Results for 'V����ng Qu��n Ho��ng'

1000+ found
Order:
 1. Pak Hŏn-Yŏng: Chosŏn Kongsandang Kwa Kŭpchin Inyŏm Ŭi Yŏksajŏk Hŭrŭm.Chŏng Sŭng-hyŏn - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Yi Sŭng-Man: T'ongch'i Inyŏm Ŭrosŏ Chayu Minjujuŭi Ŭi T'ansaeng.Chŏng Sŭng-hyŏn & Chŏn Chae-ho - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hwasŏ hakp'a Kim P'yŏng-muk kwa Yu Chung-gyo ŭi simsŏl nonjaeng.Kim Kŭn-ho - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh: sách chuyên khảo.Xuân Long Cao (ed.) - 2019 - TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  On Nguyễn An Ninh political and social views.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Husan Hŏ Yu Ŭi Hangmun Iryŏk Kwa Hanjuhak Kyesŭng.Kwŏn O.-yŏng - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Chosŏn Ŭi Yuhakcha, Cho Sik: Nammyŏng Cho Sik Ŭi Saengae Wa Hangmun.Kwŏn-su Hŏ - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pan'gye surok" 'Kosŏl' ŭl t'onghae pon Yu Hyŏng-wŏn ŭi Sirhakchŏk kyŏngse sagwan.Pak In-ho - 2020 - In In-ho Pak (ed.), Yŏksa rŭl parabonŭn sirhakcha ŭi sisŏn. Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Na nŭn matko nŏ nŭn t'ŭllida: 'sin i chugŭn' sidae ŭi naero nambul.Kyŏng Hŏ - 2022 - Sŏul-si: Sech'ang Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Chinam Yi Pyŏng-hŏn ŭi konggyo undong kwa kŭmmun kyŏnghak.Hwang Chi-wŏn - 2021 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Hanju hakp'a chaejŏn chejadŭl kwa Yŏngnam yuhyŏndŭl ŭi hwaltong kwa sasang: Ilche kangjŏmgi ŭi 'Nakchunghak'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. T'aksa Ch'oe Pyŏng-hŏn ŭi munmyŏngnon kwa kukka kŏnsŏl sasang.Hŏ Nam-jin - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk Ŭi Sasangsa: Ch'oe Che-U Esŏ Kim Su-Yŏng Kkaji, Munmyŏng Chŏnhwan'gi Ŭi Han'guk Sasang. Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ham Sŏk-Hŏn: Minjungjuŭi Chŏngch'i Ch'ŏrhak Kwa Hyŏndae Munmyŏng Pip'an.Yi Sang-nok - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sohak Kyojae Ŭi Pyŏnhwa Rŭl T'onghae Pon Chosŏn Sidae Chisik Ŭi Chihyŏng Pyŏnhwa.Hŏ Chae-yŏng - 2019 - In Kyŏng-nam Kim (ed.), Chisik ŭi kujo wa Han, Chung, Il chisik chihyŏng pyŏnhwa ŭi t'amsaek. Kyŏngjin Ch'ulp'an.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ham Sŏk-hŏn sasang sok ŭi pip'anjŏk chaengchŏmdŭl : kaebyŏk, sowi t'obalchŏk sigak esŏ salp'ida.Yi Chŏng-bae - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk Ŭi Sasangsa: Ch'oe Che-U Esŏ Kim Su-Yŏng Kkaji, Munmyŏng Chŏnhwan'gi Ŭi Han'guk Sasang. Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kongja esŏ Tasan Chŏng Yag-yong kkaji: Yugyo inmunhak ŭi Tongsŏ ch'ŏrhakchŏk sŏngch'al.Hŏn-gyu Im - 2019 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: P'ara Ak'ademi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Taehak sabyŏnnok" e taehan yŏn'gu.Yi Yŏng-ho - 2020 - In Hyŏng-ch'an Kim (ed.), Pak Se-dang Sabyŏnnok yŏn'gu. T'aehaksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Yŏ Un-hyŏng: chinbojŏk minjujuŭija ija t'ahyŏp kwa chojŏng, t'onghap ŭi sasangga.Chŏn Chae-ho - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Chuja ŭi sasŏhak kwa Tasan Chŏng Yag-yong ŭi pip'an: Nonŏ ŭi in, Taehak ŭi tŏk, Chungyong ŭi ch'ŏnmyŏng, Maengja ŭi simsŏng e taehan nonjaeng.Hŏn-gyu Im - 2020 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: P'ara Ak'ademi.
  1. Sasŏ ŭi p'aerŏdaim chŏnhwan -- 2. Chuja ŭi 'Nonŏ chipchu' wa in kaenyŏm chusŏk -- 3. Tasan ŭi 'Nonŏ kogŭmju' wa in kaenyŏm chusŏk -- 4. Chuja ŭi 'Taehak' chusŏk kwa Tasan ŭi pip'yŏng -- 5. Chuja ŭi 'Chungyong' haesŏk -- 6. Tasan Chŏng Yag-yong ŭi 'Chungyong' haesŏk : Chuja haesŏk kwa pigyo -- 7. Tasan ŭi 'Maengja' simsŏngnon haesŏk : Chuja wa taebi rŭl t'onghae -- 8. Tasan ŭi Chujahakchŏk simsŏngnon pip'an : 'Maengja yoŭi' wa 'Tabi yŏhong' ŭl (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Chosŏn t'ongsinsa munhŏn sok ŭi Yuhak p'iltam =.Yongzhen Jin & Kyŏng-jin Hŏ (eds.) - 2020 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Pogosa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Haksan Yi Chŏng-ho yŏn'gu.Tong-jun Yi (ed.) - 2021 - Sŏul-si: Chisik kwa Kyoyang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ham Sŏk-hŏn kwa Wang Yang-myŏng kŭrigo onŭl ŭi Han'guk sahoe.Chong-il Kang (ed.) - 2020 - Sŏul-si: Tongyŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Mulch'ŏn Kim Chin-ho ŭi Sŏngnihak kwa Hanjuhak kyesŭng : Hŏ Yu, Kwak Chong-sŏk kwaŭi t'oron ŭl chungsim ŭro.Kim Nak-Chin - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. A! 19-segi Chosŏn ŭl tok hada: 19-segi sirhakchadŭl ŭi sam kwa sasang.Ho-yun Kan - 2020 - Sŏul-si: Saemulkyŏl P'ŭllŏsŭ.
  1. Yŏn'gyŏngjae Sŏng Hae-ŭng. "Yŏn'gyŏngjae chŏnjip", innŭn sasil ŭl kŭdaero kirok hada -- 2. P'ungsŏk Sŏ Yu-gu. "Imwŏn kyŏngjeji", hŭlkuk kwa chongittŏk in hangmun ŭn anŭrira -- 3. Oju Yi Kyu-gyŏng. "Ojuyŏn munjang chŏnsan'go", pakhak kwa kojŭnghak ŭro modŭn kŏt ŭl pyŏnjŭng hara -- 4. Tasan Chŏng Yag-yong. "Mongmin simsŏ", sidae rŭl ap'ahago paeksŏngdŭl ŭi pich'am han sam e punno haeya handa -- 5. Ch'ujae Cho Su-sam. "Ch'ujae chip", nara ka mangharyŏmyŏn pandŭsi yomul i naonda -- 6. Nakhasaeng Yi Hak-kyu. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pŏp togŭmat'ik kwa ŭnyu: chŏnhyŏng sang chun'gŏ hŏnpŏp haesŏk.Tŏg-yŏn Yi - 2021 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Hong Chin-gi Pŏmnyul Yŏn'gu Chaedan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Bioethics in Singapore: The Ethical Microcosm.John Elliott, W. Calvin Ho & Sylvia S. N. Lim (eds.) - 2010 - World Scientific.
  The coming of bioethics to Singapore / W. Calvin Ho and Sylvia S.N. Lim -- The impact of the bioethics advisory committee on the research community in Singapore / Charmaine K.M. Chan and Edison T. Liu -- Engaging the public : the role of the media / Chang Ai-Lien and Judith Tan -- Confucian trust and the biomedical regulatory framework in Singapore / Anh Tuan Nuyen -- The clinician-researcher : a servant of two masters? / Alastair V. Campbell, Jacqueline Chin, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  27
  Search for Supersymmetry in Events with Large Missing Transverse Momentum, Jets, and at Least One Tau Lepton in 20 Fb−1of √s= 8 TeV Proton-Proton Collision Data with the ATLAS Detector. [REVIEW]A. The Atlas Collaboration, G. Aad, B. Abbott, Abdallah Jm, S. Abdel Khalek, Abdinov Ob, R. Aben, Abi Ba, Abolins Ma, Abouzeid Os, H. Abramowicz, H. Abreu, R. Abreu, Y. Abulaiti, Acharya Bs, L. Adamczyk, Adams Dl, J. Adelman, S. Adomeit, Adye Tj, T. Agatonovic-Jovin, Aguilar-Saavedra Ja, M. Agustoni, Ahlen Sp, F. Ahmadov, G. Aielli, Åkerstedt Ho, Åkesson Tpa, G. Akimoto, Akimov Av, Alberghi Gl, Albert Jb, S. Albrand, Alconada Verzini Mj, M. Aleksa, Aleksandrov In, C. Alexa, Alexander Gk, G. Alexandre, Alexopoulos Ta, M. Alhroob, G. Alimonti, L. Alio, Alison Jm, Allbrooke Bmm, Allison Lj, Allport Pp, Almond Je, A. Aloisio, A. Alonso, F. Alonso, C. Alpigiani, Altheimer Ad, B. Álvarez González, Alviggi Mg, K. Amako, Y. Amaral Coutinho, C. Amelung, D. Amidei, Amor Dos Santos Sp, Amorim As, S. Amoroso, N. Amram, G. Amundsen, C. Anastopoulos, Ancu Ls, N. Andari, Andeen Tr, Anders Cf, G. Anders, Anderson Kj, A. Andreazza, V. Andrei, Anduaga Xs, S. Angelidakis, I. Angelozzi, P. Anger, A. Angerami, F. Anghinolfi, Anisenkov Av, N. Anjos, A. Annovi, A. Antonaki, M. Antonelli & A. - unknown
  © 2014, The Author. A search for supersymmetry in events with large missing transverse momentum, jets, at least one hadronically decaying tau lepton and zero or one additional light leptons, has been performed using 20.3fb−1of proton-proton collision data at √ s= 8 TeV recorded with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider. No excess above the Standard Model background expectation is observed in the various signal regions and 95% confidence level upper limits on the visible cross section for new (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ch'oe Han-gi ŭi kihak kwa Sirhak ŭi ch'ŏrhak.Yong-hŏn Kim - 2020 - Sŏul-si: Yemun Sŏwŏn.
  Ch'aek mŏri e -- 1. Ch'oe Han-gi ŭi sam kwa kŭ ŭi sidae -- 2. Silchŭng kwa siryong ŭi sirhakchŏk hangmun'gwan -- 3. Chujahak pip'an kwa Kihak ŭi hyŏngsŏng -- 4. Sŏyang kwahak kisul ŭi suyong kwa Kihakchŏk pyŏnyong -- 5. Insingnon ŭi chŏnhwan kwa kaekkwan insik ŭi pangbŏmnon -- 6. T'al Chujahakchŏk sayu ŭi chŏn'gae wa segye p'yŏnghwaron -- Kyŏllon : Chosŏn hugi Sirhak kwa Ch'oe Han-gi ŭi ch'ŏrhak.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  14
  The Clustering of Galaxies in the SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: Baryon Acoustic Oscillations in the Data Releases 10 and 11 Galaxy Samples. [REVIEW]L. Anderson, E. Aubourg, S. Bailey, F. Beutler, V. Bhardwaj, M. Blanton, A. S. Bolton, J. Brinkmann, Brownstein Jr, A. Burden, C. H. Chuang, A. J. Cuesta, K. S. Dawson, D. J. Eisenstein, S. Escoffier, J. E. Gunn, H. Guo, S. Ho, K. Honscheid, C. Howlett, D. Kirkby, R. H. Lupton, M. Manera, C. Maraston, C. K. McBride, O. Mena, F. Montesano, R. C. Nichol, S. E. Nuza, M. D. Olmstead, N. Padmanabhan, N. Palanque-Delabrouille, J. Parejko, W. J. Percival, P. Petitjean, F. Prada, A. M. Price-Whelan, B. Reid, N. A. Roe, A. J. Ross, N. P. Ross, C. G. Sabiu, S. Saito, L. Samushia, A. G. Sánchez, D. J. Schlegel, D. P. Schneider, C. G. Scoccola, H. J. Seo, R. A. Skibba, M. A. Strauss, M. E. Molly, D. Thomas, J. L. Tinker, R. Tojeiro, M. V. Magaña, L. Verde, B. A. da WakeWeaver, D. H. Weinberg, M. White, X. Xu, C. Yèche, I. Zehavi & G. B. Zhao - unknown
  We present a one per cent measurement of the cosmic distance scale from the detections of the baryon acoustic oscillations in the clustering of galaxies from the Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, which is part of the Sloan Digital Sky Survey III. Our results come from the Data Release 11 sample, containing nearly one million galaxies and covering approximately 8500 square degrees and the redshift range 0.2 < z < 0.7. We also compare these results with those from the publicly released (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  88
  N.B. LEBINA, M.V. SKAROVSKIJ, La Prostitution à Saint-Pétersbourg , Moscou, Progress-Akademija, 1994.Jean-Paul Depretto - 2000 - Clio 11:27-27.
  Le nom de Lebina est connu des spécialistes d'histoire soviétique : en 1982, elle a publié un petit livre sur la jeunesse ouvrière de Leningrad (1921-1925) qui offrait des aperçus intéressants sur la vie quotidienne et les loisirs. À cette époque, la sexualité constituait un sujet tabou dans l'historiographie soviétique : c'est en 1989 seulement qu'un historien, Bordjugov, a osé aborder la question de la prostitution dans les années 1920 et 1930. L'ouvrage de Lebina et Skarovskij est, ..
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Cho Pong-am: Han'guk chinbo inyŏm ŭi kiwŏn kwa chŏn'gae.Chŏng Sŭng-hyŏn - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  39
  Een Kritische Reflectie Op Het Verschijnsel Politiek: N.A.V. Eric Weil's Wijsbegeerte der Politiek.L. M. De Rijk - 1969 - Tijdschrift Voor Filosofie 31 (1):60 - 79.
  Le but de cet article est une critique de la philosophie politique de M. Eric Weil. Par opposition à M. Weil, l'auteur définit la „politique" ici comme l'art du réalisable, à préciser comme : l'art d'arriver à court terme à une organisation de la société qu'on estime meilleure, et cela en employant tous les moyens permis. L'homme politique n'est pas, ainsi que l'affirme M. Weil, un „saint de Vtmiversel”, qui, en ce qui concerne l'emploi de la violence, se trouve au-dessus (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Een kritische reflectie op het verschijnsel politiek: N.A.V. Eric Weil's wijsbegeerte der politiek.L. M. de Rijk - 1969 - Tijdschrift Voor Filosofie 31 (1):60-79.
  Le but de cet article est une critique de la philosophie politique de M. Eric Weil. Par opposition à M. Weil, l'auteur définit la „politique" ici comme l'art du réalisable, à préciser comme : l'art d'arriver à court terme à une organisation de la société qu'on estime meilleure, et cela en employant tous les moyens permis. L'homme politique n'est pas, ainsi que l'affirme M. Weil, un „saint de Vtmiversel”, qui, en ce qui concerne l'emploi de la violence, se trouve au-dessus (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Chosŏn hugi 'sinsŏndo' ŭi chŏn'gae yangsang kwa Togyojŏk saengmyŏnggwan.Kim Chŏng-ŭn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay.Thị Tố Ninh Nguyễn (ed.) - 2019 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  21
  V. Fabbri, Danse et philosophie. Une pensée en construction.Véronique Fabbri - forthcoming - Rhuthmos.
  V. Fabbri, Danse et philosophie. Une pensée en construction, Paris, L'Harmattan, 2007, 244 p. « La construction ne relève pas nécessairement de l'architecture : elle n'est pas architectonique mais rhapsodique, procédant par ajustement et montage de matériaux. » « En tant qu'elles construisent des formes d'expériences, les pratiques artistiques sont toutes traversées par une pratique du langage, y compris et surtout la danse. Ce qui est à construire en relation au langage lui reste au moins (...) - En librairie.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Han'guk Koyu Ŭi Sŏn Sasang Kwa Chŭngsando Ŭi T'aeilsŏn.Hwang Kyŏng-sŏn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kwanwang Samgyoron kwa chisang sinsŏn.Wŏn Chŏng-gŭn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Chosŏn hugi Kyŏngsang-udo ŭi haksul tonghyang.Sŏk-ki Ch'oe - 2019 - P'aju-si: Kyŏngin Munhwasa.
  1. An Tŏng-mun ŭi hangmun chŏngsin kwa ch'ŏse pangsik -- 2. An Tŏng-mun ŭi Samsan Sŏwŏn wisang chŏngnip kwa kŭ ŭimi -- 3. Ha Ik-pŏm ŭi sam kwa munhak -- 4. Pak Ch'i-bok ŭi Nammyŏnghak kyesŭng yangsang -- 5. Kang Pyŏng-ju ŭi hangmun kwa munhak -- 6. Chŏng Chae-gyu ŭi hangmun chŏngsin kwa 'Taehak' haesŏk -- 7. Kim Chin-ho ŭi haksŏl e taehayŏ -- 8. Kwak Chong-sŏk ŭi Myŏngdŏksŏl nonjaeng -- 9. Kim Hwang ŭi Kyŏnghak Sipto e taehayŏ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. 21-segi Yugyo yŏn'gu rŭl wihan paekka chaengmyŏng.Chŏng-gŭn Sin (ed.) - 2019 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: P'yŏnaen'got Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  1-kwŏn. Yugyo ŭi kwagŏ wa hyŏnjae kŭrigo mirae -- 2-kwŏn. Chŏngsang kwa isang ŭi taegyŏl yŏksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. W.V. Quine on Analyticity: “Two Dogmas of Empiricism” in Context.Andrew Lugg - 2012 - Dialogue 51 (2):231-246.
  RÉSUMÉ : Le but de W.V. Quine, dans «Deux dogmes de l’empirisme», n’est pas de prouver contre tous que la distinction analytique/synthétique est intenable ni de fournir une conception originale de la connaissance. Il veut plutôt ébranler l’attrait de l’empiriste pour la distinction et montrer ce en quoi réside un empirisme exempt de dogme. En me concentrant sur §§1-3 et §6, je soutiens que son traitement de l’analyticité est structuré par des hypothèses philosophiques fondamentales et que la conception de la (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40. T'oegye Yi Hwang Ŭi I Ch'ŏrhak: Chisŏn Sirhyŏn Kwa Chagi Wansŏng.Kyŏng-hyŏn Kang - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  15
  The Architects of the Evolutionary Synthesis in National Socialist Germany: Science and Politics. [REVIEW]Thomas Junker & Uwe Hoßfeld - 2002 - Biology and Philosophy 17 (2):223-249.
  The Synthetic Theory of Evolution (SyntheticDarwinism) was forged between 1925 and 1950.Several historians of science have pointed outthat this synthesis was a joint venture ofSoviet, German, American and Britishbiologists: A fascinating example of scientificcooperation, considering the fact that theevolutionary synthesis emerged during thedecades in which these countries were engagedin fierce political, military and ideologicalconflicts. The ideological background of itsAnglo-American representatives has beenanalyzed in the literature. We have examinedthe scientific work and ideological commitmentsof the German Darwinians during the ThirdReich. We based (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42. Sŏul p'yŏnji konghwaguk: pik teit'ŏ ro ara pon Chosŏn chisigin, yesulga net'ŭwŏk'ŭ = The republic of letters, Seoul.Kyŏng-il Chŏn - 2021 - Sŏul-si: Tabinch'i Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ŭiam Yu In-Sŏk Ŭi Simsŏl Kwa Ŭiri Silch'ŏn.Yi Sŏn-gyŏng - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Yi Ki-Dong Kyosu Ŭi Yuhak Och'ŏnnyŏn.Ki-Dong Yi - 2022
  v.1. Yuhak ŭi parwŏn kwa wansŏng -- v. 2. Chungguk Yuhak ŭi chŏn'gae -- v. 3. Han'guk ŭi Yuhak (sang) -- v. 4. Han'guk ŭi Yuhak (ha) -- v. 5. Ilbon kwa Pet'ŭnam ŭi Yuhak.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Pan'gye Yu Hyŏng-wŏn saeroun Chosŏn ŭl kkum kkuda.Sŭng-dae Kim - 2020 - Chŏnbuk Chŏnju-si: Hŭrŭm.
  1. Yu Hyŏng-wŏn ŭi ppuri wa Pan'gyehak ŭl nonhada -- 1.1. Pan'gye Yu Hyŏng-wŏn kagye punsŏk -- 1.2. Chiyŏkhak ŭrosŏ Pan'gyehak yŏn'gu -- 2. Pan'gye Sŏnsaeng palchach'wi rŭl ch'aja kada -- 2.1. Sirhak ŭi mek'a, Puan Uban-dong -- 2.2. Pan'gye Sŏnsaeng i namgin palchach'wi -- 2.3. Puan chiyŏk Yugyo munhwa yusan ŭi hyŏnhwang kwa kwaje -- 3. Pan'gye Sŏnsaeng ŭl kirida -- 3.1. Puan Tongnim Sŏwŏn ŭi kŏllip kwa pyŏnch'ŏn e taehan yŏn'gu -- 3.2. Tŏkch'on Yang Tŭk-chung ŭi kagye wa (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Život a práce alchymisty v obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Isangjuŭi wa kongsanjuŭi: iron kwa silch'ŏn ŭi yŏksajŏk chŏn'gae wa naeyong = Idealism & Communism.Sŏng-nin Chŏn - 2019 - Kyŏnggi-do Sŏngnam-si: Puk K'oria.
 48. Chosŏn ch'o, chunggi Pulgyo wa Yugyo ŭi simsŏngnon kwa sangho insik yŏn'gu.Chŏng-wŏn Pak - 2021 - Sŏul-si: Yŏngnak.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. On the Most Mysterious of the Virtues: The Political and Philosophical Meaning of Obedience in St. Thomas, Rousseau, and Yves Simon.James V. Schall - 1998 - Gregorianum 79 (4):743-758.
  Contre Rousseau, Yves Simon a exposé les raisons essentielles pour l'autorité. L'obéissance, à la loi que l'autorité définit ne consiste pas simplement à s'obéir à soi. Ce n'est pas non plus un acte irrationnel. St. Thomas a montré qu'en plus de la loi éternelle et naturelle, nous avons besoin de loi humaine positive. La loi humaine est elle-même oeuvre de prudence et de commandement. Dans la tradition chrétienne, l'obéissance est une vertu. Elle est mystérieuse en ce qu'elle indique une forme (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Han kŏn'guk sasangga ŭi ch'osang: Kim Pŏm-bu (Kim Pŏm-bu, 1897-1966) rŭl ch'ajasŏ.Chŏng-gŭn Kim - 2020 - Sŏul-si: Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin.
  1. Pŏmbu ŭi p'ungnyu chŏngsin ch'ŏnmyŏng kwa "Hwarang oesa" kusang : kungmin todŏk seugi wa kwallyŏn hayŏ -- 2. Nae ka ponŭn Pŏmbu wa Pak Chŏng-hŭi ŭi sasŭng kwan'gye : Pak Chŏng-hŭi chipkwŏn ch'ogi ŭi chŏngch'i kihoek kwa kwallyŏn hayŏ -- 3. Han t'ojong sasangga ŭi sam kwa saenggak : iyagi ka innŭn Pŏmbu kim chŏngsŏl yŏnbo -- 4. Samin chŏngdam : chŏngch'i, kyŏngje, munhwa e kŏlch'yŏ -- 5. Yŏhaenggi : kurŭm ttara mul ttara ch'ŏlli rŭl kada.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000