Results for 'Metin Gurcan'

177 found
Order:
 1. Developing the Quantitative Histopathology Image Ontology : A case study using the hot spot detection problem.Metin Gurcan, Tomaszewski N., Overton John, A. James, Scott Doyle, Alan Ruttenberg & Barry Smith - 2017 - Journal of Biomedical Informatics 66:129-135.
  Interoperability across data sets is a key challenge for quantitative histopathological imaging. There is a need for an ontology that can support effective merging of pathological image data with associated clinical and demographic data. To foster organized, cross-disciplinary, information-driven collaborations in the pathological imaging field, we propose to develop an ontology to represent imaging data and methods used in pathological imaging and analysis, and call it Quantitative Histopathological Imaging Ontology – QHIO. We apply QHIO to breast cancer hot-spot detection with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Biomedical imaging ontologies: A survey and proposal for future work.Barry Smith, Sivaram Arabandi, Mathias Brochhausen, Michael Calhoun, Paolo Ciccarese, Scott Doyle, Bernard Gibaud, Ilya Goldberg, Charles E. Kahn Jr, James Overton, John Tomaszewski & Metin Gurcan - 2015 - Journal of Pathology Informatics 6 (37):37.
  Ontology is one strategy for promoting interoperability of heterogeneous data through consistent tagging. An ontology is a controlled structured vocabulary consisting of general terms (such as “cell” or “image” or “tissue” or “microscope”) that form the basis for such tagging. These terms are designed to represent the types of entities in the domain of reality that the ontology has been devised to capture; the terms are provided with logical defi nitions thereby also supporting reasoning over the tagged data. Aim: This (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Poli̇s yöneti̇mi̇nde çağdaş bi̇r yaklaşim: Örgüt geli̇şti̇rme.Metin Karadağ - forthcoming - Polis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  D'rekutnî's Accusation of Teşeyyu'.Metin Tekin - 2024 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 9 (2):1669-1699.
  In the history of Islam, many scholars who have contributed to Islamic sciences both with their works and their thoughts have been attributed to teşeyyuʻ (being inclined to Shi'ism). Dārakutnī (d. 385/995) is one of the scholars who were subjected to this accusation. Dārakutnī, who was considered one of the leading ḥadīth reciters of his period with his strong memory and deep understanding, wrote many works showing his competence in the science of ḥadīth He was also given the title of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Biyo-tıp etiği ve hukuk.Sevtap Metin - 2010 - Şişli, İstanbul: XII Levha.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Atebetül Hakayık'taki Erdem Kavramı Bağlamında Kendisine Benzetilen Dil Birliklerinin Dilbilimsel De.İlknur Gürcan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):671-671.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  Kel'mî Görüşleri Bağlamında İb'zîlerin H'ricîliği Meselesi.Metin Yildiz - 2018 - Kader 16 (2):294-318.
  İbâziyye hicrî birinci yüzyılda neş’et eden ilk kelâm fırkalarından birisidir. Birçok makâlât türü eserde İbâziyye’nin, Hariciliğin en mu’tedili ve günümüze ulaşan tek kolu olduğu ifade edilmektedir. Buna rağmen ilk dönem İbâzî âlimlerden günümüz İbâzîlerine kadar birçok kişi, İbâziyye’nin Haricî bir fırka olmadığını savunmaktadır. İbâzîler şirk ve isti’raz gibi bazı konularda Haricilerden farklı görüşlere sahip olmakla birlikte, iman-küfür, tevellâ-teberrî, imâmet, vb. birçok konuda ise Haricîlerin görüşlerine benzer görüşleri savunmaktadırlar. Bu çalışmamızda bizzat İbâzî kelâm metinlerinden hareketle İbâzîlerin Haricî bir fırka olup olmadığını (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  William Whewell and John Stuart Mill on the Relationship Between Law and Morality.Metin Aydin - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (1):49-71.
  This article focuses on the relationship between morality and law through the debate between William Whewell (1794-1866) and John Stuart Mill (1806-1873), two important moral philosophers of 19th century Britain. Whewell belongs to a tradition maintaining that the basic moral principles can be known intuitively through an inherent faculty such as moral sense or conscience. In the meantime, Whewell argues that the process of knowing these basic principles intuitively is not an irrational process and that the reason is active throughout (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  43
  Spatial language facilitates spatial cognition: Evidence from children who lack language input.Dedre Gentner, Asli Özyürek, Özge Gürcanli & Susan Goldin-Meadow - 2013 - Cognition 127 (3):318-330.
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 10.  14
  21. yüzyil ve mevlana’dan vefasizlik üzeri̇ne ki̇mi̇ uyarilar.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:28-35.
  Ahlak, 21.yüzyıl insanının dikkate alması gereken temel bir varlık alanıdır. Bu alan içinde, bireysel ve toplumsal yaşamı yönlendiren erdem ve erdemsizlik tartışması önemli bir yer tutar. Bu makalede, Mevlana’nın görüşlerine özel atıfla, bir erdemsizlik örneği olarak vefasızlık üzerinde durulmaktadır.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  29
  Arif: Mevlana’da Bilinmeyenin Bilgesi.Metin Yasa - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:62-67.
  Günümüzde var olanının bilinmeyen yönü üzerine yeniden düşünme kaçınılmaz görünmektedir. Var olanın bilinen yönüne ek olarak bilinmeyen yönünün de anlaşılmasının bir yolu, öyle görülüyor ki, kaynak bütünlüğüne bağlıdır. Var olanın bilinen yönü ve bu yönü açığa çıkarmada işlev yüklenen rasyonel savunu, eleştirel eğilim ve entelektüel çıkarım, kuşkusuz, önemli girişimlerdir. Ancak günümüz dijital çağında, ne var olanın bilinen yönü ne de bu yönü açığa çıkarmaya odaklı çabalar yeter. Tüm bu çıkarımlar, var olanın bilinmeyen yönünü gönül üzerinden keşfe doğru atılan adımlar karşısında, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  İslam Düşüncesinde Bazı Mucize Telakkileri.Metin Pay - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  16
  Lizbon Felaketi Üzerine Şiir.Metin Topuz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):279-291.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  Leibniz’in Optimizmi ve Voltaire’in Eleştirileri.Metin Topuz - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
 15.  13
  Kur’an işiğinda i̇nsan varoluşunun egzi̇stansi̇yal uzantilari üzeri̇ne teoloji̇k kisa bi̇r sorgu.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:16-28.
  Bu makalede egszistansiyalizme yönelik öne çıkan kimi düşünceler eşliğinde insan varoluşu ve uzantıları üzerinde durulmaktadır. Bu yapılırken de konuyu açıklayıcı özde Kur’an-ı Kerime özel atıflar yapılmaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  50
  Kötülük Problemine Felsefi ve Kelamî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım.Metin Özdemir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):65-84.
  Kötülük meselesi, hem felsefenin hem de teolojinin ortak problemidir. Filozoflar ve teologlar bu konuda kendi din anlayışlarına, paradigmalarına ve metodolojilerine uygun bir teodise / ilahi adalet savunusu geliştirmişlerdir. Onlar dünyadaki kötülük olgusunu kendi yaratılış teorilerine uygun olarak izah etmeye ve anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu nedenle her iki taraf da hem metafizik hem de ahlaki kötülük konusunda ciddi ayrılıklar göstermektedirler. Filozoflar, tabii kötülük konusunda, kurgusal varsayımlara dayalı sudur nazariyesine bağlı kaldıklarından rasyonellikten uzaklaşmış; ancak ahlaki kötülükler konusunda son derece rasyonel bir yol izlemişlerdir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  19
  Kozmolojik Delil.Metin Pay - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (48).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  Mucizeler ve Tasarım.Metin Pay - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (45):13-35.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  72
  A Novel Security Methodology for Smart Grids: A Case Study of Microcomputer-Based Encryption for PMU Devices.Metin Varan, Akif Akgul, Fatih Kurugollu, Ahmet Sansli & Kim Smith - 2021 - Complexity 2021:1-15.
  Coordination of a power system with the phasor measurement devices in real time on the load and generation sides is carried out within the context of smart grid studies. Power systems equipped with information systems in a smart grid pace with external security threats. Developing a smart grid which can resist against cyber threats is considered indispensable for the uninterrupted operation. In this study, a two-way secure communication methodology underpinned by a chaos-based encryption algorithm for PMU devices is proposed. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  18
  Lizbon Depreminin Nedenleri ve Etkileri Üzerine Gözlemler.Metin Topuz - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Sociology of Idolatry in the Pre-Islamic Arabic Faith Climate.Metin DOĞAN - 2021 - Dini Araştırmalar 24 (61):459-488.
  Many societies have had different tendencies in terms of belief in the historical process. The purpose of this article is to look in general terms whether the types of society, including the Arabs, in the pre-Islamic tribe and clan structuring, have experienced systems such as totemism, fetishism, naturism and animism in different forms and time periods. Likewise, it is to examine the pre-Islamic Arabs, the features that distinguish them from other types of society, and their monotheistic religions and paganism that (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  An Assessment On Graduate Studies Carried Out In Turkey On Provincial As Well As District Dialects.Metin Güler - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1835-1861.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Ravzatü'l-A?bar Ve Eserdeki Dil- Dudak Uyumları.Metin Güler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  L'humain au-delà de l'humain: gbe̳̳to et me̳: pour une évangélisation des profondeurs en millieu fo̳n (Bénin).Antoine Metin - 2021 - Cotonou, Benin: Éditions La Croix du Bénin.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Siyasi erdemler risalesi: Nebevi siyaset.Mehmet Metiner - 2020 - İstanbul: Sahi Kitap.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  13
  Rousseaunun Voltairee Tanrısal İnayet Üzerine Mektubu.Metin Topuz - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):473-491.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  19.yy i̇ngi̇li̇z ahlak düşüncesi̇nde önemli̇ bi̇r kalem kavgasi: William Whewell ve John Stuart mill polemi̇ği̇.Metin Aydin - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  16
  Dreams As An Example Language Of Symbol : Interprated Dreams For Death In The Turkısh Culture.Metin Eren - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1074-1099.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  33
  "Halk İnancı" Kavramının Sınırları Ve Sınırlılıkları Üzerine Bir İnceleme.Metin Eren - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):857-857.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Development administration : Toward an approach mode.Metin Heper & Ümit Berkman - 1981 - Res Publica 23 (4):519-533.
  The institutional model as delineated by classical Public Administration has limited utility for public administration in the developing countries. There are unlikely to be any uniform structural remedies foradministrative defects in those countries. Similar relationships do not have similar consequences in different contexts. An increased awareness along these lines led to the emergence of Development Administration- an effort to relate structures to goals - and Comparative Public Administration - analysis of administrative structures in their own societal contexts. The basic argument (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  18
  Arnavutluk'taki Osmanlı Dönemi Mimarisinde İstanbul Tasvirli Duvar Resimleri.Metin UÇAR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):671-671.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  22
  Erken Dönem Eş‘ariyye’de Dakîku’l-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  The Meaning Universe Of Sheikh Galip: Litrary Genres And Styles In Husnuashq.Metin Akkuş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:97-112.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi.Metin Aksoy - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):23-23.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  26
  16. Yüzyılın Sonu ve 17. Yüzyılın Başlarında Antep Şehrinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatı İçer.Metin AKİS - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):13-13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  Akmolla Muhamediyarulı.Metin Arikan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:721-735.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  First Novel In Kazak Literature –Bakitsiz Jamal-.Metin Arikan - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:39-82.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  15
  Holy Kyrgzs’s Calpack.Metin Arikan - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:33-42.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  Roots of the Government Perception Attributed to the Bektashi Type in Jokes.Metin Arikan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:233-250.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  26
  Structural and electronic properties of InNxP1-xalloy in full range.Metin Aslan, A. H. Reshak, Battal G. Yalcin, Sadik Bagci & Mehmet Ustundag - 2016 - Philosophical Magazine 96 (10):991-1005.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  14
  Some Considerations on Sūrat al-Takāthur.Metin ÇETİN - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (17):69-92.
  The sūrat al-Takāthur is one of the early Makki surahs and takes its name from the word meaning passion for multiplicity and consists of 8 verses. There are rumors that the surah descended from two tribes in Mecca, the Ansar, or the Jews, who tried to indicate their superiority by using numerical and commercial power. While doing the study, the words that serve as the key concept in the surah were scanned from competent dictionaries and possible meanings were revealed. Afterwards, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  14
  Mevlana’nın Alanlararası Genişleme Üzerinden Erdem Çözümlemesi.Metin Yasa - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 39:1-7.
  Erdem üzerine çözümleme yapmanın temel bir gereği, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla yükseldiği günümüzde varlığı iyiden iyiye gözlemlenen ahlaktan kopuk bir yaşantı içinde oluşun rahatlıkla duyumsanır hale gelmesidir. Erdeme ilişkin bir çözümleme, ister alanlararası genişleme ister kavram zenginliği üzerinden yapılmış olsun, erdemin, ahlaki yaşantıda, duyarlılık gösterilmesi gereken temel bir kavram olduğuna işaret eder. Bu durum, kendini, Mevlana’nın erdeme ilişkin yaptığı çözümlemelerde oldukça güçlü bir biçimde duyumsatır. Bizim bu yazıda öncelediğimiz temel bir hedef, Mevlana’nın görüşleri ışığında, alanlararası genişleme üzerinden yapılacak bir (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi ve Dava Edebiyatı Teorisi.Metin Bal - 2019 - Felsefe Arkivi 50:17-29.
  This article is on Jean-Paul Sartre’s existentialist philosophy and his theory of art. Sartre, first of all, sets up phenomenological ontology, then founds humanist atheist existentialism. Sartre projects his theory of committed literature as his contribution to the field of philosophy of art on phenomenological ontology and humanist atheist existentialism. In the first part of this article, a brief description of the sources and grounds of Sartre’s ideas are given. In the second part, the theory of committed literature is explained. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Voltaire’in Lizbon Felaketi Üzerine Şiiri ve Rousseau’nun İnayet Mektubu.Metin Topuz - 2022 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 12 (12:4):1041-1075.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  26
  Audience Effects In Consumption.Metin M. Coşgel - 1994 - Economics and Philosophy 10 (1):19.
  Consider how your consumption would change if you were stranded on a deserted island. Isolation would eliminate all social influences on your consumption decisions, even for the same choice set. You might decide not to consume cosmetics, curtains, or neckties, and pay less attention to the style or color of your clothes, car, or furniture. These choices might not matter as much to you anymore, for you would not have to consider the reactions of other individuals to your consumption. Similarly, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  17
  bu/o+Ad Yapısının İndirgenme Olasılığı Üzerine.Metin Balpinar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):297-297.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  22
  Savaş ve bariş durumu: Nedenler, i̇stençler ve benli̇kler üzeri̇nden bi̇r tartişma.Metin Yasa - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:6-12.
  İnsan çok yönlü bir varlıktır ve onun bu çok yönlü oluşu bir açıdan özünde taşıdığı çift kutupların etkin uzantılarıyla açıklanabilir. Doğrusu, çift kutuplu insanda nedenler üzerinden işleyen faktörlerden biri benlik diğeri ise istençtir. İnsanı tanıma girişimlerinde etkin olan benlik ve istenç faktörleri, kişilik çözümlemesi yapan psikologlarca, sıklıkla gündeme getirilir. Benlik ve istenç, içinde insanlığı derinden etkileyen iki deneyim türü olarak savaş ve barışın da bulunduğu pek çok durumu yönlendiren özlere sahiptir. İnsanın çok yönlü oluşu söz konusu edildiğinde, onda, benlikleri harekete (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  48
  Changes in Students’ Views about Nature of Scientific Inquiry at a Science Camp.G. Leblebicioglu, D. Metin, E. Capkinoglu, P. S. Cetin, E. Eroglu Dogan & R. Schwartz - 2017 - Science & Education 26 (7-9):889-917.
  Although nature of science and nature of scientific inquiry are related to each other, they are differentiated as NOS is being more related to the product of scientific inquiry which is scientific knowledge whereas NOSI is more related to the process of SI. Lederman et al. determined eight NOSI aspects for K-16 context. In this study, a science camp was conducted to teach scientific inquiry and NOSI to 24 6th and 7th graders. The core of the program was guided inquiry (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49.  14
  Le Problème de Mahomet.Régis Blachère & Tanıtan: İsmail Metin - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):250-256.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Akrasia and conflict in the Nicomachean Ethics.Mehmet Metin Erginel - 2016 - British Journal for the History of Philosophy 24 (4):573-593.
  In Nicomachean Ethics VII, Aristotle offers an account of akrasia that purports to salvage the kernel of truth in the Socratic paradox that people act against what is best only through ignorance. Despite Aristotle’s apparent confidence in having identified the sense in which Socrates was right about akrasia, we are left puzzling over Aristotle’s own account, and the extent to which he agrees with Socrates. The most fundamental interpretive question concerns the sense in which Aristotle takes the akratic to be (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 177