Results for 'Va��n Bi��nh Tra����n'

1000+ found
Order:
 1. Phật giáo Hòa Hảo: một tôn giáo cận nhân tình trong lòng dân tộc.Văn Chánh Trần & Thanh Hải Bùi (eds.) - 2017 - TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
  History and belief of Hoa Hao religion in Vietnam, a religious tradition, based on Buddhism, founded in 1939 by Huỳnh Phú Sổ (Buddha Master), a native of the Mekong River Delta region of southern Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Văn khắ c Chămpa tại Ba̓ o tàng ̃ Điêu khắ c Chăm–Đà Nă ̃ ng. The Inscriptions of Campā at the Museum of Cham Sculpture in Đà Năng. By Arlo Griffiths, Amandine Lepoutre, William A. Southworth, and Thành Phn. [REVIEW]Emmanuel Francis - 2021 - Journal of the American Oriental Society 135 (2):345-347.
  Văn khắ c Chămpa tại Ba̓ o tàng ̃ Điêu khắ c Chăm–Đà Nă ̃ ng. The Inscriptions of Campā at the Museum of Cham Sculpture in Đà Năng. By Arlo Griffiths, Amandine Lepoutre, William A. Southworth, and Thành Phn. Published in collaboration between École française d’Extrême-Orient, Hanoi, and Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University H̀ô Chí Minh City. H̀ô Chí Minh: VNUHCM Publishing House, 2012. Pp. 288, 67 pl., 38 (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh.Văn Bính Trần - 2015 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jahānʹbīnī va andīshahʹhā-yi falsafī-i Abū Naṣr Fārābī =.Qand Āqā Ṣāḥibʹzādah - 2017 - Kābul: Akādimī-i ʻUlūm-i Afghānistān.
 5. Adhyātma-sūtra: Jaina Saṃskr̥ta vāṅmaya kī eka viśishṭa-kr̥ti.Sahajānanda Varṇī - 2019 - Dillī: Sahajānanda Phāuṇḍeśana.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Az akhlāq-i dīnī tā dīn-i akhlāqī: bāzʹshināsī va arzyābī-i rābiṭah-i dīn va akhlāq az manẓar-i Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān.Abu al-faz̤l sipāhī - 2019 - Tihrān: Nashr-i Nigāh-i Muʻāṣir (vābastah bih Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Nigāh-i Muʻāṣir).
  Philosophy of Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān in recognizing and evaluating the relationship between religion and ethics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình.Thế Long Nguyễn - 2018 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.
  Collection of articles on social and culture of Vietnamese family.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Thời tính, hữu thể, và ý chí: một luận đề siêu hình học: sách tham khảo.Hữu Liêm Nguyễn - 2018 - Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Qāf-i bīʹnishānʹhā: bīst nāmah-i ʻirfānī bih dastkhaṭṭ-i marḥūm Ḥāj shaykh ʻAlī Miqdādī Iṣfahānī farzand-i munḥaṣir bih fard-i Ḥājj Shaykh Ḥasan ʻAlī (maʻrūf bih Nukhūdakī) bih yak ī az shāgirdān, hamrāh bā ṣadʹhā ḥikāyāt-i akhlāqī va ʻirfānī.ʻAlī Turābiyānʹpūr - 2013 - Tihrān: Nashr-i Jumhūrī.
  Miqdādī Iṣfahānī, ʻAlī - Correspondence ; Islamic ethics ; Sufi poetry, Persian.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dānāyī va fardīyat: nāmahʹhāyī az falsafah-yi qarn-i bīstum-i Ālmān = Knowledge and individuality.Mahdī Istiʻdādīʹshād (ed.) - 2017 - London: Nashr-i Mihrī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sharāyiṭ-i imkān-i ʻulūm-i ijtimāʻī dar falsafah-ʼi gharb va falsafah-ʼi mutaʼakhkhir-i Islāmī: nigāhī taṭbīqī bih falsafah-i ijtimāʻī Īmānūʼil Kānt va ʻallāmah Ṭabāṭabāyī.Abū al-Faz̤l Murshidī - 2017 - Tihrān: Nashr-i S̲ālis̲.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Mātīkān-i falsafī: bīst guftār darbārah-i ḥikmat va ʻirfān = Philosophic mātīkān: twenty articles on wisdom and gnosis.Parvīz Az̲kāyī - 2018 - [Tihrān]: bā hamkārī-i Intishārāt-i Sukhan.
  Philosophy, Iranian. ; Mysticism -- Iran. ; Islamic philosophy--Iran. ; Philosophers -- Iran.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. El trabajo literario, fruto de la obsesión.Manuel Vázquez Montalbán - 2017 - In Miguel Angel Muñoz (ed.), La vida constante: conversaciones en el tránsito del milenio. Editorial Praxis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Hāydigir dar Īrān: nigāhī bih zindagī, ās̲ār va andīshahʹhā-yi Sayyid Aḥmad Fardīd.Bīzhan ʻAbd al-Karīmī - 2013 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  Heidegger, Martin, 1889-1976- Criticism and interpretation ; Corbin, Henry, 1903-1978- Criticism and interpretation ; Fardīd, Aḥmad, 1912-1994- Criticism and interpretation.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zāyish-i va marg-i tirāzhidī : tafsīrī bar zāyish-i tirāzhidī az darūn-i rawḥ-i mūsīqī-i Nīchah.Maḥbūbī Ārānī & Ḥamīd Riz̤ā - 2014 - Tihrān: Nashr-i Nay.
  Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900. The birth of tragedy out of the spirit of music - Criticism and interpretation ; Greek drama (Tragedy) - History and criticism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Sáng mãi niềm tin yêu: 65 năm ngày truyền thống kiểm tra Đảng học tập và làm theo lời Bác (16-10-1948/16-10-2013): tập ký. [REVIEW]Uyển Nguyễn - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay.Văn Đức Phạm - 2016 - Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa hoc xã hội.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tras las huellas de la multitud de Antonio Negri.Andrea Fagioli - 2021 - Eikasia Revista de Filosofía 103:211-230.
  El artículo se propone abordar el concepto de multitud tal y como ha sido elaborado por el filósofo italiano Antonio Negri, incluyendo los trabajos escritos con Michael Hardt. El texto reconstruye la oposición del concepto de multitud al de pueblo, central en el pensamiento y en las instituciones políticas modernas; y la diferencia entre el concepto de multitud y el de clase obrera moderna, del que va más allá. Finalmente se hará hincapié en el pasaje del ser al hacer multitud.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay: sách chuyên khảo.Ngọc Khải Lưu - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật.
  Cultural education for the soldiers of People army of Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Đạo học với truyền thống tôn sư.Văn Năm Nguyễn (ed.) - 2014 - Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.
  Potraits of teacher relationship through a systematic view of the history of the development of Vietnamese education and to prove the noble traditions.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Lịch sử tư tưởng trié̂t học Việt Nam: từ thời kỳ dựng nước đé̂n đà̂u thé̂ kỷ xx.Doãn Chính (ed.) - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.
  History of philosophical thought of Vietnam up to XX century.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay.Thị Tố Ninh Nguyễn (ed.) - 2019 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  Ömer nasuhi̇ bi̇lmen’i̇n ahi̇ret i̇nancini temellendi̇rmesi̇.Murat Akın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:93-116.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ashāʻirah va āzādī-i insān: barʹrasī va taḥlīl-i naẓarīyah-i kasb va taṭavvur-i ān.ʻAlī Qadrdān Qarāmalikī - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Asharites and human freedom with a study on occasionalism; religious aspects of Islam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Iqbāl aur fikr-i maghrib.Muḥammad Āṣif Aʻvān - 2016 - Islāmābād: Pūrab Akādamī.
 26. Maz̲habī tajrabe ke inkishāfāt kī falsafiyānah parkh =.Muḥammad Āṣif Aʻvān - 2016 - Faiṣalʹābād: Mis̲āl Pablisharz.
  On the philosophy of Sir Muhammad Iqbal, 1877-1938 with special reference to religious experiences and philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Bhedaparāṇyeva khalu Brahmasūtrāṇi. Satyadhyānatīrtha - 2013 - Bangalore: Vidyadhisha Post-Graduate Sanskrit Research Centre.
  Classical Dvaita interpretation of Brahmasūtra of Bādarāyaṇa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  Mücmeli̇n beyani bağlaminda kur’ân’in kur’ân’la tefsi̇ri̇ni̇n bi̇lgi̇ değeri̇.Muhammed İsa Yüksek - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:173-198.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  N'bî Dîv'nında Tic'rî ve İktis'dî Unsurlar.Yahya Yüksel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):2285-2285.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  N'bî'nin Manisa'daki Sanat Çevresi ve Birrî-N'bî Dostluğu.Kenan Erdoğan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):631-631.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  N'bî'nin "Yok" Ve "Yokdur" Redifli Gazelleri.Hilal Nayi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1247-1247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Catuḥsūtrī Śāṅkarabhāshyaḥ: Bhāmatī, vivaraṇa evaṃ Ratnaprabhā ṭīkāoṃ ke āloka meṃ.Kapila Gautama - 2018 - Dillī: Vidyānidhi Prakāśana.
  Study on the Bhāmati of Vācaspatimiśra, active 976-1000, Pañcapadikāvivaraṇa of Prakāśātman and Bhāṣyaratnaprabhā of Govindananda and commentary of Śaṅkarācārya on first sutra of four chapters called Catuḥsūtrī of Brahmasūtra of Bādarāyaṇa, work on Vedanta.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Saṃskr̥ta vāṅmaya meṃ Dharma mīmāṃsā.Prabhāta Kumāra Siṃha, Ajaya Yādava & Saumya Kr̥shṇa (eds.) - 2020 - Dillī: Parimala Pablikeśansa.
  Contributed research papers on theoretical and practical aspect of Dharma in Vedic and classical Sanskrit literature.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Padīdārshināsī-i nukhustīn marāḥil-i khūdāgāhī-i falsafī-i mā: maqālātī darbārah-ʼi barkhī andīshmandān va rawshanfikrān-i kunūn-i Īrān.Muḥammad Zāriʻ Shīrīnʹkandī - 2017 - Tihrān: Intishārāt-i Hirmis.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse : zur Aufgabe theologischer Ethik.Johannes va N. Lüpke - 2017 - In Hans Günter Ulrich, Gerard Cornelis den Hertog, Stefan Heuser, Marco Hofheinz & Bernd Wannenwetsch (eds.), "Sagen, was Sache ist": Versuche explorativer Ethik: Festgabe zu Ehren von Hans G. Ulrich. Evangelische Verlagsanstalt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Vietnam philosophical thought: issues of the past and modern age.Văn Đức Phạm & Tuan Phong Tran (eds.) - 2017 - Hanoi: University of Education Publishing House.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Saṃskr̥ta-vāṅmaya meṃ Karma-siddhānta.Satyaprakāśa Dube (ed.) - 2017 - Jodhapura: Rājasthānī Granthāgāra.
  Contributed articles on the concept of doctrines of Karma (action) in Indic philosophy with reference to Hinduism, Jainism, Buddhism, and Sanskrit literature.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. al-Nāṭiqūn bi-lisān al-samāʼ.Mūsá Barhūmah - 2013 - al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Maghrib: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ḥāshiyat al-Qalyūbī lil-ʻAllāmah Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Salāmah al-Qalyūbī ʻalá al-Muṭṭalaʻ li-Shaykh al-Islām Zakarīyā al-Anṣārī Sharḥ Īsāghūjī lil-Imām Athīr al-Dīn al-Abharī.Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad Qalyūbī - 2019 - ʻAmmān: Dār al-Nūr al-Mubīn lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Hegel'de düşünümsel bi̇li̇nci̇n peki̇nli̇k yanilsamasi ve kurgusal özne.Şahin Özçınar - 2008 - Ethos(misc.) 2:4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  İslam hukukunda zannî bi̇lgi̇ni̇n deli̇l değeri̇ bağlaminda i̇cti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  S'lih N'bî'nin Felsefe-i Mûsikî İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Tıraşcı - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1669-1686.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  20
  Bakara/184. Ayeti̇n meâli̇ üzeri̇nden hüseyi̇n kazim kadri̇’ni̇n nûru’l‐beyân’ina bi̇r bakiş.Osman Kara Kara - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  5
  İlk Dönem Vehh'bî Düşüncesinde İçtihadın Konumu ve Fıkhî Bir Mezhebe Bağlılığın Manası.Kerime Cesur Turhan - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):1323-1354.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  S'lih N'bî'nin Felsefe-i Mûsikî İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Tıraşcı - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):165-192.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Hārmūniyā: justārī dar khāstgāhʹhā-yi ʻilm-i hārmūnī va kārkard-i ān dar paydāyish-i falsafah = Apuovia (Harmonia): an Essay Concerning the Origins of The Harmonics and It's Influence on the Birth of Philosophy.Shahāb Ṭāliqānī - 2018 - Tihrān: Intishārāt-i Naqsh-i Jahān.
  Harmony (Philosophy). ; Naturalism. ; Ontology.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Taʼwīlīyat al-naṣṣ al-ʻIrfānī fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: aʻmāl muhdāh ilá al-Ustādh ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr, Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Taṭwān bi-sharākah maʻa Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī lil-Buḥūth al-ʻIqdīyah al-tābiʻ lil-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.Aḥmad ʻAbbādī (ed.) - 2021 - Taṭwān: Manshūrāt Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  Language and languages; linguistics; Arabic language; sufism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Manṭiq dar Īrān-i sadah-ʼi shishum: haft risālah az Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Vaṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī = Logic in 6th/12th century Iran: seven treatises by Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Waṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī / girdʹāvārī, muqaddamah, va taṣḥīḥ-i Ghulāmriz̤ā Dādkhvāh, Asad Allāh Fallāḥī ; pīshʹguftār, Nīkulās Rashar. [REVIEW]Gholamreza Dadkhah, Asad Allāh Fallāḥī & Nicholas Rescher (eds.) - 2016 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
 49. Hiram-i hastī: taʼammulī Hīdigarī dar naẓargāh-i Ibn Sīnā va ṭalāyahʹdārān-i ʻirfān-i Khurāsān.Mujtabá Iʻtimādīʹniyā - 2019 - [Tihrān]: Nashr-i Ānʹsū.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Insān-i istāndārd: shakhṣīyat-i ijtimāʻī, va mudīrīyat-i zindagī-i bashar dar qarn-i jadīd... khulāṣah.Dāryūsh Qāsimiyān Dastjirdī - 2020 - Tihrān: Dāryūsh Qāsimiyān Dastjirdī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000