a trauma of continuous collective self-blame? In Poland, a specialized institution, the Institute of National Memory, was founded in 1998, engaging in research, documentation and public education on events related to German and Soviet occupation during WWII and the activity (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Filozofia nauki K. R. Poppera a semantyka A. Tarskiego.Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):169-189.
  Poppera i Tarskiego wiele łączyło. Obaj urodzili się na początku XX wieku i obaj pochodzili z rodzin żydowskich zasymilowanych w swoich ojczyznach. Obaj emigrowali w czasie wojny ze swych krajów i obaj do końca życia przebywali na obczyźnie. Zarówno Popper jak i Tarski żywo interesowali się filozofią, ale obaj odebrali też akademickie wyksztalcenie matematyczne. Podobny był przedmiot ich głównych zainteresowań: obaj analizowali teorie naukowe. Popper zajmował się metodologią nauk empirycznych, natomiast Tarski badaniami systemów dedukcyjnych. Popper ponadto uprawiał filozofię i wielokrotnie (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Antystrofa dialektyki: teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna = The counterpart of Dialectic: the rhetorical theory of Bartholomew Keckermann.Wojciech Ryczek - 2016 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Głównym celem książki jest rekonstrukcja teorii retorycznej, wyłożonej przez Bartłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, w obszernym traktacie pod tytułem System retoryki (Systema rhetoricae, Hanau 1608). Opierając się na przejrzystej metodzie, u której podstaw leżała zasada podziału dychotomicznego, wywiedziona wprost z pism logicznych Arystotelesa (Organonu), Keckermann przeprowadził systematyzację sztuki przemawiania. Dzięki twórczemu wykorzystaniu koncepcji Stagiryty, Cycerona i Kwintyliana, a także współczesnych sobie teoretyków wymowy, głównie Rudolfa Agricoli, Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona i Piotra Ramusa, stworzył on summę (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Uczucia moralisty jako podstawa wzorca etycznego honnête homme w traktacie Charlesa-François le Maître de Claville.Wojciech Sajkowski - 2007 - Etyka 40:77-92.
  Le Maitre de Claville należy do tradycji moralistycznej klasycyzmu francuskiego i stara się podołać niebagatelnemu zadaniu stworzenia portretu człowieka godnego, honnete homme’a. Usiłując zdefiniować pojęcie cnoty, odwołuje się do własnego smaku estetycznego, subiektywnych emocji radości, zachwytu i rozkoszy wynikających z obcowania z pięknem. Z dużą dowolnością wybiera to, co sam uważa za najdoskonalsze z antyku, Biblii i w najnowszych prądach myślowych swego czasu: m.in. racjonalizmu. Połączenie tych trzech elementow nie jest łatwe. W jego rozważaniach ujawnia się wysiłek moralisty starającego się (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną.Krzysztof Wołodźko - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Artykuł niniejszy stawia sobie za cel prezentację myśli Henryka Kamieńskiego, autora książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Polski filozof, socjolog i ekonomista starał się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku uświadomić swym współczesnym złożoność polsko-rosyjskich relacji, opisanych na szerokim, historycznym i geopolitycznym tle. Sprawy Rosji, którą określał mianem „barbarii”, uznawał za istotne nie tylko z polskiej perspektywy, ale wskazywał na cywilizacyjne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć dla Europy z lekceważenia imperium carów. Równocześnie, na co (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  In the grip of betrayed expectations.Isidora Jaric - 2005 - Filozofija I Društvo 2005 (27):75-87.
  The paper discusses the position of young people in Serbia today, as can be inferred from the evidence collected in the study "Politics and everyday life - three years later". Starting from the typology she developed in her 2002 analysis of young people?s interviews, the author traces the changes that have intervened over the past three years in the attitudes of these same respondents concerning politics, personal engagement, views of the future and of their own selves. The fact that the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. Wspomnienie - Wojciech Robaczyński.Wojciech Robaczyński - 2011 - Etyka 44:121-123.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.Józef Dębowski - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:13-28.
  W artykule rekonstruuję podstawowe zręby tzw. przeżywaniowej koncepcji świadomości, której współtwórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stępień, Karol Wojtyła i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawierają się również w poglądach Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Według koncepcji przeżywaniowej, zwanej także refleksywną, główną cechą świadomości jest jej zdolność do samoujawniania się sobie - zdolność do samoprzenikania, samoprzezroczystości lub - jak powie G. Ryle - fosforoscencji. Dzięki niej przeżycia świadome kierują się nie tylko (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bishārat: khudā bih zādgāhash ba̲z mīʹgardad.Hūshang Muʻīnʹzādah - 2005 - France: Āz̲arakhsh.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Taz̲hīb al-marām: tarjumahʹī az Tahz̲īb al-kalām-i Taftāzānī.Masʻūd ibn ʻUmar Taftāzānī - 2002 - Tihrān: Intishārāt-i Tavakkulī. Edited by Muḥammad Raʼūf Tavakkulī & Fakhr al-Dīn Rūdbārī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Gandhyjska satyagraha.Wojciech Modzelewski - 1983 - Colloquia Communia 11 (6):5-20.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  22
  Constructive knowledge: what agents can achieve under imperfect information.Wojciech Jamroga & Thomas Ågotnes - 2007 - Journal of Applied Non-Classical Logics 17 (4):423-475.
  We propose a non-standard interpretation of Alternating-time Temporal Logic with imperfect information, for which no commonly accepted semantics has been proposed yet. Rather than changing the semantic structures, we generalize the usual interpretation of formulae in single states to sets of states. We also propose a new epistemic operator for ?practical? or ?constructive? knowledge, and we show that the new logic (which we call Constructive Strategic Logic) is strictly more expressive than most existing solutions, while it retains the same model (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 23.  4
  New Concepts of Budo Internalised as a Philosophy of Life.Wojciech J. Cynarski - 2022 - Philosophies 7 (5):110.
  Traditional martial arts continue to be interesting and inspiring to many people around the globe. Some of their contemporary adaptations attract enthusiasts for whom they are especially important. In this article, the author bases his observations on his own long-term participation. The analysis takes into account the influence of the perspectives of Jigoro Kano and several other creators of modern varieties of Japanese budo. It can be concluded that regular, even daily, practice—cultivating martial arts and internalizing its values—co-creates the lifestyle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Heidegger a problem jezyka.Wojciech Herman - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):31-45.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Przezwyciężenie metafizyki a problem odpowiedzialności w ujęciu Martina Heideggera.Wojciech Herman - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 19 (3):39-48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  In the “Baszta” Unit.Wojciech Militz & Maciej Bańkowski - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5):123-130.
  This is an account of the Uprising fights of a young machinegunner of the “Baszta” Unit from the “W” hour to the honorable surrender at the end of September.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  26
  Bohr, Einstein and Realism.Wojciech Daniel - 1989 - Dialectica 43 (3):249-261.
  SummaryThe Bohr‐Einstein debate on the interpretation of quantum mechanics may be viewed as a discussion on the epistemological status of knowledge gained by physics. It is shown that in fact the advent of quantum theory has led, in a new context, to an old philosophical controversy between epistemological realism and phenomenalism . An inquiry into this controversy, taking into account the contemporary understanding of quantum mechanics based on the axiomatic study of its foundations, leads to the conclusion that contrary to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28.  5
  Unifying sets and programs via dependent types.Wojciech Moczydłowski - 2012 - Annals of Pure and Applied Logic 163 (7):789-808.
 29.  21
  The polish way of reform.Wojciech Hubner - 1989 - World Futures 26 (2):109-122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Prawda W koncepcji stylów myślowych ludwika flecka.Wojciech Regenczuk - 1998 - Kwartalnik Filozoficzny 26 (2-4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  18
  Jaką jesteśmy „historią”? Etyczne rozwinięcie tezy o historyczności człowieka.Wojciech Torzewski - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Wojciech Torzewski What Kind of ‘History’ are We? – the Historicity of Human from Ethical PerspectiveThis article presents the ethical aspect of the concept of narrative identity, especially in relation to the concept of Charles Taylor. The author makes also attemption to reconstruct the two main objections that can be drawn at this concept. Namely, firstly, the complaint relativization of the ethical and, secondly, the complaint absolutizing ethical perspective. Both objections to the concept of narrative identity shall be regarded (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Populism: What, where and why?Wojciech Zomerski - 2023 - Thesis Eleven 175 (1):126-132.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Wojciech Słomski. Szkice o filozofii polskiej XX wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th century].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):295-297.
  After a brief look at Drafts on Polish philosophy of the twentieth century you could get the impression that this is a work dedicated to the most recent works of Polish philosophy. However after a moment of consideration, it seems hard to believe that a contemporary philosopher would write a history of twentieth century philosophy which could be considered neither as his history nor his philosophy. The distinction between history and philosophy in this case is not accidental since Wojciech (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  The Cognitive Value of Introspection according to Kazimierz Twardowski.Wojciech Rechlewicz - 2022 - Filozofia Nauki 30 (2):47-64.
  Kazimierz Twardowski attributed high cognitive value to introspection because he believed it plays a fundamental role in psychology, the primary philosophical discipline. He believed that basing philosophy on inner experience would allow it to obtain universal and justified results. Internal experience consists of perceiving one’s own mental facts; it is non-sensual and selfevident. Twardowski referred to introspection in his investigations in various ways, which is presented in the article.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia [Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) et sa Philosophie].Damian Radecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):288-290.
  Sokołowski fut un des plus eminents jesuites-philosophes en Pologne de la premiere moitie du XVIIe siecle. Cette dissertation constitue une breve monographie de Sokołowski en tant que philosophe. Elle contient sa biographie, basee sur des sources en majorite inedites, provenant avant tout des Archives Romaines de la Compagnie de Jesus, la liste des ses ecrits et la caracteristique de sa philosophie.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  28
  Hermeneutyka a kwestia rozumu.Wojciech Torzewski - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):29-40.
  Author: Torzewski Wojciech Title: HERMENEUTICS AND THE QUESTION OF REASON (Hermeneutyka a kwestia rozumu) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 29-40 Keywords: HERMENEUTICS, RATIONALITY, INTERPRETATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This article is an expression and an attempt to justify the belief that hermeneutic philosophy is an interpretation of the rationality’s concept. Although hermeneutics itself is a critique of a certain form of rationalism, and therefore falls under (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Wojciech Słomski. W stronę człowieka, Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego [In the direction of man. About Antoni Kępiński's conception of philosophy].Paweł Stanisław Czarnecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):298-299.
  Assuming, according to Jaspers, that the measure of truth of a philosophical system is the lifestyle of its creator as well as his ability at drawing conclusions resulting from philosophical speculation to the requirements of practical action, the question must be asked, to what extent, if at all Wojciech Słomski's book tries to recognise and name the philosophically characteristic merging of theory and practise. Despite this, it shouldn't be the superior aim of any biography, let alone the biography of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Wojciech Sokołowski SJ i jego filozofia [Wojciech Sokołowski SJ et sa Philosophie].Damian Radecki - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):288-290.
  Sokołowski fut un des plus eminents jesuites-philosophes en Pologne de la premiere moitie du XVIIe siecle. Cette dissertation constitue une breve monographie de Sokołowski en tant que philosophe. Elle contient sa biographie, basee sur des sources en majorite inedites, provenant avant tout des Archives Romaines de la Compagnie de Jesus, la liste des ses ecrits et la caracteristique de sa philosophie.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Ascetic Priests and O’briens: sadism and masochism in rorty's writings.Wojciech Małecki - 2009 - Angelaki 14 (3):101 – 115.
  The late Richard Rorty has sometimes been described as a controversial, or even outrageous, thinker. Yet the reasons that stand behind such a reputation are obviously quite different from in the ca...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. Intuicja intelektualna w metafizyce =.Wojciech Daszkiewicz - 2014 - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów.Wojciech Muszyński & Szymon Muszyński - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:563-577.
  Artykuł prezentuje sposoby pozyskiwania klienta i działania na rzecz jego utrzymania przy pomocy nowych technologii i nowych mediów. Wykazano, iż zarządzanie relacjami z klientem jest pojęciem obszernym ze względu na różnorodność sytuacji, w których kontaktuje się on z przedsiębiorstwem. Zaprezentowano, iż zmiany technologiczne, a zwłaszcza dokonujące się w dynamicznym tempie umasowienie Internetu, przeobrażają oblicza firm i standardy obsługi klienta w stopniu niespotykanym we wcześniejszych pokoleniach. Przedstawiono również, że utrzymanie klienta jest ważniejsze niż pozyskanie nowego – zgodnie z zasadą V. Pareto. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Wojciech Klimczyk, \"Erotyzm ponowoczesny\", Wyd. Universitas, Kraków 2008, ss. 278.Maciej Musiał - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Kilka uwag krytycznych o \"Historii socjaldemokracji niemieckiej\"- Franciszka Mehringa (Franciszek Mehring, Historia socjaldemokracji niemieckiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1963- 1965). [REVIEW]Wojciech Nocek - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):140-145.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  23
  Kierkegaard, Mimesis, and Modernity: A Study of Imitation, Existence, and Affect.Wojciech Kaftanski - 2021 - Routledge.
  This book challenges the widespread view of Kierkegaard’s idiosyncratic and predominantly religious position on mimesis. -/- Taking mimesis as a crucial conceptual point of reference in reading Kierkegaard, this book offers a nuanced understanding of the relation between aesthetics and religion in his thought. Kaftanski shows how Kierkegaard's dialectical-existential reading of mimesis interlaces aesthetic and religious themes, including the familiar core concepts of imitation, repetition, and admiration as well as the newly arisen notions of affectivity, contagion, and crowd behavior. Kierkegaard’s (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Prawo jako rozkaz suwerena.Wojciech Babicki - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wojciech Tylkowski SJ i jego "Philosophia curiosa" z 1669 r.Franciszek Bargieł - 1986 - Kraków: Wydział Filozoficzny Tow. Jezusowego w Krakowie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Wojciech Kalaga.Przedmiot Znaku - 1993 - Studia Semiotyczne 18:91.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Decoherence, Einselection, Envariance, and Quantum Darwinism: From Relative States to the Existential Interpretation.Wojciech Zurek - 2010 - In Simon Saunders, Jonathan Barrett, Adrian Kent & David Wallace (eds.), Many Worlds?: Everett, Quantum Theory, & Reality. Oxford University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Conscientious Refusal of Abortion in Emergency Life-Threatening Circumstances and Contested Judgments of Conscience.Wojciech Ciszewski & Tomasz Żuradzki - 2018 - American Journal of Bioethics 18 (7):62-64.
  Lawrence Nelson (2018) criticizes conscientious objection (CO) to abortion statutes as far as they permit health care providers to escape criminal liability for what would otherwise be the legally wrongful taking of a pregnant woman’s life by refusing treatment (i.e. abortion). His key argument refers to the U.S. Supreme Court judgment (Roe v. Wade 1973) that does not treat the unborn as constitutional persons under the Fourteenth Amendment. Therefore, Nelson claims that within the U.S. legal system any vital interests of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Mitigating the Necessity of the Past in the Second Half of the Twelfth Century: Future-Dependent Predestination.Wojciech Wciórka - 2019 - Vivarium 58 (1-2):29-64.
  Early twelfth-century logicians invoked past-tensed statements with future-oriented contents to undermine the assumption that every proposition ‘about the past’ is determinate. In the second half of the century, the notion of future-dependence was used to restrict the scope of necessity per accidens. At some point, this idea began to be applied in theology to solve puzzles surrounding predestination, prescience, prophecy, and faith. In the mid-1160s, Magister Udo quotes some thinkers who insisted that the principle of the necessity of the past (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000