19 found
Order:
See also
Miroslav Vacura
University of Economics, Prague
 1. Longino's Concept of Values in Science.Miroslav Vacura - 2021 - Teorie Vědy / Theory of Science 43 (1):3-31.
  While classical neo-positivists reject any role for traditionally understood values in science, Kuhn identifies five specific values as criteria for assessing a scientific theory; this approach has been further developed by several other authors. This paper focuses on Helen Longino, who presents a significant contemporary critique of Kuhn’s concept. The most controversial aspect of Longino’s position is arguably her claim that the criterion of empirical adequacy is the least defensible basis for assessing theories. The de-emphasizing of the importance of external (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  43
  Three concepts of natural law.Miroslav Vacura - 2022 - Filozofija I Društvo 33 (3):601-620.
  The concept of natural law is fundamental to political philosophy, ethics, and legal thought. The present article shows that as early as the ancient Greek philosophical tradition, three main ideas of natural law existed, which run in parallel through the philosophical works of many authors in the course of history. The first two approaches are based on the understanding that although equipped with reason, humans are nevertheless still essentially animals subject to biological instincts. The first approach defines natural law as (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Lacey's Concept of Value-Free Science.Miroslav Vacura - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Many philosophers of science have maintained that science should be value-free; still others believe that such ideal is neither achievable nor desirable for science. Hugh Lacey is presently one of the main supporters of the idea of value-free science and his theory is probably the most debated today and attracts the most attention and criticism. Therefore, in this text, I will primarily analyze his theory of value-free science. After briefly defining the notion of value I highlight which strategy Lacey chooses (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  42
  Problém založení a legitimizace lidských práv.Miroslav Vacura - 2020 - Filozofia 75 (7):513-526.
  Lidská práva jsou v současné době předmětem řady komplexních otázek, které jsou politické, sociální či právní povahy. Abychom na otázky mohli smysluplně odpovídat, musíme brát ohled i na obecnější filosofické souvislosti a mít jasnější představu o tom, co lidská práva jsou a na jakých základech stojí. V předkládaném textu si klademe otázku, zdali máme v současné době k dispozici plně filosoficky fundovanou koncepci založení a legitimizace lidských práv. Předkládáme postupně různé současné přístupy, které jsou kandidáty na řešení tohoto problému a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Modeling artificial agents’ actions in context – a deontic cognitive event ontology.Miroslav Vacura - 2020 - Applied ontology 15 (4):493-527.
  Although there have been efforts to integrate Semantic Web technologies and artificial agents related AI research approaches, they remain relatively isolated from each other. Herein, we introduce a new ontology framework designed to support the knowledge representation of artificial agents’ actions within the context of the actions of other autonomous agents and inspired by standard cognitive architectures. The framework consists of four parts: 1) an event ontology for information pertaining to actions and events; 2) an epistemic ontology containing facts about (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  77
  Emergence of the Post-truth Situation: Its Sources and Contexts.Miroslav Vacura - 2020 - Disputatio 9 (13).
  We often encounter the term “post-truth situation” in quite different contexts. This paper compares existing approaches to the term, reviewing sources of this notion in different domains and fundametally identifying its conceptual core. The starting point is the analysis of the recent transformation of the relationship between scientific fact and the political sphere and the change of the role of experts in relationship to society. The next section focuses on the role of digital and especially social media in the emergence (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. An ontological investigation over human relations in linked data.Miroslav Vacura, Vojtěch Svátek & Aldo Gangemi - 2016 - Applied ontology 11 (3):227-254.
  The research presented in this article is motivated by the increasing importance of complex human relations in linked data, either extracted from social networks, or found in existing databases. The FOAF vocabulary, targeted in our research, plays a central role in those data, and is a model for lightweight ontologies largely used in linked data, such as the DBpedia ontology and schema-org. We provide an overview of FOAF and other approaches for describing human relations, followed by a detailed analysis and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Lacey's Concept of Value-Free Science.Miroslav Vacura - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):191-210.
  Many philosophers of science have maintained that science should be value-free; still others believe that such ideal is neither achievable nor desirable for science. Hugh Lacey is presently one of the main supporters of the idea of value-free science and his theory is probably the most debated today and attracts the most attention and criticism. Therefore, in this text, I will primarily analyze his theory of value-free science. After briefly defining the notion of value I highlight which strategy Lacey chooses (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  84
  The analytical Thomism of the Cracow circle.Miroslav Vacura - 2011 - Filosoficky Casopis 59 (5):689-705.
  The traditional picture of the development of analytical philosophy, represented especially by such thinkers as G. Frege, G. E. Moore, B. Russell or R. Carnap, whose attitude was generally anti-metaphysical, can, on closer study, be shown to be incomplete. This article treats of the Cracow circle – a group of Polish philosophers among whom are, above all, to be counted J. Salamucha, J. M. Bocheński, J. F. Drewnowski, and B. Sobociński, who were, at the beginning of the twentieth century, fascinated (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Beyond the State and the Citizen.Miroslav Vacura (ed.) - 2020 - Prague University of Economics and Business Oeconomica Publishing House.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Carnapova logická syntax jazyka a problém kategoriální chyby.Miroslav Vacura - 2019 - Filosoficky Casopis 67 (1):69-88.
  Významnou součástí novopozitivistické filosofie byl Carnapův projekt eliminace metafyziky logickou analýzou jazyka, ohlášený ve stejnojmenném článku. Tento projekt směřoval mj. k vytvoření tzv. logické syntaxe jazyka, která by umožňovala odhalit metafyzické věty jako nesmyslné a eliminovat je z vědeckého diskurzu. V tomto textu se nejprve věnujeme Carnapovu vymezení logické syntaxe v historickém kontextu. Následně analyzujeme Carnapovy neúspěšné pokusy logickou syntaxi jazyka zkonstruovat, přičemž ukazujeme, že jeho obtíže při hledání logické syntaxe nejsou nahodilé, ale mají systémovou povahu a souvisí se způsobem, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Základní struktura Plótínovy metafyziky.Miroslav Vacura - 2013 - E-Logos 20 (1):1-24.
  Plótínovo filosofické dílo je mimořádně systematické, nicméně jeho značný rozsah a složitost znesnadňuje celkové pochopení a výklad. V předkládané studii se pokoušíme prozkoumat základní strukturu celé Plótínovy metafyzické stavby, v souladu s nejnovějšími interpretačními poznatky. Východiskem je hierarchické uspořádání celého systému, přičemž ve výkladu postupujeme po metafyzických úrovních a snažíme se charakterizovat jak jejich vlastní povahu, tak vztah k ostatním součástem Plótínova systému.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  The One and Differentiating Principles of Hypostases in Plotinus’ Metaphysics.Miroslav Vacura - 2020 - Philosophia: International Journal of Philosophy (Philippine e-journal) 21 (2):201-222.
  Three hypostases and their relations form the core of Plotinus’ philosophical system. We claim that contrary to some interpretations, there are no overlaps or blurred borders between hypostases, and we demonstrate that mature Plotinus philosophy presents them as clearly defined and separated. This article begins by providing an overall overview of the structure of Plotinus’ metaphysics. We then briefly characterize each of the hypostases to provide firm support for our claims. After this exposition, we discuss the relations of these hypostases (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje.Miroslav Vacura - 2011 - E-Logos 18 (1):1-20.
  Přirozený zákon je jednou z nejvýznamnějších idejí, která stojí v základech evropského filosofického, etického a právního myšlení. Předložený článek podává stručnou expozici vývoje ideje přirozeného zákona ve filosofickém myšlení s důrazem na jeho klíčové momenty a vyjádření nosných tezí, které předurčily rozumění tomuto pojmu v následujících obdobích. Jeho cílem není detailní probádání některé z jednotlivých etap či některého z autorů, ale naopak podat souhrnný a přehledný obraz vývoje této ideje. Východiskem je zde stručné načrtnutí hlavních zdrojů ideje přirozeného zákona v (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  7
  Základní struktura stoické metafyziky.Miroslav Vacura - 2012 - E-Logos 19 (1):1-23.
  Záměr zkoumat metafyziku stoické filosofické školy naráží na řadu problémů. Předně se metafyzikou zabývali zejména nejstarší stoičtí filosofové, především Zénón, Chrýsippos a Kleanthés, ovšem bohužel právě od nich se plně nedochoval žádný spis a tak o jejich filosofických postojích získáváme informace z druhotných zdrojů, jejichž autoři měli často ke stoické filosofii odmítavý postoj. Zároveň se názory těchto myslitelů v určitých bodech rozcházely a stoická filosofie sama procházela vývojem a proměnami, které zprostředkovány jen druhotnými zdroji působí značné interpretační potíže. Přes tyto (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Pojem ctnosti v objektivistické etice Ayn Randové.Miroslav Vacura - 2021 - Filosofie Dnes 13 (2).
  Objektivistická filosofie Ayn Randové je i v současnosti myšlenkový směr, ke kterému se někteří lidé aktivně hlásí, a zároveň představuje ideovou inspiraci některých směrů politických. Předkládaný text je věnován kritickému zhodnocení konceptu ctnosti v kontextu objektivistické etiky, tzv. etiky egoismu. Nejprve se věnujeme tomu, jak sama Randová tyto předchozí etické koncepce hodnotí, a jejím vlastním základním východiskům – především principu sebezáchovy a racionálního lidského života. Další část textu se zabývá otázkou mezilidské interakce, ve které Randová odmítá jakékoli obětování a altruismus. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu.Miroslav Vacura - 2015 - E-Logos 22 (2):94-102.
  Wilfrid Sellars se ve svém díle snaží propojit americký pragmatismus s řadou směrů filosofické tradice, včetně Platóna, Descarta a Kant. Přesto, že jeho otázky směřují ke snaze uchopit celek světa, neponechává stranou ani čistě pragmatický aspekt, jak něčeho naším poznáním dosáhnout. Centrálním tématem jeho filosofie je problém, se kterým se filosof v tomto úsilí setkává – tj. dvojí povaha skutečnosti, dva obrazy světa, které mají stejnou úroveň složitosti, oba si nárokují být kompletním obrazem člověka-ve-světě, a které, po podrobném prozkoumání, je (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Systém kategorií u stoiků.Miroslav Vacura - 2014 - E-Logos 21 (1):1-28.
  Stoická koncepce kategorií představuje ve výzkumu stoické filosofie relativně méně probádanou oblast. Řada textů, které se stoicismu věnují, se zabývá stoickými kategoriemi jen okrajově nebo vůbec. U raných stoiků, kteří se metafyzikou, jak z pozdějších zpráv víme, intenzivně zabývali, máme dochovány pouze zlomky jejich děl, a i v těch je odkazů na problematiku kategorií velmi málo. Přesně vyjmenovaný seznam stoických kategorií, jak nám jej předala pozdější tradice, u nich nenajdeme, a i míst, kde jsou explicitně diskutovány jednotlivé kategorie, je poměrně (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Etika Francise Hutchesona.Miroslav Vacura - 2010 - E-Logos 17 (1):1-23.
  Článek se zabývá etickou teorií Francise Hutchesona, jednoho z nejvýznamnějších představitelů sentimentalistické etické filosofie. Hlavní důraz je kladen na spis Essay on the Nature and Conduct of the Passions z něhož jsou představeny nejdůležitější argumenty spolu s kritickými poznámkami.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark