Results for 'Salme N��si'

1000+ found
Order:
 1.  18
  Türk Müzik Eğitimciliği Açısından Cumhuriyet Dönemi Ve Günümüzün Genel Kritiği.Özlem Akın Şi̇şman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):43-43.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Sadreddi̇n şi̇razi̇'de tanri'nin bi̇lgi̇si̇ problemi̇.Saim Güngör - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):125-125.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  Electronic Transport of Au//N-Si Structures Analysed Over a Wide Temperature Range.S. Alialy, A. Kaya, E. Marıl, Ş Altındal & İ Uslu - 2015 - Philosophical Magazine 95 (13):1448-1461.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Commentaria Roberti Linconie[N]Sis in Libros Posteriorum Aristotelis Cum Textu Seriatim Inserto. Scriptu[M] Gualtherii Burlei Super Eosdem Libros Posteriorum.Robert Grosseteste, Gualterus Aristotle, Ottino di Burlaeus & Luna - 1497 - [Otinus de Luna, Papiensis].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Buhârî’Ni̇n Si̇yer Ve Meğâzî Ri̇vâyetleri̇ne Yaklaşimi.Osman Bilgen - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (30):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Hadi̇si̇n Tashîhi̇nde Sened Ve Metni̇n Sihhat İli̇şki̇si̇ne İllet Ve Şâz Bağlaminda Metodoloji̇k Bi̇r Yaklaşim.Engi̇n Sezai - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):141-141.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Endülüslü şai̇r i̇bn hânî’ni̇n şi̇i̇rleri̇nde şi̇î yansimalari.Harun Özel & Faruk Çi̇ftçi̇ - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  10
  On Double Exponential Forward Bias Current-Voltage Characteristics of Au/Ca3Co4Ga0.001Ox/N-Si/Au Type Structures in Temperature Range of 80–340 K. [REVIEW]E. Marıl, Ş Altındal, A. Kaya, S. Koçyiğit & İ Uslu - 2015 - Philosophical Magazine 95 (10):1049-1068.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Scriptum[M] Primum[-Quartum] Diui Alberti Magni Ordinis Predicatorum Ratispone[N]Sis Episcopi Super Primum[-Quartum] Sententiarum. Albertus, Peter Lombard & Jacob - 1506 - Per M[a]G[Ist]R[U]M Iacobu[M] de Pforzen.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  İbrahi̇m hakki hazretleri̇’ni̇n şi̇i̇rleri̇ni̇n bi̇bli̇oterapi̇ bağlaminda değerlendi̇ri̇lmesi̇.Gülcan Abbasoğulları - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Investigation of Electrical and Photovoltaic Properties of Au/Poly-B-Polystyrene/N-Si Diode at Various Illumination Intensities.M. Gökçen & A. Allı - 2014 - Philosophical Magazine 94 (9):925-932.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Kadi Si̇raceddi̇n El-Urmevî’Ni̇n Metafi̇zi̇k Anlayişi Ve Metafi̇zi̇k Kavramlara Yaklaşimi.Nilüfer Öztürk Kocabiyik - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Metafizik, felsefenin en temel disiplinlerinden birini oluşturmaktadır. Genellikle Aristoteles’ten itibaren onun konusu “varlık olması bakımından varlık” şeklinde kabul görmüştür. Ancak İslam düşünce tarihinde zaman zaman metafiziğin yerine kelamın üst bilim olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünenler olmuştur. Dolayısıyla metafiziğin konusu kabul edilen “varlık olması bakımından varlığı” kelamın konusu olarak ifade etmişlerdir. Bu çalışmada söz konusu iddianın doğru olduğunu düşünen ve bu fikri oluşum çerçevesinde şekillenen filozof kelamcıların oluşturduğu felsefî kelam ekolüne mensup olan Kadı Siraceddin el-Urmevî’nin metafizik ilmine ve metafizik kavramlara yaklaşımı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Si la BD N'existait Pas, Il Faudrait L'Inventer.Dominique Wolton - 2009 - Hermes 54.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. E Pur Si Muove.George N. Schlesinger - 1991 - Philosophical Quarterly 41 (165):427-441.
 17.  7
  Si la BD N'existait Pas, Il Faudrait L'Inventer.Dominique Wolton - 2009 - Hermès: La Revue Cognition, communication, politique 54 (2):23-25.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  Et si ce n’était même plus du capitalisme, mais quelque chose d’encore bien pire?McKenzie Wark & Yves Citton - 2018 - Multitudes 70 (1):76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Mezhepleri̇n Haber-İ Vâhi̇d İle Amel Etmek İçi̇n Beni̇msedi̇kleri̇ Şartlar Ve Bu Şartlarin Hükümlere Etki̇si̇ -Ki̇tâbu’L-Cenâi̇z Özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu zan ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Şi̇î-usûlî düşünceni̇n ortaya çikiş sebepleri̇ üzeri̇ne mülahazalar.Habib Kartaloğlu - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  27
  Ştefan N. Berţi. Aplicaţii Ale Teoriei Relaţiilor in Logica Matematică . Studii Şi Cercetări Matematice, Vol. 21 , Pp. 3–11. [REVIEW]Perry Smith - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (4):584.
 23.  47
  N. I. Barbu : Istoria literaturii latine. i: De la origini pînă la sfîrşitul Republicii. Pp. 515. Bucharest: Editura Didactică. şi Pedagogică, 1964. Cloth, Lei 21. [REVIEW]Robert Browning - 1966 - The Classical Review 16 (01):121-122.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  38
  A. N. Prior. A Note on the Logic of Obligation. Revue Philosophique de Louvain, Vol. 54 , Pp. 86–87. - Robert Feys. Reply . A Note on Modal Systems, von Wright's M and Lewis's SI. Memoirs of the Osaka University of the Liberal Arts and Education, B. Natural Science, No. 4 , Pp. 88–89. [REVIEW]Alan Ross Anderson - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (4):379-379.
 25. Si'n REYNOLDS, France Between the Wars : Gender and Politics, London/New York, Routledge, 1996, 280 Pages. [REVIEW]Françoise Thébaud - 1999 - Clio 10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Di̇n kültürü ve ahlak bi̇lgi̇si̇ dersi̇nde bi̇r öğreti̇m tasarimi modeli̇: Assure modeli̇.Salih Aybey - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Si'n Echard, Ed., The Arthur of Medieval Latin Literature: The Development and Dissemination of the Arthurian Legend in Medieval Latin. Cardiff: University of Wales Press, 2011. Pp. Xi, 199. $70. ISBN: 9780708322017. [REVIEW]Norris J. Lacy - 2014 - Speculum 89 (1):191-192.
 28. Dove Si Va?N. Fornelli - 1904 - The Monist 14:634.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ove Si Va? [REVIEW]N. Fornelli - 1904 - Ancient Philosophy (Misc) 14:634.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Si le jeune Freud était un neurologue « critique », que cela nous apprend-il sur l’émergence de la psychanalyse? (Tome 144, 7e Série, n°1-2). [REVIEW]Pierre-Henri Castel - forthcoming - Revue de Synthèse:1-12.
 31.  7
  On Some Verbs Both Transitive and Intransitive in the Turkic Runic Inscriptions.Şi̇ri̇n User Hatice - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:589-593.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Si'n REYNOLDS, France Between the Wars : Gender and Politics, London/New York, Routledge, 1996, 280 Pages. [REVIEW]Françoise Thébaud - 1999 - Clio: A Journal of Literature, History, and the Philosophy of History 10.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  A. N. Prior. A Note on the Logic of Obligation. Revue Philosophique de Louvain, Vol. 54 , Pp. 86–87. - Robert Feys. Reply . A Note on Modal Systems, von Wright's M and Lewis's SI. Memoirs of the Osaka University of the Liberal Arts and Education, B. Natural Science, No. 4 , Pp. 88–89. [REVIEW]Alan Ross Anderson - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (4):379-379.
 34.  13
  “Je N'ai Jamais Vu Une Sensibilité Comme la Tienne, Jamais Une Tête Si Délicieuse!”: Rousseau, Sade, and Embodied Epistemology.Henry Martyn Lloyd - 2015 - Intellectual History Review 25 (3):327-342.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Di̇n Kültürü Ve Ahlak Bi̇lgi̇si̇ Öğretmenleri̇ni̇n Kavram Öğreti̇mi̇ Süreci̇nde Terci̇h Etti̇kleri̇ Yöntemler.Habibe Erva UÇAK & Recai DOĞAN - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  İbnü'n-Nahvî ve el-Kasîdetü'l-Münferice'si.Mehmet Sadi Çögenli̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):75-75.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Di̇n Sosyoloji̇si̇’Nde Bi̇r Di̇ni̇ Otori̇te Ti̇pi̇ Olarak Di̇n Kurucusu.Niyazi Akyüz - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (52):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  Si'n E. Grønlie, The Saint and the Saga Hero: Hagiography and Early Icelandic Literature. Cambridge, UK: D. S. Brewer, 2017. Pp. Xi, 306; 1 Color Plate. $120. ISBN: 978-1-78744-160-6. [REVIEW]Natalie M. Van Deusen - 2020 - Speculum 95 (1):250-252.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Et si Diane n’était pas lesbienne?Edhem Eldem - 2017 - Bulletin de Correspondance Hellénique 141:389-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  N-Type Conductivity in Si-Doped Amorphous AlN: Anab Initioinvestigation.Murat Durandurdu - 2016 - Philosophical Magazine 96 (11):1110-1121.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Si vous n'aimez pas la peinture, n'en dégoûtez pas les autres.Gérard Fromanger - 2000 - Multitudes 1 (1):118-131.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  13
  Di̇li̇n yapisi ve geli̇şi̇mi̇ne dai̇r farkli görüşleri̇n kisa bi̇r anali̇zi̇: Söyleme, konuşma ve söz üzeri̇ne bi̇r düşünme denemesi̇.Engin Yurt - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:71-80.
  Bu makalede en temelde dil üzerine bir düşünme denenmiştir. Dilin evrimsel ve tarihsel gelişimine, oluşumuna dair farklı görüşler incelenmiştir. Bu görüşler üzerinden, konuşmanın ve bir söz söylemenin -herhangi bir şey söylemekten farklı olarak- felsefi anlamı düşünülmüştür. Dil ve düşünme arasındaki ilişkinin ne kadar derine gittiği ya da gitmediği araştırılmıştır. Heidegger‘in dile, konuşmaya ve söze ilişkin görüşleri sunularak günlük konuşmanın sıradanlığı ve dilin şiirselliğinin özsel önemi arasındaki karşıtlık bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmıştır.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  9
  Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri Üzerine Bir Ara.Nesrin SİS - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2025-2025.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Almanca Öğretmen Adaylarının Alman Diline Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Saptanması.Bahar İşi̇güzel - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):607-607.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Almanca Öğretmen Adaylarının Almanca Konuşma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi.Bahar İşi̇güzel - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):721-721.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Turgut Uyarın Geyikli Gece Adlı Şiirine Varoluşsal Bir Yaklaşım Denemesi.Gülşah Şi̇şman - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1061-1061.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Scrieri Sociale Si Filozofice. Ed., Studiu Introductiv, Comentarii Si Note de N. Gogonea Ta Si Z. Ornea.A. D. Xenopol, Nicolae Gogoneata & Z. Ornea - 1967 - Editura Stiin Tifica.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  87
  Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Mütenebbî’Ni̇n (Öl. 354/965) Şi̇i̇rleri̇nde Savaş Unsurlarina Ai̇t Tasvi̇rler.Adnan Arslan - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):127-145.
  Şiir denilen edebi türün can damarı duygulardır ve korku, ümit, neşe, üzüntü gibi pek çok duygunun en yoğun yaşandığı zemin de savaş meydanlarıdır. Bu yüzden yazılı ilk edebi metinler savaş ve kahramanlıkları anlatan destanlar olmuştur. Klasik Arap şiirinin pişdar isimlerinden olan Mütenebbî, pek çok edebi mahareti içerisinde savaşa ait unsurların tasvirlerdeki başarısı ile Arap şiir eleştirmenleri tarafından takdir edilmiştir. Şair çoğu kez övdüğü kimlerin savaşlardaki heybeti, atlarının ihtişamı, kılıç, mızrak ve ok gibi silah araçlarının öldürücülüğü vb. hususlarda tasvirlerde bulunmuştur. Şairin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Schumacher, Bernard N. (dir.), Et si le verbe revenait dans la chaire?Frédéric Trautmann - 2022 - Revue des Sciences Religieuses 96:315.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000