14 found
Order:
 1. Miejsce i rola prawa w myśleniu utopijnym.Piotr Wasyluk - 2010 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 10.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozofia dziejów, historiozofia czy filozofia historii? Próba definicji.Piotr Wasyluk - 2012 - Diametros 32:215-231.
  Celem artykułu jest ukazanie specyfiki filozoficznej refleksji nad historią. W tym kontekście istotne staje się przedstawienie pojęć, którymi określa się ten rodzaj refleksji, a także obejmowany przez nią zakres problemowy. Filozofię dziejów, historiozofię i filozofię historii, należy więc rozpatrywać z konkretnej perspektywy badawczej, chociaż w potocznym rozumieniu pojęcia te stosowane są zamiennie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Współczesne dylematy filozofii i kultury.Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk & Jadwiga Błahut-Prusik (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Współczesne dylematy filozofii i kultury powstały z inicjatywy pracowników Zakładu Filozofii Współczesnej, Myśli Społecznej i Ontologii UWM w Olsztynie. Jednak miały one stanowić przyczynek do zintegrowania badań nie tylko środowiska naukowego tegoż zakładu czy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (jego kadry, doktorantów i absolwentów). Celem niniejszego projektu było bowiem zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy naukowcami Wydziału Humanistycznego, która mogłaby w przyszłości zaowocować wyznaczeniem wspólnych celów, kierunków i ram badawczych czy choćby interdyscyplinarnymi spotkaniami, konferencjami i publikacjami. Przyjęliśmy, że wątkiem łączącym dociekania naukowe w (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Z filozofii współczesnej. O prawdzie.Dorota Sepczyńska & Piotr Wasyluk (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Naszym dążeniem nie jest osiągnięcie ostatecznych rozwiązań w kwestii Cóż jest prawda? , obraliśmy skromniejszy cel. Podtytuł O prawdzie nie sugeruje, iż praca stanowi kompendium wiedzy o problemie prawdy w całej filozofii współczesnej. Rezygnujemy bowiem z ujęć syntetycznych i systematycznych, w zamian chcemy skupić się na obiektywnych i rzetelnych prezentacjach i interpretacjach wybranych koncepcji prawdy w poglądach Martina Heideggera, Johna Graya, Xaviera Zubiriego, Jacques'a Derridy, Johna Rawlsa i Stefana Swieżawskiego. Zdaniem autorów tekstów, poglądy tych właśnie filozofów wskazały nowe drogi myślenia (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Antropologia po Freudzie (L. Ostasz: \\\"Osobowość z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii.Piotr Wasyluk - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami. Miejsce i rola filozofii historii w myśleniu filozoficznym.Piotr Wasyluk - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:109-122.
  Artykuł dotyczy miejsca i roli filozofii dziejów w całości myślenia filozoficznego w jego historycznym rozwoju. Kluczowe staje się tu określenie przedmiotu zainteresowania tej dyscypliny filozoficznej w jej specyficznych, historycznych ujęciach, a także wskazanie teoretycznych przesłanek do rozróżnienia terminów „historiozofia” i „filozofia dziejów” jako pojęć odrębnych znaczeniowo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia od podstaw (S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska (red.): \"Podstawy filozofii\").Piotr Wasyluk - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Filozofia pokoju. Sprawiedliwość i pokój w kontekście rozwoju osobowego.Piotr Wasyluk - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:264-269.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Historia nauki jako historiozofia. Lucio Russo koncepcja rozwoju naukowego.Piotr Wasyluk - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:345-361.
  Poszukiwanie źródeł rozwoju ludzkiej kultury jest charakterystyczne zarówno dla historyków, jak i filozofów dziejów. We współczesnej refleksji dziejowej niekiedy trudno odróżnić, kiedy badacz jest historykiem, a kiedy włącza w swoje badania elementy spekulacji dziejowej. Poglądy włoskiego matematyka, zawarte w książce Zapomniana rewolucja, stanowią dobry przykład twórczej syntezy historii i historiozofii. Epoka hellenistyczna, stanowiąca dla niego punkt zwrotny w dziejach ludzkości, dostarcza kryteriów oceny całej historii. Porzucenie zdobyczy tej epoki przez następujące po niej pokolenia prowadzi Russo do przyjęcia stanowiska pesymizmu historiozoficznego (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Optymizm historiozoficzny jako aksjologiczny fundament idei postępu dziejowego.Piotr Wasyluk - 2012 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 18:155-166.
  Wielu autorów wskazuje, że myślenie w kategoriach postępu możliwe jest wyłącznie na gruncie filozoficznej refleksji nad historią, a idea postępu nie powinna być przedmiotem zainteresowania zawodowych historyków. Opinia ta wywołała wiele dyskusji, a ich efektem były próby wskazania specyfiki świadomości progresywistycznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na historiozoficzny kontekst myślenia w kategoriach postępu oraz ukazanie płaszczyzn, na których możliwe jest budowanie optymistycznego przekonania o stopniowym i nieodwracalnym postępie dziejowym.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Specyfika filozoficznego myślenia o dziejach.Piotr Wasyluk - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:37-48.
  Celem artykułu jest ukazanie specyfiki filozoficznego myślenia o dziejach. Powstanie historii jako samodzielnej dyscypliny nie doprowadziło do całkowitego zaniku refleksji historiozoficznej, która znalazła swoje miejsce pośród nauk społecznych jako ich synteza oraz próba uzgodnienia i uogólnienia ich wyników. Pytania, które zawsze stawiała filozofia dziejów, są nadal aktualne i niezbędne, jeżeli postrzegamy przeszłość jako jeden z fenomenów istnienia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem (H. Romanowska-Łakomy, \\\"Droga do człowieczeństwa. Usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem.\\\"). [REVIEW]Piotr Wasyluk - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Utopizm Ericha Fromma.Piotr Wasyluk - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:133-152.
  Artykuł ma wskazywać związki filozofii Ericha Fromma z myśleniem utopijnym. Podstawowym zadaniem będzie zatem rozstrzygniecie, czy mamy do czynienia z klasyczna utopia, czy jedynie z elementami myślenia utopistycznego. Przyjmując, ze filozofia niemieckiego myśliciela wpisuje się w tradycje utopistyczna, ale klasyczna utopia nie jest, podejmuje próbę wykazania związków systemu filozoficznego Ericha Fromma z psychoanaliza Freuda, filozofia Marksa, mesjanizmem żydowskim i chrześcijańskim, które cechuje myślenie utopistyczne.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Utopia jako myślenie ahistoryczne?Piotr Wasyluk - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:125-141.
  Celem artykułu jest ukazanie w perspektywie historiozoficznej, dla której naczelną wartością staje się stosunek do świadomości historycznej. Jednym z jej wyznaczników jest relacja wobec czasu historycznego. Na tym tle można mówić o utopiach antyhistorycznych, ahistorycznych i historycznych.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark