Order:
 1. Li Dai Yi Jia Kao Lüe.Shanwen Zhang - 2006 - Ding Yuan Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
 2.  1
  Zhongguo Yi Xue: Ji Nian Huang Shouqi Jiao Shou Wen Ji He Bian.Shanwen Zhang & Gaoxian Huang (eds.) - 2010 - Fujian Jiao Yu Chu Ban She.
  2002 nian Huang Shouqi jiao shou dan chen jiu shi zhou nian -- 2005 nian Huang Shouqi jiao shou shi shi shi wu zhou nian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark