Order:
 1.  1
  Yulgokhak kwa Han'guk sasang ŭi simch'ŭng yŏn'gu: T'aeam Hwang Ŭi-dong Kyosu chŏngnyŏn kinyŏm nonch'ong.Ŭi-Dong Hwang & Sang-ik Yi (eds.) - 2014 - Sŏul-si: Ch'aek Mirae.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Hyŏndae munmyŏng kwa yugyojŏk sŏngch'al.Sang-ik Yi - 2018 - Sŏul-si: Simsan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Han'guk Sŏngnihak saron.Sang-ik Yi - 2020 - Sŏul-si: Simsan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yugyo Chŏntʻong Kwa Chayu Minjujuŭi.Sang-ik Yi - 2004 - Simsan.
 5. Yŏksa chʻŏrhak kwa yŏkhak sasang.Sang-ik Yi - 1996 - Sŏul: Sŏnggyunʼgwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Yŏngnam Sŏngnihak yŏn'gu.Sang-ik Yi - 2011 - Sŏul-si: Simsan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark