Order:
 1. Li dai yi jia kao lüe.Shanwen Zhang - 2006 - Taibei Xian Tucheng Shi: Ding yuan wen hua shi ye you xian gong si.
 2.  13
  Zhongguo Yi xue: ji nian Huang Shouqi jiao shou wen ji he bian.Shanwen Zhang & Gaoxian Huang (eds.) - 2010 - Fuzhou: Fujian jiao yu chu ban she.
  2002 nian Huang Shouqi jiao shou dan chen jiu shi zhou nian -- 2005 nian Huang Shouqi jiao shou shi shi shi wu zhou nian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark