Results for 'Ryszard W��jcicki'

1000+ found
Order:
 1. Wątki fenomenologiczne w polskich badaniach nad filmem.Ryszard W. Kluszczyński - 1987 - Studia Filozoficzne 255 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Interactive Art: Aspects, Histories and Strategies.Ryszard W. Kluszczyński - 2008 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 10:119-146.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Note.Ryszard W. Kluszczyński - 2006 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 8:111-112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nomadic images. Transmediality and hybridity in contemporary media art.Ryszard W. Kluszczyński - 2011 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 13:119-134.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Orlan, Stelarc and the Art of the Virtual Body.Ryszard W. Kluszczyński - 2005 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 7:85-94.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Art of Intallation.Ryszard W. Kluszczyński - 2000 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 2:53-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Multimedia Challenge. Art at the Turn of the Century.Ryszard W. Kluszczyński - 1999 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 1:87-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. University of Lodz, Poland.Ryszard W. Kluszczyriski - 2003 - Art Inquiry: Recherches Sur les Arts 5:87.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Screens/images/worlds_transformations of seeing.Ryszard W. Kluszczyński - 2003 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 5:87-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Metodologia formalna nauk empyrycznych: podstawowe pojęcia i zagadnienia.Ryszard Wójcicki - 1974 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Foundationalism, coherentism, and foundherentism : the controversies from an alternative point of view.Ryszard Wójcicki - 2007 - In Cornelis De Waal (ed.), Susan Haack: A Lady of Distinctions: The Philosopher Responds to Critics. Prometheus Books.
 12.  2
  Filozofia polska wieków średnich.Ryszard Palacz - 1980 - Warszawa: "Wiedza Powszechna,".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Edukacja dialektyczna i szkoła przyszłości.Ryszard ¡Ukaszewicz & W. P. Centralny Program Badaân Podstawowych 08 I. Kierunek Rozwoju Systemu Oâswiaty - 1991 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 14.  1
  Z dziejów recepcji marksizmu w Polsce: koncepcja materializmu historycznego w ujęciu Ludwika Krzywickiego.Ryszard Nazar - 1987 - Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk..
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Decyzje w sytuacjach konfliktów moralnych.Ryszard Banajski - 2006 - Prakseologia 146 (146):113-122.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Konkurencja w świecie roślin, zwierząt i ludzi.Ryszard Banajski - 2000 - Prakseologia 140 (140).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Absurd w filozofii i literaturze: studia.Ryszard Różanowski (ed.) - 1998 - Wrocław: Wdawn. Uniwersytetu Wrocawskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Filozofia a polityka.Ryszard Liberkowski & Uniwersytet im Adama Mickiewicza W. Poznaniu (eds.) - 1998 - Poznań: Wydawn. Nauk. Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Organizacja i zarządzanie nauką i techniką w Niemieckiej Republice Demokratycznej.Ryszard Fraczek - 1988 - Zagadnienia Naukoznawstwa 24:81.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Kultura afektu, afekty w kulturze: humanistyka po zwrocie afektywnym.Ryszard Nycz, Anna Łebkowska & Agnieszka Dauksza (eds.) - 2015 - Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Infrastruktura etycza w biznesie.Ryszard Banajski - 2009 - Prakseologia 149 (149):167-186.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Na straży zaufania w biznesie.Ryszard Banajski - 2003 - Prakseologia 143 (143):247-258.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Rola przyjaźni w komunikowaniu się w biznesie.Ryszard Banajski - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych.Ryszard Bartkowiak & Janusz Ostaszewski (eds.) - 2010 - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 25.  1
  Ku socjologii...: filozofia pozytywistyczna w XIX wieku w recepcji Barbary Skargi.Ryszard Adam Podgórski - 2016 - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filozofia w obronie tradycji klasycznego racjonalizmu politycznego.Ryszard Mordarski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 17:301-307.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. W sprawie aktualności romantycznej filozofii przyrody.Ryszard Panasiuk - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Czy znaczenia nie są w głowach? - raz jeszcze na temat eksperymentu myślowego "Ziemia Bliźniacza" H. Putnama.Ryszard Philipp - 2009 - Diametros 22:151-159.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. „Rzeczywisty tajny radca” Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus: Tomasza Manna.Ryszard Różanowski - 2010 - Nowa Krytyka 24.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Hermann Cohen w drodze ku „Religii rozumu ze źródeł judaizmu”. Przystanek Breslau.Ryszard Różanowski - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (3):21-35.
  Hermann Cohen on the Way to „Religion of Reason: Out of the Sources of Judaism” Breslau Stop On the way leading Hermann Cohen from his family Coswig to Marburg and — later — to Berlin, from a Jewish province to a multicultural metropolis, Breslau is a special point. The future philosopher came here in 1857, hoping for the future of fice of the rabbi, to begin studies at the newly established Jewish Theological Seminary. Here too, four years later, he enrolled (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kazimierz Ajdukiewicz w Warszawie w latach 1926-1928.Ryszard Jadczak - 1994 - Nowa Krytyka 5.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Powstanie filozofii analitycznej w Polsce: noty bibliograficzne.Ryszard Jadczak - 1995 - Toruń: Wydawn. Adam Marszałek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Rocznik strategiczny: przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski.Ryszard Sitek - 1995 - Warszawa: "Scholar".
 34.  1
  Sztuka jako interpretacja: z problemów dyskursu artystycznego.Ryszard Solik - 2012 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. pierwszy profesor filozofi w Braniewie,'.S. J. Roman Darowski & S. I. Ryszard Singleton - 1982 - Studia Philosophiae Christianae 17 (2):41-56.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Postacie miłości: przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce.Ryszard Dyoniziak - 1991 - Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. "Universitas".
 37.  2
  O głębszym rozumieniu osoby (Ryszard Kozłowski, \"Filozofia osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika\").Halina Romanowska-Łakomy - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:339-342.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Teksty etyczne w spuściźnie naukowej Kazimierza Twardowskiego.Ryszard Jadczak - 1996 - Etyka 29:237-245.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Czas i przestrzeń osoby ludzkiej w interpretacji personalistycznej.Ryszard Kozłowski - 2005 - Colloquia Communia 78 (1-2):133-143.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Człowiek, historia i Wszechświat w filozofii Hegla i Marksa.Ryszard Panasiuk - 1983 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 2:83-97.
  Proces rozwoju myśli filozoficznej Zachodu - poczynając od antyku poprzez tradycję chrześcijańską aż do Oświecenia - prowadzi do destrukcji absolutu moralnego i metafizycznego. Najdobitniej opozycję między pozbawionym treści aksjologicznych światem a człowiekiem jako bytem wolnym uświadamia sobie po raz pierwszy Kant. Hegel pragnie kantowski dualizm bytu naturalnego i człowieka przezwyciężyć w kreującym w czasie wartości absolucie. Historia staje się u niego obszarem odsłaniania się treści aksjologicznych. Krok dokonany przez młodszych jego uczniów, a przede wszystkim Feuerbacha i Marksa, prowadzi do ujęcia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. W trzydziestą rocznicę śmierci Władysława Tatarkiewicza.Ryszard Wiśniewski - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Idee i wartości społeczne w polskiej myśli pozytywistycznej (1864-1914).Ryszard Adam Podgórski - 2018 - Warszawa: PWN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Teoria argumentacji w ujęcie Chaima Perelmana (La théorie d'argumentation conçue par Chaim Perelman).Ryszard Kleszcz & Tadeusz Skalski - 1983 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 3:143-167.
  Le travail est consacré á la caractérisation de la théorie ď'argumentation créée par Perelman. Ce philosophe belge veut traitor la philosophie d’une façon ample, trouvant qu'elle doit aussi construire les principes de ľ'activité humaine, íl fáut que ces principes soient raisonnables et mútivés. Selon Perelman la logique contemporaine ne favorise pas сеs aspirations. Souvent elle est reduite à la logique formelle (A, Church, J. Bocheński), laissant en dehorn de ses intéréts ces moyens de raisonnemont qu’on applique a'laboration de la décision. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ocena wkładu Davida Rossa w zrozumienie powinności.Ryszard Moń - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):73-91.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Jednostka i państwo w filozofii politycznej Hegla.Ryszard Panasiuk - 1986 - Colloquia Communia 24 (1):177-188.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Koncepcja podmiotu poznania w Fenomenologii ducha Hegla.Ryszard Panasiuk - 1976 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 22.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. O dialektyce w marksizmie, jej genezie i funkcji raz jesz­cze.Ryszard Panasiuk - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. Próba ujęcia tematu.Ryszard Panasiuk - 1973 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Zmiana w redakcji „Ruchu Filozoficznego”.Ryszard Wiśniewski & Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej.Włodzimierz Bolecki & Ryszard Nycz (eds.) - 1963 - Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Wydawn..
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000