Results for 'Pekka M��kel��'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Are Psychotic Experiences Related to Poorer Reflective Reasoning?Martin J. Mækelæ, Steffen Moritz & Gerit Pfuhl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  2
  M'tûrîdî Kel'm Okulunda İnsan Hürriyeti Problemi.Mustafa Özden - 2019 - Kader 17 (1):207-227.
  İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği bilinç (akıl) sahibi ve seçme hürriyetine sahip olmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca insanın hürriyeti, bu hürriyetin sınırları, mahiyeti sorgulana gelmiştir. İnsan özgürlüğü konusunda genellikle iki çeşit yaklaşım söz konusudur: Bunlardan birincisi filozofların getirmiş oldukları yaklaşım diğeri ise dinlerin getirmiş oldukları yaklaşımdır. Hürriyet kavramı katı bir tarif/tanımlama kalıbına kolayca sığabilen bir kavram değildir. Mantıkçıların “ağyârını mâni‘ efrâdını câmi‘” diye nitelendirdikleri tam ve tümel bir tanım yapılamamıştır. Dolayısıyla filozoflar, bilginler kendi çağlarının düşünce ortamına, entelektüel birikime göre (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  M'ver'ünnehir’den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kel'mcıları.Züleyha BİRİNCİ - 2017 - Kader 15 (3):760-763.
  Bu yazıda, Metin Yurdagür'e ait "Mâverâünnehir’den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kelâmcıları" adlı kitabın tanıtımı yapılmıştır.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Kel'm-ı Fasîh and Yûnus Emre.Kadir Güler - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:223-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Understanding Institutions without Collective Acceptance?Pekka Mäkelä, Raul Hakli & S. M. Amadae - 2018 - Philosophy of the Social Sciences 48 (6):608-629.
  Francesco Guala has written an important book proposing a new account of social institutions and criticizing existing ones. We focus on Guala’s critique of collective acceptance theories of institutions, widely discussed in the literature of collective intentionality. Guala argues that at least some of the collective acceptance theories commit their proponents to antinaturalist methodology of social science. What is at stake here is what kind of philosophizing is relevant for the social sciences. We argue that a Searlean version of collective (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  5
  Klasik Dönem Kel'mında Bilim ve Felsefe: Kel'mın Dakîk ve Latîf Konuları Ekseninde Bir Değerlendirme.Mehmet Bulgen - 2021 - Kader 19 (3):938-967.
  One of the important aspects of the classical kalām is that the philosophical topics related to physics and cosmology, namely daqīq or laṭīf al-kalām, have an important place in it. The reason for the involvement of the kalām scholars (mutakallimūn) in these kinds of issues is commonly regarded as an effort to defend Islamic beliefs against other religions and thought systems. However, when their studies are examined closely, the complexity of their concepts and theories, as well as the fact that (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Mütekaddim Dönem Sünnî Kel'mında Keramet.Hasan Sefa Turan - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):63-94.
  The main evidence used in a matter of proving prophethood in Kalām is miracles. For this reason, other extraordinary situations that miraculously occur have always been on the agenda of theologians. Of these the most similar to miracle is karāma events that occur extraordinary in the hands of Walī. Karāma has been discussed on certain theoretical grounds in kalām books during the beginning period of Sunnī kalām. As in other theological debates, the leading adversaries of Sunnī theologians in the issue (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Vahiy ve İlh'm Bağlamında Erken Dönem Hanefî-M'türîdî Kel'm Sisteminin Tasavvufla İlişkisi.Yunus Eraslan & Mahmut Çinar - 2019 - Kader 17 (2):348-379.
  Öz (150-250 kelVAHİY ve İLHAM BAĞLAMINDA HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎ KELÂM SİSTEMİNİN TASAVVUFLA İLİŞKİSİ Özet Modern zamanlarda Hanefî-Mâtürîdî kelâm sistemi ilham konusundaki ihtiyatlı tavrından dolayı genellikle tasavvuf karşıtı ya da tasavvufa karşı mesafeli olarak algılanmıştır. Ancak gerek Mâtürîdî gerekse Hanefî-Mâtürîdî kelâmcıları eserlerinde ilham konusunu geniş bir anlam yelpazesinde sunarak, ilhamın varlığını kabul etmişlerdir. Bununla birlikte ilhamı objektif bir bilgi kaynağı olarak kabul etmemişlerdir. Ancak Mâverâünnehir coğrafyasında etkili olan sûfîlerin de Hanefî-Mâtürîdî kelâmcılarının ilhamın bağlayıcılığı ve objektif bilgi kaynağı olmadığı yönündeki düşüncelerine paralel bir anlayış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Retelling The Kalevala: From Martin Buber’s Mysticism to Third Reich Cultural Politics.P. M. Mehtonen & Jussi-Pekka Hakkarainen - 2013 - Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft Und Geistesgeschichte 87 (1):123-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sefer Orḥot ḥasidekha: arbaʻ meʼot ṿa-ḥamishim sipurim muvḥarim, ʻuvdot ṿe-hanhagot... ṿe-ḥokhmat ḥayim she-yesh bahem musar haśkel ṿe-orḥot ḥayim... me-rabotenu gedole ha-dorot..Asher ben M. Ts Bergman - 1998 - Bene-Beraḳ: A. ben M. Ts. Bergman.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Gayr Kavramının Dilsel ve Istılahî Anlamları ve Klasik Kel'mın İl'hî Sıfatlar Anlayışına Etkileri.Abdurrahman Ali MİHİRİG - 2022 - Kader 20 (3):894-921.
  Klasik Sünnî kelâmın sıfatların ‘ne Tanrı’nın aynı ne de Tanrı'dan ayrı' olduğunu iddia eden ilâhî sıfatlar teorisi, üçüncü halin imkansızlığı yasasının inkarı anlamına gelecek şekilde yorumlanmıştır. Nitekim bu iddiada olan yazarlar, böyle bir teoriyi dışarıda bırakacak şekilde yeni bir kelâm inşa etme iddiasındadır. Yazar, böyle bir iddiayı kendinde anlamsız görmekle birlikte, klasik kelâm nazariyesinde de bir temeli olmadığını iddia etmektedir. Bu makale, ‘gayr’ın anlamı hakkında ayrıntılı bir inceleme sunmakta ve birçok metinsel kanıtla, klasik ilâhî sıfatlar teorisinin yalnızca özdeşliğin ve ilâhî (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  Erken Dönem Eş‘ariyye’de Dakîku’l-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  19
  Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin Kel'm Anlayışında M'rifetullah-Akıl İlişkisi.Ahmet Çelik - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):1355-1382.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  16
  A Step towards a Complexity Theory for Analog Systems.K. Meer & M. Gori - 2002 - Mathematical Logic Quarterly 48 (S1):45-58.
  Recent years have seen an increasing interest in the study of continuous-time computational models. However, not so much has been done with respect to setting up a complexity theoretic framework for such models. The present paper intends to go a step into this direction. We consider problems over the real numbers which we try to relate to Lyapunov theory for dynamical systems: The global minimizers of particular energy functions are supposed to give solutions of the problem. The structure of such (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  52
  Oxford Studies in Metaethics: Volume 1.Russ Shafer-Landau (ed.) - 2006 - Oxford University Press.
  The contents of the inaugural volume of Oxford Studies in Metaethics nicely mirror the variety of issues that make this area of philosophy so interesting. The volume opens with Peter Railton's exploration of some central features of normative guidance, the mental states that underwrite it, and its relationship to our reasons for feeling and acting. In the next offering, Terence Cuneo takes up the case against expressivism, arguing that its central account of the nature of moral judgments is badly mistaken. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  3
  Oxford Studies in Metaethics: Volume I.Russ Shafer-Landau (ed.) - 2006 - Oxford University Press UK.
  The contents of the inaugural volume of Oxford Studies in Metaethics nicely mirror the variety of issues that make this area of philosophy so interesting. The volume opens with Peter Railton's exploration of some central features of normative guidance, the mental states that underwrite it, and its relationship to our reasons for feeling and acting. In the next offering, Terence Cuneo takes up the case against expressivism, arguing that its central account of the nature of moral judgments is badly mistaken. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  23
  M. STREVENSBigger Than Chaos: Understanding Complexity Through Probability. [REVIEW]M. Strevens - 2010 - British Journal for the Philosophy of Science 61 (4):875-882.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   56 citations  
 18.  15
  Closing argument: At the outer Bounds of asymmetry.Charles G. Kels - 2012 - Journal of Military Ethics 11 (3):223-244.
  Abstract The increasing prevalence of armed drones in the conduct of military operations has generated robust debate. Among legal scholars, the crux of the dispute generally pits those who herald the new technology's unparalleled precision against those who view such newfound capabilities as an inducement to employ excessive force. Largely overlooked in the discussion over how drone strikes can be accomplished lawfully is a more fundamental question: Can a model of warfare that eschews any risk of harm to one party (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  4
  Marcus Aurelius's concept of life.Siegfried Jäkel - 1991 - Helsinki: Distributor, Akateeminen Kirjakauppa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Mutta väkevä on elämä.Pekka Kinnari - 1983 - Joensuu: Kansan Voima.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. M. Villey, Il diritto ei diritti dell'uomo.M. Zanichelli - 2010 - Rivista Internazionale di Filosofia Del Diritto 87 (2):293.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. M. Heidegger, "Nietzsche".M. E. Zimmerman - 1984 - International Journal for Philosophy of Religion 15 (1/2):96.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  95
  The Lewd, the Rude and the Nasty: A Study of Thick Concepts in Ethics.Pekka Vayrynen - 2013 - New York, NY: Oxford University Press.
  In addition to thin concepts like the good, the bad and the ugly, our evaluative thought and talk appeals to thick concepts like the lewd and the rude, the selfish and the cruel, the courageous and the kind -- concepts that somehow combine evaluation and non-evaluative description. Thick concepts are almost universally assumed to be inherently evaluative in content, and many philosophers claimed them to have deep and distinctive significance in ethics and metaethics. In this first book-length treatment of thick (...)
 24.  3
  Novel prediction and the problem of low-quality accommodation.Pekka Syrjänen - 2023 - Synthese 202 (6):1-32.
  The accommodation of evidence has been argued to be associated with several methodological problems that should prompt evaluators to lower their confidence in the accommodative theory. Accommodators may overfit their model to data (Hitchcock and Sober, Br J Philos Sci 55(1):1–34, 2004. https://doi.org/10.1093/bjps/55.1.1), hunt for (spurious) associations between variables (Mayo, Error and the growth of experimental knowledge. University of Chicago Press, Chicago, 1996, pp 294–318), or ‘fudge’ their theory in the effort to accommodate a particular datum (Lipton, Inference to the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Kel'mî Görüşleri Bağlamında İb'zîlerin H'ricîliği Meselesi.Metin Yildiz - 2018 - Kader 16 (2):294-318.
  İbâziyye hicrî birinci yüzyılda neş’et eden ilk kelâm fırkalarından birisidir. Birçok makâlât türü eserde İbâziyye’nin, Hariciliğin en mu’tedili ve günümüze ulaşan tek kolu olduğu ifade edilmektedir. Buna rağmen ilk dönem İbâzî âlimlerden günümüz İbâzîlerine kadar birçok kişi, İbâziyye’nin Haricî bir fırka olmadığını savunmaktadır. İbâzîler şirk ve isti’raz gibi bazı konularda Haricilerden farklı görüşlere sahip olmakla birlikte, iman-küfür, tevellâ-teberrî, imâmet, vb. birçok konuda ise Haricîlerin görüşlerine benzer görüşleri savunmaktadırlar. Bu çalışmamızda bizzat İbâzî kelâm metinlerinden hareketle İbâzîlerin Haricî bir fırka olup olmadığını (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Cacciari, M.: "Krisis. Ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgenstein". [REVIEW]M. L. Rodríguez - 1986 - Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 21:234.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. M. Piccard: Die Grenzen der Physiognomik. [REVIEW]M. Thiel - 1938 - Freiburger Zeitschrift für Philosophie Und Theologie 16:467.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. M. Picard: Die unerschütterliche Ehe.M. Thiel - 1943 - Freiburger Zeitschrift für Philosophie Und Theologie 21:229.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. CAULLERY, M. - Les conceptions modernes de l'Hérédité. [REVIEW]M. Thomas - 1937 - Scientia 31 (62):348.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Caullery, M. - Les Conceptions Modernes De L'hérédité. [REVIEW]M. Thomas - 1937 - Scientia 31 (62):348.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. KNUDSEN, M. - The kinetic theory of gases. [REVIEW]M. Thomas - 1936 - Scientia 30 (60):233.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Knudsen, M. - The Kinetic Theory Of Gases. [REVIEW]M. Thomas - 1936 - Scientia 30 (60):233.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  19
  M.T. Torti, "Abitare la notte".M. Tessarolo - 1998 - Polis 12 (2):342-343.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  12
  M.G. Flaherty, A Watched Pot: How We Experience Time. [REVIEW]M. G. Flaherty - 2002 - Human Studies 25 (2):257-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 35.  44
  Review: Pekka Väyrynen, The Lewd, the Rude and the Nasty: A Study of Thick Concepts in Ethics. [REVIEW]Debbie Roberts - 2015 - Ethics 125 (3):910-915,.
 36.  22
  Väyrynen, Pekka. The Lewd, the Rude and the Nasty: A Study of Thick Concepts in Ethics.Oxford: Oxford University Press, 2013. Pp. 288. $49.95. [REVIEW]Debbie Roberts - 2015 - Ethics 125 (3):910-915.
 37. String and M-Theory: Answering the Critics. [REVIEW]M. J. Duff - 2013 - Foundations of Physics 43 (1):182-200.
  Using as a springboard a three-way debate between theoretical physicist Lee Smolin, philosopher of science Nancy Cartwright and myself, I address in layman’s terms the issues of why we need a unified theory of the fundamental interactions and why, in my opinion, string and M-theory currently offer the best hope. The focus will be on responding more generally to the various criticisms. I also describe the diverse application of string/M-theory techniques to other branches of physics and mathematics which render the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 38.  56
  M. poincaré's science et hypothése.M. PoincarÉ - 1906 - Mind 15 (57):141-143.
 39. Pekka Makela and Petri Ylikoski.Others Will Do It & Social Reality By Opportunists - 2003 - In Matti Sintonen, Petri Ylikoski & Kaarlo Miller (eds.), Realism in Action: Essays in the Philosophy of the Social Sciences. Kluwer Academic Publishers. pp. 259.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  68
  Collective agents and moral responsibility.Pekka Mäkelä - 2007 - Journal of Social Philosophy 38 (3):456–468.
 41.  83
  II—M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1997 - Aristotelian Society Supplementary Volume 71 (1):75-98.
 42.  15
  The Phenomenal Hyperspace: A Study of the Dimensional and Spatio-temporal Structures of Phenomenal Space and Binding.Pekka Rechardt - 2023 - Journal of Consciousness Studies 30 (3):106-131.
  The dimensional structure of phenomenal space and its relation to the brain have not been widely focused on in brain and consciousness studies. This paper postulates that focusing on the dimensional structures displayed in the relation between phenomenal space and the brain is necessary for understanding the integration of distributed brain events in binding. A related issue is why items and events of phenomenal space and consciousness as they appear in experience seem to be beyond the reach of natural scientific (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  69
  S. M. Benedetta Zorzi, Desiderio della bellezza. Da Platone a Gregorio di Nissa: tracce di una rifrazione teologico-semantica. [REVIEW]S. M. Benedetta Zorzi - 2008 - Augustinianum 48 (2):531-540.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  12
  M.P.Drahomanov about freedom of conscience and social functionality of religion.M. I. Loboda - 1999 - Ukrainian Religious Studies 9:55-59.
  Our research is based on a rather large "library" of various works by M. Drahomanov, which contains his views on religion. Among them: Paradise and Progress, From the History of Relations Between Church and State in Western Europe, Faith and Public Affairs, Fight for Spiritual Power and Freedom of Conscience in the 16th - 17th Centuries,, "Church and State in the Roman Empire", "The Status and Tasks of the Science of Ancient History," "Evangelical Faith in Old England," "Populism and Popular (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  62
  Trust: Analytic and Applied Persectives.Pekka Mäkelä & Cynthia Townley (eds.) - 2013 - Rodopi.
  “Whatever matters to human beings, trust is the atmosphere in which it thrives” writes Sissela Bok. Although trust is ubiquitous, understanding trust is a non-trivial challenge. Trust: Analytic and Applied Perspectives addresses critical and analytical issues of trust. It examines trust from a conceptual perspective as well as considers it in practical contexts ranging from the public sphere broadly understood to particular social institutions, such as universities and medical care. Trust: Analytic and Applied Perspectives explores what kind of good trust (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Maʻālim al-tafkīr al-falsafī ʻinda al-Imām Ibn Ḥazm al-Ẓāhirī.Saʻd ʻAbd al-Salām - 2013 - al-Jazāʼir: Muʼassasat Kunūz al-Ḥikmah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 47. Mirovozzrenie M. A. Antonovicha.M. N. Peunova - 1960 - Izd-Vo Akademii Nauk Sssr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  The Critique of the Opinion Claiming That Allah Does Not Know Beforehand the Willing Acts of the Slaves in Terms of the Science of Tafsir.Fatih Çeli̇kel - 2023 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 27 (1):150-166.
  There are some verses in the Qur'an that can be understood at first glance to mean that Allah Almighty knew certain things afterwards. Based on such verses, it has been claimed that Allah Almighty knew the voluntary acts of the slaves afterwards. This view, whose historical origin goes back to Cehmiyya, is defended by Abdülaziz Bayındır today. Adopting an approach that understands and explains the verses he refers to as the main reference on the subject, Abdülaziz Bayındır argues that the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  31
  Merleau-Ponty: Space, Place, Architecture, written by Patricia M. Locke & Rachel McCann.Christopher M. Aanstoos - 2017 - Journal of Phenomenological Psychology 48 (1):145-148.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Luntley, M.-Reason, Truth and Self.M. Baghramian - 1998 - Philosophical Books 39:38-41.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000