Results for 'Shi Shi'

1000+ found
Order:
 1. Er Shi Shi Ji She Hui Li Lun Dao Du.Patrick Baert - 2007 - Feng Yun Lun Tan You Xian Gong Si.
 2. Er Shi Shi Ji Xi Fang Zhe Xue de Fen Hua Yu Hui Tong: Qing Zhu Xia Jisong Xian Sheng Ba Shi Hua Dan Wen Ji.Xuequan Pang, Dachun Yang & Huaxin Huang (eds.) - 2005 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  本文集收入了当代西方科学哲学的逻辑进程、意识经验的感受性和涌现、现象学与逻辑学、西方形而上学的实存哲学路线等共26篇文章。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Shi Ke Yi Xing Gu Dai Zong Jiao, Lun Li, Zhe Xue Yu Yi Shu de Mei Xue Chan Shi = Shi Keyi Xing : Gudai Zongjiao Lunli Zhexue Yu Yishu de Meixue Chanshi.Feng Peng - 2003
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Li Shi Shi Jian Yu Dang Dai Wen Ti: Makesi Zhu Yi Wen Hua Li Lun Yan Jiu.Lizhi Huang - 2004 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  本书分“历史篇”和“理论篇”两部分共6章。内容包括:马克思主义产生以前的文化观、马克思主义创始人的文化理念与文化研究方法等。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Li Shi Zhong de Xiu Ci: Cong Hema Shi Shi Dao Liang Han Jing Xue.Zhimin Cheng - 2012 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Si Shi Zhi Jian: "Lun Yu" de Guan Nian Shi Shi Du.Shaoming Chen (ed.) - 2009 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji.Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. 20 Shi Ji 90 Nian Dai Yi Hou de Sheng Tai She Hui Zhu Yi.Qinghao Shi - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  本书内容包括20世纪90年代以后的生态社会主义概述, 20世纪90年代以后的生态社会主义的新变化与动因, 20世纪90年代以后的生态社会主义的主要新观点——反思与批判, 生态社会主义的实践和启示等.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Shi Jun Wen Cun.Jun Shi - 2006 - Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Shi Jie Yan Guang Zhong de Kongzi.Zhonglian Shi - 2011 - Xianggang Zhong He Chu Ban You Xian Gong Si.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Shi Shi Qiu Shi Yan Jiu De Xin Shi Jiao: Shi Shi Qiu Shi Shi Makesi Zhu Yi Zui Gen Ben De Li Lun Te Zheng.Shengzhang Li - 2006 - Zhongguo Ke Xue Ji Shu Da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Shi Shi Yu Jie Shi: Zai Li Shi Yu Fa Lü Zhi Jian = Fact and Explanation: Between History and Law.Yacong Liu - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Shi Shi Qiu Shi Yu Ru Jia Shi Xue: Ming Mo Qing Chu Shi Xue Si Chao Yan Jiu.Huaxiang Yang - 2011 - Wuhan Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Er Shi Shi Ji Zhongguo She Hui Ke Xue.Jizuo Yin & Ruiquan Gao (eds.) - 2005 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhongguo Zhe Xue Shi Shi Liao Xue Shi Lun =.Shuming Cao - 2014 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Er Shi Shi Ji Xi Fang Fa Zhe Xue Si Chao Yan Jiu.Wenxian Zhang - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  本书对了二十世纪西方法哲学主要流派进行了比较分析和研究;既历史地再现又历史地评价西方法哲学的理论和方法。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Li Shi Shi Ye Zhong de Shi Jian Mei Xue.Gong Zhang - 2009 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zhongguo Zhe Xue Shi Shi Liao Xue.Youlan Feng - 2006 - Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. An Jian Shi Shi Ren Ding Fang Fa =.Hua Guo - 2009 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhongguo Meng Xue Quan Shi Shi Lun.Junjie Huang - 2004 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Fei Chang Shi Sheng: Kongzi He Ta de di Zi Men.Yuzhi Shi - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin.Chunxie Shi - 2012 - Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi.Chunli Shi - 2010 - Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhongguo Quan Shi.Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) - 2011 - Zhongguo Shu Ji Chu Ban She.
 26. Kongzi Yu Er Shi Shi Ji Zhongguo Si Xiang.Kun Wang - 2006 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  27
  Impacts of Diagenesis of Tight Sandstone Gas Reservoir on Reservoir Physical Properties: A Case Study, Sulige Gas Field, Ordos Basin, China.Shuwei Ma, Dazhong Ren, Lifa Zhou, Fengjuan Dong, Shi Shi, Mumuni Amadu & Jun Sheng - 2019 - Interpretation 7 (3):T687-T699.
  Diagenesis is one of the most important factors impacting the performance of many reservoirs and is perhaps the most important factor impacting the performance of tight sandstone reservoirs, such as those of the Sulige gas field in the Ordos Basin of China. However, the relationship between diagenesis and related parameters determining reservoir physical properties remains unclear. Therefore, we have analyzed experimental data from high-pressure mercury intrusion porosimetry, scanning electron microscopy, and thin sections in addition to using a porosity recovery calculation (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =.Guangquan Shi - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  本书是研究马克思主义哲学的成果汇集。这些成果从马克思主义哲学的视域,对当代重大现实问题和理论问题进行了认真的研究.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ru Feng Hua Yu Run Yi Yu: Ru Jia Wen Hua Yu Shi Jie.Zhonglian Shi - 2011 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Shehui Kexue Zhishi Xinlun.Zhiyu Shi - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Social Science Knowledge Re-Examined: Ten Lectures From the Perspective of Cultural Studies.Zhiyu Shi - 2005 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  本书的写作将中心放在对科学主义的主要挑战上。各章均采取强迫对话的方式,直接提出文化研究者对于当前主流社会科学研究的省思,针对具体的研究议程,铺陳迥异的研究设问与方法论,既引介来自文化研究学界对于社会科 学主义的检讨,也探究文化研究学者如何对于社会科学研究另辟蹊径。藉此批判精神的实践,邀请读者也能针对知识之性质,共同参与探究,进而深思当代社会科学与政治知识的意义,摸索自己的立场,开辟有助于鼓励对话的知 识平台.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Xian Xiang Xue Yu Gu Dian Zhe Xue de Quan Shi Wen Ti.Chaoying Shi - 2012 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  內容簡介 二十世紀的「現象學運動」影響了存在哲學(存在主義)、哲學詮釋學、解構主義、現代美學、藝術哲學等等,以及所謂「後現代的文化思潮」之發展。 二十一世紀的今日,我們對「中華古典哲學」的反思,似乎可以從歐洲的現象學運動之思潮中,找到一些足以對話和互為理解的可能。 本書就試著嘗試這種互為理解與東西文化交涉的努力,希望提供給對這個話題有興趣的讀者們,開顯出一扇觀照內外在的哲學之門,而通過這扇門能夠走向人生的智慧之旅。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Yi Duan Si Xiang de Bei Hou: Zhongguo Gu Dai Wen Hua Si Xiang Shi Zha Ji.Liang Shi - 2009 - Zhongguo Zhi Gong Chu Ban She.
  这本书是一部用文学手法描述的中国思想史, 书中所描述的思潮和人物, 从魏晋玄学、禅宗、心学、到欧阳修、李贽、顾炎武, 大都具有异端思想的色彩.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Yi Shu Zhe Xue Yu Mei Xue de Quan Shi Wen Ti =.Chaoying Shi - 2006 - Ren Ben Zi Ran Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wen Ben Quan Shi Yu She Hui Shi Jian: Jiang Nianfeng Jiao Shou Shi Shi Shi Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji.Wei-Chieh Lin (ed.) - 2008 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Xin Ti Yu Shi Jian: Er Shi Shi Ji Zhongguo Mei Xue Yu Xian Dai Xing.Xilin You - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  本书的内容包括:现代性与时间、心体与审美、审美共通感的社会认同功能:审美时尚在当代中国转型期的政治哲学涵义等.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zong Jiao, Xu Shi, Shi Jue Xing: Dang Dai Wen Hua Zhong de Zhong Ji Guan Huai.Yinjun Zheng - 2013 - Fu Ren Xhu Fang.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Fa Lü de San Wei Tou Shi: Dui Fa de Jia Zhi, Gui Ze, Shi Shi de Tong Yi Xing Yan Jiu.Mingkai Guan - 2008 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  Diurnal Variations in Neural Activity of Healthy Human Brain Decoded with Resting-State Blood Oxygen Level Dependent fMRI.Chunxiang Jiang, Li Yi, Shi Su, Caiyun Shi, Xiaojing Long, Guoxi Xie & Lijuan Zhang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 41. Xin Ru Xue Yu Er Shi Shi Ji Zhongguo Si Xiang.Haifeng Jing - 2005 - Zhongzhou Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Jin Hua Zhu Yi Zai Zhongguo de Xing Qi: Yi Ge Xin de Quan Neng Shi Shi Jie Guan.Zhongjiang Wang - 2010 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Makesi Zhu Yi Yu Er Shi Shi Ji de Zhongguo =.Rong Wang (ed.) - 2011 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Influence of Ambidextrous Learning on Eco-Innovation Performance of Startups: Moderating Effect of Top Management’s Environmental Awareness.Shi-Zheng Huang, Jian-Ying Lu, Ka Yin Chau & Hai-Liang Zeng - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  1
  Shi’Ism: Volume II : Theology and Philosophy.Colin Turner & Paul Luft (eds.) - 2007 - Routledge.
  The four volumes of this set bring together key contributions to the study of Shi’ism, giving access to material that has hitherto been scattered and difficult to locate. While the majority of the material stems from the past fifty years, earlier studies are included, providing insight into the field’s development. This collection reflects the increasingly interdisciplinary nature of today’s Shi’ite studies. Volume One covers the birth of Shi’ism and traces its development. The emphasis is on the socio-political history of communities (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  16
  Shiʿism in South East Asia: ʿAlid Piety and Sectarian Constructions Edited by Chiara Formichi and Michael Feener.Martin van Bruinessen - 2017 - Journal of Islamic Studies 28 (3):423-426.
  © The Author. Published by Oxford University Press on behalf of the Oxford Centre for Islamic Studies. All rights reserved. For Permissions, please email: [email protected] title of this book is slightly deceptive, for apart from the last two chapters, which concern recent conversions to Shiʿism in Indonesia, and a chapter on Persian and Indian Shiʿis in Thailand, it does not really deal with actual Shiʿi communities but mostly describes expressions of piety focussing on ʿAlī and the ahl al-bayt in otherwise (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  Political Argumentation by Reciting Poems in the Spring and Autumn Period of Ancient China.Shi-er Ju, Zhi-xi Chen & Yang He - 2020 - Argumentation 35 (1):9-33.
  This paper introduces the Generalized Argumentation Theory which takes argumentation as a locally rational socio-cultural interaction governed by social norms and carried out through discourse between the members of a socio-cultural community in order to reason things out. Then we bring in the basic structure of generalized argumentation and the localized procedure of Generalized Argumentation Theory for studying the argumentative rules. On the basis of above introduction, we use the localized procedure to analyze a case of political argumentation by reciting (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism.Lin Xia - 2008 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书从商品拜物教这一特殊理论视角对现代性的成因、流变、类型及其在当代中国的表现形式做了独特而深入的阐述和分析.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chuan Bo Yu Yue Du: Ming Qing Fa Lü Zhi Shi Shi.Zhongming Xu - 2012 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Exploring the Self-Reported Physical Fitness and Self-Rated Health, Mental Health Disorders, and Body Satisfaction Among Chinese Adolescents: A Cross-Sectional Study.Chongyan Shi, Jin Yan, Lei Wang & Hejun Shen - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundPhysical activity and Physical fitness have received tremendous attention in the field of physical and mental health. However, limited attention has been given to the associations of self-reported physical fitness with some health-related outcomes. Given the COVID-19 pandemic is still active in many Chinese regions, assessing health-related physical fitness in adolescents using field-based assessment is unrealistic, therefore, this study was conducted via a self-reported questionnaire.PurposeThe present cross-sectional study was aimed at delving into the relationship between self-reported physical fitness with self-rated (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000