Results for 'Nils C. K��bis'

1000+ found
Order:
 1.  41
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra. Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-3. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. A Bi-Dimensional Taxonomy of Social Responsivity in Middle Childhood: Prosociality and Reactive Aggression Predict Externalizing Behavior Over Time.Simone Dobbelaar, Anna C. K. van Duijvenvoorde, Michelle Achterberg, Mara van der Meulen & Eveline A. Crone - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  Developing social skills is essential to succeed in social relations. Two important social constructs in middle childhood, prosocial behavior and reactive aggression, are often regarded as separate behaviors with opposing developmental outcomes. However, there is increasing evidence for the co-occurrence of prosociality and aggression, as both might indicate responsivity to the social environment. Here, we tested whether a bi-dimensional taxonomy of prosociality and reactive aggression could predict internalizing and externalizing problems over time. We re-analyzed data of two well-validated experimental tasks (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Subjective memory complaints among patients on sick leave are associated with symptoms of fatigue and anxiety.Julie K. Aasvik, Astrid Woodhouse, Henrik B. Jacobsen, Petter C. Borchgrevink, Tore C. Stiles & Nils I. Landrø - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  7
  Metacognitions Are Associated with Subjective Memory Problems in Individuals on Sick Leave due to Chronic Fatigue.Henrik B. Jacobsen, Julie K. Aasvik, Petter C. Borchgrevink, Nils I. Landrø & Tore C. Stiles - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mani̇Festo Hi̇K'ye Anlaticiliği: Örgütler İÇi̇N Yeni̇ Bi̇R Yol.Beris Artan Özoran - 2020 - Akademik İncelemeler Dergisi 15 (1):277-308.
  Postmodern dönemde tüketim ilişkilerindeki rasyonel bağın koptuğu görülmektedir. Ürünlerin tüketilmesinde kullanım değerlerinin yerine, örgütler tarafından oluşturulan simgeler, semboller ve “anlamlar” geçmiştir. Örgütler tarafından halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama aracılığıyla oluşturulan “anlamlar”, bireylerin tüketim kararlarını etkilemektedir. Birey ürünle birlikte, ürüne yüklenen anlamları da satın almaktadır. Hikaye anlatımı, bu anlamların oluşturulması için önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Hikâyeler duyguları yaymakta ve insanların birbiriyle bağ kurmasını sağlamaktadır. Makalenin amacı, hikaye anlatımının yeni bir yolu olan “manifesto hikayeciliğinin” yeni tüketim anlayışı içinde nasıl bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Haberci Olarak Ş'ir, K'hin ve Nebî: F'r'bî ve İbn Sîn' Bağlamında Bir Değerlendirme.Nursema Kocakaplan - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):31-54.
  İnsanlardaki nefsin yatkınlık seviyesi ve mizacın denge oranı eşit düzeyde olmadığından onların Ayüstü âlemden ulaşan haber içerikli mesajları kabullerinde farklılıklar ortaya çıkar. Akıl yetisi yetkin, sezgisi kuvvetli, taklit kabiliyeti yüksek olan insanların diğerlerine kıyasla Ayüstü âlemden feyz edileni kabulü güçlüdür. Makalede metafizik tözlerden iletileni kabul eden ve bilinmeyen olaylara ilişkin haber veren insanlar hakkındaki bilgi üç aşamalı olarak verilmiştir: (a) Platon’un şâir, kâhin, âşık arasında yaptığı ayrımın Aristoteles ve Plutarkhos felsefesindeki yeri. (b) İslam öncesi dönemde şâir ile kâhinlerin konumu ve (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Cultural Religion Pedagogy.Muhiddin Okumuşlar & Sümeyra Bi̇leci̇k - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (3):1279-1292.
  Many factors like the structure of the society, political conditions, and social structure of a country are useful in determining pedagogical approaches. One of them is culture, which is influential on the way of life of the individual, as well as thinking and learning styles. This requires the examination of the relationship between culture and pedagogy. It is possible to discuss cultural, multicultural, and intercultural pedagogical approaches regarding the relationship between pedagogy and culture. The socio-political agenda of a country is (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  34
  The Interactive Effects of Behavioral Integrity and Procedural Justice on Employee Job Tension.Martha C. Andrews, K. Michele Kacmar & Charles Kacmar - 2015 - Journal of Business Ethics 126 (3):1-9.
  Using data collected from 280 full-time employees from a variety of organizations, this study examined the effects of employee perceptions of the behavioral integrity (BI) of their supervisors on job tension. The moderating effect of procedural justice (PJ) on this relationship also was examined. Substitutes for leadership theory (Kerr and Jermier, 1978) and psychological contract theory (Rousseau, Empl Responsib Rights J 2:121–139, 1989) were used as the theoretical foundations for the hypothesized relationships. Results indicated a negative relationship between BI and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. A Randomized Controlled Trial of a Positive Family Holistic Health Intervention for Probationers in Hong Kong: A Mixed-Method Study.Agnes Y.-K. Lai, Shirley M.-M. Sit, Carol Thomas, George O.-C. Cheung, Alice Wan, Sophia S.-C. Chan & Tai-Hing Lam - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Introduction: Probationers, offenders with less serious and non-violent offences, and under statutory supervision, have low levels of self-esteem and physical health, and high level of family conflict, and poorer quality of family relationships. This study examined the effectiveness of the existing probation service and the additional use of a positive family holistic health intervention to enhance physical, psychological, and family well-being in probationers and relationships with probation officers.Methods: Probationers under the care of the Hong Kong Social Welfare Department were randomized (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Kur’an işiğinda i̇nsan varoluşunun egzi̇stansi̇yal uzantilari üzeri̇ne teoloji̇k kisa bi̇r sorgu.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:16-28.
  Bu makalede egszistansiyalizme yönelik öne çıkan kimi düşünceler eşliğinde insan varoluşu ve uzantıları üzerinde durulmaktadır. Bu yapılırken de konuyu açıklayıcı özde Kur’an-ı Kerime özel atıflar yapılmaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  İslam hukukunda zannî bi̇lgi̇ni̇n deli̇l değeri̇ bağlaminda i̇cti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Di̇Ni̇ Öteki̇Ne Yeni̇ Bi̇R Yaklaşim Olarak Karşilaştirmali Teoloji̇.Esra Akay Dağ - 2018 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (38):87-110.
  Bu makale genel olarak karşılaştırmalı teoloji alanını Türkçe okuyucuya tanıtmayı amaçlamaktadır. Karşılaştırmalı teoloji, son yıllarda Batıda yeniden yorumlanmış ve ötekinden öğrenme düsturuyla yola çıkan akademik bir disiplin alanıdır. Bu makale karşılaştırmalı teolojiyi tanıtmakla beraber Hristiyan teolojisi içindeki yerini de sorgulayacaktır. Bu bağlamda, karşılaştırmalı teolojinin dinler teolojisine bir alternatif olup olmadığı, karşılaştırmalı teolojinin dinler teolojisinden bağımsız bir alan olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, dinler teolojisi içerisinde bir tipoloji olarak görülüp görülmediği gibi sorunlara da cevap arayacaktır. Nihayetinde bu makalede karşılaştırmalı teolojinin dinler teolojisine alternatif (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Türk makam müzi̇ği̇ ekseni̇nde hati̇p zâki̇rî Hasan efendi̇’ni̇n i̇ki̇ i̇lâhîsi̇ üzeri̇ne makamsal ve bi̇çi̇msel bi̇r i̇nceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Türk ve i̇slam tari̇hi̇nde bi̇r sayfa: B'bürn'me’de hazaralar.Sinan İlhan - 2022 - Dini Araştırmalar 25 (63):603-630.
  Hazaralar, yeryüzünde menşeleri hakkında az bilgi bulunan birkaç kavim arasında sayılır. Hazaraların kendi yazılı kaynaklarının bulunmayışı, Hazara olmayanların ise yeterince ilgi göstermeyip bu husustaki belge ve bilgilerin kıt oluşu nedeniyle Hazaraların tarihi konusunda kesin bir hükme varılmasına engel teşkil etmektedir. Bu kavim ne zaman neşet etti? Hangi tarihte gün yüzüne çıktı ve nerede hüviyetlerine büründü sorularının kesin cevaplarını verebilmek güçtür. Zira insanlığın doğuşundan 12. asra kadar Hazaralar hakkında herhangi bir tarihi belge ve bilgiye tesadüf edilmemektedir. Bu nedenle tarihçiler ve araştırmacılar (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Einzelinteressen und kollektives Handeln in modernen Demokratien: Festschrift für Ulrich Widmaier.Nils C. Bandelow & Wilhelm Bleek (eds.) - 2007 - Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
  Das Spannungsverhältnis zwischen Einzelinteressen und kollektivem Handeln ist ein klassisches Phänomen der Politik. Die Beiträge des Bandes behandeln dieses Thema aus verschiedenen theoretischen und methodischen Perspektiven.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  “Mr. Database”„Mr. Database“.Nils C. Hanwahr - 2017 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 25 (4):519-542.
  Although the widespread use of the term “Big Data” is comparatively recent, it invokes a phenomenon in the developments of database technology with distinct historical contexts. The database engineer Jim Gray, known as “Mr. Database” in Silicon Valley before his disappearance at sea in 2007, was involved in many of the crucial developments since the 1970s that constitute the foundation of exceedingly large and distributed databases. Jim Gray was involved in the development of relational database systems based on the concepts (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  “Mr. Database”: Jim Gray and the History of Database Technologies.Nils C. Hanwahr - 2017 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 25 (4):519-542.
  Although the widespread use of the term “Big Data” is comparatively recent, it invokes a phenomenon in the developments of database technology with distinct historical contexts. The database engineer Jim Gray, known as “Mr. Database” in Silicon Valley before his disappearance at sea in 2007, was involved in many of the crucial developments since the 1970s that constitute the foundation of exceedingly large and distributed databases. Jim Gray was involved in the development of relational database systems based on the concepts (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. TURBAYNE, C. M. - "The Myth of Metaphor". [REVIEW]C. K. Grant - 1965 - Mind 74:140.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Bridging the sociobiological gap.Nils C. Stenseth - 1987 - Behavioral and Brain Sciences 10 (1):88-89.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. OGDEN, C. K., RICHARDS, I. A., and WOOD, J. -The Foundations of Aesthetics. [REVIEW]C. W. Valentine - 1923 - Mind 32:120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Avrupa ve türk aydinlanmasi üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Nurten Kiriş Yilmaz - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:59-70.
  Aydınlanma üzerine konuşmaya niyet eden birinin ilk kabulü, onun Avrupa‘da çıkmış olan bir ―durum‖ olduğu üzerine olacaktır. ―Durum‖ dedik çünkü Aydınlanma, hem ideolojik, hem siyasal, hem toplumsal, hem kültüreldir ve bu nedenle toplum içinde yaşayan bütün pratikleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Yani Aydınlanma, yalnızca bunlardan biri değildir; o, hem düşünsel hem de eylemsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu eylemsel süreç bir şekilde Avrupa‘da başarıya ulaşmıştır. Ancak Türk Aydınlanması Avrupa odaklı hareket ettiği halde, kısmen başarılı olsa da genel olarak Osmanlı Devleti‘nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. MARITAIN, J. -Philosophy of Nature. Tr. Imelda C. Byrne. [REVIEW]C. K. Grant - 1952 - Mind 61:432.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  The Bounds of Sense: An Essay on Kant's Critique of Pure Reason.C. K. Grant - 1968 - Philosophical Quarterly 18 (70):84-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   91 citations  
 27.  32
  The Social Dynamics of George H. Mead. By Maurice Natanson. (Public Affairs Press, Washington, D.C., U.S.A. 1956. Pp. vii + 102. Price $2.50.). [REVIEW]C. K. Grant - 1958 - Philosophy 33 (124):72-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  62
  X*—On a Definition of Knowledge.C. K. Grant - 1973 - Proceedings of the Aristotelian Society 73 (1):157-166.
  C. K. Grant; X*—On a Definition of Knowledge, Proceedings of the Aristotelian Society, Volume 73, Issue 1, 1 June 1973, Pages 157–166, https://doi.org/10.1093/a.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  36
  The eleven pictures of time: the physics, philosophy, and politics of time beliefs.C. K. Raju - 2003 - Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  Visit the author's Web site at www.11PicsOfTime.com Time is a mystery that has perplexed humankind since time immemorial. Resolving this mystery is of significance not only to philosophers and physicists but is also a very practical concern. Our perception of time shapes our values and way of life; it also mediates the interaction between science and religion both of which rest fundamentally on assumptions about the nature of time. C K Raju begins with a critical exposition of various time-beliefs, ranging (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. How to blow the whistle and still have a career afterwards.C. K. Gunsalus - 1998 - Science and Engineering Ethics 4 (1):51-64.
  Filing charges of scientific misconduct can be a risky and dangerous endeavor. This article presents rules of conduct to follow when considering whether to report perceived misconduct, and a set of step-by-step procedures for responsible whistleblowing that describe how to do so once the decision to report misconduct has been made. This advice is framed within the university setting, and may not apply fully in industrial settings.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 31.  1
  Ahlâk-ı alâ'î : Kınalızâde'nin ahlâk kitabı (inceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).Kınalızade Ali Çelebi - 2014 - Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by Mustafa Koç.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Christianity and the common law.C. K. Allen - 1924 - Australasian Journal of Philosophy 2 (4):293 – 296.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  48
  Preventing the need for whistleblowing: Practical advice for university administrators. [REVIEW]C. K. Gunsalus - 1998 - Science and Engineering Ethics 4 (1):75-94.
  A thoughtful and well-designed institutional response to a whistleblower starts long before a problem ever arises. Important elements include efforts by the institution’s leaders to cultivate an ethical environment, provide clear and fair personnel policies, support internal systems for resolving complaints and grievances, and be willing to address problems when they are revealed. While many institutions have well-developed procedures for handling formal grievances, systems for handling complaints at their earliest stages usually receive less attention. This article focuses on systemic elements (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 34.  86
  The Ontological Disproof of the Devil.C. K. Grant - 1956 - Analysis 17 (3):71 - 72.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 35. Bentham's Theory of Fictions.C. K. Ogden - 1932 - Philosophical Review 43:98.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 36.  4
  II.—Christianity and the common law.C. K. Allen - 1924 - Australasian Journal of Psychology and Philosophy 2 (4):293-296.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. The Gospel According to St. John.C. K. Barrett - 1955
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38.  44
  Bentham’s Theory of Fictions.C. K. Ogden - 1932 - Routledge.
  First published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 39.  72
  Nominalism and the Law of Parsimony.C. K. Brampton - 1964 - Modern Schoolman 41 (3):273-281.
 40. Gentzen-type systems for C, K and several extensions of C and K; constructive completeness proofs and effective decision procedure for these systems.H. C. M. de Swart - 1980 - Logique Et Analyse 90 (91):263-284.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. The Second Epistle to the Corinthians.C. K. Barrett - 1973
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42.  28
  Pragmatic Implication.C. K. Grant - 1958 - Philosophy 33 (127):303 - 324.
  THE PURPOSE of this paper is to clarify some of the logical problems raised by certain uses of the word “imply”which, although very familiar in ordinary language, have not been adequately investigated by philosophers. There have been numerous references to this type of implication in recent philosophical writings. Some of these are listed below. 2 However, there does not exist, to my knowledge, any account of this concept in its own right; this deficiency I hope to remedy, in part, in (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43.  37
  The Electrodynamic 2-Body Problem and the Origin of Quantum Mechanics.C. K. Raju - 2004 - Foundations of Physics 34 (6):937-962.
  We numerically solve the functional differential equations (FDEs) of 2-particle electrodynamics, using the full electrodynamic force obtained from the retarded Lienard–Wiechert potentials and the Lorentz force law. In contrast, the usual formulation uses only the Coulomb force (scalar potential), reducing the electrodynamic 2-body problem to a system of ordinary differential equations (ODEs). The ODE formulation is mathematically suspect since FDEs and ODEs are known to be incompatible; however, the Coulomb approximation to the full electrodynamic force has been believed to be (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. The First Epistle to the Corinthians.C. K. Barrett - 1968
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  1
  Bentham's Theory of Fictions.C. K. Ogden - 1932 - Philosophy 8 (32):501-502.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 46.  8
  The effect of variations in stacking-fault energy on the creep of nickel-cobalt alloys.C. K. L. Davies, P. W. Davies & B. Wilshire - 1965 - Philosophical Magazine 12 (118):827-839.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47.  6
  Etch pits and trigons on diamond.C. K. R. Varma - 1967 - Philosophical Magazine 16 (141):611-620.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48.  94
  Promises.C. K. Grant - 1949 - Mind 58 (231):359-366.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Gentzen-type systems for C,. K and several extensions of C and K.H. C. M. De Swart - 1980 - Logique Et Analyse 23 (90):263.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Some comments on 'the age of the universe'.C. K. Grant - 1955 - British Journal for the Philosophy of Science 6 (23):248-251.
1 — 50 / 1000