43 found
Order:
See also
Tomasz Kubalica
University of Silesia In Katowice
 1.  7
  Retrakcje w filozofii na podstawie bazy Retraction Watch w świetle wytycznych Komisji Etyki Publikacji.Tomasz Kubalica & Michał Łyszczarz - 2022 - Diametros 19 (74):2-18.
  Artykuł prezentuje wyniki analizy ilościowej i jakościowej zawiadomień o retrakcji w publikacjach z zakresu filozofii (o zasięgu globalnym) zawartych w Retraction Watch Database, z punktu widzenia zaleceń Komisji Etyki Publikacji. Pod względem ilościowym próba wynosi jedynie 0,48% rekordów w całej bazie, przez co trudno uznać ją za reprezentatywną dla dyscypliny, a tym bardziej niemożliwe jest uogólnienia wniosków na całą aktywność naukową. Statystyka wycofań publikacji może być jednak podstawą do studium przypadków. Treść zawiadomień jest często niekompletna lub niejednoznaczna. Normatywne uregulowania retrakcji (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  6
  Kontrowersje wokół autorytetu w świetle analiz Józefa M. Bocheńskiego na tle współczesnej recepcji idei Oświecenia.Tomasz Kubalica - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  3
  Hermann Cohen i Ernst Cassirer w relacji mistrz–uczeń.Tomasz Kubalica - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (3):69-80.
  Hermann Cohen and Ernst Cassirer in the Master–Disciple Relationship of AuthorityThe aim of the paper is to analyze the relationship between the authority of the master and the disciple occurring between the two main representatives of the Neo-Kantianism of the Marburg School, Hermann Cohen and Ernst Cassirer. The analysis is based on the pragmatic-logical model of authority developed by Jozef M. Bocheński within the framework of his logic of authority in application to research on the basic relations taking place in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
 5. The polemic between Leonard Nelson and Ernst Cassirer on the critical method in the philosophy.Tomasz Kubalica - 2016 - Folia Philosophica 35:53-69.
  The subject of the paper is a polemic between Leonard Nelson and Ernst Cassirer mainly concerning the understanding of the critical method in philosophy. Nelson refutes the accusation of psychologism and attacks the core of the philosophy of the Marburg School of Neo-Kantianism. In response to those allegations, Cassirer feels obliged to defend the position of his masters and performs this task brilliantly. The present paper considers similarities and differences in the positions of both sides in this debate. I try (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. "Ważność" a naturalizm. Antypsychologizm Wilhelma Windelbanda.Tomasz Kubalica - 2007 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 19.
 7. Stanowisko Immanuela Kanta wobec teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 21 (21).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Die Beziehung zwischen dem Lehrmeister und dem Schüler in der neukantischen Philosophie.Tomasz Kubalica - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:383-394.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Różne znaczenia szkoły w filozofii a neokantyzm Leonarda Nelsona.Tomasz Kubalica - 2015 - Folia Philosophica 33:51--70.
  The theme of the text is the interpretation of the philosophy of Leonard Nelson and his place in the history of philosophy. The author asks whether his philosophy should be classified as Neo-Kantianism or outside its borders? In response to this question the author has developed his own instruments. On the one hand, he tried to determine the concept of Neo-Kantianism and thus, Fries's reference to Kant; on the other hand, he applied the four-point scale for the classification of different (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Johannes Volkelt und Heinrich Rickert angesichts des Problems der Metaphysik.Tomasz Kubalica - 2014 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 59:241-262.
  Th e lecture elucidates and compares Johannes Volkelt’s and Heinrich Rickert’s positions on the problem of metaphysics. It comes to a reference of views representative of the metaphysical approach of early neo-Kantian Johannes Volkelt to representative of Baden School of late New-Kantian, Heinrich Rickert. In the lecture I would like to make the reconstruction and the analysis of philosophies of Volkelt and Rickert in the context of the problem of metaphysics. Th e object is the content, premises and consequences of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Gerolda Praussa krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2012 - Folia Philosophica 30:173-193.
  The paper deals with Gerold Prauss’s critique of cognition taken as reflection of the surrounding reality in the consciousness of the agent. The results of his critique are similar to the standpoint presented earlier by Neo-Kantians. Prauss’s original contribution to the debate on theory of reflection consists in distinction between materialistic and non-materialistic theories of reflection, as well as in his argumentation basing on the notion of clarity.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Problem pewności w neokantyzmie Johannesa Volkelta.Tomasz Kubalica - 2013 - Folia Philosophica 31:133--156.
  The paper is devoted to an analysis of the epistemology of Johannes Volkelt, its main arguments and the relation of Volkelt's theory of certainty to Kant and other contemporary philosophers, such as Edmund Husserl. Volkelt's problem of scepticism is closely related to the positivist principle, which aimed at limiting all knowledge to our individual sphere of representations. This principle in Kant's Critique of Pure Reason means the unknowableness of the thing in itself. Volkelt seeks for answer to the question about (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji symbolicznej. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Stanowisko Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Folia Philosophica 27:51--66.
  The aim of the paper is to discuss primarily the epistemological theory of reflection as seen by Heinrich Rickert, the main representative of Neo-Kantianism Baden School. The most important arguments put forward by Rickert against taking the cognition as a reflection of the reality are being analysed. Rickert’s standpoint turns out to be moderate. He argues against the transcendental theory of reflection, but does not reject the idea of reflection as a model of cognition and takes the immanent theory of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Marburska krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  The article elucidates and assesses the Marburg School’s account of the cognition. The characteristic feature of epistemology from this School is the rejection of the mirroring and acceptance of the cognitive transformation. The criticism of the mirroring theory is implicitly contained in Paul Natorp’s and Hermann Cohen’s cognitive relationism. Ernst Cassirer articulated this critical epistemology in his philosophy of the symbolic form and his conception of the symbolic representation. The historical bases of this criticism has been reconstructed as a main (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Consciousness as a Relationship.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia 6 (4):23-35.
  In the article I analyze the theory of consciousness understood as a asymmetric binary relation. This concept was formulated by Paul Natorp in Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode and by Heinrich Rickert in Der Gegenstand der in Erkenntnis. According to this theory, consciousness is neither the act nor the action or the condition, but a clear relationship of subject to the object. Consciousness in this perspective is the relation of asymmetric and differential. This means that the subject cannot be recognized (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu.Tomasz Kubalica - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):299-306.
  Przedmiotem rozważań jest teoriopoznawczy intuicjonizm, uznający intuicję za podstawę poznania i wiedzy. W artykule przeanalizowane zostały argumenty krytyczne wysuwane przez Heinricha Rickerta w ostatniej fazie jego działalności filozoficznej. Głównym adresatem krytyki Rickerta jest aletejologiczna koncepcja prawdy i poznania Martina Heideggera. Podstawowym motywem krytyki Rickerta jest odrzucenie teorio-odbiciowego modelu poznania, zakładanego przez intuicjonizm.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Wspomnienia o Profesorze Andrzeju J. Norasie.Gabriela Besler, Marcin Furman, Andrzej Gniazdowski, Artur Jochlik, Agnieszka Kotulska, Tomasz Kubalica, Piotr Łaciak, Alicja Pietras, Barbara Szotek & Marta Ples-Bęben - 2023 - Folia Philosophica 47:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Critical Metaphysics in the Views of Otto Liebmann and Johannes Volkelt.Tomasz Kubalica - 2015 - Folia Philosophica 34:77--100.
  The article addresses the problem of critical metaphysics in the views of Otto Liebmann and Johannes Volkelt. Their view of metaphysics results from a compromise between science and philosophy. On the one hand, this compromise keeps metaphysics closely in touch with contemporary scientific theory, which means it can participate in the modern civilisation of science and technology, on the other though, it leads to the narrowing down of the universalist philosophical perspective to science, which means abandonment of non-scientific aspects of (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Die Begriffsbildung in der Kritik der Abbildtheorie durch Heinrich Rickert.Tomasz Kubalica - 2014 - In . Königshausen & Neumann. pp. 115-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus.Tomasz Kubalica - 2005 - Dissertation, Uniwersytet Jagielloński
 23.  5
  Geneza i podstawy filozofii matematyki krytycznej Leonarda Nelsona.Tomasz Kubalica - 2017 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 29 (1):58-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  “Importance” and Naturalism. Antipsychologism of Wilhelm Windelband.Tomasz Kubalica - 2007 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 19:77-94.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Immanuel Kant on Reflection Theory.Tomasz Kubalica - 2009 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 21:59-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  John Locke and George Berkeley on the Problem of Cognition.Tomasz Kubalica - 2012 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 24:37-58.
 27.  40
  Johannes Volkelt a problem metafizyki.Tomasz Kubalica - 2012 - Estetyka I Krytyka 26 (4):27-50.
  The aim of the paper is a historical analysis and evaluate of the metaphysic of Neo-Kantian philosopher Johannes Volkelt and of Postneo-Kantian Martin Heidegger. Heidegger's approach to Kant's critique of pure reason (transcendental philosophy) as the foundation of metaphysics is not new and it had a major precursor in the metaphysical Neo-Kantianism. In the Neo-Kantianism was taken inside the question of the possibility of metaphysics, not only as metaphysica specialis, but also as the ontology (metaphysica generalis).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  15
  Johannes Volkelt i Mścisław Wartenberg – neokantowska filozofia Kanta w Polsce.Tomasz Kubalica - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 5 (4):185-204.
  The paper is devoted to an issue of Polish reception of Kant’s thought and an history of Polish research on this philosophy. It concerns the impact of Neo- Kantianism to assimilate the ideas of Kant in Poland. Its subjectis the comparison of the philosophical ideas of the twothinkers in different ways related to Polish: Johannes Volkelt from Lipnik and professor of philosophy at the Jan Kazimierz University of Lviv Mścisław Wartenberg. Philosophically connect their research on the thought of Kant and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  “Kantian Revolution” in Rudolf Eucken. A Study in the History of the Question of Truth.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 20:61-70.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  57
  Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian Background.Tomasz Kubalica - 2017 - Diametros 52:64-80.
  Leonard Nelson is known primarily as a critic of epistemology in the Neo-Kantian meaning of the term. The aim of this paper is to investigate the presuppositions and consequences of his critique. I claim that what has rarely been discussed in this context is the problem of the possibility of metaphysics. By the impossibility of epistemology Nelson means the possibility of metaphysical knowledge. I intend to devote this paper to the analysis of this problem in relation to the Neo-Kantian background.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Metafizyka krytyczna Otto Liebmanna.Tomasz Kubalica - 2014 - Folia Philosophica 32:47-64.
  In this paper I analyse the notion of critique, its subject and scope of validity in the context of critical metaphysics of Otto Liebmann. The main argument is preceded by introductory remarks in which historical context and intellectual background of this notion are discussed. The main focus of the paper is on the standpoint of Otto Liebmann, author of curricular for neo-Kantianism "Kant und die Epigonen", and who — however usually conceived to be forerunner of neo-Kantianism — quite paradoxically takes (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Między odbiciem a odtworzeniem. Neokantowska teoria poznania we wczesnej filozofii Martina Heideggera.Tomasz Kubalica - 2013 - Ruch Filozoficzny 70 (2).
  The aim of the paper is an analysis of the theory of knowledge as a reflection (Abbildtheorie), which was presented by Martin Heidegger in the earliest phase his philosophy, when he was under great influence of Neo-Kantian thought. The papers compare Heideggers position with the arguments of the neo-Kantians such as Heinrich Rickert and Ernst Cassirer. These early beliefs are referenced to the subsequent position, when was shown by Heidegger in the work Kant und das Problem der Metaphysik in 1929, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Mała ojczyzna i duża książka.Tomasz Kubalica & Andrzej J. Noras - 2023 - Folia Philosophica 47:1-24.
  This text is an introduction to the philosophy of Heinrich Rickert. The introduction has three levels: biographical, bibliographical, and doxographic. The doxography involves examining Rickert’s views in the context of the achievements of Neo-Kantianism, the Baden school and contemporary philosophy. Noras discusses the main issues Rickert treated in his philosophy, which was occupied with the theory of cognition, the methodology of the humanities and natural sciences and the philosophy of the history of philosophy.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  10
  On the problems of the philosophy of value. Heinrich Rickert against the background of roman Ingarden.Tomasz Kubalica - 2022 - Filozofija I Društvo 33 (2):370-388.
  The article looks at the concept of value in Heinrich Rickert?s philosophy of value and attempts a systematic study of this concept in the context of the fundamental problems in Roman Ingarden?s ontology of value. The result is a systematised presentation of Rickert?s notion of value and a series of conclusions concerning fundamental aspects of his philosophy of culture. The essential discrepancy that the comparison reveals concerns the formal character of Rickert?s philosophy of values, which implies a great deal of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Prymat rozumu praktycznego w logice: Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej.Tomasz Kubalica - 2009 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  This present work is a historical analysis of the notion of truth understood as the main epistemic value. The Baden School’s views on truth are presented as gradually developing from strictly epistemological conceptions towards distinctly ontological ones. In the times of the emancipation of new sciences the focus on epistemology was an attempt to provide philosophy with its own place in human knowledge. The ontological turn followed the growth of interest in the way cognition refers to reality. The work consists (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Recenzja książki Christiana Krijnena „Philosophie als System Prinzipientheoretische Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie” Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008.Tomasz Kubalica - 2011 - Folia Philosophica 29:363-366.
  "Philosophy as a system" Review: Ch. Krijnen "Philosophie als System Prinzipientheoretische Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie, Würzburg 2008.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  The Marburg School’s Criticism of the Mirroring Theory of Cognition.Tomasz Kubalica - 2011 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 23:25-41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  19
  The Old and New Critique of Pure Reason based on Immanuel Kant and Jakob Friedrich Fries.Tomasz Kubalica - 2017 - In Dariusz Kubok (ed.), Thinking Critically: What Does It Mean?: The Tradition of Philosophical Criticism and its Forms in the European History of Ideas. De Gruyter. pp. 111-126.
 39.  4
  The Reception and Rejection of Alois Riehl’s Philosophy in Poland: Jan Stepa and Władysław Tatarkiewicz.Tomasz Kubalica - 2021 - In Rudolf Meer & Giuseppe Motta (eds.), Kant in Österreich: Alois Riehl Und der Weg Zum Kritischen Realismus. De Gruyter. pp. 529-540.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  The relation of master and disciple against the background of Józef M. Bocheński’s logic of authority.Tomasz Kubalica - 2021 - Studies in East European Thought 74 (2):225-240.
  The aim of this article is to apply Józef M. Bocheński’s logic of authority to a key interpersonal relation of philosophical interest: the master–disciple relation. The present research addresses the problem of philosophical authority in terms of the assumptions of the logic of authority and its consequences for philosophical historiographical research and verifies the claims of the logic of authority in this respect. The analyses show that, in the field of philosophy, the axiological authority of the master plays a fundamental (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Uwagi na temat parafrazy transcendentalnego idealizmu.Tomasz Kubalica - 2008 - Studia Z Filozofii Polskiej 3:65-73.
 42.  16
  Neokantyzm badeński i marburski: antologia tekstów.Andrzej Jan Noras & Tomasz Kubalica (eds.) - 2011 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Sląskiego.
  Książka zawiera wybrane teksty najważniejszych myślicieli zaliczanych do dwóch najbardziej znaczących kierunków neokantowskich, a mianowicie do szkoły badeńskiej i szkoły marburskiej. Szkoły te wyłoniły się w konsekwencji podziałów, jakie dokonywały się w ramach neokantyzmu, niezwykle złożonego kierunku filozoficznego drugiej połowy XIX wieku i początków wieku XX. Mówienie o neokantyzmie jest złożone, gdyż nie można podać ani daty jego powstania, ani też daty zakończenia, co przysparza wielu kłopotów z jego historycznym określeniem. Pomijając wszelkie trudności klasyfikacyjne, antologia ogranicza się do zaprezentowania poglądów (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Dwie drogi teorii poznania. Psychologia transcendentalna i logika transcendentalna.Heinrich Rickert & Tomasz Kubalica - 2011 - In Neokantyzm badeński i marburski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. pp. 73-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark