Results for 'V. Antickej Filozofii'

1000+ found
Order:
 1. Genéza prvkov štrukturálneho myslenia V antickej filozofii.V. Antickej Filozofii - 1982 - Filozofia 37:70.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Problém bytí v Hegelově filozofii: studie k dějinám bytí.Ladislav Benyovszky - 1999 - Praha: Karolinum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Prekonávanie relativizmu v súčasnej filozofii histórie.Eugen Zeleňák - 2020 - Filozofia 75 (8):18-30.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Przemówienie na otwarcie V Zjazdu Filozofii Polskiej.Józef Lipiec - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Zuzana zelinová: Paideia V sokratovskej filozofii bratislava: Univerzita komenského V bratislave 2018, 196 S.Andrej Kalaš - 2020 - Filozofia 75 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Naturalizmus v americkej filozofii a klasickom pragmatizme.Emil Višňovský - 2020 - Filozofia 75 (9):734-746.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Prvý verejný spor V maďarskej filozofii: Spor O kantovu filozofiu na prelome 18. a 19. storočia.Ondrej Mészáros - 2010 - Filozofia 65 (10).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Imperatív slobody v Kantovej filozofii.(K dvestoroþnému vêroþiu úmrtia Immanuela Kanta).M. Muránsky - 2004 - Filozofia 59.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Miesto Miroslava kusého V slovenskej filozofii 60-tych rokov.Eva Kantůrková - 2002 - Filozofia 57 (10):713.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kategorie subjektu a objektu v novodobé filozofii.Miroslav Maršík - 1975 - Praha: Universita Karlova.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojem verzus koncepcia spravodlivosti v analytickej filozofii práva (1. časť).Marek Neština - 2022 - Filozofia 77 (4):233-250.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pojem verzus koncepcia spravodlivosti v analytickej filozofii práva (2. časť).Marek Neština - 2022 - Filozofia 77 (5):339-356.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Novokantovstvo a teória hodnôt V maďarskej filozofii na prelome 19. a 20. storočia.Ondrej Mészáros - 2011 - Filozofia 66 (10).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. K niektorým významom pojmu dobrý v morálnej filozofii.Z. Palovičová - 2000 - Filozofia 55.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Idee i ideały filozoficzne. Garść głosów z dyskusji przeprowadzonych podczas V Zjazdu Filozofii Polskiej.Jacek Jadacki - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  PATOČKA A EURÓPA: K pojmu Európy v Patočkovej filozofii dejín.Róbert Stojka - 2010 - Filozofia 65 (2).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Vzťah epistemológie a logiky.V. Russellovej Filozofii - 1999 - Filozofia 54 (6-10):731.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Dejín.Chápanie Človeka V. Collingwoodovej Filozofii - 1989 - Filozofia 44 (1):36.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  66
  Zdzisław Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia czlowieka. Teoria duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul). [REVIEW]V. V. Sokolov - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (3):175-179.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Problém transcendentna v súčasnej filozofii.Svätopluk Štúr - 1938 - [V Bratislave,: Filosofická fakulta University Komenského.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Boj proti revizionizmu v československej filozofii: zborník štúdií.Ladislav Hrzal & Jakub Netopilík - 1976 - Bratislava: Pravda. Edited by Jakub Netopilík.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Člověk v římskokatolické filozofii: příspěvek ke kritice pojetí člověka v tomismu a katolickém personalismu.Eduard Radvan - 1986 - [Brno]: Univerzita J.E. Purkyně v Brně.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dialektický materializmus V zápase proti.Buržoáznej Filozofii A. Revizionizmu - 1981 - Filozofia 36:17.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Vymedzenie kozmopolitizmu V súčasnej sociálnej a politickej filozofii.Kristína Šabíková - 2011 - Filozofia 66 (5).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Telesnosť ako excentrická pozicionalita v antropológii a filozofii biológie Helmutha Plessnera.Jaroslava Vydrová - 2021 - Filozofia 76 (7):487-498.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. O probléme človeka V súčasnej buržoáznej filozofii.Alexandra Šmtdkeová - 1982 - Filozofia 37 (1):138.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Koncept vlastníctva V lockovej politickej filozofii.Vladimír Manda - 2012 - Filozofia 67 (5).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Marksistowskie tradycje badań aksjologicznych w Polsce: materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, zorganizowanej w Poznaniu 3 i 4 V 1974 r. przez Zakład Historii Marksizmu Instytutu Filozofii UAM.Seweryn Dziamski (ed.) - 1975 - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Péče a předjímavost: Idea udržitelnosti v Hegelově praktické filozofii.Klaus Vieweg - 2023 - Filozofia 78 (8):605-618.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Molinistická teorie vztahu Božího předvědění a lidské svobody v pozdní scholastice a dnešní analytické filozofii.Petr DvoŘÁk - 2004 - Filosoficky Casopis 52:545-557.
  [The Molinist theory of the relation of divine prescience and human freedom in late Scholasticism and current analytic philosophy].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Historia filozofii starożytnej.Giovanni Reale & Roberto Radice - 2002 - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Edited by Roberto Radice.
  -- v. 5. V. słownik, indeksy i bibliografia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 32. Wolność we współczesnej kulturze: materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL-Lublin 20-25 sierpnia 1996.Zofia Józefa Zdybicka (ed.) - 1997 - Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelsliego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Inštitúcie a organizácie vo filozofii a etike - historické inštitucionálne metamorfózy fundamentov.Richard Geffert - 2013 - E-Logos 20 (1):1-17.
  Príspevok rieši definičný rámec pojmov inštitúcia a organizácia v optike filozofických a etických nástrojov štúdia vývinových špecifík teórie a praxe axiologických systémov. Hlavným cieľom je teoretické určenie týchto pojmov v záujme ich korektnej aplikácie v oblasti filozofie a etiky, kde často dochádza k ich zámene, alebo stotožňovaniu. Inštitúciu chápe ako etický, a teda aj praktický fundament existencie človeka ako indivídua, ale aj celej spoločnosti, s dôrazom na jej axiologické vymedzenie, ktoré je jej podstatou. V historickom kontinuu si všíma metamorfózy hodnotových, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Veda v nás a około nás. Úvahy o vede, človeku a spoločnosti [Nauka w nas i wokół nas].Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):281-283.
  Nie ulega wątpliwości, ze jak na książkę filozoficzną praca L. Boreckiego jest pozycją nietypowy i zarazem wyjątkową. Jej nietypowość wynika przede wszystkim z faktu, że autor nie jest zawodowym filozofem, a jego filozoficzne zainteresowania wynikają z problemów, na które natknął się w dziedzinach nie związanych z filozofią. Mamy tutaj do czynienia z książką „filozofującego lekarza", tak osoby autora określa się we Wstępie. Tego rodzaju prac pojawia się dość sporo. Wiele z nich - właśnie dzięki swemu potocznemu, pozbawionemu specjalistycznych wyrażeń językowi (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Umelecky býva človek: Advenant ako herec vo filozofii Clauda Romana.Marcel Šedo - 2022 - Pro-Fil 23 (1):43-56.
  Štúdia interpretuje udalostnú hermeneutiku francúzskeho fenomenológa Clauda Romana, ktorú postuloval v publikáciách Udalosť a svet, Udalosť a čas a Tam je, a to cez prizmu umeleckej skúsenosti. Štúdia si kladie za cieľ interpretovať pojmy ako udalosť, advenant, ex-per-iancia, rekonfigurácia a ničota a poukázať na ich súvislosť s umením. Pracovná téza je: Advenant býva umelecky. Cieľom štúdie tak nie je len analýza a pred-stavenie Romanovho diela, ale aj vyzdvihnutie tendencií smerujúcich k chápaniu udalosti a advenanta v umeleckých kontúrach. Štúdia preto analyzuje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství.Jan Čížek - 2018 - Pro-Fil 19 (1):19.
  Cílem této studie je představit základní rámec filozofického díla anglického volnomyšlenkáře Anthonyho Collinse (1676–1729) v kontextu britského osvícenského myšlení konce 17. a první poloviny 18. století. Prostřednictvím analýzy jednotlivých spisů je vyloženo Collinsovo chápání rozumu jako nástroje nepostradatelného nejen v oblasti poznání profánního, ale také divinálního. Studie dále sleduje Collinsovu obhajobu naprosté volnosti myšlení i formy jeho vyjádření. Významný prostor je věnován rovněž autorově filozofii náboženství. Studie dokládá, že Collins nebyl izolovaným myslitelem, ale že ve svém díle těžil jak (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství.Jan Čížek - 2018 - Pro-Fil 19 (1):19.
  Cílem této studie je představit základní rámec filozofického díla anglického volnomyšlenkáře Anthonyho Collinse (1676–1729) v kontextu britského osvícenského myšlení konce 17. a první poloviny 18. století. Prostřednictvím analýzy jednotlivých spisů je vyloženo Collinsovo chápání rozumu jako nástroje nepostradatelného nejen v oblasti poznání profánního, ale také divinálního. Studie dále sleduje Collinsovu obhajobu naprosté volnosti myšlení i formy jeho vyjádření. Významný prostor je věnován rovněž autorově filozofii náboženství. Studie dokládá, že Collins nebyl izolovaným myslitelem, ale že ve svém díle těžil jak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Umelecky býva človek: Advenant ako herec vo filozofii Clauda Romana.Marcel Šedo - 2022 - Pro-Fil 23 (1):43-56.
  Štúdia interpretuje udalostnú hermeneutiku francúzskeho fenomenológa Clauda Romana, ktorú postuloval v publikáciách Udalosť a svet, Udalosť a čas a Tam je, a to cez prizmu umeleckej skúsenosti. Štúdia si kladie za cieľ interpretovať pojmy ako udalosť, advenant, ex-per-iancia, rekonfigurácia a ničota a poukázať na ich súvislosť s umením. Pracovná téza je: Advenant býva umelecky. Cieľom štúdie tak nie je len analýza a pred-stavenie Romanovho diela, ale aj vyzdvihnutie tendencií smerujúcich k chápaniu udalosti a advenanta v umeleckých kontúrach. Štúdia preto analyzuje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie.Šárka Šafářová - 2015 - E-Logos 22 (1):37-48.
  Psychofyzick problm je centrlnm problmem ve filozofii mysli. Filozofie pedkld adu een psychofyzickho problmu v podob koncept a teori ve snaze odpovdt na otzky, zda fyzick a mentln fenomny maj njak vztah a pokud ano, jakm zpsobem se tento vztah uskuteuje. Otzky ohledn vztahu fyzickho a mentlnho aspektu a ohledn jejich podstaty nejsou povaovny psychiatri za zsadn, pestoe se psychiatrie ve vzkumu i klinick praxi zamuje na dl aspekty tohoto problmu. Tento lnek zkoum, kter filozofick koncepce psychofyzickho problmu se (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Role myšlenkového experimentu ve vědě a filozofii.Marek Picha - 2012 - Pro-Fil 13 (1):39.
  Audiozáznam přednášky proslovené ve Filozofické jednotě na Katedře filozofie dne 26. března 2012.V přednášce se pokouším o velmi základní rozlišení tří funkcí, jež mohou myšlenkové experimenty plnit. Nejprve nabízím liberální definici myšlenkového experimentu, podle níž nejde nutně o výjimečné, nereálné, teoreticky zajímavé, bizarní, imaginární scénáře, nýbrž o celkem běžné představování si situace s kognitivním cílem. Snažím se ukázat, že navzdory své šíři je tato definice přiměřeným zachycením všech podstatných vlastností útvarů, jež intuitivně mezi myšlenkové experimenty počítáme. Stručně se poté věnuji (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Ladislav Borecky. Veda v nás a około nás. Úvahy o vede, človeku a spoločnosti [Nauka w nas i wokół nas].Wojciech Słomski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):281-283.
  Nie ulega wątpliwości, ze jak na książkę filozoficzną praca L. Boreckiego jest pozycją nietypowy i zarazem wyjątkową. Jej nietypowość wynika przede wszystkim z faktu, że autor nie jest zawodowym filozofem, a jego filozoficzne zainteresowania wynikają z problemów, na które natknął się w dziedzinach nie związanych z filozofią. Mamy tutaj do czynienia z książką „filozofującego lekarza", tak osoby autora określa się we Wstępie. Tego rodzaju prac pojawia się dość sporo. Wiele z nich - właśnie dzięki swemu potocznemu, pozbawionemu specjalistycznych wyrażeń językowi (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Tri etapy recepce Schopenhauera v ćeskem myśleni.Josef Zumr - 1995 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Tři etapy recepce Shopenhauera v českém myšlení.Josef Zumr - 1995 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 40:137-141.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Eśće odin tost v ćest' professora Andreja Valickogo 25 let spustja.Vladimir Pustarnakov - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Russian Identity and Russian Nationalism: Prolegomena.Nicholas V. Riasanovsky - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44:51-61.
 46.  2
  Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939.Zdeňka Jastrzembská - 2019 - Pro-Fil 20 (1):71.
  Text nabízí přehled disertačních prací, které předložily ženy na filozofické a přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity od jejího založení do roku 1939. Podrobněji se věnuje těm disertačním pracím, které tematicky spadaly do tzv. filozofických věd. V dobovém chápání se jednalo o filozofii, psychologii, pedagogiku a sociologii. Hlavním cílem je představit odborný zájem žen v daném místě a časovém období.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939.Zdeňka Jastrzembská - 2019 - Pro-Fil 20 (1):71.
  Text nabízí přehled disertačních prací, které předložily ženy na filozofické a přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity od jejího založení do roku 1939. Podrobněji se věnuje těm disertačním pracím, které tematicky spadaly do tzv. filozofických věd. V dobovém chápání se jednalo o filozofii, psychologii, pedagogiku a sociologii. Hlavním cílem je představit odborný zájem žen v daném místě a časovém období.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Monizm contra pluralizm logiczny w kontekście dyskusji W.V.O. Quine – S. Haack.Bożena Czernecka-Rej - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):247-271.
  Jednym z głównych pytań w filozofii logiki jest to, czy jest jedna, czy wiele logik. Pytanie to doczekało się różnych odpowiedzi, które formułują opozycyjne stanowiska: monizm logiczny contra pluralizm logiczny. Za reprezentatywnego przedstawiciela monizmu uznawany jest Willard Van Orman Quine, a pluralizmu — Susan Haack. Oba te stanowiska są kontynuowane współcześnie: monizm (m.in. Michael Dummett, Graham Priest, Timothy Williamson) oraz pluralizm (m.in. Jc Beall i Greg Restall, Johan van Benthem, Ottavio Bueno i Scott Shalkovski, Stewart Shapiro i Roy Cook). (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Struktura hipostazy Umysłu (Nous) w Proklosa Theologia platonica V.Marcin Komorowski - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:43-54.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Prirodzenosť, vôľa a cnosť: antinaturalistické črty etiky Jána Dunsa Scota.Michal Chabada - 2019 - Pro-Fil 20 (2):42.
  Hlavným cieľom práce je identifikovať antinaturalistické črty etiky Dunsa Scota. Predpokladom je objasnenie pojmu naturalizmu. V teoretickej filozofii je možné rozlíšiť metafyzický, vedecko-metodologický a sémanticko-analytický naturalizmus. V praktickej filozofii je naturalizmus prítomný v etike cnosti, v ktorej sa pri dosahovaní dobrého života pracuje s pojmom ľudskej prirodzenosti a emočno-afektívna stránka človeka je relevantným prvkom etického uvažovania. Voči nej stojí etika pravidiel, podľa ktorej je zdrojom morálne dobrého ľudská racionalita, prax má byť formovaná podľa poznania rozumu a emocionalita je (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000