Results for 'Mehmet G��lteki��n'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  36
  Walter G. Andrews and Mehmet Kalpakli, The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2005. Pp. xiii, 426; black-and-white figures. [REVIEW]Robert Dankoff - 2006 - Speculum 81 (2):471-472.
 3. OSMANLI AİLE HUKUKU, Yazar, Mehmet Akif Aydın (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 284 sayfa, ISBN: 978-975-8740-55-0.Yusuf Balta - 2022 - Atebe 8:351-359.
  Yazar bu eserde, Osmanlı Aile Hukuku’nun kaynağını, uygulama örneklerini ve dönüşüm serüvenini, farklı şehirlerdeki mahkeme sicillerinden hareketle ele almaktadır. İslam aile hukukunun, özel de Hanefî mezhebinin Osmanlı imparatorluğundaki pratik uygulamalarının sicillere yansıyan somut tarafının örneklerini aksettirmektedir. Genel itibariyle fıkıh kaynaklarındaki görüşlerle uygulamanın problemsizdir. Ancak, bazı ihtilaflı konularda Hanefî mezhebine ait furû kaynaklardaki görüşler uygulamada sıkıntıya sebep olmuştur. Devlet erki, sıkıntılı durumları bertaraf etmek için Şeyhülislam’ın talebiyle kanunnâme, adâletnâme ve fermanlarla devreye girerek çare aradığı açıklanmıştır. İslam Aile Hukuku’nun uygulamasıyla ilgili olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Kur'an'ın Işığında Fuzûlî.Mehmet Ünal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Hareketli İçiciden Hareketsiz İçiciye: Osmanlı İmparatorluğunda Nargile Alışkanlığının Terkibi.Mehmet Kiliç - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):193-193.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Biliş Üstü Farkındalıklarının Çeşi.Mehmet Kilinç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1385-1385.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Medya Okuryazarlığı Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci ve Yönetici Görüşleri.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Türkiye'nin Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir.Mehmet IŞIK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):461-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nin Kuruluşu ve Elazığ'ın Maden İlçesine Getirdikleri.Mehmet ÇEVİK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):27-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  7-10 Yaş Grubu Çocukların Şiddet Algılarının Resimler Aracılığı İle Sosyal Güçler Bağlamında İncelen.Mehmet Akif İNCİ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):503-503.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Yahudi Düşüncesinde İbn Sîn'’nın Etkisi ve İbn Sîn'cılık.A. Z. Mehmet Ata - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1091-1109.
  XI. yüzyılda başlayan özellikle de XII. yüzyılın ilk çeyreğinde hızlanan Arapçadan İbraniceye tercüme süreci XVI. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Bu süreçte Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd gibi önde gelen Müslüman filozofların felsefe ve teolojiye dair eserleri doğrudan ya da aracı diller üzerinden İbraniceye tercüme edilmiştir. Bu tercüme sürecinde Arapça bilen Yahudi düşünür ve mütercimler bir yandan farklı alanlardan seçtikleri eserleri İbraniceye tercüme ederken, diğer yandan da Arapça eserlerden yararlanarak yazdıkları İbranice eserleriyle Yahudi düşünürlerin İslam düşünce mirasıyla tanışmalarında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  27
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Ulus-Aşiri Demokrasi̇Ni̇N Yükseli̇Şi̇ Ve Uluslararasi Hukuk Si̇Stemi̇Ne Etki̇Leri̇.Mehmet Halil Mustafa Bektaş - 2018 - Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2):387-414.
  Uluslararası hukuk sistemin, internet, sivil toplum kuruluşlarının (STK) etkisinin artışı, bununla beraber tartışmalı da olsa Vestfalya devlet merkezli sistemin zayıflaması ve uluslar ötesi demokrasinin gelişmesi ile çok önemli değişimlere maruz kaldığı kabul edilen bir gerçektir. Bu çalışma, öncelikle sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alanda artan etkisine vurgu yaparak uluslararası hukuk sisteminin tecrübe ettiği bu değişimi inceliyor. Bu gelişme ile zayıflayan devlet merkezli sistem ve uluslararası hukukta gelişen bir olgu olan demokrasi konusu arasındaki ilişkileri değerlendiriyor. Uluslararası hukuk sisteminin şahit olduğu gelişmelerin aslında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Muhammed Hamidullah’ın Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  İslam hukukunda zannî bi̇lgi̇ni̇n deli̇l değeri̇ bağlaminda i̇cti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Borsa İStanbul Ve Alt Endeksleri̇Nde Zayif Formda Pi̇Yasa Etki̇Nli̇Ği̇Ni̇N Anali̇Zi̇: Fourier Yaklaşimi.Çisem Bektur & Mehmet Aydin - 2019 - Akademik İncelemeler Dergisi 14 (2):59-76.
  Bu çalışmanın amacı, BİST 100(Getiri) ve alt endekslerinde 30.06.2000-29.12.2017 dönemlerinde etkin piyasa hipotezinin geçerli olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla zayıf formda piyasanın etkinliği birim kök testleri yardımıyla incelenmiştir. Bu aşamada geleneksel doğrusal birim kök testlerinden ve trigonometrik terimler yardımıyla yumuşak geçişlere izin veren Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) testinin Fourier uyarlamasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, incelenen dönemde serilerin birim köklü olduğu saptanmıştır. Bu da ele alınan piyasalarda zayıf formda etkin piyasa hipotezinin geçerli olduğu anlamına gelmektedir.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  57
  İslam Dini Açısından Reenkarnasyon : Tarihi ve Günümüz Açısından Bir Karşılaştırma.Mehmet Bulğen - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):127-162.
  Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslam dini ile Hint kıtası dinleri arasında Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak, böylelikle tenâsüh ve âhiret inancının ait olduğu dinî gelenek içindeki yeri gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde İslam düşünce tarihinde tenâsüh inancıyla ilişkilendirilen gruplar ve bunlara gösterilen tepkiler ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde ise kadîm tenâsüh inancının günümüzdeki şekli olan reenkarnasyon düşüncesi ele alınacak; bu bağlamda ülkemizde çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüten ruhçu akımların, reenkarnasyonun bilimsel (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  86
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Doğa Yasalari İle Rastlantisal Genellemeler Ayrimi: Bütüncüllük YaklaşimiThe Distinction Of The Laws Of Nature And The Accidental Generalization: A Holistic Approach.Mehmet KamÖzÜt - 2009 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 2 (2).
  Bu yazıda Titius-Bode Yasası örneğinde bir doğa yasası ile sıradan bir doğru genelleme arasındaki ayrım tartışılacak. Doğa yasalarının deney verilerini derli toplu aktaran formüller olmanın dışında nitelikleri olduğu gösterilecek. Rastlantısal genelleme ve doğa yasaları arasında yaptığımız –genellikle sezgisel olan—ayrımın, söz konusu önerilerin diğer bilimsel kuramlarımızla ilişkisinde yattığı savunulacak.In this paper the disticntion between a natural law and an accidental generalization will be considered by means of the Titius-Bode Law case. It will be shown that natural laws have qualities other than (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Covid-19 Bağlamında Kötülük Probleminin Çeşitleri.Mehmet Sulhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):797-820.
  Covid-19 salgını, din felsefesinin önemli problemlerinden birisi olan kö-tülük problemini ve çeşitlerini tekrar gündeme getirmiştir. Kötülük problemi, tarihi kökeni çok eskilere dayanmakla birlikte, tartışma platformlarında gün-celliğini korumaya devam eden bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ateistlerin, Teistleri en çok eleştirdiği konuların başında kötülük problemi gelmekle birlikte, onların da bu konuda tatmin edici bir cevapları bulunma-maktadır. Filozofların farklı olmakla birlikte bu probleme dair mutlaka bir görüşü vardır. Kimine göre iyiliğin bilinmesi için gerekli, kimine göre de belli oranda var olması bu alemin estetiği (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. John Rawls’in Hakkani̇yet Olarak Adalet İLkeleri̇Nde Özgürlük Ve Eşi̇Tli̇K Sorunu Üzeri̇Ne.Mehmet Kanatli - 2020 - Akademik İncelemeler Dergisi 15 (2):679-712.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinde modern dönem toplum sözleşmeci geleneği yeniden canlandıran John Rawls, hak kavramını iyi kavramına öncelikli kıldığı ahlak teorisinde adil ve iyi düzenlenmiş bir toplumun nasıl yaratılacağı yönünde teorik bir açılım yapmıştır. Bireyi kendine has bir şekilde ahlaki, eşit ve rasyonel özne olarak kodlayan Rawls, bu bireyden yola çıkarak teorik öncüllerini oluşturmuş ve geliştirdiği teori aracılığıyla özgürlük ve eşitlik nosyonlarını uzlaştırma çabasına girmiştir. Rawlsın bu çabasına yönelik literatürde yer alan tartışmalar; ya Rawlsın adalet ilkelerinin birbirini çürüttüğü ya da (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  The Reasons of Electoral Stagnation of the CHP in the Light of the 2015 Turkish Parliamentary Elections.Mehmet Bardakçi & M. A. T. Tülay Yildirim - 2018 - Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2):415-438.
  Bu makalenin amacı 2015 Türkiye Parlamento Seçimleri ışığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oylarında durgunluğun nedenlerini açıklamaktır. Oy verme davranışı teorilerinden yararlanarak makale, parti içindeki örgütsel zaafiyeletlerin ve inandırıcılık sorununun partinin uzun dönemli tarihsel-yapısal sorunların üstesinden gelmede – temel olarak Türkiye’de toplumun muhafazakar çevre ve laik merkez arasında bölünmesi - önemli engel olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve taraftarları arasındaki güçlü özdeşleşme parti değiştirmeyi güçleştirmektedir. Özdeşleşme herşeyden once ekonomik fayda ve kamu hizmetlerinin sağlanmasıyla ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. Mâlik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Imagınary Descrıptıon Style In Arabıc Lıterature And Its Projectıon In The Quran Stories.Mehmet Zahid Çokyürür - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):527-552.
  Klasik Arap edebiyatı eleştirmenleri tasviri kategorize ederken; betimlenen unsurun olduğu gibi nakli ve kendisine sanatsal yorum katılmak suretiyle nakli şeklinde ikiye ayırmışlardır. Modern dönemde Arap edebiyatı bilginleri ise, bu tasvir çeşitlerini kavramsal olarak karşılayacak bir takım ıstılâhî açılımlar getirmişlerdir. Modern dönem Arap edebiyatında edebî tasvir üslubu hissî ve hayâlî tasvir diye ikiye ayrılmıştır. Temel duyu organlarıyla hissedilen dış dünyanın betimlenen unsurlarının herhangi bir ekleme ve yorum katmaksızın olduğu gibi aktarılmasına hissî, teşbih ve istiare gibi söz sanatlarıyla süslenerek aktarılmasına ise hayali (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Felsefe İlerler mi?Mehmet Cem Kamözüt - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (2):68-78.
  Felsefenin ilerleyip ilerlemediği sorusu sıklıkla felsefe ve bilim arasında bir karşılaştırmaya dayanarak ele alınır. Öyle ki bilimin ilerlediği apaçık kabul edilir ve felsefenin de eğer ilerliyorsa bunun ancak bilime benzerliği sayesinde olanaklı olduğu düşünülür. Bilim ile kast edilen de genellikle kuramsal fiziktir. Bu yazıda bilimin ilerleyip ilerlemediği sorusunu ele almadım. Felsefenin ve bilimin aynı ölçütlere göre değerlendirilmesinin gerekliliğini de sorgulamadım. Ancak söz konusu karşılaştırmada yaygın olarak bir çifte standart uygulandığını belirtmek istiyorum. Göstermeye çalıştığım literatürde önerilen ölçütlerin her iki alana da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kant’ta Mutluluğun Ahlaki Kılınması ile Ahlaklılık Temelinde Kurulan Dinsellik.Mehmet Fatih Elmas - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (2):82-101.
  Düşünce tarihinin neredeyse her döneminde insanı ahlaki bir faile dönüştürebilmek amacıyla çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlarda genel olarak insanın ahlaki bir ilkeyi kendi eylemsellik alanına tatbik etmesi için gerekli olan şeyin ve erdemli davranışlarla erişilmesi hedeflenen mutluluğun ne olduğu üzerine bir düşünme faaliyeti gerçekleşir. Geliştirilen yanıtlar arasında şüphesiz çok seçkin bir yere sahip olan kuram, Kant’a aittir. Kant’a göre doğa alanında eğilim ve isteklere bağlı davranışlarla amaç olarak mutluluğa ulaşmak, insanı ahlaklı kılmaz. Bu bakımdan, insanı mutlu kılan şeyin değil, onu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Muhammed b. Ahmed el-H'rizmî’nin Mef'tîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe.Sadi Yilmaz & Mehmet Sami Baga - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):975-992.
  Ansiklopedik tarzda kaleme alınan eserler, yazıldıkları dönemindeki ilmi seviyeyi göstermek ve muhataplarının ihtiyaç duydukları pratik bilgileri bir araya getirmek bakımından büyük öneme sahiptir. Zira bu tür eserlerin, hem müellifin çeşitli ilim dallarına vukufiyetini ortaya koyma hem de eserden istifade edecek kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini tespit etme noktasında kıymetli veri kaynakları oldukları aşikârdır. İslam dünyasında erken dönemde kaleme alınan bu türdeki eserlerden biri de müellifin tek eseri olarak günümüze gelmiş ve şöhreti ile müellifini geride bırakmış olan Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Hindu Bayramı Divali'nin Tarihi Gelişimi ve Farklı Dinlerdeki Yansımaları.Ahmet Türkan & Mehmet Safa Cevahi̇r - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):581-605.
  Divali, Hindistan’da ve diasporada büyük coşkuyla kutlanılan bir bayramdır. Hinduların yanı sıra, Hindistan'daki Caynist, Sih, Budist, Hıristiyan ve Müslümanlar tarafından bu bayrama önem verilmiş ve her bir dini grup kendi anlayışları ve gelenekleri doğrultusunda benzer veya farklı mitolojik anlatılar ortaya koymuşlardır. Caynistler Mahavira'nın aydınlanması, Sihler Guru Hargobind'in esaretten kurtulması ve Amritsar'a dönmesi, Newar Budistleri ise Kral Aşoka'nın Budizm'i kabul etmesini Divali ile ilişkilendirmişlerdir. Hintli Müslümanlar Divali’yi daha çok kültürel bağlamda değerlendirirken, Hintli Hıristiyanların bir kısmı ise Kutsal Kitaptaki ışık ve karanlık (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  35
  Thomas Kuhn'un Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Endoktrinasyon Çerçevesinde Gelen Tepkiler.Alper Bilgehan Yardımcı & Mehmet Ali Sarı - 2022 - Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 1 (18):173-185.
  Bu makalede, bilim felsefecisi kimliğiyle tanınan Thomas Kuhn’un eğitim ve özellikle fen eğitimi alanındaki görüşlerine değinilmektedir. Fen eğitimi, bilim, bilimin doğası ve bilim uygulamaları hakkında düşünceler geliştirmeye odaklanarak fen öğrenimi için gerekli olan beceri ve anlayışın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bilimin gerçek doğasının tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir eğitim modelinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Kuhn’un bilim tarihine yönelik incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü paradigma kavramı bilimin doğası ve fen eğitimi konusundaki görüşlerin değişimine yol açmıştır. Kuhn açısından fen eğitimi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  Ii. abdülhami̇d ve i̇slamcilar; muhalefet, yanilgi ve pi̇şmanliklar.İbrahim Halil Ozan & Mehmet Salih Ari - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):257-277.
  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Meşrutiyet’in yeniden ilanı için II. Abdülhamid’e karşı yürüttükleri muhalefete dönemin bazı ulema ve İslamcı aydınlarının da katıldığı bilinmektedir. İslamcıların bu muhalefete katılmalarının en önemli nedeni, ulema sınıfının geleneksel gücünü kaybetmesinin yarattığı endişelerden kaynaklanmış ve buna bağlı olarak da modernleşmeyle beraber devletin giderek laikleşen yapısına bir müdahale olarak düşünülmüştür. İslamcı aydınların muhalefete katılmasıyla beraber hem dindar halk kesiminin Meşrutiyet’e bakışı değişmiş, hem de Abdülhamid karşıtı muhalefet güçlenip artan bir toplumsal desteğe sahip olmuştur. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi called D'st'n-ı Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Bos̩ adlar ve dil felsefesinin ontolojik yükü.Yavuz Recep Bas̩oğlu & Mehmet Taylan Cüyaz - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (1).
  Bu metnin gayesi, dil felsefesi, mantık ve ontoloji alanlarında ortak olarak karşılaşılan boş adlar problemini ele almaktır. Metinde, çağdaş semantik kuramlarının ve dil felsefesinin ortaya çıkışında önemli rolü olan J. S. Mill’in özel adlar üzerine düşüncelerinden başlanarak, analitik felsefenin temelini atan, köşe taşları diyebileceğimiz G. Frege ve B. Russell’ın semantik kuramlarına değinilecektir. Daha sonra, kendi dil felsefesi pozisyonunu bu iki isimin eleştirisi üzerinden kurgulayan S. Kripke’nin, bu isimlere karşı olan argümanları incelenecektir. Metinde, bu incelemeyi gerçekleştirdikten sonra, S. Kripke ve B. (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Svobodnoe vremi︠a︡ i nravstvennoe vospitanie: po materialam Vsesoi︠u︡znoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent︠s︡ii v Baku, v aprele 1979 g.S. G. Arutiunian, N. B. Zhukova & I. Vsesoiuznaia Nauchno-Prakticheskaia Konferentsiia "Formirovanie Aktivnoi Zhiznennoi Pozitsii--Opyt (eds.) - 1979 - Moskva: Znanie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  40
  An Introduction to Legal Reasoning. [REVIEW]E. N. G. - 1951 - Journal of Philosophy 48 (5):167-168.
 39.  3
  Emotions and Reasons: an Inquiry into Emotional Justification.B. N. G. - 1996 - Philosophical Quarterly 46 (183):281-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 40.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  14
  Freedom of the Press: A Framework of Principle. [REVIEW]E. N. G. & William E. Hocking - 1948 - Journal of Philosophy 45 (11):305.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42.  17
  Towards a More Perfect Union. A Program for the Control of Inter-Group Discrimination in the United States. [REVIEW]E. N. G. - 1949 - Journal of Philosophy 46 (11):368-368.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  9
  The Myth of the State. [REVIEW]E. N. G. - 1949 - Journal of Philosophy 46 (26):870.
 44. VESEY, G. N. A. - "The Embodied Mind". [REVIEW]A. G. N. Flew - 1966 - Mind 75:602.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  G. Metcalfe, N. Olivetti and D. Gabbay. Proof theory for fuzzy logics. Applied Logic Series, vol. 36. Springer, 2009, viii + 276 pp. [REVIEW]Bartosz Wiȩckowski - 2010 - Bulletin of Symbolic Logic 16 (3):415-419.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  13
  Reason and Law. Studies in Juristic Philosophy. [REVIEW]E. N. G. - 1951 - Journal of Philosophy 48 (6):198-198.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  De la Justice. [REVIEW]E. N. G. - 1946 - Journal of Philosophy 43 (19):529-530.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  27
  Freedom of the Press: A Framework of Principle. [REVIEW]E. N. G. - 1948 - Journal of Philosophy 45 (11):305-307.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  39
  Inevitable Peace. [REVIEW]E. N. G. - 1950 - Journal of Philosophy 47 (10):304-306.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  30
  Judicial Decision and Practical Judgment. [REVIEW]E. N. G. - 1947 - Journal of Philosophy 44 (2):51-52.
1 — 50 / 1000