Order:
 1.  5
  Zhongguo zhe xue de chuan tong ji qi xian dai kai zhan: ji nian Zhang Dainian xian sheng dan chen 110 zhou nian xue shu yan tao hui lun wen xuan ji.Lai Chen & Sixin Ding (eds.) - 2021 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Chu di Chu Tu Jian Bo Wen Xian Si Xiang Yan Jiu.Sixin Ding (ed.) - 2002 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Chu di Jian Bo Si Xiang Yan Jiu.Sixin Ding & Shihua Xia (eds.) - 2005 - Chong Wen Shu Ju.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Guodian Chu mu zhu jian si xiang yan jiu.Sixin Ding - 2000 - Biejing: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  8
  Huo 或 in Heng Xian of the Shanghai Museum’s Edition of Chu Bamboo Slips.Sixin Ding - 2019 - Journal of Chinese Philosophy 46 (3-4):182-190.
  “Huo” 或 in “Heng Xian” 恆先 of the Chu bamboo slips in the Shanghai Museum is a significant concept in cosmology and cosmogony. “Huo,” as a cosmogonic period, is after “heng” 恆, but prior to qi 氣, hence it is relatively important. This term in the manuscript is used as an indefinite pronoun, meaning “something”, rather than “exist”, “indefinitely/ maybe” or “a state between being and nothingness”. However, in the cosmogonic sequence, it is indeed intermediate between nothingness and being. That (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Xuan pu xu ai: Ding Sixin xue shu lun wen xuan ji.Sixin Ding - 2009 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Ying yu shi jie de zao qi Zhongguo zhe xue yan jiu =.Sixin Ding - 2017 - Hangzhou: Zhejiang da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Zhongguo zhe xue tong shi: xue shu ban.Sixin Ding - 2021 - Nanjing Shi: Jiangsu ren min chu ban she. Edited by Jianping Gong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark