Results for 'Min Shi'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Min shi su song zheng ming fang ai yan jiu =.Yuqian Bi - 2010 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Min shi zheng ju fa pan li shi wu yan jiu, (xiu ding ban) =.Yuqian Bi - 1999 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Min shi zheng ju fa ji qi cheng xu gong neng.Yuqian Bi - 1997 - Beijing Shi: Jing xiao Xin hua shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Min Shi Si Fa Jie Shi Yan Jiu.Lili Ma - 2012 - Ren Min Fa Yuan Chu Ban She.
 5.  2
  Gong min shi dian: yi ge gong wu yuan de xue xi sui bi.Jinhan Sun - 2008 - Beijing Shi: Zhongguo shi dai jing ji chu ban she.
 6.  1
  Min shi su song zhong de zhen shi: lu jing yu xian du.Gefei Ji - 2013 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Min shi zheng ju fa zhuan lun.Chunhua Cheng & Huidong Li (eds.) - 2002 - Xiamen: Xiamen da xue chu ban she.
  本书内容包括:绪论、证明对象、举证责任、审理集中化与证据适时提出主义、证据调查、质证、认定证据等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Min shi zheng ju fa xue de ren shi lun yu jia zhi lun ji chu =.Yongan Liao - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Min shi su song zheng ju zhi du yan jiu.Wenju Wu - 2012 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Min shi su song zheng ming quan yan jiu.Han Xiao - 2013 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Min shi zheng ju shou ji zhi du yan jiu =.Han Xiao - 2010 - Changsha Shi: Hunan shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Min shi zheng ju yan jiu.Ziqiang Ye - 1999 - Beijing: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Min shi su song zheng ju yuan li yan jiu.Yongquan Zhang - 2005 - Xiamen: Xiamen da xue chu ban she.
  本书探索了民事证据的有关问题。全书介绍了证据适格及证据排除原理、证据裁判主义原理、证据方法原理、证明责任原理、证据规则原理、司法认知原理及民事自认原理等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Min shi zheng ju cai xin zhi du yan jiu.Yongquan Zhang - 2003 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Zheng ming ping jia yuan li: jian ji dui min shi su song fang fa lun de tan tao = The theory of proof evaluation: with some study of the civil procedure methodology.Housheng Duan - 2011 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she. Edited by Feng Zhang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  A Study of Reliance Agreement Templates Used by U.S. Research Institutions.David B. Resnik, Juliet Taylor, Kathryn Morris & Shi Min - 2018 - IRB: Ethics & Human Research 40 (3):6-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  2
  Lun zi you xin zheng yu fa ding zheng ju fa zhi ji qi fa zhan qu shi: yi liang an min shi su song fa zhi wei zhong xin.Lizeng Jiang - 2012 - Xiamen Shi: Xiamen da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  18
  Occupational Neuroplasticity in the Human Brain: A Critical Review and Meta-Analysis of Neuroimaging Studies.Huijun Wu, Hongjie Yan, Yang Yang, Min Xu, Yuhu Shi, Weiming Zeng, Jiewei Li, Jian Zhang, Chunqi Chang & Nizhuan Wang - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 19.  2
  Zheng ju pai chu gui ze yan jiu: yi min shi su song wei zhong xin.Yun Wang - 2014 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  38
  When and How Does Psychological Voice Climate Influence Individual Change Readiness? The Mediating Role of Normative Commitment and the Moderating Role of Work Engagement.Chun-Hsien Lee, Mei-Ling Wang & Min-Shi Liu - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  9
  External Noise and External Signal Induced Transition of Gene Switch and Coherence Resonance in the Genetic Regulatory System.Chu-Sheng Huang, Tao Dong, Min Luo & Jian-Cheng Shi - 2017 - Acta Biotheoretica 65 (2):135-150.
  The transition of gene switch induced by external noises and external signals is investigated in the genetic regulatory system. Results show that the state-to-state transition of gene switch as well as resonant behaviors, such as the explicit coherence resonance, implicit coherence resonance and control parameter coherence biresonance, can appear when noises are injected into the genetic regulatory system. The ECR is increased with the increase of the control parameter value when starting from the supercritical Hopf bifurcation parameter point, and there (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Lun xin zheng gong kai: yi min shi su song wei zhong xin.Feng Li - 2014 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jin zhi fan she shi ren xing bian lie: lun li wen hua yu min zu xing de guan xi.Chunli Shi - 2010 - Xianggang: Shi Chuli.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Si fa yan lun zhi zhuan ye lun li yu min shi ze ren =.Shengxing Zhang - 2014 - Taibei Shi: Yuan zhao chu ban gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng de gu shi.Mei Ren - 1975 - Beijing: Ren min mei shu chu ban she. Edited by Zhanmei Lu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Guo min dao de de li lun yu shi ji.Wuzhen Wu - 1978 - Taibei: Zong jing xiao Da yi shu dian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Zhonghua min zu dao de sheng huo shi.Kailin Tang, Zeying Wang, Hengtian Gao, Peichao Li & Bin Li (eds.) - 2014 - Shanghai Shi: Zhongguo chu ban ji tuan, Dong fang chu ban zhong xin.
  Ben shu nei rong bao kuo:zhong hua min zu dao de sheng huo zong lun,Yuan gu zhi zhan guo dao de sheng huo de ji ben zhuang kuang,Dao de guan xi ji wu zhong ji ben lun chang de que li,Li yi gui fan he li wen hua de xing qi yu hong yang,De hua tian xia yu dao de jiao yu zhi kai zhan deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  Perceiving verbal and vocal emotions in a second language.Chua Shi Min & Annett Schirmer - 2011 - Cognition and Emotion 25 (8):1376-1392.
 29.  2
  Shi min she hui yu fa de nei zai luo ji: Makesi de si xiang ji qi shi dai yi yi = Inherent logic relationship between civil society and law ; study on Marx's idea and it's current meaning.Guorong Qin - 2006 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Wen shi cong gao: shang gu si xiang, min su yu gu wen zi xue shi.Xigui Qiu - 2012 - Shanghai Shi: Shanghai yuan dong chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Min zu jing shen, shi dai jing shen, gong tong li xiang: Zhongguo te se she hui zhu yi gong tong li xiang.Laibin Sun (ed.) - 2014 - Wuhan: Wuhan da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Xin shi qi ren min jing cha dao de xiu yang.Jinyu Sun - 2007 - Beijing Shi: Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she. Edited by Honghong Duan.
  本书全面而具体的阐明了人民警察应当如何加强道德修养、提高道德品质、规范道德行为, 从而做好警务工作, 保持良好形象。本书在论述时深入浅出, 事例生动, 富有可读性, 有许多创新的见解.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zhonghua min zu dao de sheng huo shi yan jiu.Kailin Tang (ed.) - 2008 - Beijing Shi: Jin cheng chu ban she.
  国家哲学社会科学基金重点研究项目阶段性成果教育部人文社会科学百所重点研究基地湖南师范大学道德文化研究中心重点规划项目研究成果.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Zhongguo min ben si xiang shi.Yaoji Jin - 2008 - Beijing: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ren min jiao shi di dao de xiu yang.Zhengping Wang - 1986 - [Peking]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Shi min she hui de wu tuo bang: Makesi zhu yi de she hui li shi zhe xue chan shi = Shimin shehui de Wutuobang: Makesizhuyi de Shehuilishi Zhexue Chanshi.Haobin Wang - 2010 - Nan jing shi: Jiang Su Ren Min Chu Ban She.
 37.  7
  A Study of Subliminal Emotion Classification Based on Entropy Features.Yanjing Shi, Xiangwei Zheng, Min Zhang, Xiaoyan Yan, Tiantian Li & Xiaomei Yu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Electroencephalogram has been widely utilized in emotion recognition. Psychologists have found that emotions can be divided into conscious emotion and unconscious emotion. In this article, we explore to classify subliminal emotions with EEG signals elicited by subliminal face stimulation, that is to select appropriate features to classify subliminal emotions. First, multi-scale sample entropy, wavelet packet energy, and wavelet packet entropy of EEG signals are extracted. Then, these features are fed into the decision tree and improved random forest, respectively. The classification (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Ping min sheng ren: Mozi de gu shi.Keshou Chen - 1997 - Beijing: Hua wen chu ban she. Edited by Lizhi Lou.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  20 shi ji qian qi Zhongguo min sheng zhe xue si chao yan jiu =.Chao Cheng - 2022 - Beijing Shi: Ren min chu ban she. Edited by Jinlan Zhang.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  Navigating conflict between research ethics and online platform terms and conditions: a reflective account.Shi Min Chua - 2021 - Sage Publications Ltd: Research Ethics 18 (1):39-50.
  Research Ethics, Volume 18, Issue 1, Page 39-50, January 2022. Internet users’ comments in online spaces have attracted researchers’ attention in recent years. Although this data is typically publicly available, its use requires careful consideration so as to not cause harm to the users, while complying with the terms and conditions of the online spaces. However, the Ts & Cs and researchers’ ethical considerations may sometimes be in conflict. I faced such a conflict when I conducted discourse analysis of online (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Min xue yan jiu shi nian lu =.Xin Li (ed.) - 2015 - Fuzhou Shi: Fujian ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Min zu xing yu shi dai xing: xian dai xin ru xue yu hou xian dai zhu yi bi jiao yan jiu.Xianghai Li - 2005 - Beijing: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Sō Gen Min Shin kinsei Jugaku hensen shi ron.Yasutaka Fumoto - 1976 - Kokusho Kankokai.
 44. Zhi shi yu min zhu.Zhuoyun Xu (ed.) - 1986 - Taibei Shi: You shi wen hua shi ye gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sō Min no shisōshi.Kenji Matsukawa - 1982 - Sapporo: Hokkaidō Daigaku Tosho Kankōkai.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Min zhu shi ge hao dong xi: Yu Keping fang tan lu = Democracy is a good thing: dialogue with Professor Yu Keping.Keping Yu - 2006 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she. Edited by Jian Yan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  Shi bian xia de jing dao he yi: Qing chu yi min "Yi" xue zhong de "nei sheng wai wang ".Xiaofen Zhang - 2018 - Taibei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si.
  明清之際至清末民初,是一個風雨飄搖的時代。多少救亡圖強、經世濟民學說產生。不論是否受到西方文化衝擊的影響,中國儒家思想發展至明末清初時,已產生諸多經世濟民、實學致用等理論。尤其清初遺民在其著作中,以註 釋《易經》為多,以釋《易》作為抒發經世、處世,乃至身心安頓之作。 本書針對當時較為重要人物,如:孫奇逢、刁包、黃宗羲、方以智、張爾岐、錢澄之、顧炎武、王夫之八位學者,其《易》學中經世致用、內聖外王之道,作一披露與闡述。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Lao dong ren min fan Kong dou zheng shi hua.Xiaowen Tang - 1974 - [Beijing]: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Xian Qin ru xue shi yu xia de Zhonghua min zu jing shen yan jiu.Mingyan Tang - 2010 - Beijing: Ren min chu ban she.
 50. Namūdhaj min kitāb al-Maḥajjah al-bayḍāʻ fī tahdhīb al-Iḥyā.ʼ.Fayḍ al-Kāshī & Muḥammad ibn Murtaḍá - 1960 - Edited by ʻAlī Akbar Ghaffārī.
1 — 50 / 1000