Results for 'Piotr Zjawiony'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Does Fear Increase Search Effort in More Numerate People? An Experimental Study Investigating Information Acquisition in a Decision From Experience Task.Jakub Traczyk, Dominik Lenda, Jakub Serek, Kamil Fulawka, Pawel Tomczak, Karol Strizyk, Anna Polec, Piotr Zjawiony & Agata Sobkow - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  22
  The Letter from Piotr Jaroszewicz, Chairman of the Council of Ministers.Piotr Jaroszewicz - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (2):5-5.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Wspomnienie - Piotr K. Stengert.Piotr Stengert - 2011 - Etyka 44:99-100.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  42
  What are the limits of mathematical explanation? Interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk.David Charles McCarty & Piotr Urbańczyk - 2016 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 60:119-137.
  An interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk concerning mathematical explanation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kryzys kultury w polskiej myśli katolickiej, 1918-1939.Piotr Szydłowski - 1984 - Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk..
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Horyzonty i perspektywy monoseologii: filozoficzne studium samotności = Horizons and perspectives of monoseology: a philosophical study of loneliness.Piotr Domeracki - 2018 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Rozprawa Doktora Piotra Domerackiego zatytułowana Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności stanowi ciekawą i oryginalną propozycję intelektualną. Jako oczywiste plusy przedstawionego opracowania wskazać należy oryginalność tematyki, rozległość studiów oraz dojrzały charakter refleksji autora. Samotność stanowi temat ciągle aktualny i powracający, a jednocześnie zaskakujący złożonością i wielowymiarowością. Jest to przy tym temat, który prowokuje do pytań o naszą własną tożsamość, stanowi punkt wyjścia dla autoanalizy i pytania o relacje z innymi. Odpowiedzi na pytanie o mechanizm rozprzęgania się tych więzi i (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  23
  The anatomy of idealism: passivity and activity in Kant, Hegel, and Marx.Piotr Hoffman - 1982 - Hingham, MA.: Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Boston.
  In its attempt to come to grips with the nature of the human mind idealism employs such terms as "pure self," "transcendental apperception," "pure con sciousness" and so on.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Metafizyka piękna: próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej.Piotr Jaroszyński - 1986 - Lublin: Red. Wydawnictw KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia katolicka w Polsce 1918-1983: bibliografia przedmiotowa.Piotr Szydłowski - 1986 - Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filozofia katolicka w Polsce 1918-1939: (zarys problematyki, bibliografia).Piotr Szydłowski - 1982 - Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Karla Jaspersa koncepcja \"epoki osi\" jako próba przezwyciężenia relatywizmu kulturowego.Piotr Reputakowski - 1987 - Studia Filozoficzne 264 (11).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  12
  O wolności człowieka w aspekcie metafizycznym.Piotr Cyciura - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Piotr Cyciura Human Freedom and MetaphysicsHuman freedom is in a sense the topic of metaphysics. Freedom is usually regarded as what is the most perfect in the reality. For man being perfect is the same as acting in the way which is proper for him only, viz., acting in a rational manner. However, what man desires is more perfect than what he is. The human existence is participated whereas what man aims at in the most rational manner is the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Virtual dialogues in monologic political discourse : Constructing privileged and oppositional future in political speeches.Piotr Cap - 2022 - Pragmatics and Society 13 (5):747-768.
  This paper describes ways in which political speakers define and legitimize future policies by construing different policy options in terms of ‘privileged’ and ‘oppositional’ futures. Privileged and oppositional futures are conceptual projections of alternative policy visions occurring in quasi-dialogic chunks of speech, revealing specific evidential, mood, and modality patterns. Privileged future involves the speaker’s preferred, or at least acknowledged vision and is articulated through absolute modality and evidential markers which derive from factual evidence, history, and reason. Oppositional future involves an (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The hedonic marking of processing fluency: Implications for evaluative judgment.Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tetra Fazendeiro & Rolf Reber - 2003 - In Jochen Musch & Karl C. Klauer (eds.), The Psychology of Evaluation: Affective Processes in Cognition and Emotion. Lawerence Erlbaum.
 15.  9
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  19
  Automated discovery systems, part 1: Historical origins, main research programs, and methodological foundations.Piotr Giza - 2022 - Philosophy Compass 17 (1):e12800.
  Philosophy Compass, Volume 17, Issue 1, January 2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Od metafizycznej neutralności do metafizyki problemów. Status metafizyki w filozofii Husserla.Piotr Łaciak - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):51-74.
  Od metafizycznej neutralności do metafizyki problemów. Status metafizyki w filozofii Husserla Streszczenie Artykuł prezentuje przejście filozofii Husserla od psychologii fenomenologicznej do fenomenologii transcendentalnej jako zwrot metafizyczny. Husserlowska fenomenologia przedtranscendentalna jako deskryptywna analiza fenomenów mentalnych wyklucza wszelkie metafizyczne pytania dotyczące istnienia świata zewnętrznego, podczas gdy fenomenologia transcendentalna nie jest metafizycznie neutralna, ponieważ ma za zadanie odsłonięcie ostatecznego sensu świata w jego faktycznym istnieniu. Z jednej strony, zgodnie z pierwszeństwem ejdetycznych możliwości przed rzeczywistością, fenomenologia transcendentalna jako nauka ejdetyczna poprzedza metafizykę jako naukę (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2016 - Studia Philosophiae Christianae 51 (4):123.
  W artykule poddano badaniu pojęcie przesądu w teoriach Kanta i Husserla. Według Kanta, przesądy należy odróżnić od sądów tymczasowych, które można nazwać antycypacjami lub maksymami wszelkiego badania. Wydajemy sąd tymczasowy o jakiejś rzeczy, zanim poznamy ją za pomocą sądu określającego. Z kolei przesądy są sądami tymczasowymi błędnie uznanymi za sądy określające, to znaczy sądami, które przyjmujemy jako zasady bez badania warunków ich prawdziwości. Kanta pojęcie przesądu ma zatem konotacje negatywne a celem filozofii krytycznej jest przezwyciężeniewszelkich przesądów. W przeciwieństwie do Kanta, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Czas i ortodoksja: hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i Metody" Hansa-Georga Gadamera = Time and orthodoxy: theological hermeneutics in the context of Hans-Georg Gadamer's "Truth and Method".Piotr Feliga - 2014 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Teologia już niejednokrotnie składała współczesnej myśli filozoficznej obietnicę poszerzenia horyzontów czy też otwarcia jej na transcendencję. Jednak obietnica ta nie spotkała się – jak dotąd – z przychylnym przyjęciem, gdyż teologia sama nie zdołała przekonać filozofii o swojej racjonalności. Filozofia przestała być bowiem, z jednej strony, wrażliwa na argumentację natury metafizycznej, z drugiej zaś, teologia jest skłonna poddawać się metodologiom nauk szczegółowych, rezygnując przy tym z własnej odrębności. Zarysowana tu hermeneutyka teologii jest w pierwszym rzędzie badaniem teologii jako nauki, próbą (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Y jako akty mowy.Piotr Sitarski - Lochy Fikcjimud - 2000 - Principia 26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts.Piotr Francuz, Iwo Zaniewski, Paweł Augustynowicz, Natalia Kopiś & Tomasz Jankowski - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 22. Half a century of bioethics and philosophy of medicine: A topic‐modeling study.Piotr Bystranowski, Vilius Dranseika & Tomasz Żuradzki - 2022 - Bioethics 36 (9):902-925.
  Topic modeling—a text‐mining technique often used to uncover thematic structures in large collections of texts—has been increasingly frequently used in the context of the analysis of scholarly output. In this study, we construct a corpus of 19,488 texts published since 1971 in seven leading journals in the field of bioethics and philosophy of medicine, and we use a machine learning algorithm to identify almost 100 topics representing distinct themes of interest in the field. On the basis of intertopic correlations, we (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  87
  Unconscious emotion.Piotr Winkielman & Kent C. Berridge - 2004 - Current Directions in Psychological Science 13 (3):120-123.
 24.  93
  Heidegger and the problem of idealism.Piotr Hoffman - 2000 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 43 (4):403 – 411.
  Was Heidegger a 'realist' or an 'idealist'? The issue has been and continues to be hotly debated in Heidegger scholarship. Here it is argued that the much more desirable realistic interpretation of Heidegger can be sustained, provided his theory of moods is given its due. Moods, I argue, are not only 'equiprimordial' with Dasein's understanding of being, but are also irreducible to the latter. It is often held - correctly, as it seems to the author - that Heidegger's idealism is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 25.  12
  Automated Discovery Systems, part 2: New developments, current issues, and philosophical lessons in machine learning and data science.Piotr Giza - 2022 - Philosophy Compass 17 (1):e12802.
  Philosophy Compass, Volume 17, Issue 1, January 2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Metaphysics or Ontology?Piotr Jaroszyński - 2018 - Brill | Rodopi.
  This volume treats the evolution of the object of metaphysics from being to the concept of being to, finally, the object. It examines metaphysics and ontology, and the history of these terms. It is relevant to scholars and philosophers.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27.  34
  Pragmatics, Micropragmatics, Macropragmatics.Cap Piotr - 2010 - Lodz Papers in Pragmatics 6 (2):195-228.
  Pragmatics, Micropragmatics, Macropragmatics The paper addresses the distinction between micropragmatics and macropragmatics. It is postulated that this differentiation, a consequence of a number of controversies surrounding the core field of pragmatics, does manifest a number of conceptual merits and methodological feasibility. The article also aims to elaborate on the four concepts central to the methodology of pragmatics, i.e. deixis, presupposition, implicature and speech acts, from an essentially ‘micropragmatic’ perspective, describing their contribution to the proposition of an utterance, its illocutionary force, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Unification by Fiat: Arrested Development of Predictive Processing.Piotr Litwin & Marcin Miłkowski - 2020 - Cognitive Science 44 (7).
  Predictive processing (PP) has been repeatedly presented as a unificatory account of perception, action, and cognition. In this paper, we argue that this is premature: As a unifying theory, PP fails to deliver general, simple, homogeneous, and systematic explanations. By examining its current trajectory of development, we conclude that PP remains only loosely connected both to its computational framework and to its hypothetical biological underpinnings, which makes its fundamentals unclear. Instead of offering explanations that refer to the same set of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 29.  1
  The Radial Method of the Middle Wittgenstein: In the Net of Language.Piotr Dehnel - 2022 - Bloomsbury Publishing.
  Spanning the period between Wittgenstein's return to Cambridge in 1929 and the first version of Philosophical Investigations in 1936, Piotr Dehnel explores the middle stage in Ludwig Wittgenstein's philosophical development and identifies the major issues which engrossed him, including phenomenology, philosophy of mathematics and philosophy of language. Contrary to the dominant perspective, Dehnel argues that this period was intrinsically different from the early and late stages and should not be viewed as a mere transitional phase. The distinctiveness of Wittgenstein's (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Próba przezwyciężenia relatywizmu – przypadek Alasdaira MacIntyre’a.Piotr Andryszczak - 2017 - Studia Philosophiae Christianae 51 (3):123.
  MacIntyre jest przekonany, że nie istnieje racjonalność jako taka, a jedynie „racjonalność-tej-lub-owej-tradycji”. Wyróżnia on trzy tradycje intelektualne i moralne, które we współczesnym świece zmagają się o zwycięstwo. Pierwszą z nich nazywa „encyklopedyczną”, ponieważ jej kanoniczym tekstem jest IX wydanie encyklopedii Britannica. Druga z nich, zwana jest „genealogią”, wywodzi się od F. Nietzschego i w niej podobną rolę pełni jego dzieło "Z genealogii moralności". Trzecią zaś jest „tradycja”, której kluczowym przedstawicielem jest św. Tomasz z Akwinu. Zdaniem MacIntyre’a z konfrontacji pomiędzy nimi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  18
  Doubt, Time, Violence.Piotr Hoffman - 1986 - University of Chicago Press.
  In this work of original philosophy, Piotr Hoffman focuses on two of the central concerns of modern philosophy—doubt and time.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  7
  Irracjonalność jako argument przeciwko idealizmowi. Transcendentalizm Kanta i Husserla w świetle rozumienia irracjonalności Hartmanna.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Phenotype-Genotype Dichotomy: An Essay in Theoretical Biology.Piotr Lenartowicz - 1975 - Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae.
 34.  2
  Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla.Piotr Łaciak - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:5-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The philosophical issue in machine consciousness.Piotr Boltuc - 2009 - International Journal of Machine Consciousness 1 (1):155-176.
  The truly philosophical issue in machine conscioiusness is whether machines can have 'hard consciounsess'. Criteria for hard consciousness are higher than for phenomenal consciousness, since the latter incorporates first-person functional consciousness.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 36.  8
  Piotr Spyra, The Epistemological Perspective of the Pearl Poet.Christina Carlson - 2019 - Augustinian Studies 50 (1):128-129.
 37.  8
  Approximation and hardness of Shift-Bribery.Piotr Faliszewski, Pasin Manurangsi & Krzysztof Sornat - 2021 - Artificial Intelligence 298 (C):103520.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. The Earnest of Our Inheritance (Eph 1:5): The Biblical Foundations of Thomas Aquinas’ Soteriology.Piotr Roszak - 2017 - Przegląd Tomistyczny:213-233.
  From the perspective of Aquinas’ Biblical commentaries, the article develops the reflection on pignus / arra haereditatis (Eph 1:5) seeing these essential elements of Thomas’ reflection on salvation in the terminological question of which one is better: pignus or arra, namely the pledge or the earnest/deposit. Thomas develops soteriology, which indicates that human salvation starts “now” and not “later,” through the participation in the Passion of Christ and in His merits. Analyzing Aquinas’ commentary on Ps 21, on the Letter to (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  50
  Subliminal Affective Priming Resists Attributional Interventions.Piotr Winkielman & Robert B. Zajonc & Norbert Schwarz - 1997 - Cognition and Emotion 11 (4):433-465.
 40. Reducibility of Questions to Sets of Questions: Some Feasibility Results.Piotr Lesniewski & Andrzej Wisniewski - 2001 - Logique Et Analyse 173:93-111.
 41.  8
  A Few (Skeptical) Notes on the Theoretical Ramifications of Genres in the Contemporary Public Space.Piotr Cap - 2015 - Lodz Papers in Pragmatics 11 (1):3-17.
  This paper is a tentative attempt to identify some basic-level conceptual and theoretical problems underlying the mainstream genre theory, which adversely affect the analysis of rapidly evolving, complex and hybrid genres in the modern communicative space. Having discussed these problems, I go on to I argue that the space of contemporary public communication should be viewed as not only an “analytic problem”, but also/rather a domain whose explorations could potentially revise the existing principles of genre theory. In particular, I suggest (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Towards a better citizen identification system.Piotr Cofta - 2008 - Identity in the Information Society 1 (1):39-53.
  Citizen identification systems (known also as ‘ID card systems’, or ‘national identity management systems’, even though those definitions are not identical) are receiving a mixed acceptance, with their privacy, security and usability being criticised, specifically in the UK. This paper investigates whether it is possible to improve social acceptance of such systems in cases where they are incompatible with the perceived value of privacy, but without significantly changing their original architecture. The paper analyses requirements using four different scenarios that address (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  60
  Analogical Understanding of Divine Causality in Thomas Aquinas.Piotr Roszak - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):133-153.
  The article presents the question of understanding divine causality and its analogical character in the context of Thomas Aquinas’s teaching on Divine Providence. Analyzing Aquinas’s texts concerning the relation of God’s action towards nature and its activities it is necessary to emphasize the proper understanding of mutual relations between secondary causes and the primary cause which are not on the same level. Influenced by the reflection of M. Dodds and I Silva, the author of the article refers to Aquinas’s biblical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. Credibilidad e identidad. En torno a la Teología de la Fe en Santo Tomás de Aquino.Piotr Roszak - 2014 - Pamplona: Eunsa.
 45.  4
  On the Notion of Communicational Grammar in Political Linguistics.Piotr Chruszczewski - 2007 - Lodz Papers in Pragmatics 3:145-155.
  On the Notion of Communicational Grammar in Political Linguistics Any communicational grammar may be viewed as a linguistic study concerned with rules responsible for efficient communication, and can be used as a tool for researching almost any issue that falls under the term political linguistics-a sub-field of linguistics which analyzes how ideologies are put into service to legitimate power and inequality. From the linguistic point of view we would perceive discourse to be a dynamic and changing phenomenon, profoundly rooted in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ludwik Silberstein o przyczynowości w przyrodzie.Piotr Flin & Agnieszka Stępień - 2011 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Polityczność podmiotu: spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego.Piotr Sawczyński - 2016 - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Doświadczenie estetyczne a idealne dzieło sztuki.Piotr Schollenberger - 2004 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 24:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dyskurs w otchłani.Piotr Schollenberger - 2004 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 24:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Idleness and contemporary art. On taking one\'s time'.Piotr Schollenberger - 2010 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 12:71-90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000