Order:
 1. Sheng ming di zun yan: Zhongguo jin dai ren dao zhu yi si chao yan jiu.Shaofeng Chen - 1994 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Song Ming li xue yu dao jia zhe xue.Shaofeng Chen - 2001 - Shanghai: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhongguo lun li xue shi.Shaofeng Chen - 1996 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark