Results for 'Shi-Zheng Huang'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Influence of Ambidextrous Learning on Eco-Innovation Performance of Startups: Moderating Effect of Top Management’s Environmental Awareness.Shi-Zheng Huang, Jian-Ying Lu, Ka Yin Chau & Hai-Liang Zeng - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Ecological innovation is an inevitable trend for firms to enhance competitiveness and sustainably operate in the context of green economy. The previous literature has rarely discussed the influence of ambidextrous learning on the eco-innovation performance of startups and ignored the moderating effect of top management’s environmental awareness from the perspective of microscopic psychology. We have conducted a questionnaire survey on 212 firms established within 4 years in the Pearl River Delta of China, using the structure mode and the PROCESS by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  1
  The Influence of Undergraduate Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention: Evidence From Universities in China’s Pearl River Delta.Jing Li, Shi-Zheng Huang, Ka Yin Chau & Liqiong Yu - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Entrepreneurship may be taught, and entrepreneurship education is flourishing at colleges and universities. However, previous documents show that entrepreneurship education is inconsistent with the research conclusions of entrepreneurial intention, which is a lack of discussion on the mediating effect of government subsidies from external resources. Based on the cognitive behavior theory, a mediating effect of entrepreneurship education on entrepreneurial strategy and entrepreneurial intention is built. By collecting the data of 334 questionnaires of college students in Pearl River Delta in China, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Activation of the DLPFC Reveals an Asymmetric Effect in Risky Decision Making: Evidence from a tDCS Study.Daqiang Huang, Shu Chen, Siqi Wang, Jinchuan Shi, Hang Ye, Jun Luo & Haoli Zheng - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. Zhongguo zheng yi lun de chong jian: ru jia zhi du lun li xue de dang dai chan shi.Yushun Huang - 2013 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhe Xue Zheng Ming Yu Fan Si.Chunsheng Huang, Weimin Shi & Gede Liu - 1992
 6.  2
  Price Cap Models in Pharmaceutical Online-to-Offline Supply Chains.Yi Zheng, Li Liu, Victor Shi, Bin Liu & Wenxing Huang - 2020 - Complexity 2020:1-16.
  Pharmaceutical supply chains are often highly complex with conflicting objectives of social welfare and profit maximization. Furthermore, there are various stakeholders including pharmaceutical manufacturer, distributors, retailers, patients, and the government. In this paper, we consider a two-stage supply chain consisting of one pharmaceutical manufacturer and a pharmacy with online and offline channels. We focus on four price cap models: no price cap regulation, pharmaceutical manufacturer’s price cap regulation, pharmacy price cap regulation, and linkage price cap regulation. We apply game theory, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Di San Bu Fen : Hou Ren Lei Sheng Ming Zheng Zhi : Di Liu Pian, Zhong de Shen Ti Yu Ke Ji / Lin Jian Guang - di Qi Pian, XI Xie Gui Shang Xian : Yi Ji Jie Ke Shi Jing Shen Fen XI Lun Dang Dai Ke Ji Wen Hua.Huang Han Yu - 2014 - In Jiann-Guang Lin & Yulin Li (eds.), Saiboge yu hou ren lei zhu yi. Hua yi xue shu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Huang Wan dao xue si xiang yan jiu =.Hongmin Zhang - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu zhu yao yan yong bing zun xun "li shi yu luo ji xiang tong yi" de yuan ze he fang fa, xiang xi shu li, jian tao zuo wei ming dai zhong qi si xiang jia de Huang Wan, qi yi sheng dao xue si xiang jin zhan guo cheng zhong cong Song ru zhi xue (li xue) dao Wang Yangming liang zhi xue (xin xue), zai dao hui gui jing dian (jing xue) de yan bian li (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Shi zheng fa xue fang fa lun yan jiu =.Deyong Pan - 2015 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhi Shi Zheng Zhi Lun =.Jizhong Zou - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wearable Device Monitoring Exercise Energy Consumption Based on Internet of Things.Xiaomei Shi & Zhihua Huang - 2021 - Complexity 2021:1-10.
  Computer technology and related Internet of things technology have penetrated into people’s daily life and industrial production; even in competitive sports training and competition, the Internet of things technology has also been a large number of applications. Traditional intelligent wearable devices are mainly used to calculate the steps of athletes or sports enthusiasts, corresponding physical data, and corresponding body indicators. The energy consumption calculated by these indexes is rough and the corresponding error is large. Based on this, this paper will (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Risk Factors for Facial Appearance Dissatisfaction Among Orthognathic Patients: Comparing Patients to a Non-Surgical Sample.Pan Shi, Yufei Huang, Hui Kou, Tao Wang & Hong Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  This study conducted a cross-sectional investigation of facial appearance dissatisfaction between patients before undergoing orthognathic surgery and a non-surgical sample to evaluate the potential influencing factors of facial appearance dissatisfaction. A sample of 354 participants completed a set of questionnaires concerning facial appearance dissatisfaction, interpersonal pressure, media pressure, and fear of negative appearance evaluation (112 patients, 242 controls). The patients reported higher facial appearance dissatisfaction, more media pressure, more interpersonal pressure, and a greater fear of negative appearance evaluation among others (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Min Shi Zheng Ju Fa Xue de Ren Shi Lun Yu Jia Zhi Lun Ji Chu =.Yongan Liao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Posture Recognition and Behavior Tracking in Swimming Motion Images under Computer Machine Vision.Zheng Zhang, Cong Huang, Fei Zhong, Bote Qi & Binghong Gao - 2021 - Complexity 2021:1-9.
  This study is to explore the gesture recognition and behavior tracking in swimming motion images under computer machine vision and to expand the application of moving target detection and tracking algorithms based on computer machine vision in this field. The objectives are realized by moving target detection and tracking, Gaussian mixture model, optimized correlation filtering algorithm, and Camshift tracking algorithm. Firstly, the Gaussian algorithm is introduced into target tracking and detection to reduce the filtering loss and make the acquired motion (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Fa Lü Shi Zheng Yan Jiu Fang Fa =.Yinghui Song, Wuliang Wang & Yunzhong Guo (eds.) - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Lun Zheng Yu Jie Shi: Zheng Zhi Zhe Xue Dao Lun.Kuanfeng Song - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
 17. Hou Xian Dai: Li Shi, Zheng Zhi He Lun Li =.Heng Chen & Xiangxin Geng (eds.) - 2006 - Da Xiang Chu Ban She.
  本书分为“后现代:历史、政治和伦理”、“书评”、“评论”、“书目索引”四部分,收录了15篇文章。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Do Cell Membranes Flow Like Honey or Jiggle Like Jello?Adam E. Cohen & Zheng Shi - 2020 - Bioessays 42 (1):1900142.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Min Shi Zheng Ju Shou Ji Zhi du Yan Jiu =.Han Xiao - 2010 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Shi Zheng Zhu Yi Yu Zhongguo Jin Dai Zhe Xue.Guorong Yang - 2009 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 21. Yi Shi Zheng Yi: Yang Wanli Yi Xue Zhe Xue Yan Jiu.Huadong Zeng - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jian Bo Shi Zheng Yu Xue Shu Si Xiang Yan Jiu Lun Ji.Rui Li - 2008 - Taiwan Shu Fang You Xian Gong Si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Yi Li Yu Kao Ju: Si Xiang Shi Yan Jiu Zhong de Jia Zhi Guan Huai Yu Shi Zheng Fang Fa.Jiang Guanghui - 2010 - Zhonghua Shu Ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The Impacts of Freight Trade on Carbon Emission Efficiency: Evidence from the Countries along the “Belt and Road”.Jiangfeng Hu, Haoming Shi, Qinghua Huang, Yalan Luo & Yamei Li - 2020 - Complexity 2020:1-15.
  Extensive research has been carried out on the “Belt and Road” initiative, most of it focusing on geographical economy and international trade. However, there is a lack of research on the carbon emissions efficiency of the countries along the “Belt and Road,” especially regarding the impact of freight trade. To address this research gap, this paper first employs a metafrontier nonradial directional distance function to measure the carbon emission efficiency of 32 countries along the “Belt and Road” from 1990 to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Shi zi jia shang de zheng yi.Pengpeng Shi - 2014 - Beijing Shi: Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kongzi Zhi Hui Shi Zheng : Lun Yu Yan Quan.Wuxiong Wu - 2008 - Wen Shi Zhe Chu Ban She.
 27. Duo mian di fa lü shi zheng zhu yi =.Rui Chen - 2016 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Time perspective and family history of alcohol dependence moderate the effect of depression on alcohol dependence: A study in Chinese psychiatric clinics.Haiyan Wang, Yichen Zhu, Jie Shi, Xiaoyu Huang & Xiaoying Zhu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundDepression and alcohol dependence are among the most prevalent psychiatric disorders that commonly co-occur. Therefore, gaining a better grasp of factors related to this comorbidity is particularly interesting for clinicians. Past research has highlighted the significant role that time perspective and family history of alcohol dependence play in the occurrence of depression and AD. However, much remains unexplored in the understanding of the association between them. This study explored how temporal profile and other sociodemographic characteristics of patients diagnosed with AD (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Yan Fu qun xue ji jun shi zheng zhi si xiang yan jiu.Xianming Wang - 2018 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Er Tong Zhe Xue Ji Chu Li Lun Jiao Xue Fang Fa Zhi Si Bian Yu Shi Zheng.Ruixiang Liang (ed.) - 2011 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xiang si lun de wen xue shi zheng ji yan jiu.Baojun Li - 2016 - Chengdu: Sichuan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Fa lü gui fan xing de ji chu: yi fa lü shi zheng zhu yi de yan jin wei xian suo.Chi Ma - 2013 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Min Shi Su Song Zheng Ming Fang Ai Yan Jiu =.Yuqian Bi - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Huang Shi's silk text.Zhang Shangying - 2009 - In Thomas F. Cleary (ed.), The Way of the World: Readings in Chinese Philosophy. Shambhala.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhongguo zheng yi lun de xing cheng: Zhou Kong Meng Xun de zhi du lun li xue chuan tong = The formation of Chinese theory of justice: a tradition of ethics of institution from the Duke Zhou to Confucius, Mencius and Xunzi.Yushun Huang - 2015 - Beijing: Dong fang chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Jin shi ru xue shi de bian zheng yu gou chen.Guoxiang Peng - 2015 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  22
  Hu Shi and Lin Yutang.Huang Airen - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):37-69.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  21
  Hu Shi and Wang Yunwu.Huang Airen - 2004 - Chinese Studies in History 37 (3):34-65.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology.Housheng Duan - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhen zheng de zheng zhi: hui da yi zhong mei hao sheng huo fang shi: Falabi zheng zhi zhe xue yan jiu.Junfeng Ma - 2013 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
 41.  1
  Fertility Behavior and Depression Among Women: Evidence From China.Hualei Yang, Xiaodong Zheng, Ruyin Zhou, Zheng Shen & Xinyu Huang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. "Zhou yi" zhi "shi" yu "si": Huang Yushun Yi xue lun wen ji.Yushun Huang - 2020 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  30
  Hu Shi and Liang Souming.Zheng Dahua - 2008 - Chinese Studies in History 41 (4):3-56.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zheng shi shi hou du Zhuangzi.Biming Cai - 2017 - Taibei Shi: Tian xia za zhi gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Zheng ju ping jia lun: zheng ju fa de yi ge chan shi kuang jia = Evaluation of evidence: a framework for making sense of evidence law.Chuanming Fan - 2018 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zheng Yi de Shi Ye: Zheng Zhi Zhe Xue Yu Zhongguo She Hui.Shuifa Han - 2009 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  本书是作者从近年来在国内外重要学术刊物上发表的论文中精选出的15篇论文。这些论文均围绕一个主题,即从正义的视角分析正义与政治哲学、与中国社会的关系.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zheng yi ru he shi xian: Bailatu yu Xunzi zheng yi si xiang de bi jiao yan jiu.Yi Han - 2018 - Taiyuan Shi: Shanxi ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Shi hun yi jing shi: Huang Zongxi yu chuan tong shi ren jing shen de zai zao.Jianing Gu - 2018 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ren Zhi Yu Jing Yu Yi Chan Shi Gong Neng de Shi Zheng Yan Jiu.Kuihua Xu - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhongguo Gong Min Shen Mei Xin Li Shi Zheng Yan Jiu =.Lingli Zhao & Hong Wang (eds.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000