Results for 'Va��n Cha��nh Tra����n'

1000+ found
Order:
 1. Phật giáo Hòa Hảo: một tôn giáo cận nhân tình trong lòng dân tộc.Văn Chánh Trần & Thanh Hải Bùi (eds.) - 2017 - TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
  History and belief of Hoa Hao religion in Vietnam, a religious tradition, based on Buddhism, founded in 1939 by Huỳnh Phú Sổ (Buddha Master), a native of the Mekong River Delta region of southern Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Văn khắ c Chămpa tại Ba̓ o tàng ̃ Điêu khắ c Chăm–Đà Nă ̃ ng. The Inscriptions of Campā at the Museum of Cham Sculpture in Đà Năng. By Arlo Griffiths, Amandine Lepoutre, William A. Southworth, and Thành Phn. [REVIEW]Emmanuel Francis - 2021 - Journal of the American Oriental Society 135 (2):345-347.
  Văn khắ c Chămpa tại Ba̓ o tàng ̃ Điêu khắ c Chăm–Đà Nă ̃ ng. The Inscriptions of Campā at the Museum of Cham Sculpture in Đà Năng. By Arlo Griffiths, Amandine Lepoutre, William A. Southworth, and Thành Phn. Published in collaboration between École française d’Extrême-Orient, Hanoi, and Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University H̀ô Chí Minh City. H̀ô Chí Minh: VNUHCM Publishing House, 2012. Pp. 288, 67 pl., 38 (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Tư tưởng Việt Nam thời Lý-Trà̂n.Văn Chung Trương & Doãn Chính (eds.) - 2008 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  History of government under the Lý-Trần dynasty, from XI-XIV centuries in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Phả̂m chất đạo đức của chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Văn Nhuận Phạm (ed.) - 2011 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Quân đội nhân dân.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Triết học với đổi mới và đổi mới nghiên cứu giảng dạy triết học: sách tham khảo.Thành Trần (ed.) - 2007 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  On the progress of teaching and learning on philosophical studies in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hành trình vào đời.Quý Thiện Trần - 1996 - Los Angeles, Calif.: Thời luận.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Vấn đề trực quan trong dạy học.Trọng Ngọ Phan, Diệu Hoa Dương & Tràng Định Lê (eds.) - 2000 - [Hanoi]: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
  tập 1. Cơ sở triết học của nhận thức trực quan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Trié̂t gia lữ hành Trà̂n Đức Thảo.Thành Hưng Phạm & Ngọc Hà Trần (eds.) - 2005 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Đại học quó̂c gia Hà Nội.
  Festschrifts of Vietnamese philosopher Trà̂n Đức Thảo, 1917-1993.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Đạo đức người cán bộ lãnh đạo chính trị hiện nay: thực trạng và giải pháp.Thế Kiệt Nguyễn (ed.) - 2005 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Chân-thiện-mỹ, sự thống nhất và đa dạng trong văn hóa nghệ thuật.Huy Đỗ, Văn Phúc Nguyễn & Quang Lê (eds.) - 1993 - Hà Nội: Khoa học xã hội.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Vấn đề con người và chủ nghĩa "lý luận không có con người".Đức Thảo Trần - 2000 - Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Định tính lượng không gian theo dòng văn hóa tinh thần phương Đông.Biên Hòa Bùi - 2000 - [Hà Nội]: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Bước chuyẻ̂n tư tưởng Việt Nam: cuó̂i thé̂ kỷ XIX đà̂u thé̂ kỷ XX.Văn Chung Trương & Doãn Chính (eds.) - 2005 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia.
  History of political ideology in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Triết học và tư tưởng.Văn Giàu Trần - 1988 - [TP. Hồ Chí Minh]: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Văn hóa, đạo đức Hò̂ Chí Minh trong "Bộ đội cụ Hò̂": bút ký chính luận.Quang Hoài - 2004 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Thanh niên.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt đé̂n Hò̂ Chí Minh.Văn Giàu Trần - 2006 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Quân đội nhân dân.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh.Văn Bính Trần - 2015 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Lịch sử tư tưởng Việt nam: văn tuyển.Nguyên Việt Trần (ed.) - 2002 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  tập 1. Tư tưởng Việt Nam từ đầu Công nguyên đến cuối thời Lý.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Hỏi đáp về đạo đức học.Hậu Kiêm Trần, Minh Tâm Vũ & Đình Bảy Trịnh (eds.) - 1995 - Hà Nội: Chính trị quốc gia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ý hướng tính văn chương.Hoàng Đức Nguyễn - 1999 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Đường vào văn chương: phê bình lý trí văn chương.Phùng Quân Đặng - 2012 - Houston, Texas: Gió Văn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Âm dương ngũ hành và đời sống con người.Văn Quán Lê - 2002 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Con người và phát triẻ̂n con người: giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh chuyên ngành triết học.Sĩ Quý Hồ - 2007 - Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Danh nhân văn hóa Đình nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực, 1808-1852: kỷ yếu hội thảo khoa học.Viết Giao Ninh (ed.) - 2012 - Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
  Scientific conference on confucianist scholar Phan Thuc Truc, 1808-2852.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Đồng bằng Bắc bộ hiện nay.Đăng Sinh Trần - 2002 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  Philosophical aspects of belief and ancestor worship in Southern Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Văn hóa thẩm mỹ và nhân cách.Quỳnh Khuê Lương - 1995 - Hà Nội: Chính trị quốc gia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.Thanh Tân Lương - 2010 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia.
  On study and teaching of aesthetics in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Adhyātma-sūtra: Jaina Saṃskr̥ta vāṅmaya kī eka viśishṭa-kr̥ti.Sahajānanda Varṇī - 2019 - Dillī: Sahajānanda Phāuṇḍeśana. Edited by Kusuma Jaina, Prakāśacandra Jaina, Rajanīśa Śukla & Sahajānanda Varṇī.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội.Khái Vinh Huỳnh (ed.) - 2001 - Hà Nội: Chính trị quốc gia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Các dạng đạo đức xã hội: tài liệu học tập trong các trường đại học và cao đẳng.Hậu Kiêm Trần (ed.) - 1993 - Hà Nội: Chính trị quốc gia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Con người và văn hoá: từ lý luận đến thực tiễn phát triển.Thị Kim Ngọc Trịnh (ed.) - 2009 - Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
  Collaboration of tradition and modern from the East and Western on the humanity and cultural view in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Lịch sử tư tưởng Việt Nam.Đăng Thục Nguyễn - 1992 - [TP. Hồ Chí Minh]: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
  tập 1. Tư tưởng bình dân Việt Nam -- tập 2. Thời Băc thuộc và thời Đinh Lê, từ thế kỷ II trước CN dến thế kỷ X -- tập 3. Thời Lý -- tập 4. Tư tưởng Việt Nam thời Trần, 1225-1400 -- tập 5. Tư tưởng Việt Nam thời Hồ, 1380-1407 -- tập 6 & 7. Nguyễn Trãi với khủng hoảng ý thức hệ Lê-Nguyễn, 1380-1442.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Học thuyết chính trị-xã hội của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam: từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX.Thanh Bình Nguyễn - 2007 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  On the influence of Confucianism to the social and politics in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Brahmasūtravaibhavam: Śrīmatkr̥ṣṇadvaipāyanapraṇīta Brahmasūtrāṇi, Śrīmadānandatīrthabhagavatpādapraṇītam Aṇubhāṣyam Sannyāyavivr̥tiśca, Śrīvādirājapraṇīta Adhikaraṇanāmāvaliḥ, Śrīsudhīndratīrthakr̥taḥ Brahmasūtranyāyasaṅgrahaḥ Brahmasūtrādhikaraṇaratnamālā ca, Śrīdhīrendratīrthakr̥taḥ Viśayavākyasaṅgrahaḥ ityādigranthasaptakam ; Brahmasūtrabhāṣyādisūtrasaṃbandhigranthānamādhyantaślokaśca. Bādarāyaṇa & Vyāsanakere Prabhañjanācārya (eds.) - 1991 - Tirucānura: Śrīmanmadhvasiddhāntonnāhinī Sabhā.
  Collection of the Brahmasūtra of Bādarāyaṇa along with six commentaries.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình.Thế Long Nguyễn - 2018 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.
  Collection of articles on social and culture of Vietnamese family.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học.Trọng Ngọ Phan, Diệu Hoa Dương & Thị Mùi Nguyễn (eds.) - 2000 - [Hanoi]: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Thời tính, hữu thể, và ý chí: một luận đề siêu hình học: sách tham khảo.Hữu Liêm Nguyễn - 2018 - Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Sāṅkhya-Yoga darśana: "Tattvasamāsasūtra" ādhr̥ta Tattvayāyārthyadīpana ṭīkā "Yogasūtra" ādhr̥ta evaṃ Bhāvāgaṇeśīyavr̥tti sahita.Saṅgītā Siṃha Vidyālaṅkāra - 2008 - Naī Dillī: Satyam Pabliśiṅga Hāusa. Edited by Bhāvāgaṇeśa.
  Critical study on Sankhya-Yoga philosophy based on Tattvayāthārthyadīpana commentary on Tattvasamāsasūtra and Bhāvāgaṇeśīyavr̥tti on Yogasūtra by Bhāvāgaṇeśa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Brahmasūtra, Upanishad, evaṃ Śrīmadbhāgavata.Vāsudevakr̥shṇa Caturvedī - 1984 - Mathurā, U. Pra.: Śrīkr̥shṇa Satsaṅga Bhavana Prakāśana.
  Study on Upanishads, Hindu philosophical classics, Bhāgavatapurāṇa, mythological text, and Brahmasūtra, Vedanta classic, by Bādarāyaṇa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. El trabajo literario, fruto de la obsesión.Manuel Vázquez Montalbán - 2017 - In Miguel Angel Muñoz (ed.), La vida constante: conversaciones en el tránsito del milenio. Editorial Praxis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Istinbāṭ-i ḥukm-i akhlāqī az mutūn-i dīnī va adillah-i lafẓī: barʹrasī-i chand chālish-i muhim dar uṣūl-i lafẓī-i fiqh al-akhlāq = Inference of the moral ruling from the religious texts and the verbal evidences, studying some important challenges in the verbal principles of figh al-akhlaq.Muḥammad ʻĀlamʹzādah Nūrī - 2017 - Qum: Pizhūhishgāh-i ʻUlūm va Farhang-i Islāmī, vābastah bih Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-i ʻIlmīyah-i Qum. Edited by Muḥammad Bāqir Anṣārī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. PH. Ăngghen, nhà lý luận lỗi lạc và chiến sĩ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Hữu Nghĩa Lê (ed.) - 2010 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị-hành chính.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Đạo đức và pháp luật trong triết lý phát triển ở Việt Nam.Khiêu Vũ - 2000 - Hà Nội: Khoa học xã hội. Edited by Thành Duy.
  Thử nhìn lại nguồn gốc và vai trò của đạo đức và pháp luật trong lịch sử phát triển xã hội -- Những đặc điểm của đạo đức và pháp luật trong triết lý phát triển của nền văn hóa truyền thống Việt Nam --Vấn đề đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn xà hội ta từ Cách mạng tháng Tám 1945 -- Thực trạng đạo đức và việc thực thi pháp luật (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sáng mãi niềm tin yêu: 65 năm ngày truyền thống kiểm tra Đảng học tập và làm theo lời Bác (16-10-1948/16-10-2013): tập ký.Uyển Nguyễn - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Thiên địa vạn vật đò̂ng nhá̂t thẻ̂.Văn Thọ Nguyễn - 2002 - Costa Mesa, CA: Nhân Tử Văn.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Văn hóa thẩm mỹ và sự phát triển con người Việt Nam trong thế kỷ mới.Văn Huyên Nguyễn & Huy Đỗ (eds.) - 2001 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đỏ̂i mới và hội nhập.Văn Dân Nguyễn - 2009 - Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
  Influence of social culture change to the human development in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.Văn Dân Nguyễn - 2009 - Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
  Influence of social culture change to the human development in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng.Văn Các Phan (ed.) - 1986 - Hà Nội: Thông tin lý luận.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay.Văn Đức Phạm - 2016 - Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa hoc xã hội.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000