Results for 'T'ang Ch��n-I.'

995 found
Order:
 1. Tʻang Chün-i hsien sheng chi nien chi.Ai-chʻün Feng (ed.) - 1979
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Chŏngsin chʻŏrhak tʻongpʻyŏn: Chŏn Pyŏng-hun Sŏnsaeng ŭi saengae wa chŏngsin ŭl chungsim ŭro.Chʻang-dae Yun - 2004 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Uri Chʻulpʻansa. Edited by Pyŏng-hun Chŏn.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Tʻang Chün-i huai nien chi.Tsung-san Mou & Yu Hsu (eds.) - 1978
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Yuhakcha Chʻusa, sirhak kyoyuk ŭl tʻamgu hada: Chosŏn hugi Yuhak kyoyungnon ŭi han yangsang.Chʻang-ho Sin - 2006 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Sŏhyŏnsa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Hwanung Ch'ŏnhwang kwa Han'guk koyu sasang ŭi t'ansaeng: hyŏndae sasang ijŏn ŭi sŏnch'ŏn kaebyŏk sasang.Ch'ang-bŏm An - 2001 - Cheju-si: Cheju Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Chilli ch'ŏngbaji: nae ka anŭn kŏt i chilli ilkka?Ch'ang-ho Kim (ed.) - 2005 - Sŏul-si: Ungjin Chisik Hausŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Hamyang kwa ch'ech'al: Chosŏn ŭi chisŏng T'oegye Yi Hwang ŭi maŭm kongbupŏp.Chʻang-ho Sin - 2010 - Sŏul-si: Midasŭ Puksŭ.
  '함양과 체찰-조선의 지성 퇴계 이황의 마음공부법'은 퇴계의 생애와 사상을 핵심적으로 요약한 뒤에 '자성록'을 뼈대로 퇴계의 가르침을 재구성하고 있다. 또한 ‘활인심방’과 ‘수신십훈’ 등 퇴계 이황의 행동적 가르침을 첨가해 그의 삶과 철학을 소개한다. ‘함양과 체찰’은 지폐속에 박제화된 퇴계를 생생하게 되살리고, 난해하게 인식되는 그의 이론을 현대인이 소화하기 쉽게 풀어 쓰고 있다. '함양과 체찰'을 통해 현대의 한국인들은 퇴계의 지혜를 부담 없이 접할 수 있을 뿐만아니라, ‘공부하는 인간, 퇴계’라는 측면에서 퇴계의 생애와 철학을 명료하게 재구성하고 있어서 학자로써의 퇴계와 인간 퇴계의 일면도 재미있게 엿볼 수 있다.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hongik kukkaron: tʻongil choguk ŭi chido inyŏm mosaek.Kŭn-chʻang Yi - 1991 - Sŏul-si: Taewangsa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Kyŏng iran muŏt in'ga: naemyŏn ŭi kkaedarŭm ŭl wihan Yuhakchŏk yŏlmang.Ch'ang-ho Sin - 2018 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Kŭl Hangari.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Chê hsüeh chi chʻi kên pên wên tʻi.Shou-kʻang Fan - 1930
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. T'ujaeng hanŭn chungdo: kŭkchung ŭi chungdo kaehyŏkchuŭi, kŭ ch'ŏrhak kwa pijŏn = The fighting centre: the reform-minded centrism in the extreme centre, its philosophy and vision.T'ae-yŏn Hwang - 2019 - Sŏul-si: Nexen Media.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Chungyong sabyŏnnok" ŭi ihae wa hangmunjŏk t'ŭkching.Sin Ch'ang-ho - 2020 - In Hyŏng-ch'an Kim (ed.), Pak Se-dang Sabyŏnnok yŏn'gu. T'aehaksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Maksŭjuŭi chʻŏrhak wŏlli.Chʻang-min Tʻae & Tʻae-jun Yi (eds.) - 1984 - [Yanji Shi]: Yŏnbyŏn Inmin Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. T'aksa Ch'oe Pyŏng-hŏn ŭi munmyŏngnon kwa kukka kŏnsŏl sasang.Hŏ Nam-jin - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk Ŭi Sasangsa: Ch'oe Che-U Esŏ Kim Su-Yŏng Kkaji, Munmyŏng Chŏnhwan'gi Ŭi Han'guk Sasang. Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tʻoegye chʻŏrhak ŭi yŏnʼgu.Sa-sun Yun - 1980 - Sŏul: Koryŏ Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. T'oegye ch'ŏrŏm: Chosŏn ch'oego ŭi lidŏsip ŭl mannanda.Pyŏng-il Kim - 2012 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Kŭl Hangari.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Triết học với đổi mới và đổi mới nghiên cứu giảng dạy triết học: sách tham khảo.Thành Trần (ed.) - 2007 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  On the progress of teaching and learning on philosophical studies in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Chuja taejŏn ch'aŭi munmok.Ch'ang-hyŏp Kim - 2014 - [Seoul]: Sŏul Taehakkyo Kyujanggak Han'gukhak Yŏn'guwŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The T'ien Ming [heavenly ordinance] in pre-ch 'in china: II'.T'ang Chun-I. - 1962 - Philosophy East and West 12 (1):29-49.
 20.  24
  The T'ien Ming [heavenly ordinance] in pre-ch 'in china'.T'ang Chun-I. - 1962 - Philosophy East and West 11 (4):195-218.
 21.  3
  Ch'ŏngnyŏn i mutko ch'ŏrhakcha ka tap hada: turyŏum ŭl morŭnŭn chayu ŭi kil.Pyŏng-ch'ang Yi - 2015 - Sŏul: Tosŏ Ch'ulp'an Mal.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Simsan Kim Ch'ang-suk ŭi Yugyo insik kwa tongnip undong ŭi chŏn'gae.Kim Hyŏn-su - 2021 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Hanju hakp'a chaejŏn chejadŭl kwa Yŏngnam yuhyŏndŭl ŭi hwaltong kwa sasang: Ilche kangjŏmgi ŭi 'Nakchunghak'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Han'gugin ŭi enŏji, siryongjuŭi: hyŏnsejuŭi esŏ sillijuŭi ro.Ch'ang-ŏn Yi - 2020 - Sŏul-si: P'iŏna.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Chʻuan-shan hsüeh pʻu yü Chʻuan-shan i shu tʻi yao.Hsi-tʻang Chang & Tʻien-Shih Hsiao (eds.) - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Lịch sử tư tưởng Việt nam: văn tuyển.Nguyên Việt Trần (ed.) - 2002 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  tập 1. Tư tưởng Việt Nam từ đầu Công nguyên đến cuối thời Lý.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Quan niệm của Các Mác về tha hóa và ý nghĩa của quan niệm đó d́ó̂i với phát triẻ̂n con người Việt Nam hiện nay: sách chuyên khảo.Thị Thanh Huyè̂n Nguyẽ̂n - 2010 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Triết học Mác-Lênin về con người và việc xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: sách tham khảo.Thiện Vương Vũ - 2001 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  T'oegye Yi Hwang, ye itko twi rŭl yŏrŏ kogŭm ŭl kkwetturŭsyŏsso: ŏnŭ sŏyang ch'ŏrhakcha ŭi T'oegye yŏn'gu 30-yŏn.Kwi-hyŏn Sin - 2001 - Sŏul-si: Yemun Sŏwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Chujahak kwa tʻomijŭm ŭi chʻorhakchŏk hyŏbyŏn.Pyŏng-sŏn So - 2006 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Tonggwasŏ.
 30.  1
  Misulgwan esŏ inmunhak ŭl mannada: 4-in ŭi ch'ŏrhakcha ka tŭllyŏ chunŭn t'ongsŏp kangŭi.I. -mun Pak (ed.) - 2010 - Sŏul-si: Misul Munhwa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Chosŏn ŭi syup'ŏ sŭt'a T'ojŏng Yi Chi-ham: panmannyŏn yŏksa, ch'oego ŭi kyŏngsega T'ojŏng ŭi sam kwa sasang.T'ae-bok Yi - 2011 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Tongnyŏk.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Aedo ŭi aedo rŭl wihayŏ: pip'an ŏmnŭn sidae ŭi ch'ŏrhak.T'ae-wŏn Chin - 2019 - Sŏul-si: Kŭrinbi.
  1. 'P'osŭt'ŭ' tamnon ŭi yuryŏngdŭl : aedo ŭi aedo rŭl wihayŏ -- 2. Chwap'a mesiajuŭi ranŭn irŭm ŭi yongmang : 'p'osŭt'ŭ-p'osŭt'ŭ tamnon' ŭi kungnae suyong e taehayŏ -- 3. Sigan kwa chŏngŭi : Penyamin, Haidegŏ, Terida -- 4. Kungmin iranŭn noye : chŏnch'ejuŭijŏk kungmin kukkaron e taehan pip'anjŏk koch'al -- 5. Ŏttŏn sangsang ŭi kongdongch'e : minjok, kungmin kŭrigo kŭ nŏmŏ -- 6. Hanbando p'yŏnghwa ch'eje ŭi (t'al) kuch'uk ŭl wihayŏ : ŭl ŭi minjujuŭi ŭi kwanchŏm esŏ -- 7. P'uk'o (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  8
  Chosŏn sidae ch'oego ŭi kyŏngje palchŏnan ŭl chesi han Pak Che-ga.Hŏn-ch'ang Yi - 2011 - Sŏul: Minsogwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Chosŏn Yuhak ŭi kyoyuk ch'ŏrhak sasang pyŏnju.Ch'ang-ho Sin - 2020 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Kyŏngin Munhwasa.
  1. Sŏngnihak ŭi hwakchang kwa simhwa -- 2. Sŏngnihak ŭi pip'anjŏk sŏngch'al.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Lịch sử tư tưởng trié̂t học Việt Nam: từ thời kỳ dựng nước đé̂n đà̂u thé̂ kỷ xx.Doãn Chính (ed.) - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.
  History of philosophical thought of Vietnam up to XX century.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Hakkyo e paeum i itsŭmnikka?: pumo wa chanyŏ ka hamkke ilko kyosa wa haksaeng i t'oron hanŭn ch'aek.Hyŏn-ji Chŏng - 2016 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Ssaem aen P'ak'ŏsŭ.
 37. Ch'oe Sŏng-hwan ŭi Musangdan ŭi kwŏnsŏnsŏ ch'ulp'an kwa t'ongsok yulli ŭi chean.Kim Sŏn-hŭi - 2022 - In Kyŏng-sŏk Kang (ed.), Kaebyŏk Ŭi Sasangsa: Ch'oe Che-U Esŏ Kim Su-Yŏng Kkaji, Munmyŏng Chŏnhwan'gi Ŭi Han'guk Sasang. Ch'angbi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Nongam Kim Chʻang-hyŏp ŭi chʻŏrhak sasang yŏnʼgu.Chʻŏn-sŭng Yi - 2006 - Kyŏnggi-do Pʻaju-si: Hanʼguk Haksul Chŏngbo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Wŏnhyo ŭi hwajaeng ch'ŏrhak: mun kubun e ŭihan t'ongsŏp.T'ae-wŏn Pak - 2017 - Sŏul-si: Sech'ang Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Wŏnhyo ŭi t'ongsŏp ch'ŏrhak: ch'iyu ch'ŏrhak ŭrosŏŭi tokpŏp.T'ae-wŏn Pak - 2021 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Sech'ang Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Chʻuan tʻou chên chuan.Chiu-I. Chang - 1926 - [Chang-hai,: Wên ming shu chü.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Haengbok ch'ŏngbaji: 'chŭlgŏun' sam i 'choŭn' sam ilkka.Ch'ang-ho Kim (ed.) - 2005 - Sŏul-si: Ungjin Chisik Hausŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Sesang ch'ŏngbaji: chŏngŭi roun sahoe nŭn kanŭng halkka?Ch'ang-ho Kim (ed.) - 2005 - Sŏul-si: Ungjin Chisik Hausŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Tʻoegye, Yulgok chʻŏrhak ŭi pigyo yŏnʼgu.Mu-Song Chʻae - 1985 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Sŏnggyunʼgwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Sobornyĭ personalizm--kli︠u︡ch k russkoĭ filosofii: N.O. Losskiĭ i O.P. Florenskiĭ ; ot︠s︡enka t︠s︡ivilizat︠s︡ionnoĭ teorii N.I︠A︡. Danilevskogo: k 150-letii︠u︡ vykhoda "Rossii i Evropy".Sergeĭ Dmitrievich Baranov - 2019 - Moskva: Knizhnyĭ mir.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Chung-hua wên hua chih tʻê chih.I. -fan Chʻaio - 1968
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Nuga Arent'ŭ wa T'ok'ŭbil ŭl ilgŏtta hanŭn'ga: Han'guk inmunhak ŭi waegok toen ch'usangjuŭi pip'an.Hong-gyu Pak - 2008 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Munhak Tongne.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ho chʻing nien pʻêng yu tʻan chi ko hsiu yang wên tʻi.Hao-chʻuan Ting - 1951
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Chŏng Yag-yong ŭi ch'ŏrhak mit sahoe chŏngch'i sasang yŏn'gu.T'ae-yŏn Hong - 2013 - [P'yŏngyang]: Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Chungdojŏk chinbo, haengbok kukka ro kanŭn kil: chungdo kaehyŏkchuŭi ŭi ch'ŏrhak kwa pijŏn.T'ae-yŏn Hwang - 2020 - Sŏul-si: Neksen Midiŏ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 995